அபிதான சிந்தாமணி

அருணாசலக்கவிராயர் ஒரு - அருணாசலக்கவிராயர் தனர் என்று பொறாமையால் தான் அவ தீக்ஷை செய்து, திருவுந்தியார் முதல் யங் காத்திருந்த முட்டையைப் பருவம் சங்கற்ப நிராகாணமீறாகவுள்ள சித்தாந்த அடையா தமுன் உடைக்க அதிலிருந்து சாத்திரங்கள் பதினான்கையும் உரையுடனே காவில்லாதவனாக இவன் பிறந்து என் விதிப்படி உபதேசிக்க உணர்ந்து அவற் னைக் காலில்லாதவனாகச் செய்தபடியால், றின் மெய்ப்பொருளாவார் சிவபெரு 'நீ மாற்றவளுக்கு அடிமையாகிப் பின்பு மானே என்றும் தெள்ளிதிற்றுணிந்து என் சகோதரன் கருடனால் நீங்குக என்று 'தெளிந்தனர். பின்பு திருவள்ளுவநாயனார் சபித்தவன். இவன் பார்யை ஸ்யேனி. அருளிச்செய்த திருக்குறளில், அறத்துப் 'குமார் சம்பாதி, சடாயு. தம்பி கருடன். பாலில் முதற்கண் இல்லறமும் பின்னர் இவன் சூரியனுக்குச் சாரதியாயினன். துறவறமும் கூறியிருத்தலால், தாமுமவ் 2. இவன், இந்திரன் கொலுவின் வாறே இல்லறத்தை அடைய வேண்டு விநோதங்களைக் காணப் பெண்ணுருக் மென்னும் விருப்பைப் பண்டாரச் சந்நிதிக கொண்டு செல்ல இவனை இந்திரன் கண்டு ளுக்கு விண்ணப்பஞ்செய்து அநுமதி புணர்ந்தனன். அதனால் வாலி பிறந்த பெற்றுத் தமது ஜனன பூமியாகிய தில்லை னன். பின்பு சூரியன் இவனது தாமத யாடியை அடைந்து (10) வது வயதில் மறிந்து நடந்ததை வினவி அப்பெண்ணு அபிஷேகக் கட்டளைக் கருப்பூரில் குல ருக்கொளச்செய்து புணாச் சுக்கிரீவன் முறைக்கேற்ற ஒரு கன்னிகையை விதிப் பிறந்தனன். இவன் புத்திரன் உத்தால படி விவாகஞ்செய்துகொண்டு தில்லை கன் என்பர். (திருவொத்தூர்புராணம்). யாடியிலிருந்து இல்லறத்தை நடத்து தற் 3. முராசுரன் குமான் கண்ண னுடன் குத் துணைக்காரணமாகிய பொருளைப் பொருது மாண்டவன். பிறவுயிர்களுக்குக் கேடுபயவாத நன்னெறி 4. இவன் ஒரு அசுரன் சிவசத்தியாகிய யிலீட்டி, நித்திய கருமத்துக்கும், பொரு பிரமராம்பிகையால் கொல்லப்பட்டவன், ளீட்டுதலுக்கும், உரியகாலமல்லாக் கால (பிரமராம்பிகையைக் காண்க.) மெல்லாம் அவமாக்காது புண்ணிய நூலா அருணாசலக்கவிராயர்-சோழமண்டலத் ராய்ச்சி செய்யவுங் கருதிக் காசுக் கடைத் திலே தில்லையாடியிலே, கார்காத்தவே தொழிலைக்கொண்டு இல்வாழ்வாராயினர். ளாண் மரபிலே, நல்லதம்பி பிள்ளையும், வாழுநாளில் தமது வியாபார நிமித்தம் புது கற்பிலே சிறந்த அவரது மனைவி வள்ளி வைக்குச் செல்கையில் சீகாழிக்கோயில் யம்மையும், புரிந்த அரிய தவப்பேற் கட்டளை விசாரணை கர்த்தரும் முன்னர்த் றினாலே, அருணாசலக்கவிராயரென்பவர், தம்மோடு பயின்றவருமாகிய சிதம்பரநாத பிறந்து உரிய பருவத்தே கல்வி பயின்று முனிவரை ஷ யூர் தெற்கு வீதிக் கட் வருங்காலத்தில் இவரது (கஉ) வது வய 'டளை மடத்திற் கண்டிருவரு நெடுநாட் தில், தாய் தந்தையர்கள் தேக வியோக பிரிந்த பிரிவு நீங்கப் பரஸ்பரம் தழுவி மடைந்தமையால் கல்விப்பயிற்சிக்கு ய த்யந்த விநயத்தோடு சம்பாஷிக்குங்கால் இடையூறாயினும் ஊழ்வலி துணைக்காரண முனிவர் சீகாழிக்குப் பள்ளுப் பாடுவதற் மாய்ச் சமீபமாயுள்ள, திருக்கைலாய பரம் குப் பீடிகை இட்டதையும், அதை முடிக் பரை நிகமாகம சித்தாந்த சைவாசாரிய கப் பிரமேசர் கைங்கரியத்தால் தனக்கவ பீடமாக விளங்கும் தருமபுரவாதீனத் காசம் இன்மையையுங் கூறி இவர் கையிற் தைச் சார்ந்து அப்போதைய பண்டார கொடுக்க அன்று இரவிலேயே, இவர் சந்நிதிகளால், அபிமானிக்கப்பெற்று அவ் சொற்சுவை, பொருட்சுவை, அமையப் வாதீனத்துப் பிரபலவித்துவானாகிய அம் பள்ளைப் பாடிமுடித்து அவசியம் தாம்புது பலவாணக்கவிராயரிடத்தே (உடு) வது வைக்கேகும் பயணச்செய்தியை முனிவ வயதுவரையில் உபயபாஷாப் பிரணீ தங்க ரிடங்கூறாது அவரது அணுக்கத் தொண் ளாகிய, பொது நூல்களையும், சைவசமய டினர்பாற் கூறிக் காழிப்பள்ளைக் கொடுத்து நூல்களையும் ஐயந்திரிபறக் கற்றுணர்ந்து விட்டுப் புதுவைக்கேகிச் சிலகாலம் அங்கு வருங்காலத்து அவ்வா தீனத்துப் பண்டா வசித்தார். சிதம்பரநாதமுனிவர் வைகறை சச் சந்நிதிகள் இவரது புத்தி நுட்பத்தை யிற் றமது தொண்டரால் காழிப்பள்ளின் யும், கல்வியறிவொழுக்கங்களிற் சிறந்து முடிவையும் கவிராயர் பயணச் செய்தி விளங்கும் பரிபக்குவத்தையும் உணர்ந்து யையும், கண்டும், கேட்டும், களித்தும்,
அருணாசலக்கவிராயர் ஒரு - அருணாசலக்கவிராயர் தனர் என்று பொறாமையால் தான் அவ தீக்ஷை செய்து திருவுந்தியார் முதல் யங் காத்திருந்த முட்டையைப் பருவம் சங்கற்ப நிராகாணமீறாகவுள்ள சித்தாந்த அடையா தமுன் உடைக்க அதிலிருந்து சாத்திரங்கள் பதினான்கையும் உரையுடனே காவில்லாதவனாக இவன் பிறந்து என் விதிப்படி உபதேசிக்க உணர்ந்து அவற் னைக் காலில்லாதவனாகச் செய்தபடியால் றின் மெய்ப்பொருளாவார் சிவபெரு ' நீ மாற்றவளுக்கு அடிமையாகிப் பின்பு மானே என்றும் தெள்ளிதிற்றுணிந்து என் சகோதரன் கருடனால் நீங்குக என்று ' தெளிந்தனர் . பின்பு திருவள்ளுவநாயனார் சபித்தவன் . இவன் பார்யை ஸ்யேனி . அருளிச்செய்த திருக்குறளில் அறத்துப் ' குமார் சம்பாதி சடாயு . தம்பி கருடன் . பாலில் முதற்கண் இல்லறமும் பின்னர் இவன் சூரியனுக்குச் சாரதியாயினன் . துறவறமும் கூறியிருத்தலால் தாமுமவ் 2 . இவன் இந்திரன் கொலுவின் வாறே இல்லறத்தை அடைய வேண்டு விநோதங்களைக் காணப் பெண்ணுருக் மென்னும் விருப்பைப் பண்டாரச் சந்நிதிக கொண்டு செல்ல இவனை இந்திரன் கண்டு ளுக்கு விண்ணப்பஞ்செய்து அநுமதி புணர்ந்தனன் . அதனால் வாலி பிறந்த பெற்றுத் தமது ஜனன பூமியாகிய தில்லை னன் . பின்பு சூரியன் இவனது தாமத யாடியை அடைந்து ( 10 ) வது வயதில் மறிந்து நடந்ததை வினவி அப்பெண்ணு அபிஷேகக் கட்டளைக் கருப்பூரில் குல ருக்கொளச்செய்து புணாச் சுக்கிரீவன் முறைக்கேற்ற ஒரு கன்னிகையை விதிப் பிறந்தனன் . இவன் புத்திரன் உத்தால படி விவாகஞ்செய்துகொண்டு தில்லை கன் என்பர் . ( திருவொத்தூர்புராணம் ) . யாடியிலிருந்து இல்லறத்தை நடத்து தற் 3 . முராசுரன் குமான் கண்ண னுடன் குத் துணைக்காரணமாகிய பொருளைப் பொருது மாண்டவன் . பிறவுயிர்களுக்குக் கேடுபயவாத நன்னெறி 4 . இவன் ஒரு அசுரன் சிவசத்தியாகிய யிலீட்டி நித்திய கருமத்துக்கும் பொரு பிரமராம்பிகையால் கொல்லப்பட்டவன் ளீட்டுதலுக்கும் உரியகாலமல்லாக் கால ( பிரமராம்பிகையைக் காண்க . ) மெல்லாம் அவமாக்காது புண்ணிய நூலா அருணாசலக்கவிராயர் - சோழமண்டலத் ராய்ச்சி செய்யவுங் கருதிக் காசுக் கடைத் திலே தில்லையாடியிலே கார்காத்தவே தொழிலைக்கொண்டு இல்வாழ்வாராயினர் . ளாண் மரபிலே நல்லதம்பி பிள்ளையும் வாழுநாளில் தமது வியாபார நிமித்தம் புது கற்பிலே சிறந்த அவரது மனைவி வள்ளி வைக்குச் செல்கையில் சீகாழிக்கோயில் யம்மையும் புரிந்த அரிய தவப்பேற் கட்டளை விசாரணை கர்த்தரும் முன்னர்த் றினாலே அருணாசலக்கவிராயரென்பவர் தம்மோடு பயின்றவருமாகிய சிதம்பரநாத பிறந்து உரிய பருவத்தே கல்வி பயின்று முனிவரை யூர் தெற்கு வீதிக் கட் வருங்காலத்தில் இவரது ( கஉ ) வது வய ' டளை மடத்திற் கண்டிருவரு நெடுநாட் தில் தாய் தந்தையர்கள் தேக வியோக பிரிந்த பிரிவு நீங்கப் பரஸ்பரம் தழுவி மடைந்தமையால் கல்விப்பயிற்சிக்கு த்யந்த விநயத்தோடு சம்பாஷிக்குங்கால் இடையூறாயினும் ஊழ்வலி துணைக்காரண முனிவர் சீகாழிக்குப் பள்ளுப் பாடுவதற் மாய்ச் சமீபமாயுள்ள திருக்கைலாய பரம் குப் பீடிகை இட்டதையும் அதை முடிக் பரை நிகமாகம சித்தாந்த சைவாசாரிய கப் பிரமேசர் கைங்கரியத்தால் தனக்கவ பீடமாக விளங்கும் தருமபுரவாதீனத் காசம் இன்மையையுங் கூறி இவர் கையிற் தைச் சார்ந்து அப்போதைய பண்டார கொடுக்க அன்று இரவிலேயே இவர் சந்நிதிகளால் அபிமானிக்கப்பெற்று அவ் சொற்சுவை பொருட்சுவை அமையப் வாதீனத்துப் பிரபலவித்துவானாகிய அம் பள்ளைப் பாடிமுடித்து அவசியம் தாம்புது பலவாணக்கவிராயரிடத்தே ( உடு ) வது வைக்கேகும் பயணச்செய்தியை முனிவ வயதுவரையில் உபயபாஷாப் பிரணீ தங்க ரிடங்கூறாது அவரது அணுக்கத் தொண் ளாகிய பொது நூல்களையும் சைவசமய டினர்பாற் கூறிக் காழிப்பள்ளைக் கொடுத்து நூல்களையும் ஐயந்திரிபறக் கற்றுணர்ந்து விட்டுப் புதுவைக்கேகிச் சிலகாலம் அங்கு வருங்காலத்து அவ்வா தீனத்துப் பண்டா வசித்தார் . சிதம்பரநாதமுனிவர் வைகறை சச் சந்நிதிகள் இவரது புத்தி நுட்பத்தை யிற் றமது தொண்டரால் காழிப்பள்ளின் யும் கல்வியறிவொழுக்கங்களிற் சிறந்து முடிவையும் கவிராயர் பயணச் செய்தி விளங்கும் பரிபக்குவத்தையும் உணர்ந்து யையும் கண்டும் கேட்டும் களித்தும்