அபிதான சிந்தாமணி

பக தாக்ய மூர்த்திகள் 1008 பஞ்சாரம் பஞ்சசாதாகிய மூர்த்திகள் - சதாசிவன், பஞ்சசேநன் - 1. தக்ஷனுக்கு மாமன். அச ஈசன், பிரமீசன், ஈசுரன், ஈசாகன். க்தி தந்தை . பஞ்சசாயகன் - அரவிந்தம், அசோகம், 2. சமகிலா தனுக்கு மதியிடம் உதித்த மாம்பூ, முல்லை, நீலம் ஆகிய புட்பங்களைக் குமரன். கணைகளாகக் கொண்ட மன்மதன் பஞ்சதாமோதை - பூதாவின் தேவி. பூதங் பஞ்சசிகன் -1. ஜநகனுக்குத் தத்துவ முப களைப் பெற்றவள். தேசித்த முனிவன். இவன் தவத்தால் அக்கி பஞ்சதிசை - சநநகாலத்து உதிக்கின்ற ராசி சிகாகாரமாய் ஐந்து சிகைகளைப் பெற்ற யின் நவாம்சத்தால் பிராண திசையும், தால் இப்பெயர் அடைந்த பிரமபுத்ரன். சொந காலத்து தற்காலம் ஆதித்யனின்ற ராசிவசத்தால் ஜீவ திசையும், சாந்திரமா - 2. ஒரு ருஷி, ஜனகரிடம் மோக்ஷதர் தத்துத்திதி (K0) தின் நடக்கின்ற திதி மம் கேட்டவன். (பிரகன்னா தீயம்.) வகையால் வந்த ராசி நவாம்சத்தால் மனோ பஞ்சசுத்தி - பூதசுத்தி, ஆன்மசுத்தி, திர திசையும், தற்காலத்து ராகுநின்ற ராசி வியசுத்தி, மந்திரசுத்தி, விங்கசுத்தி என் நவாம்சத்தால் மிருத்து திசையும், ஒருவன் பன. (36) தத்வங்களும் நாமல்ல அவை பிறந்தபொழுது நின்ற உதயராசியின் ஜடமென அறிதல் - பூதசுத்தி, பூதங்கள் நவாம்சத்தையுடைய நாளில் காலால் சரீர ஜடமென அறிதலும் திருவருளாவன்றி திசையும் அறிக. (விதானமாலை.) ஆன்மபோதத்தா லன்றென அறிகை : பஞ்சதிரவியம் - ஏலம், இலவங்கம், அதி ஆன்மசுத்தி, ஆன்மபோதத்தால் தானே மதுரம், கோஷ்டம், சண்பகமொட்டு என் அறிகைக்குச்சேட்டையில்லையென்று கண் பன. (சைவபூஷணம்.) டதுகொண்டு ஆன்மாவிற்கறிவில்லையென பஞ்சதிராவிடர் - கன்னடம், தெலுங்கு, அறிந்து கண்டுகேட் குண்டுயிர்த்துற்றறிவ மகாராட்டிரம், கர்நாடகம், கூர்ச்சரம், என் தெல்லாம் திருவருளென அறிகை - திர னுந்தேசத்துப் பிராமணர். கன்னடம், வியசுத்தி. ஐந்தெழுத்தைச் சிவாமுதலாக மைசூர் முதல் கோலகொண்டாவரை; மாறிய தனுண்மையை விசாரித்தறிகை - தெலுங்கு, காளத்திமுதல் கஞ்சம்வரையில்; மந்திரசுத்தி. பதி, பசு பாசங்களில் பிரி மகாராட்டிரம், கோல்கொண்டா முதல் வறநின்று அவற்றைச் சேட்டிப்பித்து மேற்குக் கடல்வரை ; கர்நாடகம் (தமிழ்) நின்ற தன்மையை அறிந்து அத்தகைய கன்யாகுமரி முதல் காளத்திவரை; கூர்ச் சிவம் இலிங்கமூர்த்தத்தினும் எழுந்தருளி சரம் குசராத்திமுதல் டில்லிவரையிலுள்ள யிருக்குமென அறிகை - இலிங்கசுத்தி. | தேசங்களாம். பஞ்சசூடை -1. நாரதருக்குப் பெண்களின் பஞ்சநதம் - இது காசியிலுள்ள தீர்த்தகட் இயற்கையைப்பற்றிக் கூறியவள். (பார டம். பிருகுவின் மருமகனாகிய வேதசிரசு அநுசா.) முனிவர், சுசியைக்கூடி ஒரு குமரியைப் 2. நாரதருக்குப் பெண்ணிழிவு கூறிய பெற்றனர். அக்குமா தவஞ்செய்கையில் ஒரு அப்சரசு. தருமன் அவளை வலிதிற் புணர்ந்தனன். பஞ்சசூனம்- இல்லறத்தானுக்கு ஒவ்ம வாரு அதனால் அக்குமரி அவனை நதியாகவெ பகலினும் ஐவகைச்சூனம் உள. அவை னச் சபித்தனள். அப்பெண்ணைத் தருமன் கண்டினி, பேஷிணி, சுல்லி, சலகும்பம், கல்லாகச் சபித்தான். இவ்விருவர் செய் உபஸ்கரம் என்பன. (சூனம் - கொலை) 'தியும் அறிந்தமுனிவர் நீ சந்திரகாந்தக் கண்டினி - உலக்கை, உரல், அரிகருவி கல்லாய்த் தூ தபாவையென்னும் நதியுருக் முதலியவற்றால் முறித்தல் முதலிய. கொண்டு உன் நாயகனாகிய தருமனுடன் பேஷிணி - அம்மிகொண்டு அரைத்தல், கூடுக என்றனர். இவ்விரு நதிகளுடன் சுல்லி - சமைக்குமிடம், சலகும்பம் - நீர்க் சூரியன் தவஞ்செய்ததால் அவனுடலில் குடம், இதனா லாடை முதலிய வெளுத் ஒழுகிய வியர்வையாலாகிய கிரணை (க) தல, உபஸ்காம் - முறம், சல்லடை முத கங்கை (உ) யமுனை (ஈ) இவை சேர்ந்து வியவற்றால் நோம்பல் சலித்தல் முதலிய, பஞ்சந் தமாயின. (காசிகாண்டம்.) இவை உயிர்க்கொலைக்கிடமாதலின் இவற் - The Panjab - The Oountry of 5 றை ஐவகை வேள்வியால் நீக்கல் வேண் rivers called Satadra Vipasa, Iravati இம். (யமஸ்மிருதி. Ohandrabhagh, and Vitasta,
பக தாக்ய மூர்த்திகள் 1008 பஞ்சாரம் பஞ்சசாதாகிய மூர்த்திகள் - சதாசிவன் பஞ்சசேநன் - 1 . தக்ஷனுக்கு மாமன் . அச ஈசன் பிரமீசன் ஈசுரன் ஈசாகன் . க்தி தந்தை . பஞ்சசாயகன் - அரவிந்தம் அசோகம் 2 . சமகிலா தனுக்கு மதியிடம் உதித்த மாம்பூ முல்லை நீலம் ஆகிய புட்பங்களைக் குமரன் . கணைகளாகக் கொண்ட மன்மதன் பஞ்சதாமோதை - பூதாவின் தேவி . பூதங் பஞ்சசிகன் - 1 . ஜநகனுக்குத் தத்துவ முப களைப் பெற்றவள் . தேசித்த முனிவன் . இவன் தவத்தால் அக்கி பஞ்சதிசை - சநநகாலத்து உதிக்கின்ற ராசி சிகாகாரமாய் ஐந்து சிகைகளைப் பெற்ற யின் நவாம்சத்தால் பிராண திசையும் தால் இப்பெயர் அடைந்த பிரமபுத்ரன் . சொந காலத்து தற்காலம் ஆதித்யனின்ற ராசிவசத்தால் ஜீவ திசையும் சாந்திரமா - 2 . ஒரு ருஷி ஜனகரிடம் மோக்ஷதர் தத்துத்திதி ( K0 ) தின் நடக்கின்ற திதி மம் கேட்டவன் . ( பிரகன்னா தீயம் . ) வகையால் வந்த ராசி நவாம்சத்தால் மனோ பஞ்சசுத்தி - பூதசுத்தி ஆன்மசுத்தி திர திசையும் தற்காலத்து ராகுநின்ற ராசி வியசுத்தி மந்திரசுத்தி விங்கசுத்தி என் நவாம்சத்தால் மிருத்து திசையும் ஒருவன் பன . ( 36 ) தத்வங்களும் நாமல்ல அவை பிறந்தபொழுது நின்ற உதயராசியின் ஜடமென அறிதல் - பூதசுத்தி பூதங்கள் நவாம்சத்தையுடைய நாளில் காலால் சரீர ஜடமென அறிதலும் திருவருளாவன்றி திசையும் அறிக . ( விதானமாலை . ) ஆன்மபோதத்தா லன்றென அறிகை : பஞ்சதிரவியம் - ஏலம் இலவங்கம் அதி ஆன்மசுத்தி ஆன்மபோதத்தால் தானே மதுரம் கோஷ்டம் சண்பகமொட்டு என் அறிகைக்குச்சேட்டையில்லையென்று கண் பன . ( சைவபூஷணம் . ) டதுகொண்டு ஆன்மாவிற்கறிவில்லையென பஞ்சதிராவிடர் - கன்னடம் தெலுங்கு அறிந்து கண்டுகேட் குண்டுயிர்த்துற்றறிவ மகாராட்டிரம் கர்நாடகம் கூர்ச்சரம் என் தெல்லாம் திருவருளென அறிகை - திர னுந்தேசத்துப் பிராமணர் . கன்னடம் வியசுத்தி . ஐந்தெழுத்தைச் சிவாமுதலாக மைசூர் முதல் கோலகொண்டாவரை ; மாறிய தனுண்மையை விசாரித்தறிகை - தெலுங்கு காளத்திமுதல் கஞ்சம்வரையில் ; மந்திரசுத்தி . பதி பசு பாசங்களில் பிரி மகாராட்டிரம் கோல்கொண்டா முதல் வறநின்று அவற்றைச் சேட்டிப்பித்து மேற்குக் கடல்வரை ; கர்நாடகம் ( தமிழ் ) நின்ற தன்மையை அறிந்து அத்தகைய கன்யாகுமரி முதல் காளத்திவரை ; கூர்ச் சிவம் இலிங்கமூர்த்தத்தினும் எழுந்தருளி சரம் குசராத்திமுதல் டில்லிவரையிலுள்ள யிருக்குமென அறிகை - இலிங்கசுத்தி . | தேசங்களாம் . பஞ்சசூடை - 1 . நாரதருக்குப் பெண்களின் பஞ்சநதம் - இது காசியிலுள்ள தீர்த்தகட் இயற்கையைப்பற்றிக் கூறியவள் . ( பார டம் . பிருகுவின் மருமகனாகிய வேதசிரசு அநுசா . ) முனிவர் சுசியைக்கூடி ஒரு குமரியைப் 2 . நாரதருக்குப் பெண்ணிழிவு கூறிய பெற்றனர் . அக்குமா தவஞ்செய்கையில் ஒரு அப்சரசு . தருமன் அவளை வலிதிற் புணர்ந்தனன் . பஞ்சசூனம் - இல்லறத்தானுக்கு ஒவ்ம வாரு அதனால் அக்குமரி அவனை நதியாகவெ பகலினும் ஐவகைச்சூனம் உள . அவை னச் சபித்தனள் . அப்பெண்ணைத் தருமன் கண்டினி பேஷிணி சுல்லி சலகும்பம் கல்லாகச் சபித்தான் . இவ்விருவர் செய் உபஸ்கரம் என்பன . ( சூனம் - கொலை ) ' தியும் அறிந்தமுனிவர் நீ சந்திரகாந்தக் கண்டினி - உலக்கை உரல் அரிகருவி கல்லாய்த் தூ தபாவையென்னும் நதியுருக் முதலியவற்றால் முறித்தல் முதலிய . கொண்டு உன் நாயகனாகிய தருமனுடன் பேஷிணி - அம்மிகொண்டு அரைத்தல் கூடுக என்றனர் . இவ்விரு நதிகளுடன் சுல்லி - சமைக்குமிடம் சலகும்பம் - நீர்க் சூரியன் தவஞ்செய்ததால் அவனுடலில் குடம் இதனா லாடை முதலிய வெளுத் ஒழுகிய வியர்வையாலாகிய கிரணை ( ) தல உபஸ்காம் - முறம் சல்லடை முத கங்கை ( ) யமுனை ( ) இவை சேர்ந்து வியவற்றால் நோம்பல் சலித்தல் முதலிய பஞ்சந் தமாயின . ( காசிகாண்டம் . ) இவை உயிர்க்கொலைக்கிடமாதலின் இவற் - The Panjab - The Oountry of 5 றை ஐவகை வேள்வியால் நீக்கல் வேண் rivers called Satadra Vipasa Iravati இம் . ( யமஸ்மிருதி . Ohandrabhagh and Vitasta