அபிதான சிந்தாமணி

படை வகுப்பு | 109 ULLD இருந்த இடங்களுடன் செல்வச்சமுண்டா எனும் தாலி படைகளின் முன்னடன் செல்லாகச் செய்கை யெனவு படை வகுப்பு -1. படைத்தலைவன், ஆறு, பட்டமங்கலம் - இது சோமசுந்தரக்கடவுள் மலை, காடு, மதில் ஆகிய இடங்களில் எந் அட்டமாசித்தி அருளிய ஊர் ; பட்டமங் தெந்த இடங்களில் அச்சந்தோன் றுமோ கை யெனவும் வழங்கும். சிவகங்கையைச் அந்தந்த இடங்களுக்கு வியூகமாகச் செய் சார்ந்தது. (திருவிளையாடல்). யப்பட்ட படைகளுடன் செல்லவேண்டும். பட்டர் - 1. இவர் திருக்காஞ்சிக்கு அடுத்த படைகளின் முன்னணியில் அச்சமுண்டா கூரம் எனும் ஊரில் ஜனித்த ஆழ்வான் யின் மகரவியூகம், சேனவியூகம், சூசிவியூக எனும் திருநாமம் கொண்ட கூரத்தாழ்வார் மாதல் வகுத்துச் செல்லவேண்டும். பின் குமாரர். கலி (சஉஉச) சுபகிருது னணியில் அச்சமுண்டாயின், சகடவியூகத் வைகாசி பௌர்ணமியில் அனுஷம் தையும், முன்னும் பின்னு மச்சமுண்டா புதன்கிழமை அவதரித்தவர். இவர்க்குப் யின் வச்ரவியூகத்தையும், எல்லாப் பக்கத் பராசரபட்டர் என்று உடையவரால் பெய திலு மச்சமுண்டாயின் சருவதோபத்திர ரிடப்பட்டது. இவர் சகோதரர் சீராமப் வியூகம், சக்ரவிகம், வியாளவியூகம் வகுத் பிள்ளை. இவர் குழந்தைப் பருவத்தில் தல்வேண்டும். வாத்திய முதலிய ஒலிக் பெருமாளுக்கு நிவேதிக்கும் இன்னடி சிலை குறிப்பால் செய்யப்படும் படை வகுப்பின் யளாவி விளையாடினமையின் ரங்கபுத்ரர் செயல்கள் - திரண்டு கூடல், பரவிநிற்றல், என்று ஒரு பெயர் இவர்க்குண்டு, இவர் நாற்புறத்துஞ் சுற்று தல், நெருங்குதல், ஒருநாள் ஆழ்வான் திருவாய்மொழி அன முன் போதல், விரைந்து போதல், பின்னாக சந்திக்கையில் "உறுமோபாவி" எலும் நடத்தல், வரிசையாக எதிர் நோக்கிப் திருப்பாசுரத்தில் சிறு மாமனிசர் என வரு போதல், நேராக எழுந்து நிற்றல், நிலத் தலின் கண் சிறுமை பெருமை ஒன்றிற் திற் புரளுதல், அஷ்டதளம், சக்கிரம், பொருந்துமோ வென்னத் தந்தையார் வடி கோளம், ஊசி, சகடம், அர்த்த சந்திரன் வசிறுத்து அறிவுபெருத்தவர்கள் என்று ஆகிய இவற்றின் வடிவை யொப்ப விருத் கூற ஏற்றுக்கொண்டவர். ஐந்தாவது வய தல், சிற்சிலவாகப் பிரிந்து நிற்றல், ஒழு தில் தெருவில் விளையாடிக் கொண்டிருக் ங்குபட நிரைநிரையாக நிற்றல், படைகளை கையில் விருதுடன் சென்ற சர்வஞ் ஞபட் கையிற் றாங்குதல், அவற்றை உபயோகிக் டனை ஒருபிடி மண்ணெடுத்து இது என் கக் கையிற் சங்குதல், சித்தஞ்செய்தல், எனவினாவி அவன் சொல்லாதுநிற்க இது குறியைத்தாக்குதல் பிறவுமாம். (சுக் - நீ) ஒருபிடி மண்ணென்று கூற அறியாத 2. (ச) அணி, உண்டை , ஒட்டு , யூகம். உனக்கு விருதெற்றுக்கு எனக் கர்வபங்கப் பாடை வழக்கு -1. முத்து விளங்கும் ஆபா படுத்தியவர். இவர் ஏழாவது ஆண்டில் ணத்தையுடைய சின்மன்னன் தம்மில் வேதாத்தியனத்திற்குச் சென்று உபாத்தி இனமொத்தவர்க்கு ஆயுதத்தைக் கொடுத் யாயர் ஓதுவிக்க அத்யயனஞ்செய்து மறு தது. (பு. வெ.) நாள் சென்று மற்றவர்கள் ஓதினதையே 2. அரசன் படை வழங்கின பின்னர்க் ஓதுதல் கண்டு அதை ஓதாமல் விளை கழல்வீரர் உயர்த்துச் சொல்லினும் முன்பு யாடிக்கொண்டிருக்கத் தாய் தந்தையர் அத் சொன்ன அறையேயாம். (பு. வெ.) யயனத்திற்குப் போகவில்லையோ வென்று பட்டபாதாசாரியர் - குமாரக்கடவுள் அவ கேட்க இவர் ஓதினதையே மீண்டும் ஓத தாரமானவர், இவர்க்குப் பட்ட குமரன் பலால் போகவில்லை யெனத் தாய் தந்தையர் எனவும் பெயர். இவர் செய்த நூல்கள் ஆயின் நேற்று ஓதியதைக் கூறுக என கௌமாரம் என்னும் வியாகரணம், பாட்ட அணுவும் பிசகாமல் கூறக்கேட்டுக் களித்த பிர தீபம் என்னும் மீமாம்ஸை முதலிய னர். ஒருநாள் பெருமாளைச் சேவிக்கச் வாம். இவர் சுதன்வா அரசன் சபையிலி சென்று திரை நீக்கி உள் செல்லப் பெரு ருந்த புத்தரை வாதில் வென்று மலைமீதி மாள் சினந்து வெளியேறக் கட்டளையிட்டு ருந்து குதித்து வேதம் உண்மையென்று மீண்டும், அழைத்து வெளியில் சென்ற சாதித்து அரசன் வைத்திருந்த பாம்பின் காலத்தென்னினைந்தா யென்ன, பெருமா குடத்தில் கையிட்டு அதிலிருந்த திருமால் 'ளயும் பிராட்டியையும் நினைத்தேனென் விக்ரகத்தை எடுத்துக்காட்டிப் புத்தரைக் நம்மாணை அவ்வாறிருக்கவெனப் பெருமா காணத்தில் இட்டவர். இவர் மாணாக்கர் வால் நியமிக்கப் பட்டவர். இவர் பெரு மண்ட னமிசரர். மாள் ஆணையாற் பெரிய நம்பிகளின்
படை வகுப்பு | 109 ULLD இருந்த இடங்களுடன் செல்வச்சமுண்டா எனும் தாலி படைகளின் முன்னடன் செல்லாகச் செய்கை யெனவு படை வகுப்பு - 1 . படைத்தலைவன் ஆறு பட்டமங்கலம் - இது சோமசுந்தரக்கடவுள் மலை காடு மதில் ஆகிய இடங்களில் எந் அட்டமாசித்தி அருளிய ஊர் ; பட்டமங் தெந்த இடங்களில் அச்சந்தோன் றுமோ கை யெனவும் வழங்கும் . சிவகங்கையைச் அந்தந்த இடங்களுக்கு வியூகமாகச் செய் சார்ந்தது . ( திருவிளையாடல் ) . யப்பட்ட படைகளுடன் செல்லவேண்டும் . பட்டர் - 1 . இவர் திருக்காஞ்சிக்கு அடுத்த படைகளின் முன்னணியில் அச்சமுண்டா கூரம் எனும் ஊரில் ஜனித்த ஆழ்வான் யின் மகரவியூகம் சேனவியூகம் சூசிவியூக எனும் திருநாமம் கொண்ட கூரத்தாழ்வார் மாதல் வகுத்துச் செல்லவேண்டும் . பின் குமாரர் . கலி ( சஉஉச ) சுபகிருது னணியில் அச்சமுண்டாயின் சகடவியூகத் வைகாசி பௌர்ணமியில் அனுஷம் தையும் முன்னும் பின்னு மச்சமுண்டா புதன்கிழமை அவதரித்தவர் . இவர்க்குப் யின் வச்ரவியூகத்தையும் எல்லாப் பக்கத் பராசரபட்டர் என்று உடையவரால் பெய திலு மச்சமுண்டாயின் சருவதோபத்திர ரிடப்பட்டது . இவர் சகோதரர் சீராமப் வியூகம் சக்ரவிகம் வியாளவியூகம் வகுத் பிள்ளை . இவர் குழந்தைப் பருவத்தில் தல்வேண்டும் . வாத்திய முதலிய ஒலிக் பெருமாளுக்கு நிவேதிக்கும் இன்னடி சிலை குறிப்பால் செய்யப்படும் படை வகுப்பின் யளாவி விளையாடினமையின் ரங்கபுத்ரர் செயல்கள் - திரண்டு கூடல் பரவிநிற்றல் என்று ஒரு பெயர் இவர்க்குண்டு இவர் நாற்புறத்துஞ் சுற்று தல் நெருங்குதல் ஒருநாள் ஆழ்வான் திருவாய்மொழி அன முன் போதல் விரைந்து போதல் பின்னாக சந்திக்கையில் உறுமோபாவி எலும் நடத்தல் வரிசையாக எதிர் நோக்கிப் திருப்பாசுரத்தில் சிறு மாமனிசர் என வரு போதல் நேராக எழுந்து நிற்றல் நிலத் தலின் கண் சிறுமை பெருமை ஒன்றிற் திற் புரளுதல் அஷ்டதளம் சக்கிரம் பொருந்துமோ வென்னத் தந்தையார் வடி கோளம் ஊசி சகடம் அர்த்த சந்திரன் வசிறுத்து அறிவுபெருத்தவர்கள் என்று ஆகிய இவற்றின் வடிவை யொப்ப விருத் கூற ஏற்றுக்கொண்டவர் . ஐந்தாவது வய தல் சிற்சிலவாகப் பிரிந்து நிற்றல் ஒழு தில் தெருவில் விளையாடிக் கொண்டிருக் ங்குபட நிரைநிரையாக நிற்றல் படைகளை கையில் விருதுடன் சென்ற சர்வஞ் ஞபட் கையிற் றாங்குதல் அவற்றை உபயோகிக் டனை ஒருபிடி மண்ணெடுத்து இது என் கக் கையிற் சங்குதல் சித்தஞ்செய்தல் எனவினாவி அவன் சொல்லாதுநிற்க இது குறியைத்தாக்குதல் பிறவுமாம் . ( சுக் - நீ ) ஒருபிடி மண்ணென்று கூற அறியாத 2 . ( ) அணி உண்டை ஒட்டு யூகம் . உனக்கு விருதெற்றுக்கு எனக் கர்வபங்கப் பாடை வழக்கு - 1 . முத்து விளங்கும் ஆபா படுத்தியவர் . இவர் ஏழாவது ஆண்டில் ணத்தையுடைய சின்மன்னன் தம்மில் வேதாத்தியனத்திற்குச் சென்று உபாத்தி இனமொத்தவர்க்கு ஆயுதத்தைக் கொடுத் யாயர் ஓதுவிக்க அத்யயனஞ்செய்து மறு தது . ( பு . வெ . ) நாள் சென்று மற்றவர்கள் ஓதினதையே 2 . அரசன் படை வழங்கின பின்னர்க் ஓதுதல் கண்டு அதை ஓதாமல் விளை கழல்வீரர் உயர்த்துச் சொல்லினும் முன்பு யாடிக்கொண்டிருக்கத் தாய் தந்தையர் அத் சொன்ன அறையேயாம் . ( பு . வெ . ) யயனத்திற்குப் போகவில்லையோ வென்று பட்டபாதாசாரியர் - குமாரக்கடவுள் அவ கேட்க இவர் ஓதினதையே மீண்டும் ஓத தாரமானவர் இவர்க்குப் பட்ட குமரன் பலால் போகவில்லை யெனத் தாய் தந்தையர் எனவும் பெயர் . இவர் செய்த நூல்கள் ஆயின் நேற்று ஓதியதைக் கூறுக என கௌமாரம் என்னும் வியாகரணம் பாட்ட அணுவும் பிசகாமல் கூறக்கேட்டுக் களித்த பிர தீபம் என்னும் மீமாம்ஸை முதலிய னர் . ஒருநாள் பெருமாளைச் சேவிக்கச் வாம் . இவர் சுதன்வா அரசன் சபையிலி சென்று திரை நீக்கி உள் செல்லப் பெரு ருந்த புத்தரை வாதில் வென்று மலைமீதி மாள் சினந்து வெளியேறக் கட்டளையிட்டு ருந்து குதித்து வேதம் உண்மையென்று மீண்டும் அழைத்து வெளியில் சென்ற சாதித்து அரசன் வைத்திருந்த பாம்பின் காலத்தென்னினைந்தா யென்ன பெருமா குடத்தில் கையிட்டு அதிலிருந்த திருமால் ' ளயும் பிராட்டியையும் நினைத்தேனென் விக்ரகத்தை எடுத்துக்காட்டிப் புத்தரைக் நம்மாணை அவ்வாறிருக்கவெனப் பெருமா காணத்தில் இட்டவர் . இவர் மாணாக்கர் வால் நியமிக்கப் பட்டவர் . இவர் பெரு மண்ட னமிசரர் . மாள் ஆணையாற் பெரிய நம்பிகளின்