அபிதான சிந்தாமணி

பயிரைக் கெடுக்கும் பூச்சிகள் 1084 பரசுராமா கொடுத்தனர் தம் குமரியை உதங்கருக்கு திருவிசைப் சத்தம் உண்டாகிறது. அதைக் கேட்கும் தேசம் கோசலைநாடு, இலாடம், வங்காளம் ஊரார் கிலுகிலுப்பை பாம்பெனத் திடுக் முதலிய தேசங்களை வென்று இந் நாட்டா கிட்டு ஓட்டம் பிடிப்பராம். சர்களாகிய இந்திராதன், கோவிந்தசந்தி பயிரைக் கெடுக்கும் பூச்சிகள் - நாவைப் என், இரணஜன், மகிபாலன் முதலியவர் பூச்சி, கருவண்டு, புழுக்கள், பட்டாம் களை வென்று மகிபாலன் தலையில் கங்கா பூச்சி, கம்பளிப்பூச்சி, வெட்டுக்கிளி, தீர்த்தங்கொணர்வித்தா னென்பர். பின் அந்து, சிட்டு, எலி. கப்பற்படை கொண்டு நக்கவாரி தீவுகளை பயன் -1. தருமன் குமான். வென்று கடாரத்துறையாகிய மாப்பப் 2. காலகன்னியை மணந்தவன். இவ பாளயத்திலி றங்கி அந் நாட்டரசனாகிய னுக்கு யவனேசுரன் எனவும் பெயர். சங்கிராம விஜயோத்துங்கனை வென்றான்- பயாபதி - பிராசாபதியெனும் ஒரு சைடு இவன் தன் தங்கை குந்தலவையின் கணவ ராசன். னாகிய விமலாதிக் தனை வென்று அவனாட் பயிரவழனிவர் - ஒரு இருடி, இவர் தவத் டிலுள்ள மஹேந்திர பர்வதத்தில் புலிக் தில் இருக்கையில் பரிட்சித்து இவர் கழுத் கொடி நாட்டினான். இவன் கல்வியில் தில்செத்த பாம்பினையெடுத்துச் சுற்றினன். விருப்புள்ளவன், இவன் தன் பெயராகிய பயிரவர் - பிரமன் தனக்குச் சிவமூர்த்தி கங்கைகொண்ட சோழனென்பதைக் குறி யைப்போல் ஐந்து சிரம் உண்டெனச் யாகக் கொண்டு கங்கைகொண்ட சோழீச் செருக்கடைந்த காலத்தில் அவனிடஞ் வாம் எனும் தலம் ஏற்படுத்தினான். இவ் சென்று அவனுடைய நடுச்சிரத்தைக் கிள் வரசனுக்குப் பின் வந்த சோழர் பலர் இதை ளிய சிவா அவசரம். ராஜதானியாகக் கொண்டனர். இக்கங்கை பயிலவழனிவர் - ஒரு இருடி. உதங்கருக்கு கொண்ட சோழபுரமே கருவூர்த்தேவரால் ஆசிரியர். வியாசர் மாணாக்கர். இருக்கு திருவிசைப்பாவில் பாடப்பட்டது. ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள் இவ்வூரில் தான் பரமபதம் கொடுத்தனர். இவர் குமார் வேத்தருமர்.) அடைந்தனர், பயை - எதியென்பவன் தேவி. பாசிராமர் -1. பிருகுவம்சத்திற் பிறந்த பயோவிரதம் - பங்குனிமாதம் சுக்கிலபக்ஷ சமதக்னி முநிவர்க்கு இரேணுகையிடம் பிரதமை முதல் பன்னிரண்டு நாள்கள் பிறந்த குமார். இவர் விஷ்ணுவின் அம்சர் அநுட்டிக்கும் விரதம். இது பிரமதேவனால் 'வதாரம். இவர் க்ஷத்திரியநாசஞ் செய்யும் காசிபருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டுக் சாசிய படி யெண்ணிச் சிவமூர்த்தியை நோக்கித் ரால் அதிதிக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது. தவம்புரிந்தனர். சிவமூர்த்தி புலையர் உருக் பயோஷ்ணி - விதர்ப்பநாட்டில் விந்திய கொண்டு இவர் இருக்குமிடம்வா இரா பர்வதத் தருகில் பிரவகிக்கும் நதி. இதை மர் கோபித்து யுத்தஞ் செய்தனர். கடை தபதியென்பர். சியில் புலையர் உருக்கொண்ட சிவமூர்த்தி, பாகாலன் - மற்ற மதத்தவர்களை வென்ற வேதியர் வருந்தும்படி யுருட்ட வேதியர் தால் திருமங்கையாழ்வாருக்கு வந்த பெயர் மனக்கவலையடைந்து துதிக்சையில் சிவ பாகேசரி ராஜேந்திர சோழ தேவன் - மூர்த்தி தரிசனந் தந்து பரசு கொடுத்து இவன் இராஜராஜன் குமான். இவனுக்கு இன்று முதல் உனக்குப் பாசிராமன் எனப் பூர்வதேசமும், கங்கையும், கடாரமும் பெயருண்டாக வென்று திருவாய் மலர்ந்து கொண்ட இராஜேந்திரனெனவும் பெயர். மறைந்தனர். அது முதல் இப்பெயர் இவ இவனுக்கு மதுராந்தகன், உத்தமசோழன், ருக்காயிற்று. விக்ரமசோழன், பண்டி தசோழன், முடி 2. இராமமூர்த்தி மிதிலையில் வில்மூரி கொண்டசோழன் எனப் பல பெயர்கள் த்து ஜானகியைத் திருமணம்புரிந்து மீளு உண்டு . இவன் கி. பி. (1012) முடிசூட் கையில், வழியில் எதிர்த்துத் தம்மிட மிரு டப் பெற்றான். இவன் மைசூர்நாட்டு, ந்தவில்லை வளைக்கச்செய்து தமது. தவ இடைதுறைநாடு, வனவாசி, கொற்றிப் த்தை அவ்வில்லிற் பூட்டிய அம்பிற்கு பாக்கை, மண்ணைக்கடகம், ஈழம், மலை இலக்காக்கித் தவத்தை யிழந்தவர். நாடு முதலிய வென்று மேலைச்சாளுக்கிய 3. கர்ணனுக்குத் தாம் சிவமூர்த்தியிடம் அரசனாகிய ஜயசிங்கன் 2-ஐ, உச்சங்கி துர் கற்ற வில்வித்தையைக் கற்பித்து அவன் க்கத்தில் தாக்கினான். பின்னும் ஒட்டா தன்னைப் பிராமணனென்று கூறி வஞ்சித்
பயிரைக் கெடுக்கும் பூச்சிகள் 1084 பரசுராமா கொடுத்தனர் தம் குமரியை உதங்கருக்கு திருவிசைப் சத்தம் உண்டாகிறது . அதைக் கேட்கும் தேசம் கோசலைநாடு இலாடம் வங்காளம் ஊரார் கிலுகிலுப்பை பாம்பெனத் திடுக் முதலிய தேசங்களை வென்று இந் நாட்டா கிட்டு ஓட்டம் பிடிப்பராம் . சர்களாகிய இந்திராதன் கோவிந்தசந்தி பயிரைக் கெடுக்கும் பூச்சிகள் - நாவைப் என் இரணஜன் மகிபாலன் முதலியவர் பூச்சி கருவண்டு புழுக்கள் பட்டாம் களை வென்று மகிபாலன் தலையில் கங்கா பூச்சி கம்பளிப்பூச்சி வெட்டுக்கிளி தீர்த்தங்கொணர்வித்தா னென்பர் . பின் அந்து சிட்டு எலி . கப்பற்படை கொண்டு நக்கவாரி தீவுகளை பயன் - 1 . தருமன் குமான் . வென்று கடாரத்துறையாகிய மாப்பப் 2 . காலகன்னியை மணந்தவன் . இவ பாளயத்திலி றங்கி அந் நாட்டரசனாகிய னுக்கு யவனேசுரன் எனவும் பெயர் . சங்கிராம விஜயோத்துங்கனை வென்றான் பயாபதி - பிராசாபதியெனும் ஒரு சைடு இவன் தன் தங்கை குந்தலவையின் கணவ ராசன் . னாகிய விமலாதிக் தனை வென்று அவனாட் பயிரவழனிவர் - ஒரு இருடி இவர் தவத் டிலுள்ள மஹேந்திர பர்வதத்தில் புலிக் தில் இருக்கையில் பரிட்சித்து இவர் கழுத் கொடி நாட்டினான் . இவன் கல்வியில் தில்செத்த பாம்பினையெடுத்துச் சுற்றினன் . விருப்புள்ளவன் இவன் தன் பெயராகிய பயிரவர் - பிரமன் தனக்குச் சிவமூர்த்தி கங்கைகொண்ட சோழனென்பதைக் குறி யைப்போல் ஐந்து சிரம் உண்டெனச் யாகக் கொண்டு கங்கைகொண்ட சோழீச் செருக்கடைந்த காலத்தில் அவனிடஞ் வாம் எனும் தலம் ஏற்படுத்தினான் . இவ் சென்று அவனுடைய நடுச்சிரத்தைக் கிள் வரசனுக்குப் பின் வந்த சோழர் பலர் இதை ளிய சிவா அவசரம் . ராஜதானியாகக் கொண்டனர் . இக்கங்கை பயிலவழனிவர் - ஒரு இருடி . உதங்கருக்கு கொண்ட சோழபுரமே கருவூர்த்தேவரால் ஆசிரியர் . வியாசர் மாணாக்கர் . இருக்கு திருவிசைப்பாவில் பாடப்பட்டது . ஸ்ரீமந் நாதமுனிகள் இவ்வூரில் தான் பரமபதம் கொடுத்தனர் . இவர் குமார் வேத்தருமர் . ) அடைந்தனர் பயை - எதியென்பவன் தேவி . பாசிராமர் - 1 . பிருகுவம்சத்திற் பிறந்த பயோவிரதம் - பங்குனிமாதம் சுக்கிலபக்ஷ சமதக்னி முநிவர்க்கு இரேணுகையிடம் பிரதமை முதல் பன்னிரண்டு நாள்கள் பிறந்த குமார் . இவர் விஷ்ணுவின் அம்சர் அநுட்டிக்கும் விரதம் . இது பிரமதேவனால் ' வதாரம் . இவர் க்ஷத்திரியநாசஞ் செய்யும் காசிபருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டுக் சாசிய படி யெண்ணிச் சிவமூர்த்தியை நோக்கித் ரால் அதிதிக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது . தவம்புரிந்தனர் . சிவமூர்த்தி புலையர் உருக் பயோஷ்ணி - விதர்ப்பநாட்டில் விந்திய கொண்டு இவர் இருக்குமிடம்வா இரா பர்வதத் தருகில் பிரவகிக்கும் நதி . இதை மர் கோபித்து யுத்தஞ் செய்தனர் . கடை தபதியென்பர் . சியில் புலையர் உருக்கொண்ட சிவமூர்த்தி பாகாலன் - மற்ற மதத்தவர்களை வென்ற வேதியர் வருந்தும்படி யுருட்ட வேதியர் தால் திருமங்கையாழ்வாருக்கு வந்த பெயர் மனக்கவலையடைந்து துதிக்சையில் சிவ பாகேசரி ராஜேந்திர சோழ தேவன் - மூர்த்தி தரிசனந் தந்து பரசு கொடுத்து இவன் இராஜராஜன் குமான் . இவனுக்கு இன்று முதல் உனக்குப் பாசிராமன் எனப் பூர்வதேசமும் கங்கையும் கடாரமும் பெயருண்டாக வென்று திருவாய் மலர்ந்து கொண்ட இராஜேந்திரனெனவும் பெயர் . மறைந்தனர் . அது முதல் இப்பெயர் இவ இவனுக்கு மதுராந்தகன் உத்தமசோழன் ருக்காயிற்று . விக்ரமசோழன் பண்டி தசோழன் முடி 2 . இராமமூர்த்தி மிதிலையில் வில்மூரி கொண்டசோழன் எனப் பல பெயர்கள் த்து ஜானகியைத் திருமணம்புரிந்து மீளு உண்டு . இவன் கி . பி . ( 1012 ) முடிசூட் கையில் வழியில் எதிர்த்துத் தம்மிட மிரு டப் பெற்றான் . இவன் மைசூர்நாட்டு ந்தவில்லை வளைக்கச்செய்து தமது . தவ இடைதுறைநாடு வனவாசி கொற்றிப் த்தை அவ்வில்லிற் பூட்டிய அம்பிற்கு பாக்கை மண்ணைக்கடகம் ஈழம் மலை இலக்காக்கித் தவத்தை யிழந்தவர் . நாடு முதலிய வென்று மேலைச்சாளுக்கிய 3 . கர்ணனுக்குத் தாம் சிவமூர்த்தியிடம் அரசனாகிய ஜயசிங்கன் 2 - உச்சங்கி துர் கற்ற வில்வித்தையைக் கற்பித்து அவன் க்கத்தில் தாக்கினான் . பின்னும் ஒட்டா தன்னைப் பிராமணனென்று கூறி வஞ்சித்