அபிதான சிந்தாமணி

பர்ணாதன் 1048 பலக்கார் in Rajaputana; a tributary of the போளி, எள்ளுருண்டை , பூரி, பாலேட் Ohambal, (பாரதம் துரோணபர்வம்). டுப் பலகாரம், பேணிப்பலகாரம், பூந்தி பர்ணாதன் - ஒரு வேதியன். சருகு முதலிய இலட்டு, பனிநீர்லட்டு, ஜிலேபி என்னும் போஜனஞ்செய்து சிவபூசை செய்து வரு தேன்குழல், அல்வா, பலவித அல்வாக்கள், கையில் ஓர் நாள் தருப்பை கொய்ய அது பொரிவிளங்காய், மசால்வடை, பகோடா, அவன் கையிற் பட்டு உதிர மொழுகியது.) மோர்வடை, பலவகைப் பாயசங்கள், அமா அதனைக்கண்ட யோகியாகிய அவன் ஆநந் மோகன் மாங்காய் தித்திப்பு முதலிய. தக் கூத்தாடுதல் கண்ட சிவபெருமான், பலக்புகார் - ஒரு மிலேச்ச அரசன். இவன் ஓர் வேதியரா யாங்குச் சென்று எக்கார கபீர் தாசரிடத்தில் உபதேசம் பெற்று ணத்தால் கூத்தாடுகின்றனை யெனக் கே அதை மறந்து ஒருநாள் தன் படுக்கையில் ட்க விடை பகராது நடித்தது கண்டு அவ் வந்து தன்னைக் கூடாது ஒருபுறமாகப் விரலின் இரத்தத்தையகற்ற அதினின்றும் படுத்துறங்கின தாசியை நான்கு சவுக்கு அமுதமொழுகியது. பின்னும் சிறிதுநேரம் கள் முரியுமளவும் அடிக்கும்படி கூறித் தா கழித்ததினின்றும் விபூதி யொழுகியது. னும் பார்த்திருக்கையில் தாசி அடிபட்டும் அதனைக்கண்ட வேதியன் அவரைப் பணி தான் அழாதவளாய்ச் சிரித்துக்கொண்டு ந்து கணாதிபர் பதமடைந்தவன். (சிவமகா வருதலை நோக்கி அரசன் அவளை என்னே புராணம்) | சிரிக்கின்றனை என்றனன். தாசி படுக்கை பர்மியாசுவன் - இருக்ஷன் குமான். இவன் யின் ஒருபுறத்தி லுறங்கின எனக்கு இவ் குமரர் காம்பீலியன், சிருஞ்சயன், பிருகதி வளவு தண்டனையானால் முழுதிலும் படுத் க்ஷன், யவீநரன், முத்கலன். துறங்கின உமக்கு எவ்வளவு உண்டாகு பர்வதங்கள் - பருவ தங்கள் மனதை ஒரு மெனச் சிரித்தேன் எனக் கேட்டு அரசன் மைப்படுத்தி தவஞ் செய்யவல்ல முனிவர் திடுக்கிட்டு ராச்சிய முழுதும் மந்திரி ச களுக்கு மனோக்யமான வாசஸ்தலமாகும். மாக்கித் துறவடைந்து ராமநாமம் பது - அங்கு பாபிகள் வசித்தால் அவர்கட்கு துக் காடடைந்து பெருமாளைத் தரிசித் யக்ஷர்களின் பாதை யுண்டாகும். அவ்விடம் நீங்கி அப்பாற் சென்று ஒரு ட பர்வதராஜபுத்திரி - பார்வதி. கீரை யடைய, அப்பக்கீர் தனக்குப் பெரு பர்வதர் - தேவமுனிவர். இராவணன் மாள் கொடுத்த இரண்டப்பத்தை வைத் இவரை யார் என்னிடம் யுத்தஞ் செய்யும் துக்கொண்டு இவரைக்கண்டு இவர்க்கு வலியுள்ளார் என மாந்தாதாவைப் பலசாலி ஒரு அப்பம் போதுமேயென்று எண்ணி யெனக் காட்டியவர், நாரதருடன் பிறந் இவரை நீ புதியவனிங்கிருத்தல் கூடா தாள் குமரர். தெனப் பலக்புகார் சற்றகல இருந் தனர். பர்வதை - ஒரு தேவதை இவளுடன் விரு இதுவரையில் அரசனுக்கு எட்டுநாட்க க்ஷை கூடியிருப்பள். இவர்கள் இருவரும் ளாயின. ஆகாரங்கிடையாமையால் பெரு மரம் மலை முதலியவற்றிலிருந்து பெண் 'மாள் பிராட்டியைப் பலக்புகாருக்கு அன் களின் கருப்பத்தை அபகரிப்பவர்கள். னமளித்து வரக் கூறப் பிராட்டி அன்ன பலகறை - இது, கடலிலுண்டாம் ஒருவித மளித்தனள். இதைக் கண்ட முன்னைய பூச்சியின் மேற்புற வோடு. இது, பல பக்கீர் நான் நெடுநாள் தியானித்தும் அன் நிறங்களுடனும், வடிவங்களுடனும் இருப் னந்தரவில்லை. எட்டுநாளைய பக்தனுக்கு பது, இதனை நாணயமாகவும் வழங்குவர். அருளினான் என்று பெருமாளிடத்து வெ 'பலகாச்வன் - குசிகன் தந்தை . றுப்பாய் உறங்கப் பெருமாள் கனவிடை பலகார வகை - உளுந்தின் பலவகை அவன் பாச்சிய சம்பத்தனை த்தையும் விட்டு வடை, பலவகை தோசை, உளுந்து முத நிஷ்காமியனாய் என்னைத் தியானித்தான். லிய பயற்று வகை உருண்டை இடுலி, நீயோ அவ்வாறு செய்யாது தியானித்தாய் முருக்கு, மனோப்பு, தித்திப்புவடை, கடலை என்று விடையருளப் பகீர் பலக்புகாரைச் ரொட்டி பலவித பணிகாரங்கள், தோய்ப் சரணமடைந்து இருவரும் நட்பினராய்ப் பான், எருக்கங்காய்க்கொழுக்கட்டை, நீர்க் பக்கீர்களின் மடமடைய அப் பகீர்கள் கொழுக்கட்டை, குழவுருண்டை , பூரண இவரைப்பக்கீர்களக்குரிய சின்னமிலாமை வுருண்டை , பலவித அடைகள், கோது கண்டு இகழப் பெருமாள் பெரிய பக்கீர் மை கஜருக்காய், கோதுமைநொய் சுருளைப் போல வந்து இவரது நிலை ரிவித்தனர்
பர்ணாதன் 1048 பலக்கார் in Rajaputana ; a tributary of the போளி எள்ளுருண்டை பூரி பாலேட் Ohambal ( பாரதம் துரோணபர்வம் ) . டுப் பலகாரம் பேணிப்பலகாரம் பூந்தி பர்ணாதன் - ஒரு வேதியன் . சருகு முதலிய இலட்டு பனிநீர்லட்டு ஜிலேபி என்னும் போஜனஞ்செய்து சிவபூசை செய்து வரு தேன்குழல் அல்வா பலவித அல்வாக்கள் கையில் ஓர் நாள் தருப்பை கொய்ய அது பொரிவிளங்காய் மசால்வடை பகோடா அவன் கையிற் பட்டு உதிர மொழுகியது . ) மோர்வடை பலவகைப் பாயசங்கள் அமா அதனைக்கண்ட யோகியாகிய அவன் ஆநந் மோகன் மாங்காய் தித்திப்பு முதலிய . தக் கூத்தாடுதல் கண்ட சிவபெருமான் பலக்புகார் - ஒரு மிலேச்ச அரசன் . இவன் ஓர் வேதியரா யாங்குச் சென்று எக்கார கபீர் தாசரிடத்தில் உபதேசம் பெற்று ணத்தால் கூத்தாடுகின்றனை யெனக் கே அதை மறந்து ஒருநாள் தன் படுக்கையில் ட்க விடை பகராது நடித்தது கண்டு அவ் வந்து தன்னைக் கூடாது ஒருபுறமாகப் விரலின் இரத்தத்தையகற்ற அதினின்றும் படுத்துறங்கின தாசியை நான்கு சவுக்கு அமுதமொழுகியது . பின்னும் சிறிதுநேரம் கள் முரியுமளவும் அடிக்கும்படி கூறித் தா கழித்ததினின்றும் விபூதி யொழுகியது . னும் பார்த்திருக்கையில் தாசி அடிபட்டும் அதனைக்கண்ட வேதியன் அவரைப் பணி தான் அழாதவளாய்ச் சிரித்துக்கொண்டு ந்து கணாதிபர் பதமடைந்தவன் . ( சிவமகா வருதலை நோக்கி அரசன் அவளை என்னே புராணம் ) | சிரிக்கின்றனை என்றனன் . தாசி படுக்கை பர்மியாசுவன் - இருக்ஷன் குமான் . இவன் யின் ஒருபுறத்தி லுறங்கின எனக்கு இவ் குமரர் காம்பீலியன் சிருஞ்சயன் பிருகதி வளவு தண்டனையானால் முழுதிலும் படுத் க்ஷன் யவீநரன் முத்கலன் . துறங்கின உமக்கு எவ்வளவு உண்டாகு பர்வதங்கள் - பருவ தங்கள் மனதை ஒரு மெனச் சிரித்தேன் எனக் கேட்டு அரசன் மைப்படுத்தி தவஞ் செய்யவல்ல முனிவர் திடுக்கிட்டு ராச்சிய முழுதும் மந்திரி களுக்கு மனோக்யமான வாசஸ்தலமாகும் . மாக்கித் துறவடைந்து ராமநாமம் பது - அங்கு பாபிகள் வசித்தால் அவர்கட்கு துக் காடடைந்து பெருமாளைத் தரிசித் யக்ஷர்களின் பாதை யுண்டாகும் . அவ்விடம் நீங்கி அப்பாற் சென்று ஒரு பர்வதராஜபுத்திரி - பார்வதி . கீரை யடைய அப்பக்கீர் தனக்குப் பெரு பர்வதர் - தேவமுனிவர் . இராவணன் மாள் கொடுத்த இரண்டப்பத்தை வைத் இவரை யார் என்னிடம் யுத்தஞ் செய்யும் துக்கொண்டு இவரைக்கண்டு இவர்க்கு வலியுள்ளார் என மாந்தாதாவைப் பலசாலி ஒரு அப்பம் போதுமேயென்று எண்ணி யெனக் காட்டியவர் நாரதருடன் பிறந் இவரை நீ புதியவனிங்கிருத்தல் கூடா தாள் குமரர் . தெனப் பலக்புகார் சற்றகல இருந் தனர் . பர்வதை - ஒரு தேவதை இவளுடன் விரு இதுவரையில் அரசனுக்கு எட்டுநாட்க க்ஷை கூடியிருப்பள் . இவர்கள் இருவரும் ளாயின . ஆகாரங்கிடையாமையால் பெரு மரம் மலை முதலியவற்றிலிருந்து பெண் ' மாள் பிராட்டியைப் பலக்புகாருக்கு அன் களின் கருப்பத்தை அபகரிப்பவர்கள் . னமளித்து வரக் கூறப் பிராட்டி அன்ன பலகறை - இது கடலிலுண்டாம் ஒருவித மளித்தனள் . இதைக் கண்ட முன்னைய பூச்சியின் மேற்புற வோடு . இது பல பக்கீர் நான் நெடுநாள் தியானித்தும் அன் நிறங்களுடனும் வடிவங்களுடனும் இருப் னந்தரவில்லை . எட்டுநாளைய பக்தனுக்கு பது இதனை நாணயமாகவும் வழங்குவர் . அருளினான் என்று பெருமாளிடத்து வெ ' பலகாச்வன் - குசிகன் தந்தை . றுப்பாய் உறங்கப் பெருமாள் கனவிடை பலகார வகை - உளுந்தின் பலவகை அவன் பாச்சிய சம்பத்தனை த்தையும் விட்டு வடை பலவகை தோசை உளுந்து முத நிஷ்காமியனாய் என்னைத் தியானித்தான் . லிய பயற்று வகை உருண்டை இடுலி நீயோ அவ்வாறு செய்யாது தியானித்தாய் முருக்கு மனோப்பு தித்திப்புவடை கடலை என்று விடையருளப் பகீர் பலக்புகாரைச் ரொட்டி பலவித பணிகாரங்கள் தோய்ப் சரணமடைந்து இருவரும் நட்பினராய்ப் பான் எருக்கங்காய்க்கொழுக்கட்டை நீர்க் பக்கீர்களின் மடமடைய அப் பகீர்கள் கொழுக்கட்டை குழவுருண்டை பூரண இவரைப்பக்கீர்களக்குரிய சின்னமிலாமை வுருண்டை பலவித அடைகள் கோது கண்டு இகழப் பெருமாள் பெரிய பக்கீர் மை கஜருக்காய் கோதுமைநொய் சுருளைப் போல வந்து இவரது நிலை ரிவித்தனர்