அபிதான சிந்தாமணி

பண்டரன் 1019 பண் வண்க் மருள், செந்திறம் இவை குறிஞ்சியாழ்த் பங்கி யடித்து ஒன்று பாதியாக தேவார திறம். நவிர், வடுகு, குறிஞ்சி, திறம் திருவாசங்களைப் பிணங்களுக் கோதிச் இவை மருதயாழ்த்திறம். நேர்திறம், கண்ட லீட்டில் பிக்ஷை சோறுண்ணும் பியாதிறம், யாமயாழ், சாதாரி, செவ்வழி பள்ளி, ஏகாலி, அம்பட்டன் முதலிய கல யாழ்த்திறம். பண்ணின் நரம்புகள் குரல், ப்பு சாதி வேஷக்காரர். இவர்கள் சில துத்தம், கைக்கிளை, உழை, கிளி, விளரி, பிடாரி கோவில்களில் பூஜாரி வேலை செய் தாரம் என எழு. (வீரசோ .) தும் ஜீவிப்பர். இந்தப் பண்டாரப்பட்டம் பண்டான் - பலியின் மனைவியரிடத்துத் சில வள்ளுவர்க்கும், பணிச்சவர்க்கும், தீர்க்க தபசா லுதித்த குமரன். இவன் பறையர்க்கும் உண்டு. பேரால் பெளண்டரகதேசம் உண்டா பண்டாரி - தேவஸ்தான பொக்கிஷதாரன். யிற்று , தேவாங்கரில் ஒரு வகுப்பு. தேவாங்க பண்டர் - இவர்கள் மொண்டித்தனம் செய் சாதியாருக்குப் பணி செய்யும் ஒருவன். யும் ஒருவிதச் சாதியார். கொங்கணி வேதியர் தலைவனுக்கு உத பண்டா - இது இமயமலையில் (7000) அடி வியா யிருப்பவன். (தர்ஸ்ட ன்.) - க்குமேலுள்ள காட்டில் வசிக்கும் பிராணி. பண்டி - இருசு, பார், சக்கரம் முதலிய இது பூனை போன்று வட்டமான முகமும் வற்றாலாக்கப்பட்டுத் திறந்து மூடியுமுள்ள நீண்ட - வாலும் மயிரடர்ந்த தேகமும் சகடம். இது ஒன்று இரண்டு முதலிய பெற்ற சாகபக்ஷணி. இது இரவில் பது எருது, குதிரைகளா லிழுக்கப்படுவது, ங்கியிருந்து பகலில் இரை தேடும், பண்டி.காரர் - கொங்கணிவாணிபர். பண்டாசுரன் - இவன், சிவமூர்த்தியிடம் பண்டிதர் - திரிபுவன தேவன் காலத்து ஊடல் கொண்ட பிராட்டி, மன்மதன் இற அவன் சபையிலிருந்து வச்சணந்திமாலை ந்த சாம்பலைநோக்க அதிலிருந்து பிறந்து 'யைக் குணவீரபண்டிதர் அரங்கேற்றக் ஆன்மாக்களின் சுக்கில சோணி தங்களை கேட்டவர், யுண்டு வருத்திவருகையில் தேவர் வேண் | பண்டிதன் - 1. இது வித்வான்களுக்கும் டுகோளால் சிவமூர்த்தி உயிர்களையெல் முற்காலத்தில் கோர்ட்டுகளில் இந்து தர்ம லாம் ஓமத்திலிட்டு எரித்து ஒழிந்து நின்ற | சாஸ்திரங்களை நியாயாதிபதிகளுக்கு எடுத் பண்டாசுரனைப் பிராட்டியை யேவிக் கூறும் தரும் சாஸ்திர வித்வான்களுக்கும் கொல்வித்தனர் பெயர். இப் பட்டம் அம்பட்டன், ஜோசி பண்டாரத்தார் - 1. இவர்கள் சோழநாட்டு யன், வைத்தியனுக்கும் வழங்கி வருகிறது. வேளாளரில் உயர்ந்தவர்கள். தீக்ஷாவான - 2. அறத்தின் உண்மை யறிந்தவன். வர்கள். சமயம், விசேடம், நிருவாணம், ஆசார்யாபிஷேக மடைந்து சிவாலயங்க 3. திருதராஷ்டிரன் புத்திரன், (பார ளில் ஓதுவார் மூர்த்திகளாகவும், திருக்கோ ) பீஷ்ம .) யில்களில் அணுக்கத்தொண்டராகவும், பண்ணன் - தமிழ் நாட்டுச் சிற்றரசர்களி திரு ஆவடுதுறை, தருமபுரம், திருப்பனந் லொருவன். இவனை மாற்றூர்கிழார்மக தாள், சூரியனார்கோவில் முதலிய மெய் னார் கொற்றங்கொற்றனார் "தனக்கென கண்ட சந்தானாதிபதிகளாய் மகா கல்வி | வாழாப்பிறர்க் குரியாளன் பண்ணன் சிறு மான்களாய் அம் மடத்துப் பொருள்களை | குடிப் படப்பை '' எனப் பாடப்பட்டவன். நிர்வகிக்கும் காரிய நிர்வாகராய்ப் பல | (அக-குச.) தேவஸ் தான தருமத்தாபகராய் இருக்கும் பண்பு - உயிர், உயிரிலாவாகிய பொருட் நான்கா மாச்ரமப் பண்டார சந்நிதிகள்.| களின் குணம், (நன்.) இவர்கள் சிவாசாரியர்களாய் குருபீடத் பண் வகை - பண்கள் - பாலை, குறிஞ்சி, தில் அமர்ந்தவர்கள், இவ்வாறாந் தன்மை மருதம், செவ்வழி. பண் என்பது நிறைந்த சில வீரசைவ மடத்திலு முண்டு. நரம்புள்ளது. பாலையாழ்த்திறம் . என்பது 2. இவர்கள் குடும்பிகளாய் காவி வே குறைந்த நரம்புள்ளது. அராகம், கேர் ஷ்டி யடுத்துத் தேகமெங்கும் விபூதி பூசி திறம், உறுப்பு, குறுங்கலி, ஆசான், பாலை லிங்க தாரணஞ்செய்து கோவில்களில் திரு யாழ்த்திறத்தின் வகை - தக்கராகம், அங் விழா முதலிய ஆகும் காலத்துப் பிக்ஷையெ தாளிபாடை, அந்தி, மன்றல், நேர்திறம், இத்-ம் சிறு மடங்கள் கட்டிக்கொண்டு வராடி, பெரியவராடி, சாயரி, பஞ்சமம்,
பண்டரன் 1019 பண் வண்க் மருள் செந்திறம் இவை குறிஞ்சியாழ்த் பங்கி யடித்து ஒன்று பாதியாக தேவார திறம் . நவிர் வடுகு குறிஞ்சி திறம் திருவாசங்களைப் பிணங்களுக் கோதிச் இவை மருதயாழ்த்திறம் . நேர்திறம் கண்ட லீட்டில் பிக்ஷை சோறுண்ணும் பியாதிறம் யாமயாழ் சாதாரி செவ்வழி பள்ளி ஏகாலி அம்பட்டன் முதலிய கல யாழ்த்திறம் . பண்ணின் நரம்புகள் குரல் ப்பு சாதி வேஷக்காரர் . இவர்கள் சில துத்தம் கைக்கிளை உழை கிளி விளரி பிடாரி கோவில்களில் பூஜாரி வேலை செய் தாரம் என எழு . ( வீரசோ . ) தும் ஜீவிப்பர் . இந்தப் பண்டாரப்பட்டம் பண்டான் - பலியின் மனைவியரிடத்துத் சில வள்ளுவர்க்கும் பணிச்சவர்க்கும் தீர்க்க தபசா லுதித்த குமரன் . இவன் பறையர்க்கும் உண்டு . பேரால் பெளண்டரகதேசம் உண்டா பண்டாரி - தேவஸ்தான பொக்கிஷதாரன் . யிற்று தேவாங்கரில் ஒரு வகுப்பு . தேவாங்க பண்டர் - இவர்கள் மொண்டித்தனம் செய் சாதியாருக்குப் பணி செய்யும் ஒருவன் . யும் ஒருவிதச் சாதியார் . கொங்கணி வேதியர் தலைவனுக்கு உத பண்டா - இது இமயமலையில் ( 7000 ) அடி வியா யிருப்பவன் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) - க்குமேலுள்ள காட்டில் வசிக்கும் பிராணி . பண்டி - இருசு பார் சக்கரம் முதலிய இது பூனை போன்று வட்டமான முகமும் வற்றாலாக்கப்பட்டுத் திறந்து மூடியுமுள்ள நீண்ட - வாலும் மயிரடர்ந்த தேகமும் சகடம் . இது ஒன்று இரண்டு முதலிய பெற்ற சாகபக்ஷணி . இது இரவில் பது எருது குதிரைகளா லிழுக்கப்படுவது ங்கியிருந்து பகலில் இரை தேடும் பண்டி . காரர் - கொங்கணிவாணிபர் . பண்டாசுரன் - இவன் சிவமூர்த்தியிடம் பண்டிதர் - திரிபுவன தேவன் காலத்து ஊடல் கொண்ட பிராட்டி மன்மதன் இற அவன் சபையிலிருந்து வச்சணந்திமாலை ந்த சாம்பலைநோக்க அதிலிருந்து பிறந்து ' யைக் குணவீரபண்டிதர் அரங்கேற்றக் ஆன்மாக்களின் சுக்கில சோணி தங்களை கேட்டவர் யுண்டு வருத்திவருகையில் தேவர் வேண் | பண்டிதன் - 1 . இது வித்வான்களுக்கும் டுகோளால் சிவமூர்த்தி உயிர்களையெல் முற்காலத்தில் கோர்ட்டுகளில் இந்து தர்ம லாம் ஓமத்திலிட்டு எரித்து ஒழிந்து நின்ற | சாஸ்திரங்களை நியாயாதிபதிகளுக்கு எடுத் பண்டாசுரனைப் பிராட்டியை யேவிக் கூறும் தரும் சாஸ்திர வித்வான்களுக்கும் கொல்வித்தனர் பெயர் . இப் பட்டம் அம்பட்டன் ஜோசி பண்டாரத்தார் - 1 . இவர்கள் சோழநாட்டு யன் வைத்தியனுக்கும் வழங்கி வருகிறது . வேளாளரில் உயர்ந்தவர்கள் . தீக்ஷாவான - 2 . அறத்தின் உண்மை யறிந்தவன் . வர்கள் . சமயம் விசேடம் நிருவாணம் ஆசார்யாபிஷேக மடைந்து சிவாலயங்க 3 . திருதராஷ்டிரன் புத்திரன் ( பார ளில் ஓதுவார் மூர்த்திகளாகவும் திருக்கோ ) பீஷ்ம . ) யில்களில் அணுக்கத்தொண்டராகவும் பண்ணன் - தமிழ் நாட்டுச் சிற்றரசர்களி திரு ஆவடுதுறை தருமபுரம் திருப்பனந் லொருவன் . இவனை மாற்றூர்கிழார்மக தாள் சூரியனார்கோவில் முதலிய மெய் னார் கொற்றங்கொற்றனார் தனக்கென கண்ட சந்தானாதிபதிகளாய் மகா கல்வி | வாழாப்பிறர்க் குரியாளன் பண்ணன் சிறு மான்களாய் அம் மடத்துப் பொருள்களை | குடிப் படப்பை ' ' எனப் பாடப்பட்டவன் . நிர்வகிக்கும் காரிய நிர்வாகராய்ப் பல | ( அக - குச . ) தேவஸ் தான தருமத்தாபகராய் இருக்கும் பண்பு - உயிர் உயிரிலாவாகிய பொருட் நான்கா மாச்ரமப் பண்டார சந்நிதிகள் . | களின் குணம் ( நன் . ) இவர்கள் சிவாசாரியர்களாய் குருபீடத் பண் வகை - பண்கள் - பாலை குறிஞ்சி தில் அமர்ந்தவர்கள் இவ்வாறாந் தன்மை மருதம் செவ்வழி . பண் என்பது நிறைந்த சில வீரசைவ மடத்திலு முண்டு . நரம்புள்ளது . பாலையாழ்த்திறம் . என்பது 2 . இவர்கள் குடும்பிகளாய் காவி வே குறைந்த நரம்புள்ளது . அராகம் கேர் ஷ்டி யடுத்துத் தேகமெங்கும் விபூதி பூசி திறம் உறுப்பு குறுங்கலி ஆசான் பாலை லிங்க தாரணஞ்செய்து கோவில்களில் திரு யாழ்த்திறத்தின் வகை - தக்கராகம் அங் விழா முதலிய ஆகும் காலத்துப் பிக்ஷையெ தாளிபாடை அந்தி மன்றல் நேர்திறம் இத் - ம் சிறு மடங்கள் கட்டிக்கொண்டு வராடி பெரியவராடி சாயரி பஞ்சமம்