அபிதான சிந்தாமணி

பராயனார் 1048 பரிச்சித்து இராஜசிம்ம பாண்டியன், இந்த ராஜசிம்ம பரிகசப்பறவை - இது வட அமெரிக்கா னுக்கு இலங்கை யரசனாகிய ஐந்தாம் காசி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் முதல் பிமேல் பன் உதவி புரிந்ததால் பராந்தகன் இலங் நாடு வரையிலுள்ளது. இதன் முதுகு கையையும் போரிட்டு வென்றான். ஆத கருமை கலந்த செம்மை, இரக்கைகளும் லால் மதுரையும், ஈழமும் கொண்ட கொப் வாலும் கருமை, வயிறு மங்கலான வெ பரகேசரி எனப்பட்டனன். இவன் வைது ண்ணிறம். இப் பறவையின் குரல் கம்பீர ம்ப அரசனாகிய சயந்தனையும், வாணபுர மாயும் இனிப்பாயும் இருக்கும். இது ஒரு அரசர்களை வென்று அவர்களிடத்துப் சங்கீ தவித்துவானைப்போலக் குாலை உயர்த் பெண் கொண்ட கங்கரசனாகிய பிரதிவி தியம் தாழ்த்தியும் பாடும். இது ஒவ்வொரு பதிக்கு வாணகப்பாடி அல்லது வடுகவழி வகையான பக்ஷிகளின் குரல்போல் பாடி யைக் கொடுத்து செம்பியன் மாவலிவாண அவற்றை அவமதித்து ஏமாற்றும், சில ராயன் எனப் பட்டமளித்துத் தனக்குட் வேளைகளில் இராஜாளிப் பறவைபோலக் படுத்தினான். இப் பிரதிவிபதிக்கு வீர கூவிப் பறவைகளை மருட்டும். பழக்கப் சோழன் என மற்றொரு பெயருண்டு. 'பட்டால் வீட்டிலுள்ள நாய் கோழி முதலி இவன் சிதம்பரம் பொன்னால் வேய்ந்தான். யதுபோல் கூவி விகடஞ் செய்யும். இது இவன் பட்டத்தரசி கேரளராஜன் பெண். போர் வீரனாகவு மிருக்கிறது. பறவைக் இவனுக்குப் பல மனைவியர் உண்டு, இரா குஞ்சுகளைக் கவர வரும் பாம்புகளைக் கொ ஜாதித்தன் கோக்கிழானடிகள் எனும் த்திக் கொல்லும். இதன் வன்மை இனி மனைவியிடம் பிறந்தவன். மைகளைக் கருதிய அரசாங்கத்தார் இதை பாயனர் - இவரைப்பற்றி யாதும் விளங்க யாரும் கொல்லக்கூடாதென உத்தரவளித் வில்லை. நெய்தலைச்சுவை மிகத் தோன் திருக்கின்றனர். நப் பாடியுள்ளார். இவர் பாட்டில் கலை பரிகநேமி - சண்முக சேநாலீரன். | மகன் தலைமகளை ஐயுற்று வினாவுவது பரிகீஸ்தன் - பராசீனபர்கிக்கு ஒரு பெயர், இனிமை பயவா நிற்கும். இவர் பாடியது | பரிகிஷ்துக்கள் -1. அக்னியமிமானி தேவ நற். (கருரு)-ம் பாட்டு. தைகள். பார்த்தாநுமானம் - (பிறர்பொருட்டது 2. பிதுரா. மானம்) சுவார்த்தாறுமானத்தாற் தான் பரிஷத் - அவிர்த்தானனுக்கு அவிர்த்தா கண்டதைப் பிறர்க்குத் தெரிவிப்பது. | னியிடம் பிறந்த குமரன். (சிவ சித்). | பரிஷ்மதி - பிரியவிர தன் தேவி, விச்வ பாாவசு - 1. இரப்பியர் குமரராகிய ருஷி.) கர்மன் பெண். அருத்தாவசு சகோதரன். இவர் அரசன் | பரிசிரவர் - சந்திரவம்சத்து அரசர். பீமசே பொருட்டு வேள்வி செய்கையில் ஒரு கர்ம னன் புத்திரர். தாய் சுகுமாரி, பாரியை வசத்தால் இரவில் செல்கையில் மான் சைபியசுந்தரி, புத்திரர் தேவாபி, சந்தனு, தோல் போர்த்திருந்த தந்தையை மிருக பாகலிகன். (பாரதம் ஆதிபர்வம்). மென்று கொன்று நீங்கித் தந்தையென்று பாசில்விடை - அரசனுடைய மனங் களி அறிந்து தம்பியாகிய அருவாவசுவை (அர் - ப்ப வெல்லும் புகழைச் சொன்னோர்க்குப் த்தாவசு)த் தன் பிரமகத்தி நீங்கத் தவஞ் | பெறும் பேற்றை வழங்கி இனிமை மிக செய்ய ஏவித் தான் அரசனுக்கு வேள்வி - விடை கொடுத்தது. (பு. வெ. பாடாண்.) செய்து கொண் டிருந்தனன். அருவாவசு பரீசிற்றுறை - பூமி யிடத்தைக் காக்கும் பன்னிரண்டு வருஷம் தவமுடித்து மீண்டு - தொழிலையுடைய அரசன் முன்னே கரு வேள்விச்சாலை வரத் தமயன் அரசனை | திய பேறு இதுவெனச் சொல்லியது. (பு. நோக்கி இவன் பிரமகத்தி செய்தோன்,) | வெ. பாடாண்.) இவனை நீக்கும் எனத் தம்பி திடுக்கிட்டு பரிசினிலை- உபகாரி இன்பத்திலே அசைய அரசனாணையால் நீங்கிச் சூரியனை எண் இரப்பாளன் போவானாக ஒருப்பட்டது. ணித் தவம்புரிந்து தந்தையை உயிர்ப்பித் (பு. வெ. பாடாண்.) துத் தமயனைச் சேதுஸ்நானத்தால் புனித பரிச்சித்து - (பரிக்ஷித்து) அரிமன்யு னாக்கினவன். (சேது - புராணம்.) விற்கு உத்தரையிடம் பிறந்த குமரன், 2. யவக்ரீவனைக் காண்க. இவன் தாய் வயிற்றிலிருக்கையில் பாரத பராவதன் - இவிக்கியைக் காண்க, யுத்தம் நடந்தது. அக்காலத்தில் அசுவத் வசுவையன் பரிசாகவிகன்."
பராயனார் 1048 பரிச்சித்து இராஜசிம்ம பாண்டியன் இந்த ராஜசிம்ம பரிகசப்பறவை - இது வட அமெரிக்கா னுக்கு இலங்கை யரசனாகிய ஐந்தாம் காசி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் முதல் பிமேல் பன் உதவி புரிந்ததால் பராந்தகன் இலங் நாடு வரையிலுள்ளது . இதன் முதுகு கையையும் போரிட்டு வென்றான் . ஆத கருமை கலந்த செம்மை இரக்கைகளும் லால் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட கொப் வாலும் கருமை வயிறு மங்கலான வெ பரகேசரி எனப்பட்டனன் . இவன் வைது ண்ணிறம் . இப் பறவையின் குரல் கம்பீர ம்ப அரசனாகிய சயந்தனையும் வாணபுர மாயும் இனிப்பாயும் இருக்கும் . இது ஒரு அரசர்களை வென்று அவர்களிடத்துப் சங்கீ தவித்துவானைப்போலக் குாலை உயர்த் பெண் கொண்ட கங்கரசனாகிய பிரதிவி தியம் தாழ்த்தியும் பாடும் . இது ஒவ்வொரு பதிக்கு வாணகப்பாடி அல்லது வடுகவழி வகையான பக்ஷிகளின் குரல்போல் பாடி யைக் கொடுத்து செம்பியன் மாவலிவாண அவற்றை அவமதித்து ஏமாற்றும் சில ராயன் எனப் பட்டமளித்துத் தனக்குட் வேளைகளில் இராஜாளிப் பறவைபோலக் படுத்தினான் . இப் பிரதிவிபதிக்கு வீர கூவிப் பறவைகளை மருட்டும் . பழக்கப் சோழன் என மற்றொரு பெயருண்டு . ' பட்டால் வீட்டிலுள்ள நாய் கோழி முதலி இவன் சிதம்பரம் பொன்னால் வேய்ந்தான் . யதுபோல் கூவி விகடஞ் செய்யும் . இது இவன் பட்டத்தரசி கேரளராஜன் பெண் . போர் வீரனாகவு மிருக்கிறது . பறவைக் இவனுக்குப் பல மனைவியர் உண்டு இரா குஞ்சுகளைக் கவர வரும் பாம்புகளைக் கொ ஜாதித்தன் கோக்கிழானடிகள் எனும் த்திக் கொல்லும் . இதன் வன்மை இனி மனைவியிடம் பிறந்தவன் . மைகளைக் கருதிய அரசாங்கத்தார் இதை பாயனர் - இவரைப்பற்றி யாதும் விளங்க யாரும் கொல்லக்கூடாதென உத்தரவளித் வில்லை . நெய்தலைச்சுவை மிகத் தோன் திருக்கின்றனர் . நப் பாடியுள்ளார் . இவர் பாட்டில் கலை பரிகநேமி - சண்முக சேநாலீரன் . | மகன் தலைமகளை ஐயுற்று வினாவுவது பரிகீஸ்தன் - பராசீனபர்கிக்கு ஒரு பெயர் இனிமை பயவா நிற்கும் . இவர் பாடியது | பரிகிஷ்துக்கள் - 1 . அக்னியமிமானி தேவ நற் . ( கருரு ) - ம் பாட்டு . தைகள் . பார்த்தாநுமானம் - ( பிறர்பொருட்டது 2 . பிதுரா . மானம் ) சுவார்த்தாறுமானத்தாற் தான் பரிஷத் - அவிர்த்தானனுக்கு அவிர்த்தா கண்டதைப் பிறர்க்குத் தெரிவிப்பது . | னியிடம் பிறந்த குமரன் . ( சிவ சித் ) . | பரிஷ்மதி - பிரியவிர தன் தேவி விச்வ பாாவசு - 1 . இரப்பியர் குமரராகிய ருஷி . ) கர்மன் பெண் . அருத்தாவசு சகோதரன் . இவர் அரசன் | பரிசிரவர் - சந்திரவம்சத்து அரசர் . பீமசே பொருட்டு வேள்வி செய்கையில் ஒரு கர்ம னன் புத்திரர் . தாய் சுகுமாரி பாரியை வசத்தால் இரவில் செல்கையில் மான் சைபியசுந்தரி புத்திரர் தேவாபி சந்தனு தோல் போர்த்திருந்த தந்தையை மிருக பாகலிகன் . ( பாரதம் ஆதிபர்வம் ) . மென்று கொன்று நீங்கித் தந்தையென்று பாசில்விடை - அரசனுடைய மனங் களி அறிந்து தம்பியாகிய அருவாவசுவை ( அர் - ப்ப வெல்லும் புகழைச் சொன்னோர்க்குப் த்தாவசு ) த் தன் பிரமகத்தி நீங்கத் தவஞ் | பெறும் பேற்றை வழங்கி இனிமை மிக செய்ய ஏவித் தான் அரசனுக்கு வேள்வி - விடை கொடுத்தது . ( பு . வெ . பாடாண் . ) செய்து கொண் டிருந்தனன் . அருவாவசு பரீசிற்றுறை - பூமி யிடத்தைக் காக்கும் பன்னிரண்டு வருஷம் தவமுடித்து மீண்டு - தொழிலையுடைய அரசன் முன்னே கரு வேள்விச்சாலை வரத் தமயன் அரசனை | திய பேறு இதுவெனச் சொல்லியது . ( பு . நோக்கி இவன் பிரமகத்தி செய்தோன் ) | வெ . பாடாண் . ) இவனை நீக்கும் எனத் தம்பி திடுக்கிட்டு பரிசினிலை - உபகாரி இன்பத்திலே அசைய அரசனாணையால் நீங்கிச் சூரியனை எண் இரப்பாளன் போவானாக ஒருப்பட்டது . ணித் தவம்புரிந்து தந்தையை உயிர்ப்பித் ( பு . வெ . பாடாண் . ) துத் தமயனைச் சேதுஸ்நானத்தால் புனித பரிச்சித்து - ( பரிக்ஷித்து ) அரிமன்யு னாக்கினவன் . ( சேது - புராணம் . ) விற்கு உத்தரையிடம் பிறந்த குமரன் 2 . யவக்ரீவனைக் காண்க . இவன் தாய் வயிற்றிலிருக்கையில் பாரத பராவதன் - இவிக்கியைக் காண்க யுத்தம் நடந்தது . அக்காலத்தில் அசுவத் வசுவையன் பரிசாகவிகன் .