அபிதான சிந்தாமணி

பதஞ்சலி முனிவர் ஸ்தோத்திரம் 1021 - பதிற்றுப்பத்து த்து தகரித்தலால் இவர் அவ்வாசர் காலத் னீயம், தேசீயம், உபயசண்டகம், பத்ரா திற்குப் பின்னவரெனலாம். சனம், பத்மகர்ப்பம், திரியுதம், விருத்த பதஞ்சலி முனிவர் ஸ்தோத்திரம் - திரும போகம், கர்ணாஷ்டகம், கணீ தபா தகம், ணம் நிகழ்ந்த பின்பு நடன தரிசனஞ் சூர்யவிலாசம், சசம்ஹிதம், சுப்ரதிகாந்தி செய்த பதஞ்சலிமுனிவர் சோமசுந்தரக் கம், விசாலம், விப்ரகர்ப்பம், விச்வேசம், கடவுளை ஸ்துதித்தனவாகச் சில சுலோ விபுலபோகம் விப்ரகாந்தம், விசாலாஷம், கங்கள் மதுரை முதலிய இடங்களில் வழங் விப்ரபுத்தி, விச்வசாரம், ஈஸ்வாகாந்தகம், குகின்றன ; அவை பதஞ்சலிக்கு நடம் இந்திரகாந்தகம். (ஸ்ரீ - காமிகாகமம்.) புரிந்ததை வலியுறுத்தும். (திருவிளை.) | பதவி - (4) சாலோகம், சாமீபம், சாரூபம், பதடிவைகலார் - இவர் கடைச்சங்கமரு சாயுச்யம், இவற்றுள் கடவுளின் உலகம் விய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் தாம் அடைதல் சாலோகம். கடவுளின் சமீபத் பாடிய குறுந்தொகை (323)இல் "பதடி தில் இருத்தல் சாமீபம். கடவுளின் உருவு வைகல்" எனப் பாடியிருத்தலி னிவர்க்கு அடைதல் சாரூபம். கடவுளை ஒன்றி வாழ் இது பெயராயிற்று. தல் சாயுச்யம். பதம் - எழுத்துக்கள் தனித்தேனும் தொ பத்ரிகாசாமம் - இங்கு நானுடன் நாமம் டர்ந்தேனும் பொருளைத் தெரிவிப்பது. பண னிருக்கிறான். இவ்விடம் கொடுக் இது பிரிக்கப்படுமாயின் பகுபதம், பிரிக்க கப்படும் தானமும் தவமும் செபிக்கப்பட்ட முடியாததாயின் பகாப்பதம். இப் பகு மந்திரமும் விசேஷ பலனைத் தருகிறது. பதம் பசதி, விகுதி, இடைநிலை, சாரியை, விசேஷமாய் அவ்விடம் மஹாதேவர்க்குப் சந்தி, விகாரம் என ஆறுருப்புகள், பிரீதியான தீர்த்தமாகிய கங்கை யிருக் பதாபாசனம் - இது ஒரு தீர்த்தம், இதில் கிறது. இவ்விடம் பிதுர்கர்மம் செய்பவன் ஒருகாலத்துப் பன்னிரண்டு வருடம் க்ஷா தன் குலத்துப் பிதுர்க்களையெல்லாம் துன் மம் நேரிட ரிஷிகள் இத் தீர்த்தம் விட்டு பத்தினின்று கடக்கச் செய்கிறான். இங்கு உணவின் பொருட்டு இமயஞ் சென்றனர்.) சுடுகையுடன் கூடிய தீர்த்தம், விஷ்ணு தனித்த அருந்ததி இத்தீர்த்தக் கரையில் தீர்த்தம், இதில் சந்திர சூரியர்கள் முதலி தவமேற்கொண் டிருந்தனள், சிவமூர்த்தி யோர் கோவில்களிருக்கின்றன. (பா-மா.) இவளது நியமமறிய இருடியாய் வந்து பதிற்றுப்பத்து - ஒரு தமிழ் நூல், பத்து இலந்தைப் பழங்களைத் தந்து பாகஞ் செய் கடைச்சங்கத்து புலவர்களியற்றியது. இது யக் கூறினர். இவள் அந்தப் பழங்களைப் எட்டுத் தொகையுள் கான்காவது. இது பாகஞ் செய்து கொண்டே வந்த இருடி சோர் வளம் முதலியவற்றை நன்கு தெரி யைக் கதைகள் சொலக் கேட்டனள். இக் விப்பது. இது ஒவ்வொரு புலவரும் பப்பத் கதையால் பன்னிரண்டு வருடங்கள் சென் தாகச்செய்தமையின் இப்பெயர் பெற்றது. றன. ருஷி அருந்ததியை ஆசீர்வதித் தேகி இதில் முதலும் கடையுமி றந்தன. இரண் னர். ஷாமம் நீங்கியது. ரூஷிகள் வந்து டாம்பத்து- இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாத சேர்ந்தனர். தீர்த்தம் சிவபிரானால் ஆசீர் னைக் குமட்டூர்க் கண்ணனார்பாடி உம்பற் வதிக்கப்பட்டது. (பார - சல்லி.) காட்டு ஐஞ்ஞூறூர் பிரமதாயமும் (க.அ ) பதரி -1. வடக்கில் இருடிகள் தவஞ்செய்த யாண்டு தென்னாட்டுள் வருவ தனிற் பாக இடம். இதில் நரநாராயணர் தவஞ்செய்த மும் பெற்றது. மூன்றாம்பத்து - இமய னர். பின்னும் வியாசர் முதலியவர் இவ்வ வரம்பன் றம்பி பல்யானைச்செல் புகழ்க் னத்தில் இருந்தனர் இது இலந்தைவனம், குட்டுவனைப் பாலைக் கௌதமனார் பாடிச் 2; Badarinath. The temple of Nara- சவர்க்கம்பெற்றது. நான் காம்பத்து - களங் narayana is built on the bank of the காய்க் கண்ணி நார்முடிச்சோலைக் காப்பி Bisher-Ganga (Alakananda). It was the யாற்றுக் காப்பியனார் பாடி நாற்பது நூறா hermitage of the celebrated Rishi யிரம் பொன் பரிசிலும் அவனாள் வதிற் Vyas8. பாகமும் பெற்றது. ஐந்தாம்பத்து - கடல் பதர்பாசனம் - ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம், பிறக்கோட்டிய செங்குட்டுவனைப் பாணர் பதவடிவம் -(32) சகளம், பேசகம், பீடம், பாடி உம்பற்காட்டு வாரியையும் அவன் மஹாபீடம், உபபீடம், உக்ரபீடம், ஸ் தண் மகன் குட்டுவன் சேரனையும் பரிசில்பெற் டிலம், மண்கேம், பரமீசம், ஆசனம், ஸ்தா) றது, ஆரம்பத்து . அடுகோட்பாடு சோ
பதஞ்சலி முனிவர் ஸ்தோத்திரம் 1021 - பதிற்றுப்பத்து த்து தகரித்தலால் இவர் அவ்வாசர் காலத் னீயம் தேசீயம் உபயசண்டகம் பத்ரா திற்குப் பின்னவரெனலாம் . சனம் பத்மகர்ப்பம் திரியுதம் விருத்த பதஞ்சலி முனிவர் ஸ்தோத்திரம் - திரும போகம் கர்ணாஷ்டகம் கணீ தபா தகம் ணம் நிகழ்ந்த பின்பு நடன தரிசனஞ் சூர்யவிலாசம் சசம்ஹிதம் சுப்ரதிகாந்தி செய்த பதஞ்சலிமுனிவர் சோமசுந்தரக் கம் விசாலம் விப்ரகர்ப்பம் விச்வேசம் கடவுளை ஸ்துதித்தனவாகச் சில சுலோ விபுலபோகம் விப்ரகாந்தம் விசாலாஷம் கங்கள் மதுரை முதலிய இடங்களில் வழங் விப்ரபுத்தி விச்வசாரம் ஈஸ்வாகாந்தகம் குகின்றன ; அவை பதஞ்சலிக்கு நடம் இந்திரகாந்தகம் . ( ஸ்ரீ - காமிகாகமம் . ) புரிந்ததை வலியுறுத்தும் . ( திருவிளை . ) | பதவி - ( 4 ) சாலோகம் சாமீபம் சாரூபம் பதடிவைகலார் - இவர் கடைச்சங்கமரு சாயுச்யம் இவற்றுள் கடவுளின் உலகம் விய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் தாம் அடைதல் சாலோகம் . கடவுளின் சமீபத் பாடிய குறுந்தொகை ( 323 ) இல் பதடி தில் இருத்தல் சாமீபம் . கடவுளின் உருவு வைகல் எனப் பாடியிருத்தலி னிவர்க்கு அடைதல் சாரூபம் . கடவுளை ஒன்றி வாழ் இது பெயராயிற்று . தல் சாயுச்யம் . பதம் - எழுத்துக்கள் தனித்தேனும் தொ பத்ரிகாசாமம் - இங்கு நானுடன் நாமம் டர்ந்தேனும் பொருளைத் தெரிவிப்பது . பண னிருக்கிறான் . இவ்விடம் கொடுக் இது பிரிக்கப்படுமாயின் பகுபதம் பிரிக்க கப்படும் தானமும் தவமும் செபிக்கப்பட்ட முடியாததாயின் பகாப்பதம் . இப் பகு மந்திரமும் விசேஷ பலனைத் தருகிறது . பதம் பசதி விகுதி இடைநிலை சாரியை விசேஷமாய் அவ்விடம் மஹாதேவர்க்குப் சந்தி விகாரம் என ஆறுருப்புகள் பிரீதியான தீர்த்தமாகிய கங்கை யிருக் பதாபாசனம் - இது ஒரு தீர்த்தம் இதில் கிறது . இவ்விடம் பிதுர்கர்மம் செய்பவன் ஒருகாலத்துப் பன்னிரண்டு வருடம் க்ஷா தன் குலத்துப் பிதுர்க்களையெல்லாம் துன் மம் நேரிட ரிஷிகள் இத் தீர்த்தம் விட்டு பத்தினின்று கடக்கச் செய்கிறான் . இங்கு உணவின் பொருட்டு இமயஞ் சென்றனர் . ) சுடுகையுடன் கூடிய தீர்த்தம் விஷ்ணு தனித்த அருந்ததி இத்தீர்த்தக் கரையில் தீர்த்தம் இதில் சந்திர சூரியர்கள் முதலி தவமேற்கொண் டிருந்தனள் சிவமூர்த்தி யோர் கோவில்களிருக்கின்றன . ( பா - மா . ) இவளது நியமமறிய இருடியாய் வந்து பதிற்றுப்பத்து - ஒரு தமிழ் நூல் பத்து இலந்தைப் பழங்களைத் தந்து பாகஞ் செய் கடைச்சங்கத்து புலவர்களியற்றியது . இது யக் கூறினர் . இவள் அந்தப் பழங்களைப் எட்டுத் தொகையுள் கான்காவது . இது பாகஞ் செய்து கொண்டே வந்த இருடி சோர் வளம் முதலியவற்றை நன்கு தெரி யைக் கதைகள் சொலக் கேட்டனள் . இக் விப்பது . இது ஒவ்வொரு புலவரும் பப்பத் கதையால் பன்னிரண்டு வருடங்கள் சென் தாகச்செய்தமையின் இப்பெயர் பெற்றது . றன . ருஷி அருந்ததியை ஆசீர்வதித் தேகி இதில் முதலும் கடையுமி றந்தன . இரண் னர் . ஷாமம் நீங்கியது . ரூஷிகள் வந்து டாம்பத்து - இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாத சேர்ந்தனர் . தீர்த்தம் சிவபிரானால் ஆசீர் னைக் குமட்டூர்க் கண்ணனார்பாடி உம்பற் வதிக்கப்பட்டது . ( பார - சல்லி . ) காட்டு ஐஞ்ஞூறூர் பிரமதாயமும் ( . ) பதரி - 1 . வடக்கில் இருடிகள் தவஞ்செய்த யாண்டு தென்னாட்டுள் வருவ தனிற் பாக இடம் . இதில் நரநாராயணர் தவஞ்செய்த மும் பெற்றது . மூன்றாம்பத்து - இமய னர் . பின்னும் வியாசர் முதலியவர் இவ்வ வரம்பன் றம்பி பல்யானைச்செல் புகழ்க் னத்தில் இருந்தனர் இது இலந்தைவனம் குட்டுவனைப் பாலைக் கௌதமனார் பாடிச் 2 ; Badarinath . The temple of Nara சவர்க்கம்பெற்றது . நான் காம்பத்து - களங் narayana is built on the bank of the காய்க் கண்ணி நார்முடிச்சோலைக் காப்பி Bisher - Ganga ( Alakananda ) . It was the யாற்றுக் காப்பியனார் பாடி நாற்பது நூறா hermitage of the celebrated Rishi யிரம் பொன் பரிசிலும் அவனாள் வதிற் Vyas8 . பாகமும் பெற்றது . ஐந்தாம்பத்து - கடல் பதர்பாசனம் - ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் பிறக்கோட்டிய செங்குட்டுவனைப் பாணர் பதவடிவம் - ( 32 ) சகளம் பேசகம் பீடம் பாடி உம்பற்காட்டு வாரியையும் அவன் மஹாபீடம் உபபீடம் உக்ரபீடம் ஸ் தண் மகன் குட்டுவன் சேரனையும் பரிசில்பெற் டிலம் மண்கேம் பரமீசம் ஆசனம் ஸ்தா ) றது ஆரம்பத்து . அடுகோட்பாடு சோ