அபிதான சிந்தாமணி

மதர் 1938 பரத்துவாசர் இவரைக் கொல்வண்டி நரபலி ருவன் பரதன் த்து அதிக அன்புள்ளாராய் மரணாந்தத் . சூர்யகுலத்தரசன். இவன் குமாரன் தில் அம்மானிடம் நினைவுடன் உயிர்விட் பத்திரரதன், ட. ஆகையால் முனிவர் மறுபிறவியில் 7. பரதத்தை இயற்றிய ஒரு தேவன். அம்மானுருவடைந்து முன்னைய நினைவு பாதவருஷம் - இது இமயத்திற்குச் தென் மறவாராய்ச் சில நாள் கழித்து அப்பிறவி பாகமுள்ள பூமி. இதனை அக்னித்துரு நீங்கி ஆங்கீரச கோத்திரத்துள் ஒரு பிரா வன் தன் குமரனாகிய நாபிக்குக் கொடுக்க மணனுக்குள்ள இரண்டு தேவியரில் கனி அந்நாபி தன் பேரனாகிய பரதனுக்குக்கொ ஷ்டையிடத்துதித்த இரட்டைகளில் ஆணா இத்ததால், இப்பெயர் அடைந்தது. பரத கப்பிறந்து பித்தனைப்போல் திரிந்து இருந் கண்டமும் இதுவே. தனர். இவ்வகைத் திரிகையில் ஒருவன் பாதவர் - ஒரு குருநிலமன்னர். புலவர்க் புத்திரப்பேறு வேண்டி நரபலி கொடுக்க குப் பொருள் கொடுத்துப் புகழடைந்தவர். இவரைக் கொண்டுபோய்ப் பலி கொடுக்க (புற - நா) | முயற்சிக்கையில் காளி எதிர்த்து அவனைச் பரதன் - 1. துஷ்யந்தனுக்குச் சகுந்தலை சங்கரித்தனள். பின் இவர் இட்சுக்மகி 'யிடம் பிறந்த குமரன். தேவி, சந்தை , தீரத்தில் உன்மதம் பிடித்தவர்போல் திரிந் குமான் பௌமன். இவன் சம்சாட்பட்டம் திருக்கையில், சவ்வீரதேசாதிபதியின் பல் பெற்றவன் ; இவன் பரத்துவாசர் அநுக்கி லக்குச் சுமப்பவர் இவரைத் தம்மொடு ரகத்தால் புமன்யன், உதமன்யன் என்பவர் பல்லக்குச் சுமக்கப்பிடித்தனர். அவ்வகை களைப் பெற்றான். இவன் அக்னிசயன இவர் பிடிபட்டுப் பல்லக்குச் சுமந்து மெல் மென்னும் யாகம் (உஎ,000) வருஷஞ் லச் செல்லுகையில் ரகுகுணனென்னும் செய்து, விதேக புத்திரிகள் மூவரிடத்துங் அவ்வாசன் கோபிக்க அதற்கு விடைகூறி கூடிப் புத்திரனைப்பெற்று, இவர்கள் அரசனுக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்தவர். யோக்கிய ரன்றெனத் தோன்றி வெறுத்த இவரே சடபாதர் (பாகவதம்.) படியால் இவன் தேவிமார் இப்புத்திரரைக் 2. தசரதருக்குக் கைகேசியிடம் உதித்த கொலை செய்தனர். இவ்வகை மும்முறை குமான். தேவி மாண்டவி, இவன் தன் கொலைபுரியவே, சந்ததி நிலையாமை கண்ட சகோதரராகிய ஸ்ரீ ராமமூர்த்தி பட்டம் அரசன், தேவர்களைக்குறித்து யாகமொ விட்டுக் காட்டிற்குச் சென்றது பற்றித் ன்று இயற்றினன். அந்த யாகத்தில் தாயைக்கோபித்து இராமமூர்த்தி மீண்டும் தேவர் தோன்றி அரசனுக்குப் பரத்துவா நாடுவந்து சேருமளவும் நந்திகிராமத்தில் சன் என்னும் ஒருபுத்திரனை அளித்தனர் அவரது திருப்பாதுகையை யாசித்துப் (பாகவதம்). இவன் தனது ஆசாரியருக்குப் பெற்றுப் பூசித்து வந்து நகர் வருங்காலம் பதினேழு கோடி வெள்ளை யானைகளைத் தவறுதல் அறிந்து தீயில்விழ யத்தனித்துத் தானமளித்தவன். தீவலம் வருகையில் கௌசலா தேவியால் '2. இவன் ஒரு சக்கிரவர்த்தி, உதயண நீதி கூறப்பட்டு அநுமன் காட்டிய முத்தி துடைய குல முதல்வன். (பெ - கதை) ரைமோதிரத்தால் தடையுண்டு பின் இராம 3. இவன் தேவர்களைக் குறித்து யமு பிரானைத் தரிசித்து அவரிடம் இராச்சியத் னைக்கரையில் (300) ம், ஸரஸ்வதிக் கரை தையொப்புவித்து அவர்கட்டளைப்படி காந் யில் (20)-ம், கங்கைக் கரையில் (14)-ம், தருவாகரைச் செயித்துப் பிள்ளைகளுக்கு மற்ற இடங்களில் பலவுமாக (1000) அசு அளித்து அயோத்தியடைந்தவன். (இரா வமேத யாகங்களைச் செய்தான். பல மாயணம்.) வேதிகைகளைப் போட்டு ஆயிரக்கணக் 3. அங்கிராவிற்கு மிருதியிடம் உதித்த கான குதிரைகளைக் கட்டி யாகஞ் செய்த குமான். வன். (பார - சாந்தி.) 4. சீவகன் புதல்வரில் ஒருவன், ' 4. அக்னி விசேடம். (பார - வனபர்.) 5. இவனே கோவலன். இது இவனு பரதேச்வாசக்கிரவர்த்தி - சைநர், இருஷ க்கு முற்பிறப்பின் பெயர். - இவன் சிங்க) பதீர்க்கங்காருக்கயசக்தி | பதீர்த்தங்காருக்கு யசச்சுதியிடம் பிறந்த புரத்தரசனிட மிருந்தபொழுது காரண குமரர். மின்றிச் சங்கமனென்னும் வணிகனைக் பாத்துவாசர் -1. ஒரு இருடி. தந்தை கொன்று அவன் மனைவியாகிய நீலியாற் உதத்தியன். தாய் மமதை. பிரகஸ்பதி சபிக்கப்பட்டான். (மணிமேகலை.) யாற் பிறந்தவர். இவர் ஆச்சிரமம் சிருங்கி "*
மதர் 1938 பரத்துவாசர் இவரைக் கொல்வண்டி நரபலி ருவன் பரதன் த்து அதிக அன்புள்ளாராய் மரணாந்தத் . சூர்யகுலத்தரசன் . இவன் குமாரன் தில் அம்மானிடம் நினைவுடன் உயிர்விட் பத்திரரதன் . ஆகையால் முனிவர் மறுபிறவியில் 7 . பரதத்தை இயற்றிய ஒரு தேவன் . அம்மானுருவடைந்து முன்னைய நினைவு பாதவருஷம் - இது இமயத்திற்குச் தென் மறவாராய்ச் சில நாள் கழித்து அப்பிறவி பாகமுள்ள பூமி . இதனை அக்னித்துரு நீங்கி ஆங்கீரச கோத்திரத்துள் ஒரு பிரா வன் தன் குமரனாகிய நாபிக்குக் கொடுக்க மணனுக்குள்ள இரண்டு தேவியரில் கனி அந்நாபி தன் பேரனாகிய பரதனுக்குக்கொ ஷ்டையிடத்துதித்த இரட்டைகளில் ஆணா இத்ததால் இப்பெயர் அடைந்தது . பரத கப்பிறந்து பித்தனைப்போல் திரிந்து இருந் கண்டமும் இதுவே . தனர் . இவ்வகைத் திரிகையில் ஒருவன் பாதவர் - ஒரு குருநிலமன்னர் . புலவர்க் புத்திரப்பேறு வேண்டி நரபலி கொடுக்க குப் பொருள் கொடுத்துப் புகழடைந்தவர் . இவரைக் கொண்டுபோய்ப் பலி கொடுக்க ( புற - நா ) | முயற்சிக்கையில் காளி எதிர்த்து அவனைச் பரதன் - 1 . துஷ்யந்தனுக்குச் சகுந்தலை சங்கரித்தனள் . பின் இவர் இட்சுக்மகி ' யிடம் பிறந்த குமரன் . தேவி சந்தை தீரத்தில் உன்மதம் பிடித்தவர்போல் திரிந் குமான் பௌமன் . இவன் சம்சாட்பட்டம் திருக்கையில் சவ்வீரதேசாதிபதியின் பல் பெற்றவன் ; இவன் பரத்துவாசர் அநுக்கி லக்குச் சுமப்பவர் இவரைத் தம்மொடு ரகத்தால் புமன்யன் உதமன்யன் என்பவர் பல்லக்குச் சுமக்கப்பிடித்தனர் . அவ்வகை களைப் பெற்றான் . இவன் அக்னிசயன இவர் பிடிபட்டுப் பல்லக்குச் சுமந்து மெல் மென்னும் யாகம் ( உஎ 000 ) வருஷஞ் லச் செல்லுகையில் ரகுகுணனென்னும் செய்து விதேக புத்திரிகள் மூவரிடத்துங் அவ்வாசன் கோபிக்க அதற்கு விடைகூறி கூடிப் புத்திரனைப்பெற்று இவர்கள் அரசனுக்கு ஞானோபதேசஞ் செய்தவர் . யோக்கிய ரன்றெனத் தோன்றி வெறுத்த இவரே சடபாதர் ( பாகவதம் . ) படியால் இவன் தேவிமார் இப்புத்திரரைக் 2 . தசரதருக்குக் கைகேசியிடம் உதித்த கொலை செய்தனர் . இவ்வகை மும்முறை குமான் . தேவி மாண்டவி இவன் தன் கொலைபுரியவே சந்ததி நிலையாமை கண்ட சகோதரராகிய ஸ்ரீ ராமமூர்த்தி பட்டம் அரசன் தேவர்களைக்குறித்து யாகமொ விட்டுக் காட்டிற்குச் சென்றது பற்றித் ன்று இயற்றினன் . அந்த யாகத்தில் தாயைக்கோபித்து இராமமூர்த்தி மீண்டும் தேவர் தோன்றி அரசனுக்குப் பரத்துவா நாடுவந்து சேருமளவும் நந்திகிராமத்தில் சன் என்னும் ஒருபுத்திரனை அளித்தனர் அவரது திருப்பாதுகையை யாசித்துப் ( பாகவதம் ) . இவன் தனது ஆசாரியருக்குப் பெற்றுப் பூசித்து வந்து நகர் வருங்காலம் பதினேழு கோடி வெள்ளை யானைகளைத் தவறுதல் அறிந்து தீயில்விழ யத்தனித்துத் தானமளித்தவன் . தீவலம் வருகையில் கௌசலா தேவியால் ' 2 . இவன் ஒரு சக்கிரவர்த்தி உதயண நீதி கூறப்பட்டு அநுமன் காட்டிய முத்தி துடைய குல முதல்வன் . ( பெ - கதை ) ரைமோதிரத்தால் தடையுண்டு பின் இராம 3 . இவன் தேவர்களைக் குறித்து யமு பிரானைத் தரிசித்து அவரிடம் இராச்சியத் னைக்கரையில் ( 300 ) ம் ஸரஸ்வதிக் கரை தையொப்புவித்து அவர்கட்டளைப்படி காந் யில் ( 20 ) - ம் கங்கைக் கரையில் ( 14 ) - ம் தருவாகரைச் செயித்துப் பிள்ளைகளுக்கு மற்ற இடங்களில் பலவுமாக ( 1000 ) அசு அளித்து அயோத்தியடைந்தவன் . ( இரா வமேத யாகங்களைச் செய்தான் . பல மாயணம் . ) வேதிகைகளைப் போட்டு ஆயிரக்கணக் 3 . அங்கிராவிற்கு மிருதியிடம் உதித்த கான குதிரைகளைக் கட்டி யாகஞ் செய்த குமான் . வன் . ( பார - சாந்தி . ) 4 . சீவகன் புதல்வரில் ஒருவன் ' 4 . அக்னி விசேடம் . ( பார - வனபர் . ) 5 . இவனே கோவலன் . இது இவனு பரதேச்வாசக்கிரவர்த்தி - சைநர் இருஷ க்கு முற்பிறப்பின் பெயர் . - இவன் சிங்க ) பதீர்க்கங்காருக்கயசக்தி | பதீர்த்தங்காருக்கு யசச்சுதியிடம் பிறந்த புரத்தரசனிட மிருந்தபொழுது காரண குமரர் . மின்றிச் சங்கமனென்னும் வணிகனைக் பாத்துவாசர் - 1 . ஒரு இருடி . தந்தை கொன்று அவன் மனைவியாகிய நீலியாற் உதத்தியன் . தாய் மமதை . பிரகஸ்பதி சபிக்கப்பட்டான் . ( மணிமேகலை . ) யாற் பிறந்தவர் . இவர் ஆச்சிரமம் சிருங்கி *