அபிதான சிந்தாமணி

பஞ்சகன் | 1009 பஞ்சபூதவாதிகளின்மதம் பஞ்சநன்- நரகாசுரன் மந்திரி, நரகாசுர சங் முதலிய சகல பதார்த்தங்களுக்கும் சகல காரத்தில் கண்ணனால் சங்கரிக்கப்பட்ட போகங்களுக்கும் தனுகரண புவன போகங் வன். களுக்கும் நால்வகை யோனிகளுக்கும் பஞ்சநாதம் - இவை பஞ்சபூதங்களால் உண் பிறப்பிடமாயும் நவநிதிகளுக்கு உற்பத்திக் டாம் நாதங்களாம். அவையாவன: மாத் காரணமாயும், மகாமலைகள் மகாநதிகளுக் தாலுண்டான மத்தளம், முழவு முதலிய தப் பிறப்பிடமாயும் எல்லா அண்டங்களா பிருதிவி சம்பந்தங்களாம். சங்கு முதலிய பும் விரிந்திருப்பதால் இதுவே திரிமூர்த்தி நாதங்கள் ஆப்ஜமென்னும் ஜலசம்பந்த களின் சுவரூபமெனவுங் கூறுவர். அப்பு வாத்யங்களாம். செம்பு, பித்தளை முதலிய பூதவாதிமதம் - சகல ஜீவராசிகளையும் சல வற்றாற் செய்யப்பட்ட பூரி சின்ன முத மயமான சுக்லசோணித வுருவங்களாய்ச் லிய ஆக்னேய சம்பந்தமாம். மூங்கிலினுண் சரங்களைச் சிருட்டித்து அசரங்கள் முளை டான புல்லாங்குழல் - முதலிய வாயவ்ய த்து வளர்தற்குத் தான் காரணமாதலால் மாம், வாயாற் பாடப்பட்ட இசை முதலிய பிரம சுவரூபமாயும் எல்லாப் பொருள்களை ஆகாய சம்பந்தங்களாம். (ஸ்ரீ-காரணம்.) யும் மழையுருவாய் வளர்த்து உணவாதிக பஞ்சபட்டை - இவை யாகத்திற்குரியவை. ளைத் தருவதால் விஷ்ணுசுவரூபமாயும் பின் ' நாவற்பட்டை, அத்திப்பட்டை, மாம்பட் வானங்குன்றச் சராசரங்களையு மழித்தலால் டை, அரசம்பட்டை, ஆலம்பட்டை . உருத்திர சுவரூபமென்றும் கூறுவர். இம் (சைவபூஷணம்.) முத்தொழிலும் அப்புவே புரி தலால் அத பஞ்சபாமேட்டிகள் - அருகர், சித்தர், னைப் பிரமசுவரூபமென்பர். அக்நிபூதவாதி உபாத்தியாயர், ஆசிரியர், சாதுக்கள். இது மதம் - அக்னியே ஆகாரம், நித்திரை, சைந்நூலிற் கண்டது. பயம், சுகமுமாம். இந்த நான்கில் ஆகா பஞ்சபருவங்கள் - கிருஷ்ணபக்ஷ த்து அஷ் பத்தால் சத்ததாதுக்களுண்டாய்த் தாதுக்க டமி, கிருஷ்ணபக்ஷசதுர்த்தசி, அமாவா ளாற் சுக்லசுரோணித முண்டாய் அதனால் சை, பௌர்ணமி, மாதப்பிறப்பு. (சைவ விஷயங்களாய் அதனால் சராசரங்களுண் பூஷணம்.) டாம். ஆகையால் பாமசுவரூபமாகவும், பஞ்சபல்லவம் - தளிர்) அரத, அத்தி, அதனால் தண்டுலாதிகள் உணவாகி ஆன் இரளி, மா, வெண்ணொச்சி. (பிரமாண்ட மாக்களி னுதரத்தில் அக்னிமயமாய் நின்று புராணம்.) பசனமுதலிய செய்வித்து வளர்த்தலால் பஞ்சபன் - சோழர் சரிதை காண்க, விஷ்ணுவாகவும், இறுதியில் காலாக்னி பஞ்சபாரதீயம் - இது நாரதன் செய்த யாய் அழித்தலால் உருத்திர சுவரூபமாக இசைத்தமிழ் நூல், வும், இம்முத்தொழிலுமேற்று நிற்றலால் பஞ்சபிரமதோற்றம் - சிவசாதாக்ய மெ பிரமசுவரூபமென்றுங் கூறுவர். வாயுபூத னுந்தத்துவமும், சதாசிவமெனும் மூர்த்தி வாதிமதம் - வாயு நால்வகையோநி, எழு யும் பொருந்தினது ஈசானம், அமூர்த்தி வகைத் தோற்றங்களாகிய சராசரங்களிற் சாதாக்யமெனுந் தத்துவமும், ஈசனெனும் புகுந்து யோகிகளின் வழி வீரியத்தைப் மூர்த்தியும் பொருந்தினது சத்யோஜாதம், பதித்து ஏற்றக்குறைவால் பலவுருக்களைச் மூர்த்தி சாதாக்யமெனுந் தத்துவமும் பிர சிருட்டித்து (எஉ,000) நாடிகளிலும் நிறை மீசனெனு மூர்த்தியும் பொருந்தினது ந்து ஆன்மாக்களை யாக்கலால் பிரமசுவரூப வாமதேவம், கர்த்திரு சாதாக்யமெனும் மென்றும், அவ்வகைப் படைக்கப்பட்ட தத்துவமும் ஈசுரனெனும் மூர்த்தியும் உருக்களில் தானியங்கிக் காத்தலால் விஷ் பொருந்தினது அகோரம், கன்மசாதாக்ய ணுவாகவும், தானச் சராசரங்களி னீங்கின் மெனும் தத்துவமும், ஈசாகன் எனும் மூர்த் அவை அழி தலால் ருத்திரனாய் முத்தொ தியும் பொருந்தினது தற்புருஷம், (சதா.) ழிற் செய்தலின் வாயுவே பிரமமாமென் பஞ்சபூதத்தலம் - திருக்காஞ்சி, திருவா பர். ஆகாசபூதவாதிமதம் - ஆகாசந் தன்னை னைக்கா, திருவண்ணாமலை, திருக்காளத்தி, யொழிந்த நான்கு பூதங்களைத் தாங்கிக் - ஸ்ரீசிதம்பரம். கொண்டு எல்லாவற்றிற்கும் பிறப்பிடமாய் பஞ்சபூதவாதிகளின் மதம் - இதில் பிரு அவற்றுள்ளும் புறம்பும் வியாபித்து முத் திவிபூதவாதிமதமாவது - பிருதிவி சத்த தொழிலுஞ்செய்து நிற்றலால் ஆகாசமே பரிச ரசாந்தங்களுடனும் கூடி ஷட்ருசி | பிரமமென்பர், 127) தாக்ய ருத்தின் காசிவன்
பஞ்சகன் | 1009 பஞ்சபூதவாதிகளின்மதம் பஞ்சநன் - நரகாசுரன் மந்திரி நரகாசுர சங் முதலிய சகல பதார்த்தங்களுக்கும் சகல காரத்தில் கண்ணனால் சங்கரிக்கப்பட்ட போகங்களுக்கும் தனுகரண புவன போகங் வன் . களுக்கும் நால்வகை யோனிகளுக்கும் பஞ்சநாதம் - இவை பஞ்சபூதங்களால் உண் பிறப்பிடமாயும் நவநிதிகளுக்கு உற்பத்திக் டாம் நாதங்களாம் . அவையாவன : மாத் காரணமாயும் மகாமலைகள் மகாநதிகளுக் தாலுண்டான மத்தளம் முழவு முதலிய தப் பிறப்பிடமாயும் எல்லா அண்டங்களா பிருதிவி சம்பந்தங்களாம் . சங்கு முதலிய பும் விரிந்திருப்பதால் இதுவே திரிமூர்த்தி நாதங்கள் ஆப்ஜமென்னும் ஜலசம்பந்த களின் சுவரூபமெனவுங் கூறுவர் . அப்பு வாத்யங்களாம் . செம்பு பித்தளை முதலிய பூதவாதிமதம் - சகல ஜீவராசிகளையும் சல வற்றாற் செய்யப்பட்ட பூரி சின்ன முத மயமான சுக்லசோணித வுருவங்களாய்ச் லிய ஆக்னேய சம்பந்தமாம் . மூங்கிலினுண் சரங்களைச் சிருட்டித்து அசரங்கள் முளை டான புல்லாங்குழல் - முதலிய வாயவ்ய த்து வளர்தற்குத் தான் காரணமாதலால் மாம் வாயாற் பாடப்பட்ட இசை முதலிய பிரம சுவரூபமாயும் எல்லாப் பொருள்களை ஆகாய சம்பந்தங்களாம் . ( ஸ்ரீ - காரணம் . ) யும் மழையுருவாய் வளர்த்து உணவாதிக பஞ்சபட்டை - இவை யாகத்திற்குரியவை . ளைத் தருவதால் விஷ்ணுசுவரூபமாயும் பின் ' நாவற்பட்டை அத்திப்பட்டை மாம்பட் வானங்குன்றச் சராசரங்களையு மழித்தலால் டை அரசம்பட்டை ஆலம்பட்டை . உருத்திர சுவரூபமென்றும் கூறுவர் . இம் ( சைவபூஷணம் . ) முத்தொழிலும் அப்புவே புரி தலால் அத பஞ்சபாமேட்டிகள் - அருகர் சித்தர் னைப் பிரமசுவரூபமென்பர் . அக்நிபூதவாதி உபாத்தியாயர் ஆசிரியர் சாதுக்கள் . இது மதம் - அக்னியே ஆகாரம் நித்திரை சைந்நூலிற் கண்டது . பயம் சுகமுமாம் . இந்த நான்கில் ஆகா பஞ்சபருவங்கள் - கிருஷ்ணபக்ஷ த்து அஷ் பத்தால் சத்ததாதுக்களுண்டாய்த் தாதுக்க டமி கிருஷ்ணபக்ஷசதுர்த்தசி அமாவா ளாற் சுக்லசுரோணித முண்டாய் அதனால் சை பௌர்ணமி மாதப்பிறப்பு . ( சைவ விஷயங்களாய் அதனால் சராசரங்களுண் பூஷணம் . ) டாம் . ஆகையால் பாமசுவரூபமாகவும் பஞ்சபல்லவம் - தளிர் ) அரத அத்தி அதனால் தண்டுலாதிகள் உணவாகி ஆன் இரளி மா வெண்ணொச்சி . ( பிரமாண்ட மாக்களி னுதரத்தில் அக்னிமயமாய் நின்று புராணம் . ) பசனமுதலிய செய்வித்து வளர்த்தலால் பஞ்சபன் - சோழர் சரிதை காண்க விஷ்ணுவாகவும் இறுதியில் காலாக்னி பஞ்சபாரதீயம் - இது நாரதன் செய்த யாய் அழித்தலால் உருத்திர சுவரூபமாக இசைத்தமிழ் நூல் வும் இம்முத்தொழிலுமேற்று நிற்றலால் பஞ்சபிரமதோற்றம் - சிவசாதாக்ய மெ பிரமசுவரூபமென்றுங் கூறுவர் . வாயுபூத னுந்தத்துவமும் சதாசிவமெனும் மூர்த்தி வாதிமதம் - வாயு நால்வகையோநி எழு யும் பொருந்தினது ஈசானம் அமூர்த்தி வகைத் தோற்றங்களாகிய சராசரங்களிற் சாதாக்யமெனுந் தத்துவமும் ஈசனெனும் புகுந்து யோகிகளின் வழி வீரியத்தைப் மூர்த்தியும் பொருந்தினது சத்யோஜாதம் பதித்து ஏற்றக்குறைவால் பலவுருக்களைச் மூர்த்தி சாதாக்யமெனுந் தத்துவமும் பிர சிருட்டித்து ( எஉ 000 ) நாடிகளிலும் நிறை மீசனெனு மூர்த்தியும் பொருந்தினது ந்து ஆன்மாக்களை யாக்கலால் பிரமசுவரூப வாமதேவம் கர்த்திரு சாதாக்யமெனும் மென்றும் அவ்வகைப் படைக்கப்பட்ட தத்துவமும் ஈசுரனெனும் மூர்த்தியும் உருக்களில் தானியங்கிக் காத்தலால் விஷ் பொருந்தினது அகோரம் கன்மசாதாக்ய ணுவாகவும் தானச் சராசரங்களி னீங்கின் மெனும் தத்துவமும் ஈசாகன் எனும் மூர்த் அவை அழி தலால் ருத்திரனாய் முத்தொ தியும் பொருந்தினது தற்புருஷம் ( சதா . ) ழிற் செய்தலின் வாயுவே பிரமமாமென் பஞ்சபூதத்தலம் - திருக்காஞ்சி திருவா பர் . ஆகாசபூதவாதிமதம் - ஆகாசந் தன்னை னைக்கா திருவண்ணாமலை திருக்காளத்தி யொழிந்த நான்கு பூதங்களைத் தாங்கிக் - ஸ்ரீசிதம்பரம் . கொண்டு எல்லாவற்றிற்கும் பிறப்பிடமாய் பஞ்சபூதவாதிகளின் மதம் - இதில் பிரு அவற்றுள்ளும் புறம்பும் வியாபித்து முத் திவிபூதவாதிமதமாவது - பிருதிவி சத்த தொழிலுஞ்செய்து நிற்றலால் ஆகாசமே பரிச ரசாந்தங்களுடனும் கூடி ஷட்ருசி | பிரமமென்பர் 127 ) தாக்ய ருத்தின் காசிவன்