அபிதான சிந்தாமணி

பரமேஷ்டி 1041 பராசரமுனிவர் முலையெல்லன் மூலைகடோறு மொதுங்கி ணினுண் சிறுத்தாம்பு அருளி, ஆழ்வாரை னனே” எனப் பாடியவர். யோகத்தில் காண அருளியவர். பாமேஷ்டி - 1. பிரமனுக்கு ஒரு பெயர். பராங்குசநம்பி - எழுபத்தினாலு சிம்மாச 2. இந்திரத்துய்மனுக்கு ஒரு பெயர். | னாதிபதிகளில் ஒருவர். சிறிய கோவிந்தப் 3. தேவததிமுன் குமரன், தாய் தேவ | பெருமாளுக்கு ஒருபெயர். (குருபரம்பரை ) மதி. மனைவி சுவலை, குமான் பிரதிகன், பராங்குசர் - நம்மாழ்வாருக்கு ஒரு பெயர். 4. ஒரு பிரஜாபதி, இவன் புத்ரன், எஜ பராசக்தி - அருட்சத்தி, பரசிவத்தில் ஆயி நயன். ரத்தில் ஒரு கூறான நிட்கள சிவத்துடன் பாராசதஞ்சான் - அயோ தன பாண்டிய கூடிக் கிருத்யத்தைத் திருவுளத்திற் கொ னுக்குப் பின் அரசு செய்தவன். ள்வ து. (சதா - ம்). பார் - ஒன்பதா மன்வந்தரத்துத் தேவர், பராசபட்டர் -1, இவர் மார்த்தவ வித்து பாவர் - 1. நெய்தனிலமாக்களில் ஒரு வான், அப்பைய தீஷிதரால் சைவரானவர். வகைச் சாதியார் ; வலை வீசின திருவிளை 2 கூரத்தாழ்வான் குமார். உடையவர் யாடல் விழா நடத்துவிப்போர். (திருவிளை 'சொற்படி ஸஹஸ்ர நாமபாஷ்யஞ் செய் யாடல்). | தவர், எழுபத்தினாலு சிம்மாசனாதிபதி 2 இவர்களைப் பரதவரென்றும் கூறு களில் ஒருவர். (குருபரம்பரை.) | வர். இவர்கள் கடலோட்டி வகுப்பினர். பராசாழனிவர் --1, வசிட்டர் போர், சத்தி இவர்கள் தங்களை கந்தமூர்த்தி சரவணப் முனிவர் குமார். தாய் திரசந்தி. இவர் தாய் பொய்கையி விருந்து உதித்த காலத்தி வயிற்றில் இருப்புழி, தந்தை இறந்தனர். லுதித்து அவர்க்குத் துணை புரிந்தவரென் இவர் பிறந்து தாய் மடியிலிருக்கையில் றும் சீர்காழி வெள்ளங் கொண்ட காலத்து தாயை அமங்கலையாகக்கண்டு உதிரன் தோணி யியக்கித் தோணிபுரத்தில் தங் என்னும் அரக்கனால் தந்தையி றந் ததைத் கினவர் என்றும், பராசருக்குப் பெண் தாயாலறிந்து அரக்கரைக்கொல்லச் சாத்தி கொடுத்த குலமென்றும், சிவபெருமானுக் ரவேள்வி செய்தனர். அதில் அரக்கர்வந்து குத் தங்கள் பெண்ணைக் கொடுத்தவர்க இறக்கையில் நிருதியின் வாகனமாகிய ளென்றும் உயர்வு கூறுவர் இவர்கள் பூதம் சிவமூர்த்தியை யெண்ணி ஓலமிட் தமிழ், மலையாளம், கன்னடமென மூன்று டது, அதனால் சிவமூர்த்தி புலத்தியர் வகைப்படுவர். தமிழர் மீன் பிடிப்போர், முதலியோர் வேண்டுகோளால் யாகத்தை மலை:பாளப்பாவர் முத்துக் குளிப்போர், நிறுத்தக் கட்டளையிட்டனர். அதனால் சுண்ணாம்பு சுடுவோர். இவர்கள் பட்டம் நிறுத்தி அரக்கவம்ச முதல்வராகிய புலத் குருப், கன்னடபரவர் குடை கட்டிகள் தியரால் புராணம்பாட அருள் பெற்றவர். பேய்க்கத்தாடுவோர். (தர்ஸ்டன்). இவர் புத்திரர்களாகிய தத்தன், அருந் பாவிந்து கலைகள் - சூக்ஷ்மை , அதிசூக்ஷ் தன், நந்தி, சதுமுகன், பருதிபாணி, டை மிருதை, அமிருதை, வியாபினி மாலி முதலிய அறுவரும் விளையாட்டா இவை அபரவிந்துவை அதிட்டித்து நிற் கச் சரவணப் பொய்கையில் முதலையுருக் கும் கலைகள். (சதா.) கொண்டு நீரை மோதி விளையாடினர். பாவை - போர் செய்ய எழுந்த அவுணர் அதனால் நீர் கலங்கி அதிலிருந்த மீன்கள் 'மோகிக்கத் திருமகள் ஆடியகூத்து. மேல் மிதந்தன. அம் மீன்களை இந்த பாவையார் - திருவாரூரில் உருத்திர கணி இருடி புத்திரர்கள் பொறுக்கிக் கோரை கையர் குலத்து அவதரித்தவர், இவர்க்கு யிற் கோத்து விளையாடுகையில், பிதா முற்பிறப்புக் கமலினியைக் காண்க. சரவணப் பொய்கைக்கு ஸ்நானத்திற்கு பாஷு - ஒரு அரசன், இவன் புத்திரன் வந்து பிள்ளைகளைக்கண்டு கோபித்து திருந்திரன். நீங்கள் நெறியல்லா நெறிசெய்வதால் மீன் பராகி - விபுவின் தேவி. களாக எனச் சபித்தனர். சாபமேற்ற பராக்கிரமவாத- ஈழத்தரசர்களில் ஒருவன், குமார் சாபம் நீங்கும் வகை எவ்வகையென பராக்கிரமவாத பாண்டியன் - விக்கிரம முனிவர், குமாரக் கடவுள் இப் பொய் வாகு பாண்டியனுக்குக் குமரன். கையில் திருவவதரிப்பார். அவர் பொரு பராங்குசதாசர் - திருக்குருகூர்வர்சியாகிய ட்டு உலக மாதாவாகிய உமாதேவியின் ஸ்ரீ வைணவர். நாதமுனிகளுக்குக் கண் திருமுலைப்பால், இப் பொய்கையிற் சித - 131
பரமேஷ்டி 1041 பராசரமுனிவர் முலையெல்லன் மூலைகடோறு மொதுங்கி ணினுண் சிறுத்தாம்பு அருளி ஆழ்வாரை னனே எனப் பாடியவர் . யோகத்தில் காண அருளியவர் . பாமேஷ்டி - 1 . பிரமனுக்கு ஒரு பெயர் . பராங்குசநம்பி - எழுபத்தினாலு சிம்மாச 2 . இந்திரத்துய்மனுக்கு ஒரு பெயர் . | னாதிபதிகளில் ஒருவர் . சிறிய கோவிந்தப் 3 . தேவததிமுன் குமரன் தாய் தேவ | பெருமாளுக்கு ஒருபெயர் . ( குருபரம்பரை ) மதி . மனைவி சுவலை குமான் பிரதிகன் பராங்குசர் - நம்மாழ்வாருக்கு ஒரு பெயர் . 4 . ஒரு பிரஜாபதி இவன் புத்ரன் எஜ பராசக்தி - அருட்சத்தி பரசிவத்தில் ஆயி நயன் . ரத்தில் ஒரு கூறான நிட்கள சிவத்துடன் பாராசதஞ்சான் - அயோ தன பாண்டிய கூடிக் கிருத்யத்தைத் திருவுளத்திற் கொ னுக்குப் பின் அரசு செய்தவன் . ள்வ து . ( சதா - ம் ) . பார் - ஒன்பதா மன்வந்தரத்துத் தேவர் பராசபட்டர் - 1 இவர் மார்த்தவ வித்து பாவர் - 1 . நெய்தனிலமாக்களில் ஒரு வான் அப்பைய தீஷிதரால் சைவரானவர் . வகைச் சாதியார் ; வலை வீசின திருவிளை 2 கூரத்தாழ்வான் குமார் . உடையவர் யாடல் விழா நடத்துவிப்போர் . ( திருவிளை ' சொற்படி ஸஹஸ்ர நாமபாஷ்யஞ் செய் யாடல் ) . | தவர் எழுபத்தினாலு சிம்மாசனாதிபதி 2 இவர்களைப் பரதவரென்றும் கூறு களில் ஒருவர் . ( குருபரம்பரை . ) | வர் . இவர்கள் கடலோட்டி வகுப்பினர் . பராசாழனிவர் - - 1 வசிட்டர் போர் சத்தி இவர்கள் தங்களை கந்தமூர்த்தி சரவணப் முனிவர் குமார் . தாய் திரசந்தி . இவர் தாய் பொய்கையி விருந்து உதித்த காலத்தி வயிற்றில் இருப்புழி தந்தை இறந்தனர் . லுதித்து அவர்க்குத் துணை புரிந்தவரென் இவர் பிறந்து தாய் மடியிலிருக்கையில் றும் சீர்காழி வெள்ளங் கொண்ட காலத்து தாயை அமங்கலையாகக்கண்டு உதிரன் தோணி யியக்கித் தோணிபுரத்தில் தங் என்னும் அரக்கனால் தந்தையி றந் ததைத் கினவர் என்றும் பராசருக்குப் பெண் தாயாலறிந்து அரக்கரைக்கொல்லச் சாத்தி கொடுத்த குலமென்றும் சிவபெருமானுக் ரவேள்வி செய்தனர் . அதில் அரக்கர்வந்து குத் தங்கள் பெண்ணைக் கொடுத்தவர்க இறக்கையில் நிருதியின் வாகனமாகிய ளென்றும் உயர்வு கூறுவர் இவர்கள் பூதம் சிவமூர்த்தியை யெண்ணி ஓலமிட் தமிழ் மலையாளம் கன்னடமென மூன்று டது அதனால் சிவமூர்த்தி புலத்தியர் வகைப்படுவர் . தமிழர் மீன் பிடிப்போர் முதலியோர் வேண்டுகோளால் யாகத்தை மலை : பாளப்பாவர் முத்துக் குளிப்போர் நிறுத்தக் கட்டளையிட்டனர் . அதனால் சுண்ணாம்பு சுடுவோர் . இவர்கள் பட்டம் நிறுத்தி அரக்கவம்ச முதல்வராகிய புலத் குருப் கன்னடபரவர் குடை கட்டிகள் தியரால் புராணம்பாட அருள் பெற்றவர் . பேய்க்கத்தாடுவோர் . ( தர்ஸ்டன் ) . இவர் புத்திரர்களாகிய தத்தன் அருந் பாவிந்து கலைகள் - சூக்ஷ்மை அதிசூக்ஷ் தன் நந்தி சதுமுகன் பருதிபாணி டை மிருதை அமிருதை வியாபினி மாலி முதலிய அறுவரும் விளையாட்டா இவை அபரவிந்துவை அதிட்டித்து நிற் கச் சரவணப் பொய்கையில் முதலையுருக் கும் கலைகள் . ( சதா . ) கொண்டு நீரை மோதி விளையாடினர் . பாவை - போர் செய்ய எழுந்த அவுணர் அதனால் நீர் கலங்கி அதிலிருந்த மீன்கள் ' மோகிக்கத் திருமகள் ஆடியகூத்து . மேல் மிதந்தன . அம் மீன்களை இந்த பாவையார் - திருவாரூரில் உருத்திர கணி இருடி புத்திரர்கள் பொறுக்கிக் கோரை கையர் குலத்து அவதரித்தவர் இவர்க்கு யிற் கோத்து விளையாடுகையில் பிதா முற்பிறப்புக் கமலினியைக் காண்க . சரவணப் பொய்கைக்கு ஸ்நானத்திற்கு பாஷு - ஒரு அரசன் இவன் புத்திரன் வந்து பிள்ளைகளைக்கண்டு கோபித்து திருந்திரன் . நீங்கள் நெறியல்லா நெறிசெய்வதால் மீன் பராகி - விபுவின் தேவி . களாக எனச் சபித்தனர் . சாபமேற்ற பராக்கிரமவாத - ஈழத்தரசர்களில் ஒருவன் குமார் சாபம் நீங்கும் வகை எவ்வகையென பராக்கிரமவாத பாண்டியன் - விக்கிரம முனிவர் குமாரக் கடவுள் இப் பொய் வாகு பாண்டியனுக்குக் குமரன் . கையில் திருவவதரிப்பார் . அவர் பொரு பராங்குசதாசர் - திருக்குருகூர்வர்சியாகிய ட்டு உலக மாதாவாகிய உமாதேவியின் ஸ்ரீ வைணவர் . நாதமுனிகளுக்குக் கண் திருமுலைப்பால் இப் பொய்கையிற் சித - 131