அபிதான சிந்தாமணி

பரத்துவாசர் 1039 பரத்தையிற் பிரிவு போம். தற்காலம் பிரயாகை யென்னப் த்தில் அவ்வாசனுக்கு அது ஹன் எனப் படும். ஒருமுறை வியாழன் தன் தம்பி புத்திரனாகவும் மற்றப் பக்ஷிகள் அக் நாட்ட யாகிய உதந்தியன் பாரியாகிய மமதை டில் வேதிய புத்திரர்களாகவு மானார்கள். கருத்தாங்கி யிருக்கவும் அவளை வலிதிற் (சிவமகா புராணம்.) புணர்ந் தனன், வயிற்றிலிருந்த கருவாகிய 3. இவர்க்குக் குமரா எழுவர் இருக் தீர்க்க தமன், வியாழன் கருவைத்தடை தனர். இவ்வெழுவரும் மானஸசாசின் செய்ததனாலும் அந்த வியாழ வீரியத்தை கரையில் யோகு புரிகையில் ஒழுக்கக் மமதை தாங்காததினாலும் வியாழன் கரு குறைவால் யோகம் கைகூடாது மரண வெளிப்பட்டு ஒருருக்கொண்டது. அதற் மடைந்து மறுபிறப்பில் குருக்ஷேத்திரத் குத் தேவர் பாத்துவாசர் எனப் பெயரிட் தில் கௌசிக முனிவரது குமாரராய்த் டழைத்துப் பரதன் வம்சவுத்தாரணத்தி தோன்றித் தந்தை இறக்கப் பின் கார்க்க ற்கு அப் பிள்ளையை அளித்தனர். - இவ முனிவர்க்குச் சீடராய் அவாது ஓமதேனு ருக்கு வித்தன் எனவும் ஒரு பெயர். இவ வைக் காத்து வருகையில் பசியால் வருந்தி சைக் கலசத்திற் பிறந்தவரெனவுங் கூறு அப் பசுவைக் கொன்று தின்ன முயது வர். இவர் குமரன் துல்யவக்ரன். கரிக் கையில் அவர்களுள் ஒருவன் ஆலோசனை குருவியிடம் பிறந்தவரெனவும் கூறுவர். பாய் அப் பசுவைக் கொன்று பிரார்களுக் இப்பெயர்கொண்ட மற்றொருவர் சயன் குச் சிரார்த்தஞ்செய்து உண்போமென்ன என்னும் அக்கினிக்குக் குமரராயிருந்தனர். 'உடன்பட்டு அவ்வகை செய்துண்டனர். இவர் ஆச்சிரமத்தில் இராமமூர்த்தி வனஞ் பின் இவர்கள் குருவின் பசுவைக் கொன்ற சென்றபோது தங்கிச்சென்று மீளுகையில் கால் சில இழி பிறப்புக்களையும், பிதுர் இவர் எதிர்கொண்டு அழைக்க வந்து தங்கி சிரார்த்தஞ் செய்ததால் பூர்வ ஜன்ம ஞான விருந்துண்டு சென்றனர். இவர் துல்ய மும் உயர்கதி அடை தலையும் பெற்றுத் வக்ரன் என்னுந் தன்குமரன் பூதத்தா தசார்ணவ தேசத்தில் எழு வேடர்களாயும், லி றந்தானென்று உயிர் நீத்தவர். இவர் காலாஞ்சாகிரியில் எழு மிருகங்களாயும், இருக்குவேதத்தின் ஆறாவது காண்ட சாத்வீபத்தில் ஏழு சக்ரவாகப் பக்ஷிகளா கீதங்களைச் செய்தவர். சுகேசன் என பும், மானஸசாசில் பத்மகர்ப்பம், அரவிந் இவர்க்கு ஒரு குமான் உண்டு. இவர் பசி தாஷம், க்ஷரகர்ப்பம், சுலோசனம், குரு யினால் விருது என்னுந் தச்சனிடம் பிந்து, சுபிந்து, ஹைமகர்ப்பம் எனப் பெ அநேக பசுக்களைத் தானம் வாங்கினர். யர் பெற்று பொன்னிறமாகிய எழு அன் (மரு) (பாகவ தம்) யவக்ரீவனைக் காண்க. னங்களாயும், காம்பிலிதேயத்து ஏழு சிற 2. இவர்க்கு வாத்துஷ்டன், குலோத ந்த மானிடராயும் பிறந்து முற்பிறப்பினை னன், ஹிமசிரன், பிசுநன், கபி, பிதுர்வர் ஞானத்தா லுணர்ந்து முடிவில் முத்தி த்தி, ஸ்வஸ்வரூபன் என எழு புத்திரர் பெற்றனர். (கம்பராமா - ஆரண்யபர்வம்.) இருந்தனர். இவர்கள் தீ நடக்கையால் '_ 4. இவர் கங்கையிற் ஸ்நானஞ் செய்யச் பிரஷ்டர்களாய் அச்சநன மொழிந்து கௌ சென்ற காலத்து உலக மளக்க எடுத்த சிக புத்திரராகத் தோன்றிக் கர்க்கமுனிவர் திரிவிக்ரமனால் அடிக்கப்பட்டார். (பாரதம் சீடர்களாய் அவர் தம் பசுவினையும் கன்றி | சாந்திபாவம்). | னையும் ஒட்டிவாக் கூறக்கேட்டு அவ்லாறு பாத்தைகூறல் - மணங் கமழும் மாலையை கன்றையும் பசுவையும் ஒட்டி வருகையில் யுடைய தலைவன் மாலை எமக்குப் பெறு பசியால் பசுவைக் கொன்று கர்க்கருக்குப் | தற்கு எளிதென்று சொல்லிப் பாங்காயி புலி யடித்துவிட்டதென்று பொய் கூறிப் னார் கேட்பப் பாத்தை மொழிந்தது. (பு. பிதுர்க்களுக்குப் பிரீதி செய்து அக்கோ வெ. பெருந்திணை.) - மாமிச மருந்திப் பொய் பேசியதால் வேட பரத்தையிற் பிரிவு - இது, தலைவன் பாத் 4 -இது, ராகப் பிறந்து, பிதுர் பிரீதி செய்ததால் தையர்மேற் காதலாய்த் தலைவியைப் பிரி மை பிரி பூர்வஜன்ம ஞானமுண்டாய்க் காலாஞ்சா ந்து பாத்தையர் சேரியிற் சேறல். இது மலையில் மிருகங்களாய்ப் பின் சக்கரவாகப் வாயில் வேண்டல், வாயில் மறுத்தல், வாயி பக்ஷிகளாய் நீபதேசத்தாசனைக் கண்டு நாம் னேர்வித்தல், வாயினேர்தல், என நான்கு இவ்வகை அரசனாவோமென்று பிதுர் பிரீதி வகையினையும், காதலன் பிரிவுழி கண் செய்ததால் மறுஜன்மத்தில் காம்பிலி தேச டோர் புலவிக்கு எதுமதாமல் விறைவிக்
பரத்துவாசர் 1039 பரத்தையிற் பிரிவு போம் . தற்காலம் பிரயாகை யென்னப் த்தில் அவ்வாசனுக்கு அது ஹன் எனப் படும் . ஒருமுறை வியாழன் தன் தம்பி புத்திரனாகவும் மற்றப் பக்ஷிகள் அக் நாட்ட யாகிய உதந்தியன் பாரியாகிய மமதை டில் வேதிய புத்திரர்களாகவு மானார்கள் . கருத்தாங்கி யிருக்கவும் அவளை வலிதிற் ( சிவமகா புராணம் . ) புணர்ந் தனன் வயிற்றிலிருந்த கருவாகிய 3 . இவர்க்குக் குமரா எழுவர் இருக் தீர்க்க தமன் வியாழன் கருவைத்தடை தனர் . இவ்வெழுவரும் மானஸசாசின் செய்ததனாலும் அந்த வியாழ வீரியத்தை கரையில் யோகு புரிகையில் ஒழுக்கக் மமதை தாங்காததினாலும் வியாழன் கரு குறைவால் யோகம் கைகூடாது மரண வெளிப்பட்டு ஒருருக்கொண்டது . அதற் மடைந்து மறுபிறப்பில் குருக்ஷேத்திரத் குத் தேவர் பாத்துவாசர் எனப் பெயரிட் தில் கௌசிக முனிவரது குமாரராய்த் டழைத்துப் பரதன் வம்சவுத்தாரணத்தி தோன்றித் தந்தை இறக்கப் பின் கார்க்க ற்கு அப் பிள்ளையை அளித்தனர் . - இவ முனிவர்க்குச் சீடராய் அவாது ஓமதேனு ருக்கு வித்தன் எனவும் ஒரு பெயர் . இவ வைக் காத்து வருகையில் பசியால் வருந்தி சைக் கலசத்திற் பிறந்தவரெனவுங் கூறு அப் பசுவைக் கொன்று தின்ன முயது வர் . இவர் குமரன் துல்யவக்ரன் . கரிக் கையில் அவர்களுள் ஒருவன் ஆலோசனை குருவியிடம் பிறந்தவரெனவும் கூறுவர் . பாய் அப் பசுவைக் கொன்று பிரார்களுக் இப்பெயர்கொண்ட மற்றொருவர் சயன் குச் சிரார்த்தஞ்செய்து உண்போமென்ன என்னும் அக்கினிக்குக் குமரராயிருந்தனர் . ' உடன்பட்டு அவ்வகை செய்துண்டனர் . இவர் ஆச்சிரமத்தில் இராமமூர்த்தி வனஞ் பின் இவர்கள் குருவின் பசுவைக் கொன்ற சென்றபோது தங்கிச்சென்று மீளுகையில் கால் சில இழி பிறப்புக்களையும் பிதுர் இவர் எதிர்கொண்டு அழைக்க வந்து தங்கி சிரார்த்தஞ் செய்ததால் பூர்வ ஜன்ம ஞான விருந்துண்டு சென்றனர் . இவர் துல்ய மும் உயர்கதி அடை தலையும் பெற்றுத் வக்ரன் என்னுந் தன்குமரன் பூதத்தா தசார்ணவ தேசத்தில் எழு வேடர்களாயும் லி றந்தானென்று உயிர் நீத்தவர் . இவர் காலாஞ்சாகிரியில் எழு மிருகங்களாயும் இருக்குவேதத்தின் ஆறாவது காண்ட சாத்வீபத்தில் ஏழு சக்ரவாகப் பக்ஷிகளா கீதங்களைச் செய்தவர் . சுகேசன் என பும் மானஸசாசில் பத்மகர்ப்பம் அரவிந் இவர்க்கு ஒரு குமான் உண்டு . இவர் பசி தாஷம் க்ஷரகர்ப்பம் சுலோசனம் குரு யினால் விருது என்னுந் தச்சனிடம் பிந்து சுபிந்து ஹைமகர்ப்பம் எனப் பெ அநேக பசுக்களைத் தானம் வாங்கினர் . யர் பெற்று பொன்னிறமாகிய எழு அன் ( மரு ) ( பாகவ தம் ) யவக்ரீவனைக் காண்க . னங்களாயும் காம்பிலிதேயத்து ஏழு சிற 2 . இவர்க்கு வாத்துஷ்டன் குலோத ந்த மானிடராயும் பிறந்து முற்பிறப்பினை னன் ஹிமசிரன் பிசுநன் கபி பிதுர்வர் ஞானத்தா லுணர்ந்து முடிவில் முத்தி த்தி ஸ்வஸ்வரூபன் என எழு புத்திரர் பெற்றனர் . ( கம்பராமா - ஆரண்யபர்வம் . ) இருந்தனர் . இவர்கள் தீ நடக்கையால் ' _ 4 . இவர் கங்கையிற் ஸ்நானஞ் செய்யச் பிரஷ்டர்களாய் அச்சநன மொழிந்து கௌ சென்ற காலத்து உலக மளக்க எடுத்த சிக புத்திரராகத் தோன்றிக் கர்க்கமுனிவர் திரிவிக்ரமனால் அடிக்கப்பட்டார் . ( பாரதம் சீடர்களாய் அவர் தம் பசுவினையும் கன்றி | சாந்திபாவம் ) . | னையும் ஒட்டிவாக் கூறக்கேட்டு அவ்லாறு பாத்தைகூறல் - மணங் கமழும் மாலையை கன்றையும் பசுவையும் ஒட்டி வருகையில் யுடைய தலைவன் மாலை எமக்குப் பெறு பசியால் பசுவைக் கொன்று கர்க்கருக்குப் | தற்கு எளிதென்று சொல்லிப் பாங்காயி புலி யடித்துவிட்டதென்று பொய் கூறிப் னார் கேட்பப் பாத்தை மொழிந்தது . ( பு . பிதுர்க்களுக்குப் பிரீதி செய்து அக்கோ வெ . பெருந்திணை . ) - மாமிச மருந்திப் பொய் பேசியதால் வேட பரத்தையிற் பிரிவு - இது தலைவன் பாத் 4 - இது ராகப் பிறந்து பிதுர் பிரீதி செய்ததால் தையர்மேற் காதலாய்த் தலைவியைப் பிரி மை பிரி பூர்வஜன்ம ஞானமுண்டாய்க் காலாஞ்சா ந்து பாத்தையர் சேரியிற் சேறல் . இது மலையில் மிருகங்களாய்ப் பின் சக்கரவாகப் வாயில் வேண்டல் வாயில் மறுத்தல் வாயி பக்ஷிகளாய் நீபதேசத்தாசனைக் கண்டு நாம் னேர்வித்தல் வாயினேர்தல் என நான்கு இவ்வகை அரசனாவோமென்று பிதுர் பிரீதி வகையினையும் காதலன் பிரிவுழி கண் செய்ததால் மறுஜன்மத்தில் காம்பிலி தேச டோர் புலவிக்கு எதுமதாமல் விறைவிக்