அபிதான சிந்தாமணி

படியாரிப் பாச்சையர் 1013 படையாச்சி தான் புகழ்நாவலரை, யோட்டாண்டியாக் படுத்தேழம்ஈச்சமாம்-இது ஒரு ஆச்சரிய தியவர்கடம் வாயிலொரு பிடிமண், போட் மான ஈச்சமரம். இந்தியாவில் வங்காள டானவனு மொளித்தான் சமாதிக் குழி நாட்டிலுள்ள பரித்பூரிலுள்ள ஒரு தோட் புகுந்தே" எனப்பாடிச் சமாதி வெடிக்க டத்தில் இருப்பது. இது 16 அடி உயர வைரமோதிரம் விரலிலிருந்து தரப்பெற் மும், 10 அங்குல கனமுள்ள தாம். இது றுத் திருச்செந்தூரடைந்து முற்கரையப் சூரிய அஸ்தத்தில் படிப்படியாகத் தாழ்ந்து பரையெனச் செய்யுள் பாடி வை தீசுரன் உறங்கி விடுகிறது. சூரிய உதயத்தில் கோயிலடைந்து புள்ளிருக்கும் வேளூர்க் படிப்படி பழையபடி நிமிர்கிறதாம். கலம்பகம்பாடிச் சின்னாட் சென்றபின் படுமாத்தூர்மோசிகான் கொற்றன் - இவர் துறவு பூண்டு சிதம்பரமடைந்து "பொல் கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர், லாத மூர்க்கருக்கெத்தனை தான் புத்திபோ இவரது இயற்பெயர் கீரர் கொற்றன். திக்கினும், நல்லார்க்குண்டான குணம் இவரது ஊர் மோசி, படுமாத்தூர், பாண்டி வருமோ நடுராத்திரியில், சல்லாப்புடவை நாட்டிலுள்ளவை. (குறு - கூஎசு) குளிர் தாங்குமோ நடுச்சந்தை தனில், செல் படுமாத்து மோசிகீரனூர் - மோசிகீரனார் லாப்பணஞ் செல்லுமோ தில்லை வாழுஞ் காண்க. (குறு - ஙங, எடு, கூ அக.) சிதம்பரனே." எனவும், வேல் கொடுத் படைகளின் வகை - உரிமைப் படை, தாய் திருச்செந்தூரர்க்கம்மியின் மீது துணைப்படை, மூலப்படை, அமயப்படை, வைக்கக், கால் கொடுத்தாய் நின்மணவாள வன்படை, மென்படை, பயிற்சிப்படை, னுக்குக் கவுணியர்க்குப், பால் கொடுத்தாய் பயிற்சியில்படை, குழுப்படை, தனிப் மதவேளுக்கு மூவர்பயப்படச் செங்கோல் படை, கருவிபெறுபடை, தன்கருவிப் கொடுத்தாயன்னையே யெனக் கேது படை, ஊர்திபெறுபடை, தன்னூர்திப் கொடுத்திலையே” எனச் சிவகாமியைத் படை எனப் பலவகைப்படும். உரிமைப் துதித்துத் தில்லையில் வசித்து ஒருதிருமட 'படை - வே தன முதவிக்காக்கப்படுவது; ங்கட்டி ஆலயமடைந்து ஸ்ரீ நடராஜ மூர்த் இது கூலிப்படை யெனவும்படும். துணைப் தியைத் தரிசித்து ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி பஞ் படை - நட்புரிமைப்பற்றிக் காரியத்திற்கு சாக்ஷரப்படியில் நாடோறும் வைத்தருளும் துணை செய்வது. மூலப்படை - பல் யாண் ஐந்து பொற்காசு பெற்றுப் படிக்காசுத்தம் கெளாகத்தொடர்ந்து நிற்பது. அமயப் பிரான் எனப் பெயரடைந்து சிலநாளி படை - சின்னாட்களிற் சேர்க்கப்படுவது, ருந்து சிவபதமடைந்தனர். இவர் செய்யுள் இதற்குப் புதுப்படை யெனவும் பெயர், பாடுந்திறத்தைப் பலபட்டடைச் சொக்க வன்படை - போர் செய்தலில் மனவெழு நாதப்புலவர் புகழ்ந்து "மட்டாருந்தென் ச்சியுள்ளது; போர் செய்தலில் மனவெழு களந்தைபடிக் காசனுரைத்த தமிழ்வரை ச்சி யில்லாதது - மென்ப்டை . படை வகு ந்த வேட்டைப், பட்டாலே சூழ்ந்தாலு த்துப் போர்செய்தலில் திறமை வாய்ந்தது. மூவுலகும் பரிமளிக்கும் பரிந்தவேட்டைத், பயிற்சிப்படை. அத்திறமை யில்லாதது . தொட்டாலுங் கை மணக்குஞ் சொன்னா பயிற்சியில் படை. அரசனால் நியமிக்கப் லும் வாய்மணக்குந் துய்ய சேற்றில், நட் படும் படைத்தலைவனை யுடையது - குழுப் டாலுந் தமிழ்ப்பயிராய் விளைந் திடுமே பாட் படை, படைத்தலைவனை யின்றித் தனியே டினது நளினந் தானே" எனப்பாடியிருக் தலைமை கொண்டு போர்செய்வது - தனிப் கின் றனர். இவர் சந்தப்பாக்கள் பாடுவ படை, தலைவனால் தரப்பட்ட அம்பு வாள் தில் வல்லவர் என்பதை வெண்பாவில் முதலிய உடையது - கருவிபெறு படை, என்னுஞ் செய்யுளாற்காண்க. இவர்பாடிய அல்ஙனம் கருவி பொமல் தாமே கருவி ஏல் புள்ளிருக்குவேளூர்க்கலம்புகம், தொ கொண்டு செல்வது - தன்கருவிப்படை. ண்டைமண்டலசதகம். தலைவனால் தரப்பட்ட வூர்தியை யுடை படியாரிப் பாச்சையர் - வசவர் காலத்து யது - தன்வூர்திப்படை. வேடர் முதலி அவரிடத்திருந்த சங்கமர். யோரால் கூட்டப்பட்ட படை - காட்டுப் டுகர் - நீலகிரி பக்கத்திலுள்ள ஒருவகைச் படை. பகைவனை விட்டுத் தன்னிடம் சாதியர். இவர்கள் தோடர், கோடர் என வந்த படை - பகைப்படை, இருவகை. இவர்கள் பல வேலைகள் படையாச்சி - இவர் பள்ளிகளில் ஒரு வகு செய்வர். ப்பார்.
படியாரிப் பாச்சையர் 1013 படையாச்சி தான் புகழ்நாவலரை யோட்டாண்டியாக் படுத்தேழம்ஈச்சமாம் - இது ஒரு ஆச்சரிய தியவர்கடம் வாயிலொரு பிடிமண் போட் மான ஈச்சமரம் . இந்தியாவில் வங்காள டானவனு மொளித்தான் சமாதிக் குழி நாட்டிலுள்ள பரித்பூரிலுள்ள ஒரு தோட் புகுந்தே எனப்பாடிச் சமாதி வெடிக்க டத்தில் இருப்பது . இது 16 அடி உயர வைரமோதிரம் விரலிலிருந்து தரப்பெற் மும் 10 அங்குல கனமுள்ள தாம் . இது றுத் திருச்செந்தூரடைந்து முற்கரையப் சூரிய அஸ்தத்தில் படிப்படியாகத் தாழ்ந்து பரையெனச் செய்யுள் பாடி வை தீசுரன் உறங்கி விடுகிறது . சூரிய உதயத்தில் கோயிலடைந்து புள்ளிருக்கும் வேளூர்க் படிப்படி பழையபடி நிமிர்கிறதாம் . கலம்பகம்பாடிச் சின்னாட் சென்றபின் படுமாத்தூர்மோசிகான் கொற்றன் - இவர் துறவு பூண்டு சிதம்பரமடைந்து பொல் கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர் லாத மூர்க்கருக்கெத்தனை தான் புத்திபோ இவரது இயற்பெயர் கீரர் கொற்றன் . திக்கினும் நல்லார்க்குண்டான குணம் இவரது ஊர் மோசி படுமாத்தூர் பாண்டி வருமோ நடுராத்திரியில் சல்லாப்புடவை நாட்டிலுள்ளவை . ( குறு - கூஎசு ) குளிர் தாங்குமோ நடுச்சந்தை தனில் செல் படுமாத்து மோசிகீரனூர் - மோசிகீரனார் லாப்பணஞ் செல்லுமோ தில்லை வாழுஞ் காண்க . ( குறு - ஙங எடு கூ அக . ) சிதம்பரனே . எனவும் வேல் கொடுத் படைகளின் வகை - உரிமைப் படை தாய் திருச்செந்தூரர்க்கம்மியின் மீது துணைப்படை மூலப்படை அமயப்படை வைக்கக் கால் கொடுத்தாய் நின்மணவாள வன்படை மென்படை பயிற்சிப்படை னுக்குக் கவுணியர்க்குப் பால் கொடுத்தாய் பயிற்சியில்படை குழுப்படை தனிப் மதவேளுக்கு மூவர்பயப்படச் செங்கோல் படை கருவிபெறுபடை தன்கருவிப் கொடுத்தாயன்னையே யெனக் கேது படை ஊர்திபெறுபடை தன்னூர்திப் கொடுத்திலையே எனச் சிவகாமியைத் படை எனப் பலவகைப்படும் . உரிமைப் துதித்துத் தில்லையில் வசித்து ஒருதிருமட ' படை - வே தன முதவிக்காக்கப்படுவது ; ங்கட்டி ஆலயமடைந்து ஸ்ரீ நடராஜ மூர்த் இது கூலிப்படை யெனவும்படும் . துணைப் தியைத் தரிசித்து ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி பஞ் படை - நட்புரிமைப்பற்றிக் காரியத்திற்கு சாக்ஷரப்படியில் நாடோறும் வைத்தருளும் துணை செய்வது . மூலப்படை - பல் யாண் ஐந்து பொற்காசு பெற்றுப் படிக்காசுத்தம் கெளாகத்தொடர்ந்து நிற்பது . அமயப் பிரான் எனப் பெயரடைந்து சிலநாளி படை - சின்னாட்களிற் சேர்க்கப்படுவது ருந்து சிவபதமடைந்தனர் . இவர் செய்யுள் இதற்குப் புதுப்படை யெனவும் பெயர் பாடுந்திறத்தைப் பலபட்டடைச் சொக்க வன்படை - போர் செய்தலில் மனவெழு நாதப்புலவர் புகழ்ந்து மட்டாருந்தென் ச்சியுள்ளது ; போர் செய்தலில் மனவெழு களந்தைபடிக் காசனுரைத்த தமிழ்வரை ச்சி யில்லாதது - மென்ப்டை . படை வகு ந்த வேட்டைப் பட்டாலே சூழ்ந்தாலு த்துப் போர்செய்தலில் திறமை வாய்ந்தது . மூவுலகும் பரிமளிக்கும் பரிந்தவேட்டைத் பயிற்சிப்படை . அத்திறமை யில்லாதது . தொட்டாலுங் கை மணக்குஞ் சொன்னா பயிற்சியில் படை . அரசனால் நியமிக்கப் லும் வாய்மணக்குந் துய்ய சேற்றில் நட் படும் படைத்தலைவனை யுடையது - குழுப் டாலுந் தமிழ்ப்பயிராய் விளைந் திடுமே பாட் படை படைத்தலைவனை யின்றித் தனியே டினது நளினந் தானே எனப்பாடியிருக் தலைமை கொண்டு போர்செய்வது - தனிப் கின் றனர் . இவர் சந்தப்பாக்கள் பாடுவ படை தலைவனால் தரப்பட்ட அம்பு வாள் தில் வல்லவர் என்பதை வெண்பாவில் முதலிய உடையது - கருவிபெறு படை என்னுஞ் செய்யுளாற்காண்க . இவர்பாடிய அல்ஙனம் கருவி பொமல் தாமே கருவி ஏல் புள்ளிருக்குவேளூர்க்கலம்புகம் தொ கொண்டு செல்வது - தன்கருவிப்படை . ண்டைமண்டலசதகம் . தலைவனால் தரப்பட்ட வூர்தியை யுடை படியாரிப் பாச்சையர் - வசவர் காலத்து யது - தன்வூர்திப்படை . வேடர் முதலி அவரிடத்திருந்த சங்கமர் . யோரால் கூட்டப்பட்ட படை - காட்டுப் டுகர் - நீலகிரி பக்கத்திலுள்ள ஒருவகைச் படை . பகைவனை விட்டுத் தன்னிடம் சாதியர் . இவர்கள் தோடர் கோடர் என வந்த படை - பகைப்படை இருவகை . இவர்கள் பல வேலைகள் படையாச்சி - இவர் பள்ளிகளில் ஒரு வகு செய்வர் . ப்பார் .