அபிதான சிந்தாமணி

பப்பரவாயணி - 1030 - பயமுறுத்துஞ் செடி பப்பரவாயணி - விஸ்வாமித்திர புத்தி பப்புருமாலி - ஒரு ரிஷி ரன். (பா - அது.) பப்புருவாகனன் - 1. அருச்சுனனுக்கும் பப்பா - இவன் சூரியவம்சத்து நாக தீதன் பாண்டி நாட்டரசன் குமரியாகிய சித்தி குமரன். இவன் தந்தை மலைநாட்டரசர்க ராங்கதைக்கும் பிறந்தவன். உலூபியால் ளால் கொல்லப்பட்ட பொழுது இவனைச் தந்தையுடன் யுத்தஞ்செய்யத் தூண்டப் சில பிராமணர்கள் வளர்த்தனர். இவன் பட்டு அருச்சுநனுடன் பெரும் போரிட்டு இளமையில் மாடு மேய்த்து கொண்டிருக் மூர்ச்சிக்கச்செய்து தந்தையென் றறிந்து கையில் அருகிருந்த சோளங்கிராஜ புரத்து வாசுகி கொடுத்த நாகரத்தினத்தால் உயிர்ப் ராஜகன்னிகை அக்காட்டிற்குள் ஊஞ்ச பித்தவன். இவன் முத்துக் கதிபதி, யாத லாட வந்தனள். வந்தவள் ஊஞ்சற்கயிறு வர் சமுத்திர ஸ்தானத்திற்குப்போய், ஒரு கொண்டுவர மறந்து மாடுமேய்க்கும் பப் வருக்கொருவர் சண்டையிட் டிறந்தகாலத் பாவை ஒரு கயிறு கேட்டனள், பப்பா துத் தனித்த கிருஷ்ணன் இவனை நோக முன்பு ஒரு விவாக விளையாட்டுக்குடன் கித் தமது மனைவியரைத் துவாரகையில் படின் தான் கயிறு கொடுப்பதாகக் கூறி விட்டுவரக் கட்டளையிட்டனன், அக்கட் னன். அவ்வாறே அக்கன்னிகைகள் பப் டளை யேற்ற இவன் அப்பெண்களை யழை பாவைமணமகனாகவைத்து ராஜபுத்திரியை த்துச் செல்கையில் செண்பை யெடுத்துச் மணமகளாக்கி விவாகச் சடங்கை முடித் சுழற்றிவந்த வேடன் அடிக்க இறந்தவன். தனர். இவ்விளையாட்டு, வினையாக முடிந் 2. மகோதயநாட்டாசன். இவன் ஒரு தது. சிலநாள் சென்றபின் சோளங்கிராஜ முறை வேட்டைக்குச் சென்று ஒரு மானை புத்ரத்தலைவன் தன்மகளின் விவாகத்தைப் யெய்ய அது அடியுண்டு அக்காட்டைத் பற்றி புரோகிதரை யோசிக்கையில் அவ தாண்டிச் சென்றது. பின்தொடர்ந்த அர எனக்கு முன்னமே விவாகம் முடிந்திருக்க சன், அங்கு ஒரு பிரே தஜன்மத்தைக்கண்டு வேண்டுமெனக் கூறத்திடுக்கிட்டு உண்மை அதன் பிறப்புக்கேட்டு அதனிடம் மணி யறிந்தனன். பப்பா தனக்கு என்ன நேரி பெற்று அப்பிரேதத்திற்குக் கர்மஞ்செய்து டுமோ வெனப்பயந்து அருகிருந்த பலே | பிரே தசன்மத்தை நீக்கினவன். பிரேதம் வன் தேவன் எனு மலைநாட்டரசர்களை முற்பிறப்பில் தேவன் எனும் வணிகன். நட்புகொண்டு அந்த ராஜபுத்திரியையே பம்பாம் - இது ஒரு சிறுமரத்துண்டால், மணங் கொண்டான். பின் இவன் சித் குடம்போன்று முனையில் கூரிய ஆணி தூர் அரசன் பிரமராஜ வம்சத்தவனென்று பதித்த கருவி. இது சிறுவர் விளையாட் அவனுடன் நட்பு கொண்டான். அவன் இக்கருவி. இதில் கயிறு சுற்றிப் பூமியில் இவனை பெரிய ஜாகீர் தாராக்கினான். இத எறிய இது பம் என்ற ஓசையுடன் தன்னைச் ஒல் மற்ற சாகீர்தாரர்கள் பொறாமை சுற்றுவது. இந்த விளையாட்டில் பலவகை கொண்டு சித்தூர் அரசன்மீது சத்துரு ஒரு உண்டு. இவ் வகை விளாம்பழத்திலும் வன் எதிர்த்தகாலத்து உதவி செய்ய மறுத் பம்பரம் செய்வதுண்டு. இது கண்களுக் தனர். இதனால் பப்பா ஒருவனுமே போர்க் குச் சுழற்சியின் வேகத்தைக் காட்டுவது. களம் சென்று எதிரிகளைத் தாக்கினன், பம்பைக்காரன் - தொழிலால் வந்த சாதி, இதனால் மற்ற சாகீர்தாரர்களும் பணிந்து இவன் பூஜாரிக்கு உடனிருந்து பம்பை பப்பாவையே சித்தூருக்கு அரசனாக்கினர். யடிப்பவன். இவனே கி. பி. (713) இல் சித்தூரைத் பம்பை -1. கிட்கிந்தைக்கருகில் தண்டக தாக்கிய முகம்மதபின் காசிமைத் தோற் வனத்திலுள்ள மடு. கச் செய்தவன். 2. ஓர் தவப்பெண். பப்பு - 1. (சங்.) திரியு குமரன். இவன் '3. A branch of the river Thungabha- புத்திரன் சேது. dra. It rises in the Rishyamukha 2. தேவவிரதன் குமரன். mountain which is smile9 from the 3. துருஹ்யன் குமரன். Avagandi hills. இராமர் தங்கிய இடம். 4. சாத்வ தன் பேரன். பயழறுத்துஞ் செடி - (The frightening 5. விதர்ப்ப ன் பேரன். Plant) அமெரிக்காவின் அகன்ற வெளிக 6. ஒரு இருடி, ளில் உண்டாகும் ஒருவகைச் செடி. காய் ப்ருதன் - வஸுதேவன குமான். முற்றிச் சிதறி விழுகையில் கிலுகிலுஎனும்
பப்பரவாயணி - 1030 - பயமுறுத்துஞ் செடி பப்பரவாயணி - விஸ்வாமித்திர புத்தி பப்புருமாலி - ஒரு ரிஷி ரன் . ( பா - அது . ) பப்புருவாகனன் - 1 . அருச்சுனனுக்கும் பப்பா - இவன் சூரியவம்சத்து நாக தீதன் பாண்டி நாட்டரசன் குமரியாகிய சித்தி குமரன் . இவன் தந்தை மலைநாட்டரசர்க ராங்கதைக்கும் பிறந்தவன் . உலூபியால் ளால் கொல்லப்பட்ட பொழுது இவனைச் தந்தையுடன் யுத்தஞ்செய்யத் தூண்டப் சில பிராமணர்கள் வளர்த்தனர் . இவன் பட்டு அருச்சுநனுடன் பெரும் போரிட்டு இளமையில் மாடு மேய்த்து கொண்டிருக் மூர்ச்சிக்கச்செய்து தந்தையென் றறிந்து கையில் அருகிருந்த சோளங்கிராஜ புரத்து வாசுகி கொடுத்த நாகரத்தினத்தால் உயிர்ப் ராஜகன்னிகை அக்காட்டிற்குள் ஊஞ்ச பித்தவன் . இவன் முத்துக் கதிபதி யாத லாட வந்தனள் . வந்தவள் ஊஞ்சற்கயிறு வர் சமுத்திர ஸ்தானத்திற்குப்போய் ஒரு கொண்டுவர மறந்து மாடுமேய்க்கும் பப் வருக்கொருவர் சண்டையிட் டிறந்தகாலத் பாவை ஒரு கயிறு கேட்டனள் பப்பா துத் தனித்த கிருஷ்ணன் இவனை நோக முன்பு ஒரு விவாக விளையாட்டுக்குடன் கித் தமது மனைவியரைத் துவாரகையில் படின் தான் கயிறு கொடுப்பதாகக் கூறி விட்டுவரக் கட்டளையிட்டனன் அக்கட் னன் . அவ்வாறே அக்கன்னிகைகள் பப் டளை யேற்ற இவன் அப்பெண்களை யழை பாவைமணமகனாகவைத்து ராஜபுத்திரியை த்துச் செல்கையில் செண்பை யெடுத்துச் மணமகளாக்கி விவாகச் சடங்கை முடித் சுழற்றிவந்த வேடன் அடிக்க இறந்தவன் . தனர் . இவ்விளையாட்டு வினையாக முடிந் 2 . மகோதயநாட்டாசன் . இவன் ஒரு தது . சிலநாள் சென்றபின் சோளங்கிராஜ முறை வேட்டைக்குச் சென்று ஒரு மானை புத்ரத்தலைவன் தன்மகளின் விவாகத்தைப் யெய்ய அது அடியுண்டு அக்காட்டைத் பற்றி புரோகிதரை யோசிக்கையில் அவ தாண்டிச் சென்றது . பின்தொடர்ந்த அர எனக்கு முன்னமே விவாகம் முடிந்திருக்க சன் அங்கு ஒரு பிரே தஜன்மத்தைக்கண்டு வேண்டுமெனக் கூறத்திடுக்கிட்டு உண்மை அதன் பிறப்புக்கேட்டு அதனிடம் மணி யறிந்தனன் . பப்பா தனக்கு என்ன நேரி பெற்று அப்பிரேதத்திற்குக் கர்மஞ்செய்து டுமோ வெனப்பயந்து அருகிருந்த பலே | பிரே தசன்மத்தை நீக்கினவன் . பிரேதம் வன் தேவன் எனு மலைநாட்டரசர்களை முற்பிறப்பில் தேவன் எனும் வணிகன் . நட்புகொண்டு அந்த ராஜபுத்திரியையே பம்பாம் - இது ஒரு சிறுமரத்துண்டால் மணங் கொண்டான் . பின் இவன் சித் குடம்போன்று முனையில் கூரிய ஆணி தூர் அரசன் பிரமராஜ வம்சத்தவனென்று பதித்த கருவி . இது சிறுவர் விளையாட் அவனுடன் நட்பு கொண்டான் . அவன் இக்கருவி . இதில் கயிறு சுற்றிப் பூமியில் இவனை பெரிய ஜாகீர் தாராக்கினான் . இத எறிய இது பம் என்ற ஓசையுடன் தன்னைச் ஒல் மற்ற சாகீர்தாரர்கள் பொறாமை சுற்றுவது . இந்த விளையாட்டில் பலவகை கொண்டு சித்தூர் அரசன்மீது சத்துரு ஒரு உண்டு . இவ் வகை விளாம்பழத்திலும் வன் எதிர்த்தகாலத்து உதவி செய்ய மறுத் பம்பரம் செய்வதுண்டு . இது கண்களுக் தனர் . இதனால் பப்பா ஒருவனுமே போர்க் குச் சுழற்சியின் வேகத்தைக் காட்டுவது . களம் சென்று எதிரிகளைத் தாக்கினன் பம்பைக்காரன் - தொழிலால் வந்த சாதி இதனால் மற்ற சாகீர்தாரர்களும் பணிந்து இவன் பூஜாரிக்கு உடனிருந்து பம்பை பப்பாவையே சித்தூருக்கு அரசனாக்கினர் . யடிப்பவன் . இவனே கி . பி . ( 713 ) இல் சித்தூரைத் பம்பை - 1 . கிட்கிந்தைக்கருகில் தண்டக தாக்கிய முகம்மதபின் காசிமைத் தோற் வனத்திலுள்ள மடு . கச் செய்தவன் . 2 . ஓர் தவப்பெண் . பப்பு - 1 . ( சங் . ) திரியு குமரன் . இவன் ' 3 . A branch of the river Thungabha புத்திரன் சேது . dra . It rises in the Rishyamukha 2 . தேவவிரதன் குமரன் . mountain which is smile9 from the 3 . துருஹ்யன் குமரன் . Avagandi hills . இராமர் தங்கிய இடம் . 4 . சாத்வ தன் பேரன் . பயழறுத்துஞ் செடி - ( The frightening 5 . விதர்ப்ப ன் பேரன் . Plant ) அமெரிக்காவின் அகன்ற வெளிக 6 . ஒரு இருடி ளில் உண்டாகும் ஒருவகைச் செடி . காய் ப்ருதன் - வஸுதேவன குமான் . முற்றிச் சிதறி விழுகையில் கிலுகிலுஎனும்