அபிதான சிந்தாமணி

பஞ்சகலைகள் 1007 பஞ்சசா முதல் அகண்ட தொகையைத் தமம். மற்ற நியும், பாகல் த்து மிச்சம் க-கோகையை ஒன்பதி சோமயம், பால், காது கோமூத்திரம் அன்றைய நக்ஷத்திரம் வரையும் மேஷ பஞ்சகௌவ்யம் - இது கோமூத்திரம் முதல் அப்போது தயலக்கினம் வரையும் கவ்வியம் என்று கூறப்படும். கோமூத்தி கழித்து மிச்சம் கூ-ரு-எ-க உத்தமம். மற்ற சத்திற்கு வருணனும், கோமயத்திற்கு அக் க-உ-ச-சு-அ நீக்கப்படும். இவைகளில் நியும், பாலிற்குச் சந்திரனும், தயிர்க்கு ' ஒன்று மிருத்யு பஞ்சகம், உ-அக்னி பஞ் வாயுவும், நெய்க்கு விஷ்ணுவும் தேவதைக சகம், ச-ராஜபஞ்சகம், ஈ-சோரபஞ்சகம், ளென்று ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன. பின் அ-சோகபஞ்சகம், இவ்வாறு கண்டுகொள்க. னும் செந்நிறத்த பசுவினிடம் கோமூத்தி இவற்றுள் ராஜபஞ்சகமும், அக்னிபஞ்சக ரத்தையும், வெள்ளைப்பசுவினிடம் கோம மும், இராத்திரியில் சொரபஞ்சகமும், யத்தையும், பொன்னிறத்த பசுவிடத்துப் சோகபஞ்சகமும் எல்லாக் காரியங்களிலும் பாலையும், நீலநிறத்த பசுவினிடம் தயி மிருத்யு பஞ்சகமும் ஆகா, இவற்றிற்குத் ரினையும், கருநிறத்த பசுவினிடம் நெய் தான பிரீதி-க இரத்தினம். உ. சந்தனக் யினையும் கொள்ளின் நலமெனப்படும். குழம்பு, ச எலிமிச்சம்பழம் சு - தீபம், அ. கோமூத்திரம் கோமயம் இரண்டும் ஆறு தான்யம். மாத்திரை எடையும், நெய்யும் பாலும் பஞ்சகலைகள் - நிவர்த்திகலை - தம்மை மூன்று மாத்திரை எடையும், தயிர் பத்து யடைந்த ஆன்மாக்களின் சங்கற்பரிவர்த்தி மாத்திரை இடையளவும் இருத்தல் வேண் செய்வது. பிரதிட்டாகலை - இது ஆன்மா டும். இதை மந்திரபூர்வமாகக் கலந்து பிரா வின் சங்கற்பநிவர்த்தியைப் பிரதிட்டித்து மணசந்நிதியில் உண்டவன் சகல பாபத்தி உறுதியாக்குவது. வித்யாகலை - சங்கற்ப | னின்றும் நீங்கிச் சுத்தமடைகிறான், நிவர்த்தி திடமானபின் சர்வார்த்தஞானத் பஞ்சகேௗளர் - உத்கலம், கன்னியா குப் கைப் பிரகாசிக்கச்செய்வது. சாந்திகலை - | சம், கௌடம், மிதிலை, சராஸ்வதம், என் இது தன்னை யடைந்த ஆன்மாவிற்கு னும் ஐந்து தேசத்து வேதியர் ஞானம் பிரகாசித்தபின் இராகத்வேஷம் பஞ்சசத்திகள் - பராசத்தி, ஆதிசத்தி, இச் நீங்கச் சாந்தியைச் செய்வது. சாந்தியா சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியாசத்தி இவ் தீதகலை - தன்னிற் பொருந்தின ஆன்மாக் வைந்து சத்திகளும் பரமசிவ பிரோகமா களுக்கு விகற்பஞானஞ் சாந்தமாயிற்றென் கிய நிட்களம். முன்னினைவுங் கழிந்து அத்தமாய்ப் பஞ்சசபூதாகாள் - ஒரு அசுான், இவன் பரமாய் நிற்கச்செய்வது. (சித்தாந்தம்.) ஆத்மாக்களின் பஞ்சபூதங்களினும் நெரு பஞ்சகற்பம் - இவை ஸ்நானம் செய்யும் ங்கி வருத்தச் சிவமூர்த்தி இவனை இந்திர பொருள்கள். கஸ்தூரிமஞ்சள், மிளகு, 'னைப்போல் உருக்கொண்டு வச்சிரத்தால் வேப்பம் வித்து, கடுக்காய்த்தோல், நெல் வீசி இறக்கச் செய்தனர். லிப்பருப்பு இவற்றை முறைப்படி காராம் பஞ்சசமஸ்காரம் வைஷ்ணவர்கள் கீக்ஷை பசுவின் பால்விட் டரைத்துக் கொதிக்க யில் ஆசாரியரிடம் பெறுவன. தப்தசங்க வைத்துத் தலைமூழ்கின் பிணிகள் சேரா. சக்ராங்கனம், ஊர்த்வபுண்டாம், தாஸ்ய (தேரையர்.) பஞ்சகன்னியர் - மேனை, சாவித்திரி, அருங் நாமம், திருமந்திரம், திருவாராத?னயாம், ததி, அநசூயை, சுநீதி எனவும், அகஸ்யை , பஞ்சசன் -1. சங்குருவமான ஒரு அசுரன். 'பிரபாசதீர்த்தத்தில் சாந்தீபனி குமாரனைக் மந்தோதரி, சீதை, தாரை, திரௌபதி, எனவும் கூறுவர். கொன்றவன். இவனைக் கிருஷ்ணமூர்த்தி பஞ்சகௌடம் - இது சுத்தகௌடம், கானு கடலில் நுழைந்து கொன்று அவன் உட கோபிஜம், சராசந்து, மாந்தலை, உத்கலம், லைப் பாஞ்சசன்னியமாகப் பெற்றனர், என்பன. அவற்றுள் சுத்தகௌடம், ஸ்ரீ 2. சுக்கிலா தன் குமரன். நகரமுதல் பதரிகேதாரம் வரையிலுள்ள பஞ்சசாதாக்யம் - சிவசாதாக்யம், அமூர்த் இடம், கானுகோபிஜம் - அயோத்திமுதல் திசாதாக்யம், மூர்த்திசாதாக்யம், கர்த்திரு காசிவரை. சராசந்து - டில்லி முதல் அஸ் சாதாக்யம், கன்மசாதாக்யம் என்பனவாம். தினபுரிவரை, மாந்தலை - மிதிலைமுதல் இவை முறையே பராசத்தி, ஆதிசத்தி, பங்காளம் வரை. உத்கலம் - ஜகந்நாதம் இச்சாசத்தி, ஞானசத்தி, கிரியாசத்தியில் முதல் ஒட்டியம்வரை உள்ள இடங்களாம். | தோன்றும். (சதா.)
பஞ்சகலைகள் 1007 பஞ்சசா முதல் அகண்ட தொகையைத் தமம் . மற்ற நியும் பாகல் த்து மிச்சம் - கோகையை ஒன்பதி சோமயம் பால் காது கோமூத்திரம் அன்றைய நக்ஷத்திரம் வரையும் மேஷ பஞ்சகௌவ்யம் - இது கோமூத்திரம் முதல் அப்போது தயலக்கினம் வரையும் கவ்வியம் என்று கூறப்படும் . கோமூத்தி கழித்து மிச்சம் கூ - ரு - - உத்தமம் . மற்ற சத்திற்கு வருணனும் கோமயத்திற்கு அக் - - - சு - நீக்கப்படும் . இவைகளில் நியும் பாலிற்குச் சந்திரனும் தயிர்க்கு ' ஒன்று மிருத்யு பஞ்சகம் - அக்னி பஞ் வாயுவும் நெய்க்கு விஷ்ணுவும் தேவதைக சகம் - ராஜபஞ்சகம் - சோரபஞ்சகம் ளென்று ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன . பின் - சோகபஞ்சகம் இவ்வாறு கண்டுகொள்க . னும் செந்நிறத்த பசுவினிடம் கோமூத்தி இவற்றுள் ராஜபஞ்சகமும் அக்னிபஞ்சக ரத்தையும் வெள்ளைப்பசுவினிடம் கோம மும் இராத்திரியில் சொரபஞ்சகமும் யத்தையும் பொன்னிறத்த பசுவிடத்துப் சோகபஞ்சகமும் எல்லாக் காரியங்களிலும் பாலையும் நீலநிறத்த பசுவினிடம் தயி மிருத்யு பஞ்சகமும் ஆகா இவற்றிற்குத் ரினையும் கருநிறத்த பசுவினிடம் நெய் தான பிரீதி - இரத்தினம் . . சந்தனக் யினையும் கொள்ளின் நலமெனப்படும் . குழம்பு எலிமிச்சம்பழம் சு - தீபம் . கோமூத்திரம் கோமயம் இரண்டும் ஆறு தான்யம் . மாத்திரை எடையும் நெய்யும் பாலும் பஞ்சகலைகள் - நிவர்த்திகலை - தம்மை மூன்று மாத்திரை எடையும் தயிர் பத்து யடைந்த ஆன்மாக்களின் சங்கற்பரிவர்த்தி மாத்திரை இடையளவும் இருத்தல் வேண் செய்வது . பிரதிட்டாகலை - இது ஆன்மா டும் . இதை மந்திரபூர்வமாகக் கலந்து பிரா வின் சங்கற்பநிவர்த்தியைப் பிரதிட்டித்து மணசந்நிதியில் உண்டவன் சகல பாபத்தி உறுதியாக்குவது . வித்யாகலை - சங்கற்ப | னின்றும் நீங்கிச் சுத்தமடைகிறான் நிவர்த்தி திடமானபின் சர்வார்த்தஞானத் பஞ்சகேௗளர் - உத்கலம் கன்னியா குப் கைப் பிரகாசிக்கச்செய்வது . சாந்திகலை - | சம் கௌடம் மிதிலை சராஸ்வதம் என் இது தன்னை யடைந்த ஆன்மாவிற்கு னும் ஐந்து தேசத்து வேதியர் ஞானம் பிரகாசித்தபின் இராகத்வேஷம் பஞ்சசத்திகள் - பராசத்தி ஆதிசத்தி இச் நீங்கச் சாந்தியைச் செய்வது . சாந்தியா சாசத்தி ஞானசத்தி கிரியாசத்தி இவ் தீதகலை - தன்னிற் பொருந்தின ஆன்மாக் வைந்து சத்திகளும் பரமசிவ பிரோகமா களுக்கு விகற்பஞானஞ் சாந்தமாயிற்றென் கிய நிட்களம் . முன்னினைவுங் கழிந்து அத்தமாய்ப் பஞ்சசபூதாகாள் - ஒரு அசுான் இவன் பரமாய் நிற்கச்செய்வது . ( சித்தாந்தம் . ) ஆத்மாக்களின் பஞ்சபூதங்களினும் நெரு பஞ்சகற்பம் - இவை ஸ்நானம் செய்யும் ங்கி வருத்தச் சிவமூர்த்தி இவனை இந்திர பொருள்கள் . கஸ்தூரிமஞ்சள் மிளகு ' னைப்போல் உருக்கொண்டு வச்சிரத்தால் வேப்பம் வித்து கடுக்காய்த்தோல் நெல் வீசி இறக்கச் செய்தனர் . லிப்பருப்பு இவற்றை முறைப்படி காராம் பஞ்சசமஸ்காரம் வைஷ்ணவர்கள் கீக்ஷை பசுவின் பால்விட் டரைத்துக் கொதிக்க யில் ஆசாரியரிடம் பெறுவன . தப்தசங்க வைத்துத் தலைமூழ்கின் பிணிகள் சேரா . சக்ராங்கனம் ஊர்த்வபுண்டாம் தாஸ்ய ( தேரையர் . ) பஞ்சகன்னியர் - மேனை சாவித்திரி அருங் நாமம் திருமந்திரம் திருவாராத ? னயாம் ததி அநசூயை சுநீதி எனவும் அகஸ்யை பஞ்சசன் - 1 . சங்குருவமான ஒரு அசுரன் . ' பிரபாசதீர்த்தத்தில் சாந்தீபனி குமாரனைக் மந்தோதரி சீதை தாரை திரௌபதி எனவும் கூறுவர் . கொன்றவன் . இவனைக் கிருஷ்ணமூர்த்தி பஞ்சகௌடம் - இது சுத்தகௌடம் கானு கடலில் நுழைந்து கொன்று அவன் உட கோபிஜம் சராசந்து மாந்தலை உத்கலம் லைப் பாஞ்சசன்னியமாகப் பெற்றனர் என்பன . அவற்றுள் சுத்தகௌடம் ஸ்ரீ 2 . சுக்கிலா தன் குமரன் . நகரமுதல் பதரிகேதாரம் வரையிலுள்ள பஞ்சசாதாக்யம் - சிவசாதாக்யம் அமூர்த் இடம் கானுகோபிஜம் - அயோத்திமுதல் திசாதாக்யம் மூர்த்திசாதாக்யம் கர்த்திரு காசிவரை . சராசந்து - டில்லி முதல் அஸ் சாதாக்யம் கன்மசாதாக்யம் என்பனவாம் . தினபுரிவரை மாந்தலை - மிதிலைமுதல் இவை முறையே பராசத்தி ஆதிசத்தி பங்காளம் வரை . உத்கலம் - ஜகந்நாதம் இச்சாசத்தி ஞானசத்தி கிரியாசத்தியில் முதல் ஒட்டியம்வரை உள்ள இடங்களாம் . | தோன்றும் . ( சதா . )