அபிதான சிந்தாமணி

பஞ்சப்பிரம்மம் 1012 பஞ்சலாங்கதாக பஞ்சப்பிரம்மம் -(1) 1. மந்திரப்பிரம்மம், பஞ்சமரபு - அறிவனார் செய்த இசைத்தமிழ் 2. கிரியாப்பிரம்மம், 3. தத்வப்பிரம்மம், 4.) எல். பீஜப்பிரம்மம், 5. முகப்பிரம்மம். இதில் பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயன் - சதகண்டன் என் ஈசானாதி ஐந்தும் மந்திரப்பிரம்மம், ஆவா னும் அரக்கன் இராவண வதை கேட்டு! கனம், ஸ்தாபனம், ஸானித்யம், ஸந்நிரோ இராமனிடம் யுத்தஞ்செய்ய எண்ணினன். தனம், அவகுண்டனம் என்பவை கிரியா இராமன் அநுமன் மீதாரோகணித்து இவன் பிரமமாம். பிரமன், விஷ்ணு , ருத்திரர், பட்டணம் போயினன். இவன் மாயை மகேச்வரர், சதாசிவர் இவர்கள் தத்வபிரம் யால் பவவுருக்கொண்டு யுத்தம்புரிய அது மெனக் கூறப்படுவர். ல,வ, 1, ய, ஹ, மான் இராமனை இளைப்பாறச்செய்து தான் இவைப் பீஜப்பிரமம். மேற்கூறிய பஞ் குரங்கு, நரசிங்கம், கருடன், வராகம், சப் பிரம்மங்களில் சத்யோஜாதிகளைந்தும் குதிரை ஆகிய (5) முகங்களுடனும் (15) முகப்பிரமங்களாம். கண்கள், (10) தோள்களுடன் தோன்றி (2) மூர்த்திபிரமம், தத்வப்பிரமம், பூதப் அரக்கனை வதைத்தனன். பிரமம், பிண்டப்பிரமம், கலாப்பிரமம், பஞ்சயஞ்ளும் - தேவயஞ்ஞம், பூதயஞ்ஞம், பதப்பிரமம் எனப் பகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிதுர்யஞ்ஞம், நரயஞ்ஞம், பிரம்மயஞ்ஞம். இவற்றைச் சிவாகமங்களிலறிக. பஞ்சயவம் - சம்பாநெல், வால் நெல், பஞ்சப்பிரேதபாசிவம் - சர்வசம்மார கால குழைச்செந்நெல், வரகு, மூங்கிலரிசி. த்தில் பிரம, விஷ்ணு , ருத்திரன், மகே பஞ்சாத்னம் - சுவர்ணம், ரஜி தம், முக்தம், சன், சதாசிவன் ஆகிய பஞ்சமூர்த்திகளின் ராஜாவர்த்தம், பவழம், இவையன்றி, தேகங்களைத் தெப்பமாகக்கொண்டு அவற் பொன், வயிரம், நீலம், பத்மராகம் முத்து றின் மீது எழுந்தருளி மீண்டும் சிருட்டியா எனவும் கூறுப. (ஆதித்யபுராணம்.) திகளைச் செய்விக்க விஷ்ணுவாதியரைச் பஞ்சநபங்கள்- அநுமானத்திலுள்ள, பக்ஷ சிருட்டிக்கும் சிவமூர்த்தியின் திருவுரு தருமத்வம், சபக்ஷ தவம், விபக்ஷ வியாவிரு இவரது சத்தி பஞ்சப்பிரேத பராசத்தி. | | த்தி, அபாதித விஷயத்வம், அசத்பிரதி பக்ஷம் என்பன, (தரு.) பஞ்சமகாயத்ரூம் - கிரகஸ் தன் எந்திரம், பஞ்சவடி - 1. தண்டகவனத்தில் கோதா முறம், அம்மி, துடைப்பம், உரல், உலக் வரி தீரத்தருகில், அரசு, வில்வம், ஆல், கை, தண்ணீர்க்குடம், இவற்றினை உப நெல்லி, அசோகமென்னும் ஐந்து மகாவிரு யோகித்துக் கொள்வதால் அவனுக்கு ஐவ க்ஷங்கள் சூழ்ந்த இடம். இதில் ஸ்ரீராம கைக் கொலைகள் உண்டாகின்றன. இந்த மூர்த்தி அரண்யவாசத்திற் சிலநாள் தங்கி ஐவகைப் பாவங்களையும் போக்குவதற்காக இருந்தனர். இதில் அருச்சுநன் கண்ண மகருஷிகளால் தினந்தோறும் ஐந்து மகா னிறந்தபின் அவர் தேவிகளுடன், மீண்டு, யக்யங்கள் கிரகஸ்தனுக்கு விதிக்கப்பட் இவ்விடம் தங்கி வேடராற் பொருள் முத டிருக்கின்றன. அவ்வைந்து யக்யத்தில் லிய இழந்தனன், இது நாஸிக் எனும் வேதம் ஓதுதல் பிரம்ம யக்யம், அன்னத் பட்டணத்திற்கு இரண்டு மைல் தூரத்தி தினாலாவது திலத்தினாலாவது பிதுர்க்க லுள்ளது. ளைக் குறித்துத் தர்ப்பணஞ்செய்வது பிதுர் 2. கோதாவரி தீரத்தில் நாசிகக்ஷேத்தி யஞ்ஞம், தேவதைகளைக் குறித்து அக்னி ரத்தின் சமீபத்திலுள்ள ஒரு ஸ்தலம். யில் ஹோமஞ்செய்வது தேவயஞ்ஞம், (Nasik on the Godavari.) வாயசபலி முதலியவைப்பது பூதயக்ஞம், பஞ்சவற்கலம் - நியக்ரோதம், ஔதும்ப அதிதிகளுக்குச் சாப்பாடு போடுவது மாது -ரம், அசுவத்தம், கல்லால், நீர்நொச்சி, ஷயக்ஞம், இவர் இந்த ஐந்து யஞ்ஞங்களை 'பஞ்சலாங்கலதானம் - சந்தனமாரத்தாலே யும் அமுதம், குதம், பிரகுதம், பிராமிய னும், தேக்காலேனும், ஐந்துகலப்பைகள் குதம், பிராசிதம் எனப் பெயரிட்டு வழங்கி செய்து கொம்பைப் பொன்னாலும், குளம் வருகின்றனர் பை வெள்ளியாலும் அலங்கரித்துள்ள எரு பஞ்சமண் - இவையாக காரியத்திற்கு தவி, துகள் பத்துப் பூட்டி ஓமஞ்செய்து பத்து மலைமண், கடல்மண், குளத்தின் மண், வேதியரைப் பூசித்து ஒரு சிற்றூராயினும் ருஷபத்தின் கொம்பிலுள்ள மண், சிவா பேரூராயினும் பிராமணருக்குக் கொடுத் லயத்திலுள்ள மண், துக் கலப்பையைத் தானஞ்செய்வது,
பஞ்சப்பிரம்மம் 1012 பஞ்சலாங்கதாக பஞ்சப்பிரம்மம் - ( 1 ) 1 . மந்திரப்பிரம்மம் பஞ்சமரபு - அறிவனார் செய்த இசைத்தமிழ் 2 . கிரியாப்பிரம்மம் 3 . தத்வப்பிரம்மம் 4 . ) எல் . பீஜப்பிரம்மம் 5 . முகப்பிரம்மம் . இதில் பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயன் - சதகண்டன் என் ஈசானாதி ஐந்தும் மந்திரப்பிரம்மம் ஆவா னும் அரக்கன் இராவண வதை கேட்டு ! கனம் ஸ்தாபனம் ஸானித்யம் ஸந்நிரோ இராமனிடம் யுத்தஞ்செய்ய எண்ணினன் . தனம் அவகுண்டனம் என்பவை கிரியா இராமன் அநுமன் மீதாரோகணித்து இவன் பிரமமாம் . பிரமன் விஷ்ணு ருத்திரர் பட்டணம் போயினன் . இவன் மாயை மகேச்வரர் சதாசிவர் இவர்கள் தத்வபிரம் யால் பவவுருக்கொண்டு யுத்தம்புரிய அது மெனக் கூறப்படுவர் . 1 மான் இராமனை இளைப்பாறச்செய்து தான் இவைப் பீஜப்பிரமம் . மேற்கூறிய பஞ் குரங்கு நரசிங்கம் கருடன் வராகம் சப் பிரம்மங்களில் சத்யோஜாதிகளைந்தும் குதிரை ஆகிய ( 5 ) முகங்களுடனும் ( 15 ) முகப்பிரமங்களாம் . கண்கள் ( 10 ) தோள்களுடன் தோன்றி ( 2 ) மூர்த்திபிரமம் தத்வப்பிரமம் பூதப் அரக்கனை வதைத்தனன் . பிரமம் பிண்டப்பிரமம் கலாப்பிரமம் பஞ்சயஞ்ளும் - தேவயஞ்ஞம் பூதயஞ்ஞம் பதப்பிரமம் எனப் பகுக்கப்பட்டிருக்கிறது . பிதுர்யஞ்ஞம் நரயஞ்ஞம் பிரம்மயஞ்ஞம் . இவற்றைச் சிவாகமங்களிலறிக . பஞ்சயவம் - சம்பாநெல் வால் நெல் பஞ்சப்பிரேதபாசிவம் - சர்வசம்மார கால குழைச்செந்நெல் வரகு மூங்கிலரிசி . த்தில் பிரம விஷ்ணு ருத்திரன் மகே பஞ்சாத்னம் - சுவர்ணம் ரஜி தம் முக்தம் சன் சதாசிவன் ஆகிய பஞ்சமூர்த்திகளின் ராஜாவர்த்தம் பவழம் இவையன்றி தேகங்களைத் தெப்பமாகக்கொண்டு அவற் பொன் வயிரம் நீலம் பத்மராகம் முத்து றின் மீது எழுந்தருளி மீண்டும் சிருட்டியா எனவும் கூறுப . ( ஆதித்யபுராணம் . ) திகளைச் செய்விக்க விஷ்ணுவாதியரைச் பஞ்சநபங்கள் - அநுமானத்திலுள்ள பக்ஷ சிருட்டிக்கும் சிவமூர்த்தியின் திருவுரு தருமத்வம் சபக்ஷ தவம் விபக்ஷ வியாவிரு இவரது சத்தி பஞ்சப்பிரேத பராசத்தி . | | த்தி அபாதித விஷயத்வம் அசத்பிரதி பக்ஷம் என்பன ( தரு . ) பஞ்சமகாயத்ரூம் - கிரகஸ் தன் எந்திரம் பஞ்சவடி - 1 . தண்டகவனத்தில் கோதா முறம் அம்மி துடைப்பம் உரல் உலக் வரி தீரத்தருகில் அரசு வில்வம் ஆல் கை தண்ணீர்க்குடம் இவற்றினை உப நெல்லி அசோகமென்னும் ஐந்து மகாவிரு யோகித்துக் கொள்வதால் அவனுக்கு ஐவ க்ஷங்கள் சூழ்ந்த இடம் . இதில் ஸ்ரீராம கைக் கொலைகள் உண்டாகின்றன . இந்த மூர்த்தி அரண்யவாசத்திற் சிலநாள் தங்கி ஐவகைப் பாவங்களையும் போக்குவதற்காக இருந்தனர் . இதில் அருச்சுநன் கண்ண மகருஷிகளால் தினந்தோறும் ஐந்து மகா னிறந்தபின் அவர் தேவிகளுடன் மீண்டு யக்யங்கள் கிரகஸ்தனுக்கு விதிக்கப்பட் இவ்விடம் தங்கி வேடராற் பொருள் முத டிருக்கின்றன . அவ்வைந்து யக்யத்தில் லிய இழந்தனன் இது நாஸிக் எனும் வேதம் ஓதுதல் பிரம்ம யக்யம் அன்னத் பட்டணத்திற்கு இரண்டு மைல் தூரத்தி தினாலாவது திலத்தினாலாவது பிதுர்க்க லுள்ளது . ளைக் குறித்துத் தர்ப்பணஞ்செய்வது பிதுர் 2 . கோதாவரி தீரத்தில் நாசிகக்ஷேத்தி யஞ்ஞம் தேவதைகளைக் குறித்து அக்னி ரத்தின் சமீபத்திலுள்ள ஒரு ஸ்தலம் . யில் ஹோமஞ்செய்வது தேவயஞ்ஞம் ( Nasik on the Godavari . ) வாயசபலி முதலியவைப்பது பூதயக்ஞம் பஞ்சவற்கலம் - நியக்ரோதம் ஔதும்ப அதிதிகளுக்குச் சாப்பாடு போடுவது மாது - ரம் அசுவத்தம் கல்லால் நீர்நொச்சி ஷயக்ஞம் இவர் இந்த ஐந்து யஞ்ஞங்களை ' பஞ்சலாங்கலதானம் - சந்தனமாரத்தாலே யும் அமுதம் குதம் பிரகுதம் பிராமிய னும் தேக்காலேனும் ஐந்துகலப்பைகள் குதம் பிராசிதம் எனப் பெயரிட்டு வழங்கி செய்து கொம்பைப் பொன்னாலும் குளம் வருகின்றனர் பை வெள்ளியாலும் அலங்கரித்துள்ள எரு பஞ்சமண் - இவையாக காரியத்திற்கு தவி துகள் பத்துப் பூட்டி ஓமஞ்செய்து பத்து மலைமண் கடல்மண் குளத்தின் மண் வேதியரைப் பூசித்து ஒரு சிற்றூராயினும் ருஷபத்தின் கொம்பிலுள்ள மண் சிவா பேரூராயினும் பிராமணருக்குக் கொடுத் லயத்திலுள்ள மண் துக் கலப்பையைத் தானஞ்செய்வது