அபிதான சிந்தாமணி

அருச்சு நன் அருணகிரிநாதர் செல்வது கன் கன் காண்டலு அருச்சுனை னன். வியாசர் அருச்சு நீனை நோக்கி நீங்கள் அருச்சுனி-1. வாணாசுரன் புத்ரி. இவள தவமேற் கொள்ளுங்களென அதைத் தமயக்கு அருச்சுனை யெனவும் பெயர் னுடன் கூறி ஐவரும் கலியுகத்தின் |- 2. ஒரு நதி. தொடக்கத்தில் தவமேற்கொண்டு செல்லு அருச்சுனை - பாகுதை யென்பவளின் பெயர் கையில் அருச்சுநன் காண்டீபத்துடன் அருஞ்சயன்-1. விசையைக்குப் பாட்டன். செல்வது கண்ட அக்கி, எதிர் தோன்றிக்) 2. இந்திர சஞ்சயராஜகுமாரன். (சூளா). காண்டீபத்தைக் கேட்கக் கொடுத்துச் சண் அருட்சத்தி- பரமசிவனைப் பிரியாதிருக்குஞ் டையில் ஒருநாளில் செயிக்கிறேனென்று சக்தி. மூன்று நாள் கழித்த தனால் நகுலனுக்குப் அருட்டநகர்- உச்சயினிக்கும் சயந்தி நகருக் பின்னிறந்தவன். மகாவீரன், அதிசௌந் | கும் இடையேயுள்ள பட்டணம். (பெருங் தர்யன், இவனுக்கு வெண்ணிறமாயிருத் கதை ). தலால் அருச்சுநன் எனவும், பங்குனி அருணகிரிநாதர் - பட்டினத்து அடிகள் உத்திரத்தில் பிறந்ததால் பற்தநன் என | திரு அருணைக்கு எழுந்தருளிய காலத்துக் வும், பிரதையெனும் குந்தி புத்திரனாகை கருமவசத்தால் கோயில் தாசியைக் கண்டு யால் பார்த்தன் எனவும், இந்திரனால் மோகித்தனர். அத்தாசி தன் தாயிடங் கரிக்கப்பட்ட கிரீட முடையவனாதலால் கூறத் தாய் பெண்ணை அழைத்து வருமுன் கிரீடி யெனவும், வெள்ளைக்கு திரைகள் சுவாமிகள் வீரியத்தை அரசிலையில் வைத்து கட்டிய தேருடையானதலால் சுவேதவா அவளது வரவறிந்து உன்னை நினைத்தவன் கனன் எனவும், பகைவர் வெறுக்கப் போர் தொன்னையில் இருக்கிறான் என்றனர். செய்வோனாகையால் வீபற்சு எனவும், யுத் தாசி அவ்வீரியத்தை அருந்த அதனால் தத்தில் வெற்றியுள்ளோனாகையால் விஜ கருக்கொண்டு இவரைப் பெற்றனள் என் யன் எனவும், அஞ்ஞானத்தை நீக்கவல்ல பர். அருணகிரியார் வளருமிடத்து இளமை வனாகையால் கிருட்டினன் எனவும், இடம் யில் தாயிறக்கத் தமக்கைவளர்க்க வளர்ந்து வலம் என்கிற இரண்டு கைகளாலும் எய்ய இருந்த செல்வ முதலியவைகளைக் காமங் வல்லவனாகையால் சவ்வியசாசி எனவும், காரணமாகச் செலவழித்துத் தமக்கை உத்தரகுருவரையுஞ் சென்று பகைவரிடம் கர்ணகரேமாகக் கூறிய வார்த்தை கேட்பே தனம் பெற்றவனாதலால் தனஞ்சயன் என பெண்களில் வெறுப்படைந்து திருவண் வும் (10) பெயர்களுண்டு. இவன் சங்கத் ணாமலையார் திருச்சந்நிதானத்தில் வல்லா திற்குத் தேவதத்தமென்று பெயர். இவன் ளராசனால் கட்டப்பட்டிருக்கும் கோபுரத் முதற் பிறப்பில் நானாகவும், இரண்டாவது தின்மீதிருந்து உயிர் போக்கிக்கொள்ளக் இலக்ஷ்மணனாகவும், மூன்றாவது அருச்சுது குதித்து உயிர் நீங்காமல் அவ்விடம் துற னாகவும் பிறந்து விஷ்ணுமூர்த்தியை நீங்கா வியாகவந்த குமாரக்கடவுளால் சடாக்ஷரம் திருந்தவன். தித்திரி, கல்மாஷம், மண் உபதேசிக்கப் பெற்றுத் துறவடைந்து 'கேம் இவை, அருச்சுநன் காந்தருவரிடமி குமாரக்கடவுள் எழுந்தருளியிருக்கும் ஆல ருந்து திக்கு விஜயத்தில் காணிக்கையாகக் யங்கள் தோறுஞ்சென்று திருப்புகழ்பாடிக் கொண்ட குதிரைகள். (பாரதம் - சபா கோபுரத்தில் எழுந்தருளி யிருக்கையில் பருவம்.) வில்லிபுத்தூரர் என்னும் கவி அருணைக்கு '2. (சூ.) சைவ தன் எனும் மநுப்புத்தி வந்து அரசன் அனுமதி பெற்று அருணகிரி ரன். யாரிடம் வாதிடத் தொடங்குகையில் அரு 3. சமீகருக்குச் சுதானியிடம் உதித்த ணகிரிநாதர் வில்லிபுத்தூராருக்கு மரி குமரன். யாதை முதலிய செய்யவும் வில்லிபுத் 4. ஒரு வேடன், பிராமண ஸ்திரீயின் தூரார் செய்யாதிருந்ததனால் அருணகிரி புத்திரன் பாம்பு கடித்து இறக்கக் கண்டு நாதர் விகடபரிமளம் விளம்பக் கவி அப்பாம்பைப் பிடித்து மிருத்யு முதலிய கோபித்ததை அரசனறிந்து வில்லியை வரைக் கண்டவன். அப்பிள்ளையின் தாய் அடக்கி நடுவாக நின்று அருணகிரியாரை வேண்ட்ப் பாம்பைக் கொல்லாது விடுத்த ஒரு அந்தாதி பாடச்செய்து அதற்கு வில் வன். வியை உரைகூறச் செய்து, தோற்றவர் - 5. கார்த்தி வீர்யார்ச்சுநனுக்கு ஒரு வென்றவர் மனப்படி நடக்கக் கட்டளை பெயர். யிட்டனன். அக்கட்டளைப்படி அருண
அருச்சு நன் அருணகிரிநாதர் செல்வது கன் கன் காண்டலு அருச்சுனை னன் . வியாசர் அருச்சு நீனை நோக்கி நீங்கள் அருச்சுனி - 1 . வாணாசுரன் புத்ரி . இவள தவமேற் கொள்ளுங்களென அதைத் தமயக்கு அருச்சுனை யெனவும் பெயர் னுடன் கூறி ஐவரும் கலியுகத்தின் | - 2 . ஒரு நதி . தொடக்கத்தில் தவமேற்கொண்டு செல்லு அருச்சுனை - பாகுதை யென்பவளின் பெயர் கையில் அருச்சுநன் காண்டீபத்துடன் அருஞ்சயன் - 1 . விசையைக்குப் பாட்டன் . செல்வது கண்ட அக்கி எதிர் தோன்றிக் ) 2 . இந்திர சஞ்சயராஜகுமாரன் . ( சூளா ) . காண்டீபத்தைக் கேட்கக் கொடுத்துச் சண் அருட்சத்தி - பரமசிவனைப் பிரியாதிருக்குஞ் டையில் ஒருநாளில் செயிக்கிறேனென்று சக்தி . மூன்று நாள் கழித்த தனால் நகுலனுக்குப் அருட்டநகர் - உச்சயினிக்கும் சயந்தி நகருக் பின்னிறந்தவன் . மகாவீரன் அதிசௌந் | கும் இடையேயுள்ள பட்டணம் . ( பெருங் தர்யன் இவனுக்கு வெண்ணிறமாயிருத் கதை ) . தலால் அருச்சுநன் எனவும் பங்குனி அருணகிரிநாதர் - பட்டினத்து அடிகள் உத்திரத்தில் பிறந்ததால் பற்தநன் என | திரு அருணைக்கு எழுந்தருளிய காலத்துக் வும் பிரதையெனும் குந்தி புத்திரனாகை கருமவசத்தால் கோயில் தாசியைக் கண்டு யால் பார்த்தன் எனவும் இந்திரனால் மோகித்தனர் . அத்தாசி தன் தாயிடங் கரிக்கப்பட்ட கிரீட முடையவனாதலால் கூறத் தாய் பெண்ணை அழைத்து வருமுன் கிரீடி யெனவும் வெள்ளைக்கு திரைகள் சுவாமிகள் வீரியத்தை அரசிலையில் வைத்து கட்டிய தேருடையானதலால் சுவேதவா அவளது வரவறிந்து உன்னை நினைத்தவன் கனன் எனவும் பகைவர் வெறுக்கப் போர் தொன்னையில் இருக்கிறான் என்றனர் . செய்வோனாகையால் வீபற்சு எனவும் யுத் தாசி அவ்வீரியத்தை அருந்த அதனால் தத்தில் வெற்றியுள்ளோனாகையால் விஜ கருக்கொண்டு இவரைப் பெற்றனள் என் யன் எனவும் அஞ்ஞானத்தை நீக்கவல்ல பர் . அருணகிரியார் வளருமிடத்து இளமை வனாகையால் கிருட்டினன் எனவும் இடம் யில் தாயிறக்கத் தமக்கைவளர்க்க வளர்ந்து வலம் என்கிற இரண்டு கைகளாலும் எய்ய இருந்த செல்வ முதலியவைகளைக் காமங் வல்லவனாகையால் சவ்வியசாசி எனவும் காரணமாகச் செலவழித்துத் தமக்கை உத்தரகுருவரையுஞ் சென்று பகைவரிடம் கர்ணகரேமாகக் கூறிய வார்த்தை கேட்பே தனம் பெற்றவனாதலால் தனஞ்சயன் என பெண்களில் வெறுப்படைந்து திருவண் வும் ( 10 ) பெயர்களுண்டு . இவன் சங்கத் ணாமலையார் திருச்சந்நிதானத்தில் வல்லா திற்குத் தேவதத்தமென்று பெயர் . இவன் ளராசனால் கட்டப்பட்டிருக்கும் கோபுரத் முதற் பிறப்பில் நானாகவும் இரண்டாவது தின்மீதிருந்து உயிர் போக்கிக்கொள்ளக் இலக்ஷ்மணனாகவும் மூன்றாவது அருச்சுது குதித்து உயிர் நீங்காமல் அவ்விடம் துற னாகவும் பிறந்து விஷ்ணுமூர்த்தியை நீங்கா வியாகவந்த குமாரக்கடவுளால் சடாக்ஷரம் திருந்தவன் . தித்திரி கல்மாஷம் மண் உபதேசிக்கப் பெற்றுத் துறவடைந்து ' கேம் இவை அருச்சுநன் காந்தருவரிடமி குமாரக்கடவுள் எழுந்தருளியிருக்கும் ஆல ருந்து திக்கு விஜயத்தில் காணிக்கையாகக் யங்கள் தோறுஞ்சென்று திருப்புகழ்பாடிக் கொண்ட குதிரைகள் . ( பாரதம் - சபா கோபுரத்தில் எழுந்தருளி யிருக்கையில் பருவம் . ) வில்லிபுத்தூரர் என்னும் கவி அருணைக்கு ' 2 . ( சூ . ) சைவ தன் எனும் மநுப்புத்தி வந்து அரசன் அனுமதி பெற்று அருணகிரி ரன் . யாரிடம் வாதிடத் தொடங்குகையில் அரு 3 . சமீகருக்குச் சுதானியிடம் உதித்த ணகிரிநாதர் வில்லிபுத்தூராருக்கு மரி குமரன் . யாதை முதலிய செய்யவும் வில்லிபுத் 4 . ஒரு வேடன் பிராமண ஸ்திரீயின் தூரார் செய்யாதிருந்ததனால் அருணகிரி புத்திரன் பாம்பு கடித்து இறக்கக் கண்டு நாதர் விகடபரிமளம் விளம்பக் கவி அப்பாம்பைப் பிடித்து மிருத்யு முதலிய கோபித்ததை அரசனறிந்து வில்லியை வரைக் கண்டவன் . அப்பிள்ளையின் தாய் அடக்கி நடுவாக நின்று அருணகிரியாரை வேண்ட்ப் பாம்பைக் கொல்லாது விடுத்த ஒரு அந்தாதி பாடச்செய்து அதற்கு வில் வன் . வியை உரைகூறச் செய்து தோற்றவர் - 5 . கார்த்தி வீர்யார்ச்சுநனுக்கு ஒரு வென்றவர் மனப்படி நடக்கக் கட்டளை பெயர் . யிட்டனன் . அக்கட்டளைப்படி அருண