அபிதான சிந்தாமணி

பராசரம் 10421 - பராந்தகன் சாவர் ஒருமுறை பராசுரன் -" கம செய்துகொண்டிருக்கு றும் அதனால் நீங்கள் சாபத்தினின்று நீங்கு பராசிதன் - பாரதவீரரில் ஒருவன். கால வீர்கள் என்றனர். இவர் ஒருமுறை புத்திரன் அம்சம். யமுனையாற்றினைக் கடக்கச் செல்கையில் பராசுரன் - 1. சிவமூர்த்தியின் வாத்தால அவ்விடமிருந்த செம்படவராஜன் பெண் ணைக்கண்டு விரும்பி அவளுக்கிருந்த மச்ச அசுரன். இவனை நரசிங்கவுருக்கொண்டு நாற்றத்தைப் போக்கி மணந் தந்துகூடி விஷ்ணுமூர்த்தி கொலை புரிந்தனர். வியாசரைப் பெற்றனர். இவர் தாய்வயிற் 2. ஒரு இருடி, இவர் தேவி வீர்யவற் றில் (12) வருட மிருந்தவராம். கொல்ல சலை, விக்னராசர் என்னும் விநாயகமூர்த் வேண்டி வந்த அரக்கர்களால் விடப்பட்ட தியை வளர்த்தவள். அம்பைப் பின்னிட்டுப் போம்படி செய்த பராதீதன் - கத்ரு தநயன்; நாகன். தாலும், யாவரினும் சிறந்த மன்மதனு பராந்தகச்சோழன் - சூர ஆதித்தசோழன டைய சம்மோஹன முதலிய அம்பின் சந்ததியான். இவன் சாரமாமுனிவர் சிவ வேதனை யொழித்தவராதலாலும் பாவ மூர்த்தி பொருட்டு நாகலோகத்திலிருந்து எண்ணத்தையுடைய அன்னியரிடத்துத் கொண்டுவந்து பதித்த செவ்வந்தி மலரைப் தமது கோபமென்னும் அம்பைச் செலுத் பூவாணிகன் பறித்துக்கொடுக்க விருப்பா துவ தொழிந்தவராதலாலும், தாயின் கருப் யேற்றுச் சாரமாமுனிவர் பூவாணிகனைப் பத்திருந்து மந்திரோச்சாரணத்தால் வயிற் பிடித்துக் கொடுத்தும் தண்டியாமல் மீண் றைப்பீறி வெளிப்பட்டவராதலாலும் பரா டும் பூவைத் திருடிவந்து கொடுக்க உடன் சர் எனப்பட்டனர். பட்டிருந்தமையால் முனிவர் சிவமூர்த்தி 2. விஷ்ணுமூர்த்தி தேவர்களுக்குப் யிடம் முறையிட்டு வேண்டினர். அதனால் பாகித்து மிகுந்த அமிர்தத்தை இவரிடம் சிவமூர்த்தி ஏவலால் மண்மாரி இவன் பட் கொடுக்க இவர் அசுரர்க்குப் பயந்து பூமி டணத்தையும் இவனையும் பின்றொடர்ந்து யில் புதைத்து வைத்தனர். அதைக் கவர அழித்தது. இதில் இவன் மனைவி ஒருத்தி வக்ராசுரன், தண்டாகான், வீராசுரன், தப்பிக் கரிகாற்சோழனைப் பெற்றாள். மூவரும் முயலுகையில் அவர்களுக்குப் பராந்தகன் -1. இவர் விஜயாலயன் மக பயந்து பராசர் சிவமூர்த்தியை வேண்டச் னான ஆதித்தசோழனது குமார். இவரிக்கு சிவமூர்த்தி சத்தியிடம் சண்டகாதினி, இராஜாதித்தன், கண்டராதித்தன், அரிஞ் வீரை, சயந்தி, சயமர்த்தினி எனும் நான்கு 'சயன் என்று மூன்று குமரர் உண்டு. இவர் துர்க்கைகளைப் படைத்து அசுரரைக் பாண்டிநாடு ஈழநாடு ஜெயங்கொண்டவர். கொலை செய்வித்தனர். பிறகு முனிவர் இவர் வாணராசனைவென்று தம் சிற்றர அந்த அமுதகுடத்தை எடுக்கவராது அது சில் ஒருவரான பிரதிவிபதிக்கு ஆந்திர நதியாய்ப் பிரவகித்தது. அதுவே அமுத தேயத்தின் மேற்கிலுள்ள வாணதேசத் நதி, பவாங்கூடலிலுள்ளது. தைத் தந்து அவனுக்கு மாவலி வாணரா 3. இவர் சிவபூஜையால் சாவர்ணிமன் யன் எனும் பட்டமுஞ் சூட்டினார். இவர் வந்தரத்தில் சப்த ரிஷிகளில் ஒருவனும், பல்லவர்களையும் வென்று தம் பெயரால் வீரநாராயணச்சேரி என்று ஓர் ஊர் உண் பாரதவம்ச விருத்தி செய்பவனும், பாரத) கதா கர்த்தாவும், வேதத்தைப் பகுப்பவ டாக்கினார். கொப்பரகேசரியைக் காண்க. இவர்க்குக் கோக்கிழானடிகள் எனும் கோ னும், கிருஷ்ண த்வைபாயன னென்னும் ளத்தரசன் புதல்வி மனைவி. இவர்க்கு மது பெயருள்ளவனும் ஆகிய வியாசரைப் பெற் ரைகொண்ட பரகேசரியெனவும் பெயர். நவர். (பார - அநுசா.) (Epigraphia Indica Vol. VII. Dates of பாாசரம் - 1. ஒரு புராணம். Chola kinge.) 2. ஒரு தரும் நூல், 2. ஆதித்த ன் - 1. குமரன் கி. பி. 907- பராசான் - 1. சோழநாட்டிலிருந்த ஒரு இல் முடி சூட்டப் பெற்றவன். இவனுக்கு 'வேதியன். இவன் மாந்தரஞ்சேரலிரும் வீரநாராயணனென்றும், மதுரைகொண்ட பொறையிடம் பரிசுபெற்றுத் திருத்தங்கா கொப்பரகேசரி எனவும், இவன் இலங்கை லில் தக்ஷிணாமூர்த்தியைப் பரீக்ஷித்து அவ யை வென்றதனால் சங்கிராமாரகவன் என னுக்குப் பரிசளித்தவன். (சிலப்பதிகாரம்.) வும் பெயருண்டு. இவன் மதுரையைச் 2. பாஷ்களர் மாணாக்கன். செயித்தபோது அவ்விடம் மாண்ட.--..
பராசரம் 10421 - பராந்தகன் சாவர் ஒருமுறை பராசுரன் - கம செய்துகொண்டிருக்கு றும் அதனால் நீங்கள் சாபத்தினின்று நீங்கு பராசிதன் - பாரதவீரரில் ஒருவன் . கால வீர்கள் என்றனர் . இவர் ஒருமுறை புத்திரன் அம்சம் . யமுனையாற்றினைக் கடக்கச் செல்கையில் பராசுரன் - 1 . சிவமூர்த்தியின் வாத்தால அவ்விடமிருந்த செம்படவராஜன் பெண் ணைக்கண்டு விரும்பி அவளுக்கிருந்த மச்ச அசுரன் . இவனை நரசிங்கவுருக்கொண்டு நாற்றத்தைப் போக்கி மணந் தந்துகூடி விஷ்ணுமூர்த்தி கொலை புரிந்தனர் . வியாசரைப் பெற்றனர் . இவர் தாய்வயிற் 2 . ஒரு இருடி இவர் தேவி வீர்யவற் றில் ( 12 ) வருட மிருந்தவராம் . கொல்ல சலை விக்னராசர் என்னும் விநாயகமூர்த் வேண்டி வந்த அரக்கர்களால் விடப்பட்ட தியை வளர்த்தவள் . அம்பைப் பின்னிட்டுப் போம்படி செய்த பராதீதன் - கத்ரு தநயன் ; நாகன் . தாலும் யாவரினும் சிறந்த மன்மதனு பராந்தகச்சோழன் - சூர ஆதித்தசோழன டைய சம்மோஹன முதலிய அம்பின் சந்ததியான் . இவன் சாரமாமுனிவர் சிவ வேதனை யொழித்தவராதலாலும் பாவ மூர்த்தி பொருட்டு நாகலோகத்திலிருந்து எண்ணத்தையுடைய அன்னியரிடத்துத் கொண்டுவந்து பதித்த செவ்வந்தி மலரைப் தமது கோபமென்னும் அம்பைச் செலுத் பூவாணிகன் பறித்துக்கொடுக்க விருப்பா துவ தொழிந்தவராதலாலும் தாயின் கருப் யேற்றுச் சாரமாமுனிவர் பூவாணிகனைப் பத்திருந்து மந்திரோச்சாரணத்தால் வயிற் பிடித்துக் கொடுத்தும் தண்டியாமல் மீண் றைப்பீறி வெளிப்பட்டவராதலாலும் பரா டும் பூவைத் திருடிவந்து கொடுக்க உடன் சர் எனப்பட்டனர் . பட்டிருந்தமையால் முனிவர் சிவமூர்த்தி 2 . விஷ்ணுமூர்த்தி தேவர்களுக்குப் யிடம் முறையிட்டு வேண்டினர் . அதனால் பாகித்து மிகுந்த அமிர்தத்தை இவரிடம் சிவமூர்த்தி ஏவலால் மண்மாரி இவன் பட் கொடுக்க இவர் அசுரர்க்குப் பயந்து பூமி டணத்தையும் இவனையும் பின்றொடர்ந்து யில் புதைத்து வைத்தனர் . அதைக் கவர அழித்தது . இதில் இவன் மனைவி ஒருத்தி வக்ராசுரன் தண்டாகான் வீராசுரன் தப்பிக் கரிகாற்சோழனைப் பெற்றாள் . மூவரும் முயலுகையில் அவர்களுக்குப் பராந்தகன் - 1 . இவர் விஜயாலயன் மக பயந்து பராசர் சிவமூர்த்தியை வேண்டச் னான ஆதித்தசோழனது குமார் . இவரிக்கு சிவமூர்த்தி சத்தியிடம் சண்டகாதினி இராஜாதித்தன் கண்டராதித்தன் அரிஞ் வீரை சயந்தி சயமர்த்தினி எனும் நான்கு ' சயன் என்று மூன்று குமரர் உண்டு . இவர் துர்க்கைகளைப் படைத்து அசுரரைக் பாண்டிநாடு ஈழநாடு ஜெயங்கொண்டவர் . கொலை செய்வித்தனர் . பிறகு முனிவர் இவர் வாணராசனைவென்று தம் சிற்றர அந்த அமுதகுடத்தை எடுக்கவராது அது சில் ஒருவரான பிரதிவிபதிக்கு ஆந்திர நதியாய்ப் பிரவகித்தது . அதுவே அமுத தேயத்தின் மேற்கிலுள்ள வாணதேசத் நதி பவாங்கூடலிலுள்ளது . தைத் தந்து அவனுக்கு மாவலி வாணரா 3 . இவர் சிவபூஜையால் சாவர்ணிமன் யன் எனும் பட்டமுஞ் சூட்டினார் . இவர் வந்தரத்தில் சப்த ரிஷிகளில் ஒருவனும் பல்லவர்களையும் வென்று தம் பெயரால் வீரநாராயணச்சேரி என்று ஓர் ஊர் உண் பாரதவம்ச விருத்தி செய்பவனும் பாரத ) கதா கர்த்தாவும் வேதத்தைப் பகுப்பவ டாக்கினார் . கொப்பரகேசரியைக் காண்க . இவர்க்குக் கோக்கிழானடிகள் எனும் கோ னும் கிருஷ்ண த்வைபாயன னென்னும் ளத்தரசன் புதல்வி மனைவி . இவர்க்கு மது பெயருள்ளவனும் ஆகிய வியாசரைப் பெற் ரைகொண்ட பரகேசரியெனவும் பெயர் . நவர் . ( பார - அநுசா . ) ( Epigraphia Indica Vol . VII . Dates of பாாசரம் - 1 . ஒரு புராணம் . Chola kinge . ) 2 . ஒரு தரும் நூல் 2 . ஆதித்த ன் - 1 . குமரன் கி . பி . 907 பராசான் - 1 . சோழநாட்டிலிருந்த ஒரு இல் முடி சூட்டப் பெற்றவன் . இவனுக்கு ' வேதியன் . இவன் மாந்தரஞ்சேரலிரும் வீரநாராயணனென்றும் மதுரைகொண்ட பொறையிடம் பரிசுபெற்றுத் திருத்தங்கா கொப்பரகேசரி எனவும் இவன் இலங்கை லில் தக்ஷிணாமூர்த்தியைப் பரீக்ஷித்து அவ யை வென்றதனால் சங்கிராமாரகவன் என னுக்குப் பரிசளித்தவன் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) வும் பெயருண்டு . இவன் மதுரையைச் 2 . பாஷ்களர் மாணாக்கன் . செயித்தபோது அவ்விடம் மாண்ட . - - . .