அபிதான சிந்தாமணி

கோக்கர் 1000 பகல தேதிரை நோ னுக்கு உதவியாய்க் கடோற்கசனுடன் சண்டையிட்டவன். பூமிதேவி வேண்டு நோக்கர்-இவர்கள் பள்ளிகளுக்குச் சாதிப் கோளால் கண்ணன் இவனைக் கொல்லாது பிள்ளைகளென வருஷந்தோறும் ஜாதியார் விட்டனர். இவன் நகரம் பிராக்சோதி இருக்கும் கிராமங்களிற்சென்று கடமை ஷம். (பார - சபா.) வாங்குகிறார்கள். இவர் சுபாசுபங்களில் பகநகன் - ஒரு ரிஷி. விஸ்வாமித்திர புத்தி அநுமன், புலி, அக்னி முதலிய கொடிகான். ளைத் தாங்கி விருதுகூறி வருவர். இவர்கள் பகந்தாணம் - இது எந்நேரமும் குந்திக் காஞ்சியில் தேர் அழுந்திய போது நோக் கொண்டிருத்தல், குதிரை யேற்றம், சதா கன் ஒருவன் கர்ப்பிணியாகிய தன் குமரி கடின ஆசனத்தில் உட்காரல், மூலவியா யைப் பலியாகத் தந்தனன். பின் ரதம் திக்குக் காரணமான வஸ்துக்களைப் புசித் நிலைவிட்டுக் கிளம்பியது. அது முதல் அர தல் - முதலியவற்றால் அடிவயிற்றிற்கும், சன் இவர்களைச் சாதிப்பிள்ளைகளாக ஏற் மூத்திரப்பைக்கும் அருகிலிருக்கிற கெட்ட படுத்தினன் என்பர். இவர்கள் பூணூல் உதிரமாமிசங்களை யோட்டி உள்ளும் புறம் தரித்து ஒரு பறையும் பூரியும் கொண்டு புமாய் ஒரு அங்குல இரண்டங்குல கட்டிக திரிவர். (தர்ஸ்ட ன்.) ளைச் சேரவுண்டாக்குவது. இது வாத, நோதகர் - கௌ தமருடைய குமார். இருக் பித்த, சிலேஷ்மாதிகளைப்பற்றி வாத பகந் குவேதத்தில் ஒரு பாகத்திற்கதிகாரி. தரம், பித்த பகந்தரம், சிலேஷ்ம பகந்தரம் நோதனுக்யசையோகம்- பரிசமுடைய திர வா தபித்த பகந்தரம், வாதசிலேஷ்ம பகந் வியத்திற்கு மூர்த்த திரவியத்தோடு உண் தரம் சிலேஷ்மபித்த பகந்தரம், திரிதோஷ டாகிய சையோகம். (தரு.) பகந்தரம், சதபோனக பகந்தரம், உஷ்டா நோய்பாடியார்-இவர் கடைச்சங்கமருவிய கிக்வ பகந்தரம், பரிசிராவி பகந்தரம், பரி புலவர்களில் ஒருவர். யுத்தத்தில் வீரங் க்ஷேபி பகந்தரம், ருசு பகந்தாம், அரிசே காட்டி வென்றோாது பெயரும் பீடுமெ பகந்தரம், சம்புகாவர்த்த பகந்தரம், கூதச ழுதி நடுகல் நடுதலைக் கூறியுள்ளவர். இவர் பகந்தரம் எனப் பதினைந்து வகைப்படும். நோயின் தன்மையைப் பாடிய மருத்து (ஜீவ.) வத்தொழில் மேற்கொண்டதனால் இப் பகலிரவின் ழகூர்த்தங்கள் - ஒரு முகூாத்த பெயர் பெற்றாரென ஊகிக்கப்படுகிறது. மாவது (2) நாழிகை, உதய முதலாக, (அகம் சு எ.) ரௌத்ரம், சர்ப்பம், மைத்ரம், பைத்ருகம், வாஸவம், அம்பு, விசுவதேவம், அபிசித்து, பிரசாபத்யம், அயிந்திரம், அக்னி, நிருதி, வாருணம், அக்கியம், பாக்யம் என்ற (கரு)ம், பகல் முகூர்த்தங்களாம். ரௌத் ரம், அஜேகபாதம், அகிர்ப்பு தனி, பூஷா, பகட்டு முல்லை - பழனத்தின் மிக்க நன்மை கந்தருவம், இராக்கதம், அக்னி, பிரசாபத் யாகிய முயற்சி யான் வந்த இளைப்பும் யம், சந்திரம், அதிதி, பார்க்கவஸ்பத்யம், பாரம் பொறுத்தலும் அகன்றமனைக் குரி வைஷ்ணவம், ஸாவித்ரி, துவாட்டிரம், மையாளனை ஏருடன் உவமித்தது. (புற வாயவ்யம் என்ற (கரு)ம், இராமுகூர்த்தம். வெண்பா பொது.) இந்த முகூர்த்தங்கள் நந்தாளோ டொக் பகதத்தன் - ஆதிவராக மூர்த்திக்கும் பூமி கும். இந்தச் சுபமுகூர்த்த ங்களில் சுபகன் தேவிக்கும் பிறந்த நரகாசுரன் குமரன். மங்கள் செய்யப்படும். இவற்றில் அசுவ இந்திரனுடன் யுத்தம்புரிந்த அரக்கர் ஓடி நியைக் காந்தருவம் எனவும், பாணியை யொளிக்கும்படி இந்திரனுக்கு உதவிபுரி ராக்கதம் எனவும் பெயரிட்டனர். (விதா ந்து தோழமைபெற்றவன். இவன் பாஷ் னமாலை.) கலன் அம்சமென்பர். இவன் பட்டணம் பகல் நித்திரை - பகல் நித்திரையானது, மாகிஷ்மதி, இவன் யானை சுப்ர தீபம். தண்டம், மேட்டரக்ஷியம், ஊருஸ் தம்பம், இவன் ஒருமுறை அருச்சுநனுடன் யுத்தஞ் சருவாங்கம், உக்கிராக்கிரகம், சுப்தி, அனு செய்து நட்புச்செய்து கொண்டவன், ஸ்தம்பம், திருக்குஸ் தம்பம், சோணிதம், முதனாள் யுத்தத்தில் துரியோதன/ ஆட்டியம், புருவாடோபகம், திருத்திரசி,
கோக்கர் 1000 பகல தேதிரை நோ னுக்கு உதவியாய்க் கடோற்கசனுடன் சண்டையிட்டவன் . பூமிதேவி வேண்டு நோக்கர் - இவர்கள் பள்ளிகளுக்குச் சாதிப் கோளால் கண்ணன் இவனைக் கொல்லாது பிள்ளைகளென வருஷந்தோறும் ஜாதியார் விட்டனர் . இவன் நகரம் பிராக்சோதி இருக்கும் கிராமங்களிற்சென்று கடமை ஷம் . ( பார - சபா . ) வாங்குகிறார்கள் . இவர் சுபாசுபங்களில் பகநகன் - ஒரு ரிஷி . விஸ்வாமித்திர புத்தி அநுமன் புலி அக்னி முதலிய கொடிகான் . ளைத் தாங்கி விருதுகூறி வருவர் . இவர்கள் பகந்தாணம் - இது எந்நேரமும் குந்திக் காஞ்சியில் தேர் அழுந்திய போது நோக் கொண்டிருத்தல் குதிரை யேற்றம் சதா கன் ஒருவன் கர்ப்பிணியாகிய தன் குமரி கடின ஆசனத்தில் உட்காரல் மூலவியா யைப் பலியாகத் தந்தனன் . பின் ரதம் திக்குக் காரணமான வஸ்துக்களைப் புசித் நிலைவிட்டுக் கிளம்பியது . அது முதல் அர தல் - முதலியவற்றால் அடிவயிற்றிற்கும் சன் இவர்களைச் சாதிப்பிள்ளைகளாக ஏற் மூத்திரப்பைக்கும் அருகிலிருக்கிற கெட்ட படுத்தினன் என்பர் . இவர்கள் பூணூல் உதிரமாமிசங்களை யோட்டி உள்ளும் புறம் தரித்து ஒரு பறையும் பூரியும் கொண்டு புமாய் ஒரு அங்குல இரண்டங்குல கட்டிக திரிவர் . ( தர்ஸ்ட ன் . ) ளைச் சேரவுண்டாக்குவது . இது வாத நோதகர் - கௌ தமருடைய குமார் . இருக் பித்த சிலேஷ்மாதிகளைப்பற்றி வாத பகந் குவேதத்தில் ஒரு பாகத்திற்கதிகாரி . தரம் பித்த பகந்தரம் சிலேஷ்ம பகந்தரம் நோதனுக்யசையோகம் - பரிசமுடைய திர வா தபித்த பகந்தரம் வாதசிலேஷ்ம பகந் வியத்திற்கு மூர்த்த திரவியத்தோடு உண் தரம் சிலேஷ்மபித்த பகந்தரம் திரிதோஷ டாகிய சையோகம் . ( தரு . ) பகந்தரம் சதபோனக பகந்தரம் உஷ்டா நோய்பாடியார் - இவர் கடைச்சங்கமருவிய கிக்வ பகந்தரம் பரிசிராவி பகந்தரம் பரி புலவர்களில் ஒருவர் . யுத்தத்தில் வீரங் க்ஷேபி பகந்தரம் ருசு பகந்தாம் அரிசே காட்டி வென்றோாது பெயரும் பீடுமெ பகந்தரம் சம்புகாவர்த்த பகந்தரம் கூதச ழுதி நடுகல் நடுதலைக் கூறியுள்ளவர் . இவர் பகந்தரம் எனப் பதினைந்து வகைப்படும் . நோயின் தன்மையைப் பாடிய மருத்து ( ஜீவ . ) வத்தொழில் மேற்கொண்டதனால் இப் பகலிரவின் ழகூர்த்தங்கள் - ஒரு முகூாத்த பெயர் பெற்றாரென ஊகிக்கப்படுகிறது . மாவது ( 2 ) நாழிகை உதய முதலாக ( அகம் சு . ) ரௌத்ரம் சர்ப்பம் மைத்ரம் பைத்ருகம் வாஸவம் அம்பு விசுவதேவம் அபிசித்து பிரசாபத்யம் அயிந்திரம் அக்னி நிருதி வாருணம் அக்கியம் பாக்யம் என்ற ( கரு ) ம் பகல் முகூர்த்தங்களாம் . ரௌத் ரம் அஜேகபாதம் அகிர்ப்பு தனி பூஷா பகட்டு முல்லை - பழனத்தின் மிக்க நன்மை கந்தருவம் இராக்கதம் அக்னி பிரசாபத் யாகிய முயற்சி யான் வந்த இளைப்பும் யம் சந்திரம் அதிதி பார்க்கவஸ்பத்யம் பாரம் பொறுத்தலும் அகன்றமனைக் குரி வைஷ்ணவம் ஸாவித்ரி துவாட்டிரம் மையாளனை ஏருடன் உவமித்தது . ( புற வாயவ்யம் என்ற ( கரு ) ம் இராமுகூர்த்தம் . வெண்பா பொது . ) இந்த முகூர்த்தங்கள் நந்தாளோ டொக் பகதத்தன் - ஆதிவராக மூர்த்திக்கும் பூமி கும் . இந்தச் சுபமுகூர்த்த ங்களில் சுபகன் தேவிக்கும் பிறந்த நரகாசுரன் குமரன் . மங்கள் செய்யப்படும் . இவற்றில் அசுவ இந்திரனுடன் யுத்தம்புரிந்த அரக்கர் ஓடி நியைக் காந்தருவம் எனவும் பாணியை யொளிக்கும்படி இந்திரனுக்கு உதவிபுரி ராக்கதம் எனவும் பெயரிட்டனர் . ( விதா ந்து தோழமைபெற்றவன் . இவன் பாஷ் னமாலை . ) கலன் அம்சமென்பர் . இவன் பட்டணம் பகல் நித்திரை - பகல் நித்திரையானது மாகிஷ்மதி இவன் யானை சுப்ர தீபம் . தண்டம் மேட்டரக்ஷியம் ஊருஸ் தம்பம் இவன் ஒருமுறை அருச்சுநனுடன் யுத்தஞ் சருவாங்கம் உக்கிராக்கிரகம் சுப்தி அனு செய்து நட்புச்செய்து கொண்டவன் ஸ்தம்பம் திருக்குஸ் தம்பம் சோணிதம் முதனாள் யுத்தத்தில் துரியோதன / ஆட்டியம் புருவாடோபகம் திருத்திரசி