அபிதான சிந்தாமணி

பஞ்சுகொட்டி 1012 படிக்காசுப்புலவர் மெனவும், ஸூக்ஷ்ம பஞ்சாக்ஷரமெனவும் பொருள் பெற்று முதலியார் பல்லக்குச் பலவகைப்படும். . இவற்றின் அக்ஷரங்களை சுமக்கக் களிப்படைந்து, "காவை வென் மாறிச் செபித்தலால் பலன்கள் வேறுபடும். விடு கத்தூரிகண்மணிக் கறுப்பனென்று , அப்பலன்களை விரும்பியோர் ஆசாரியர் மாவையம் பதியான் றொண்டைமண்டல கூறியவகைமாறிச் செபிக்கின் அப்பயன் சதகங் கேட்டு, நாவலர் புகழ்ந்து மெச்ச களைப் பெறுவர். இம்மகாமந்திரத்தைப் நவநிதி பொழிந்து நன்றாய், பூவுலகெங் பிரணவத்துடனும், பீஜாக்ஷரத்துடனும் கும் போற்றப் புகழ்நிலை நிறுத்தினானே" சேர்த்தும், அஃதின்றியும் செபிப்பர். எனவும், "ஓர் கறுப்புமில்லாத தொண்டை இதன் உண்மைகளை ஞானாசிரியர் பாற் வள நன்னாட்டி லுசி தவேளைச், சீர்கறுப் சைவர் கேட்டறிக. பொன்றில்லாத கஸ்தூரி மன்னனருள் சே பஞ்சுகொட்டி - இது தொழிலால் சிலஜாதி யைப்பார்மே, லார்கறுப்பனென்று சொல் களுக்கு வந்தபெயர். தற்காலம் சில மகம் லியழைத்தாலு நாமவனை யன்பினாலே, மதியரும் மற்றவர்களும் இந்தத் தொழில் பேர்கறுப்பனிறஞ் சிவப்பன் கீர்த்தியினால் செய்து ஜீவிக்கின் றனர். வெளுப்பனெனப் பேசுவோமே" எனவும், பஞ்சுகொண்டான் - மகம்மதியர் திருவாங் “எல்லப்பனம்மையப் பன்றரு திருவேங் கத்தைக் கொள்ளை கொண்டபோது தடை கடநாத னெழிற்சீராமன், வல்லக்கொண் செய்தவர். டையன்மாதை வேங்கடேசுரன் போல் வரி சை செய்தே, செல்வத்தம்பி யருடனே பஞ்சோதகம் - பலோதகம், பில்வோதகம், கத்தூரிமகன் கறுப்பன் தெருவீதிக்கே, இரத்னோதகம், கந்தோதகம், குசோதகம் பல்லக்குத்தான் சுமந்தானது நமக்கோரா என்பன. யிரம் பொன்பரிசு தானே" எனப்பாடித் படத்தச்சன் - சூத்திரன் பார்ப்பினியைப் தென்னாட்டில் இரகுநாத சேதுபதி சமஸ் புணர்ந்து பிறந்தவன்.' தான மடைந்து "மூவேந்து மற்றுச் சங்க படசீசார் - அபர மச்சிய தேசத்தவர். மும் போய்ப்பதின் மூன்றொடிரு, கோவேந் படலம் - 1. ஒருவழிப் படாமல் கலந்த தரு மற்றுமற்றொரு வேந்தன் கொடையு பொருள்களுடைய தாய் பல்பொருள்களைத் மற்றுப், பாவேந்தர் காற்றிலிலவம் பஞ்சா தரும் பொதுச் சொற்கள் தொடர்ந்து வரு கப்பறக்கையிலே, தேவேந்திர தாருவொத் வது. (என்.பா.) தாய் ரகுநாத செயதுங்கனே" எனப்பாடிப் பரிசுபெற்றுப் பல்லக்கு வரிசைகளுடன் 2. வேற்றுமையுடைய பல பொருள்க மதுரையை அடைந்தபொழுது இவரது ளால் தோற்ற முடைத்தாகத் தொடர ஆரவாரத்தைத் திருமலைராயன் கண்டு வைப்பது. கிளிக்கூட்டுச் சிறையிலிவரை அடைக்கப் படிக்காசுப்புலவர் - ஏறக்குறைய (250) புலவர் நாட்டிற் சிறந்த திருமலையாதுங்க வருஷங்களுக்குமுன் தொண்டைமண்ட நாகரிகா, காட்டில் வனத்திற்றிரிந்துழலா லத்தில் பொன்விளைந்தகளத்தூரில் செங் மற் கலைத்தமிழ்தேர், பாட்டிற் சிறந் தபடிக் குந்தர்மரபிற் பிறந்து சிவானுக்கிரகத்தால் காசனென்னுமோர் பைங்கிளியைக், கூட் தமிழ்க்கலை முழுதும் கற்று இல்லறம் நட டிலடைத்து வைத்தாயிரை தாவென்று கூப் த்திவரும் நாட்களில் வல்லைநகர் காளத்தி பிடுதே" எனப்பாடி (இச்செய்யுள் சவ் பூபதியைக் கண்டு பெற்ற ளொருபிள்ளை வாது புலவர் கூறியதாகவும் கூறுவர்.) யென்மனையாட்டியப் பிள்ளைக்குப் பால் அவரைத் தம் வசப்படுத்திப் பரிசுபெற்றுக் பற்றது கஞ்சி குடிக்குந் தரமல்ல பாலிரக் காயற்பட்டண மடைந்து "காய்ந்து சிவக் கச், சிற்றாளு மில்லை யிவ்வெல்லா வருத்த தது சூரியகாந்தி கலவியிலே, தோய்ந்து முந் தீரவொரு, கற்றா தரவல்லை யோவல் சிவந்தது மின்னார் நெடுங்கண்க டொல்பல லைமாநகர்க் காளத்தியே" எனப் பாடிக் நூ, லாய்ந்து சிவந்தது பாவாணர் நெஞ்ச கன்றும் ஆவும் பெற்றுத் திரும்பி மாவண் மநுதினமும், ஈய்ந்து சிவந்தது மால்சீதக் டூரில் மிக்க பிரபுவாயிருந்த கஸ்தூரிமுத காதியிருகாமே" எனப்பாடி அவர் சமாதி லியார் குமாரராகிய கறுப்பு முதலியார் யான தறிந்து சமாதிக்குழியிடம் போய் வேண்டுகோளின்படி தொண்டைமண் "தேட்டாளன் காயற்றுரை சீதக்காதிசிறந் டல சதகம் பாடி அரங்கேற்றிப் பல தவஜ், நாட்டான் புகழ்க்கம்பநாட்டிவைத்
பஞ்சுகொட்டி 1012 படிக்காசுப்புலவர் மெனவும் ஸூக்ஷ்ம பஞ்சாக்ஷரமெனவும் பொருள் பெற்று முதலியார் பல்லக்குச் பலவகைப்படும் . . இவற்றின் அக்ஷரங்களை சுமக்கக் களிப்படைந்து காவை வென் மாறிச் செபித்தலால் பலன்கள் வேறுபடும் . விடு கத்தூரிகண்மணிக் கறுப்பனென்று அப்பலன்களை விரும்பியோர் ஆசாரியர் மாவையம் பதியான் றொண்டைமண்டல கூறியவகைமாறிச் செபிக்கின் அப்பயன் சதகங் கேட்டு நாவலர் புகழ்ந்து மெச்ச களைப் பெறுவர் . இம்மகாமந்திரத்தைப் நவநிதி பொழிந்து நன்றாய் பூவுலகெங் பிரணவத்துடனும் பீஜாக்ஷரத்துடனும் கும் போற்றப் புகழ்நிலை நிறுத்தினானே சேர்த்தும் அஃதின்றியும் செபிப்பர் . எனவும் ஓர் கறுப்புமில்லாத தொண்டை இதன் உண்மைகளை ஞானாசிரியர் பாற் வள நன்னாட்டி லுசி தவேளைச் சீர்கறுப் சைவர் கேட்டறிக . பொன்றில்லாத கஸ்தூரி மன்னனருள் சே பஞ்சுகொட்டி - இது தொழிலால் சிலஜாதி யைப்பார்மே லார்கறுப்பனென்று சொல் களுக்கு வந்தபெயர் . தற்காலம் சில மகம் லியழைத்தாலு நாமவனை யன்பினாலே மதியரும் மற்றவர்களும் இந்தத் தொழில் பேர்கறுப்பனிறஞ் சிவப்பன் கீர்த்தியினால் செய்து ஜீவிக்கின் றனர் . வெளுப்பனெனப் பேசுவோமே எனவும் பஞ்சுகொண்டான் - மகம்மதியர் திருவாங் எல்லப்பனம்மையப் பன்றரு திருவேங் கத்தைக் கொள்ளை கொண்டபோது தடை கடநாத னெழிற்சீராமன் வல்லக்கொண் செய்தவர் . டையன்மாதை வேங்கடேசுரன் போல் வரி சை செய்தே செல்வத்தம்பி யருடனே பஞ்சோதகம் - பலோதகம் பில்வோதகம் கத்தூரிமகன் கறுப்பன் தெருவீதிக்கே இரத்னோதகம் கந்தோதகம் குசோதகம் பல்லக்குத்தான் சுமந்தானது நமக்கோரா என்பன . யிரம் பொன்பரிசு தானே எனப்பாடித் படத்தச்சன் - சூத்திரன் பார்ப்பினியைப் தென்னாட்டில் இரகுநாத சேதுபதி சமஸ் புணர்ந்து பிறந்தவன் . ' தான மடைந்து மூவேந்து மற்றுச் சங்க படசீசார் - அபர மச்சிய தேசத்தவர் . மும் போய்ப்பதின் மூன்றொடிரு கோவேந் படலம் - 1 . ஒருவழிப் படாமல் கலந்த தரு மற்றுமற்றொரு வேந்தன் கொடையு பொருள்களுடைய தாய் பல்பொருள்களைத் மற்றுப் பாவேந்தர் காற்றிலிலவம் பஞ்சா தரும் பொதுச் சொற்கள் தொடர்ந்து வரு கப்பறக்கையிலே தேவேந்திர தாருவொத் வது . ( என் . பா . ) தாய் ரகுநாத செயதுங்கனே எனப்பாடிப் பரிசுபெற்றுப் பல்லக்கு வரிசைகளுடன் 2 . வேற்றுமையுடைய பல பொருள்க மதுரையை அடைந்தபொழுது இவரது ளால் தோற்ற முடைத்தாகத் தொடர ஆரவாரத்தைத் திருமலைராயன் கண்டு வைப்பது . கிளிக்கூட்டுச் சிறையிலிவரை அடைக்கப் படிக்காசுப்புலவர் - ஏறக்குறைய ( 250 ) புலவர் நாட்டிற் சிறந்த திருமலையாதுங்க வருஷங்களுக்குமுன் தொண்டைமண்ட நாகரிகா காட்டில் வனத்திற்றிரிந்துழலா லத்தில் பொன்விளைந்தகளத்தூரில் செங் மற் கலைத்தமிழ்தேர் பாட்டிற் சிறந் தபடிக் குந்தர்மரபிற் பிறந்து சிவானுக்கிரகத்தால் காசனென்னுமோர் பைங்கிளியைக் கூட் தமிழ்க்கலை முழுதும் கற்று இல்லறம் நட டிலடைத்து வைத்தாயிரை தாவென்று கூப் த்திவரும் நாட்களில் வல்லைநகர் காளத்தி பிடுதே எனப்பாடி ( இச்செய்யுள் சவ் பூபதியைக் கண்டு பெற்ற ளொருபிள்ளை வாது புலவர் கூறியதாகவும் கூறுவர் . ) யென்மனையாட்டியப் பிள்ளைக்குப் பால் அவரைத் தம் வசப்படுத்திப் பரிசுபெற்றுக் பற்றது கஞ்சி குடிக்குந் தரமல்ல பாலிரக் காயற்பட்டண மடைந்து காய்ந்து சிவக் கச் சிற்றாளு மில்லை யிவ்வெல்லா வருத்த தது சூரியகாந்தி கலவியிலே தோய்ந்து முந் தீரவொரு கற்றா தரவல்லை யோவல் சிவந்தது மின்னார் நெடுங்கண்க டொல்பல லைமாநகர்க் காளத்தியே எனப் பாடிக் நூ லாய்ந்து சிவந்தது பாவாணர் நெஞ்ச கன்றும் ஆவும் பெற்றுத் திரும்பி மாவண் மநுதினமும் ஈய்ந்து சிவந்தது மால்சீதக் டூரில் மிக்க பிரபுவாயிருந்த கஸ்தூரிமுத காதியிருகாமே எனப்பாடி அவர் சமாதி லியார் குமாரராகிய கறுப்பு முதலியார் யான தறிந்து சமாதிக்குழியிடம் போய் வேண்டுகோளின்படி தொண்டைமண் தேட்டாளன் காயற்றுரை சீதக்காதிசிறந் டல சதகம் பாடி அரங்கேற்றிப் பல தவஜ் நாட்டான் புகழ்க்கம்பநாட்டிவைத்