அபிதான சிந்தாமணி

நேசநாயனார் 998 நைமிசாரண்யம் சவதமியே இரண்டாமுறை மயிலை கடல் கொண்ட காலத்துச் சித்தாமூரில் பிரதிஷ் நேசநாயனர் - காம்பீலியென்னும் திருப் டிக்கப்பட்டவர். இவர் இருபத்திரண்டா பதியிலிருந்த சாலியர். இவர் சிவனடி வது தீர்த்த ங்கரர். யவர்க்கு உடை கோவணம் கீள் முதலிய நேமிநாதம் - நேமிநாத தீர்த்தங்கரர் பெய நெய்து கொடுத்துச் சிவனடியவர்களைப் ரால் குணவீரபண்டிதராற் செய்யப்பட்ட பூசித்துச் சிவபக்தி யுடையவராய் முத்தி எழுத்தும் சொல்லும் அமைந்த இலக்கண யடைந்தவர். (பெ-புராணம்). நூல். இது பத்துவகை அழகோடுங்கூடிய நேத்திரன் - தர்மன் குமான். இவன் கும வெண்பாவாலாயது. ரன் குந்தி, நோசை - குறிலேனும், நெடிலேனும் தனி நேதாதேவர் - செந்நிறம், பரமசிவத்தின்த்தும் ஒற்றடுத்தும் வருவது. இச்சாஞானக்கிரியா ச்வரூபமாய்ச் சோம நேரிசை ஆசிரியப்பா - ஈற்றயலடி முச் சூர்யாக்னி சவரூபமாயுள்ளவர். | சீரும் மற்றையவடிகள் நாற்சீருமாய் வரு நேத்திரரோகங்கள் - இவை தாய், வயிற் வது. (யாப்பு - இ.) றில் பிள்ளை இருக்கும் காலத்தில் கிருமி ஜனிக்கும் வஸ்துக்களைப் புசித்தலாலும், நேரிசையொத்தாழிசைக்கலிப்பா - தரவு பாஷாண முதலிய புகைபடுதலாலும், சிர முதலிய அறுப்புக்களில் அராகம், அம் த்திலும் கண்களிலும் அடி உண்டாலும், போதரங்கம் ஒழிய வருவது (யாப்பு-இ.) பாரம் சுமத்தலாலும், வெயிலில் நடத்த நேரிசை வெண்பா - நான்கடியாய் இரண் லானும், தைலமுழுக்கு தவறு தலாலும், | டாமடியி னிறுதிச்சீர் தனிச்சீராக நான்கா முத்தோஷங்களும் அதிகரித்து, தனித்தா மடி முச்சீராக முடிவது. (யாப்பு - இ.) வது, தொந்தித்தாவது மூவித நரம்புகளின் நேரிவாயில் - உறையூரின் தெற்குவாயிற் வழியாய் சிரசை அடைந்து கண்களின் கண்ணதோர் ஊர், (சிலப்பதிகாரம்). ஆறுஸ்தானங்களைப்பற் (94) விதரோகங் களைப் பிறப்பிக்கும். அவை, இமைகளில் நை (24) வெள்விழிச்சந்தில் (9) வெள்விழி யில் (13) கருவிழியில் (5) பாவையில் நைடதம் - இது தமிழில் நளன் சரித்திரத் (27) கண்கள் முற்றிலும் (16). இதன் தை விரித்துக் கூறுவது. (கூ.00) வருடத் விரிவை ஜீவரக்ஷாமிர்தத்தில் காண்க. திற்கு முன் தென் காசியிலிருந்து அரசு நேமிசந்திராசாரியர் - சைந ஆசாரியருள் செலுத்திய அதிவீரராம பாண்டியரால் ஒருவர். இவர் கோமடாசாரம், லப்தீசாரம் இயற்றப்பட்டது. இது விடமொழி என்னும் நூல்கள் செய்தவர். நைஷதம்போன்று பலவகை அலங்காரம் நேமிநாத சுவாமிகள் - சைந தீர்த்தங்கர், அமைந்தது. | இவர் கசார்த்தாதேசத்தில் சௌரிய புரத் நைசாசரி - நிருதிசம்பந்தமான சக்தி. திலிருந்த சமுத்திரவிசய மகாராஜாவுக்குச் நைமிசாரண்யம்-1. இது இமயமலைக்கருகி சிவதேவியிடம் பிறந்தவர். இவர் ஆவணி லுள்ள வனம். இருடிகள் தாங்கள் தவ மாசம் சுக்கிலபக்ஷம் ஷஷ்டி சித்திரை மியற்று தற்கு வசதியான நல்ல இடம் நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்தவர். உன்ன தம் (க0) அருளுக எனப் பிரமதேவனை வேண்டப் வில், நீலவர்ணம், ஆயுஷ்யம் (க000) வரு பிரமதேவர் ஆராய்ந்து தருப்பையொன்றை ஷம், இவர்க்குக் கணதார் வரதத்தர் முத யெடுத்து நேமி (சக்கரம்) போற்செய்து லியவர். இவர் காலத்து இராசாக்கள், அதனை உருட்டி இதன்பின் செல்லுக. பலராம பலதேவர், கிருஷ்ண வாசுதேவர், இது எவ்விடம் நிற்குமோ அந்த இடம் சராசந்த பிரதிவாசுதேவர், பிரமதத்தன், உமக்குத் தவ மியற்றுதற்கு வசதியான சக்கிரவர்த்தி, பாண்டவர், துரியோதனாதி நல்ல இடமாகும் என்றனர். அவ்வகை கள். இவர் வாமநாதபுர மென்னும் தென் சென்ற நேமி நின்ற இடமாதலால் இதற்கு மயிலையில் இருந்தபோது இந்த நாடு இரு இப்பெயர் வந்தது. ஒருகால் நிமிஷமாகிற கண்ணிமைப்போதில் திருமால் இவ்விட மான் அரசனை நோக்கி ஜைநபிம்பத்தை மிருந்து அசுரரைக் கொன்றதாலும் இப் அப்புறப்படுத்த எவினர். இந்த நேமிநாத பெயர் பெற்றதென்பர். இங்கு நரநாரா சுவாமிக செய்தவர், லப்திகள் மயிலையில் இங்கொண்ட காலத்து பத்தை மிருந்து
நேசநாயனார் 998 நைமிசாரண்யம் சவதமியே இரண்டாமுறை மயிலை கடல் கொண்ட காலத்துச் சித்தாமூரில் பிரதிஷ் நேசநாயனர் - காம்பீலியென்னும் திருப் டிக்கப்பட்டவர் . இவர் இருபத்திரண்டா பதியிலிருந்த சாலியர் . இவர் சிவனடி வது தீர்த்த ங்கரர் . யவர்க்கு உடை கோவணம் கீள் முதலிய நேமிநாதம் - நேமிநாத தீர்த்தங்கரர் பெய நெய்து கொடுத்துச் சிவனடியவர்களைப் ரால் குணவீரபண்டிதராற் செய்யப்பட்ட பூசித்துச் சிவபக்தி யுடையவராய் முத்தி எழுத்தும் சொல்லும் அமைந்த இலக்கண யடைந்தவர் . ( பெ - புராணம் ) . நூல் . இது பத்துவகை அழகோடுங்கூடிய நேத்திரன் - தர்மன் குமான் . இவன் கும வெண்பாவாலாயது . ரன் குந்தி நோசை - குறிலேனும் நெடிலேனும் தனி நேதாதேவர் - செந்நிறம் பரமசிவத்தின்த்தும் ஒற்றடுத்தும் வருவது . இச்சாஞானக்கிரியா ச்வரூபமாய்ச் சோம நேரிசை ஆசிரியப்பா - ஈற்றயலடி முச் சூர்யாக்னி சவரூபமாயுள்ளவர் . | சீரும் மற்றையவடிகள் நாற்சீருமாய் வரு நேத்திரரோகங்கள் - இவை தாய் வயிற் வது . ( யாப்பு - . ) றில் பிள்ளை இருக்கும் காலத்தில் கிருமி ஜனிக்கும் வஸ்துக்களைப் புசித்தலாலும் நேரிசையொத்தாழிசைக்கலிப்பா - தரவு பாஷாண முதலிய புகைபடுதலாலும் சிர முதலிய அறுப்புக்களில் அராகம் அம் த்திலும் கண்களிலும் அடி உண்டாலும் போதரங்கம் ஒழிய வருவது ( யாப்பு - . ) பாரம் சுமத்தலாலும் வெயிலில் நடத்த நேரிசை வெண்பா - நான்கடியாய் இரண் லானும் தைலமுழுக்கு தவறு தலாலும் | டாமடியி னிறுதிச்சீர் தனிச்சீராக நான்கா முத்தோஷங்களும் அதிகரித்து தனித்தா மடி முச்சீராக முடிவது . ( யாப்பு - . ) வது தொந்தித்தாவது மூவித நரம்புகளின் நேரிவாயில் - உறையூரின் தெற்குவாயிற் வழியாய் சிரசை அடைந்து கண்களின் கண்ணதோர் ஊர் ( சிலப்பதிகாரம் ) . ஆறுஸ்தானங்களைப்பற் ( 94 ) விதரோகங் களைப் பிறப்பிக்கும் . அவை இமைகளில் நை ( 24 ) வெள்விழிச்சந்தில் ( 9 ) வெள்விழி யில் ( 13 ) கருவிழியில் ( 5 ) பாவையில் நைடதம் - இது தமிழில் நளன் சரித்திரத் ( 27 ) கண்கள் முற்றிலும் ( 16 ) . இதன் தை விரித்துக் கூறுவது . ( கூ . 00 ) வருடத் விரிவை ஜீவரக்ஷாமிர்தத்தில் காண்க . திற்கு முன் தென் காசியிலிருந்து அரசு நேமிசந்திராசாரியர் - சைந ஆசாரியருள் செலுத்திய அதிவீரராம பாண்டியரால் ஒருவர் . இவர் கோமடாசாரம் லப்தீசாரம் இயற்றப்பட்டது . இது விடமொழி என்னும் நூல்கள் செய்தவர் . நைஷதம்போன்று பலவகை அலங்காரம் நேமிநாத சுவாமிகள் - சைந தீர்த்தங்கர் அமைந்தது . | இவர் கசார்த்தாதேசத்தில் சௌரிய புரத் நைசாசரி - நிருதிசம்பந்தமான சக்தி . திலிருந்த சமுத்திரவிசய மகாராஜாவுக்குச் நைமிசாரண்யம் - 1 . இது இமயமலைக்கருகி சிவதேவியிடம் பிறந்தவர் . இவர் ஆவணி லுள்ள வனம் . இருடிகள் தாங்கள் தவ மாசம் சுக்கிலபக்ஷம் ஷஷ்டி சித்திரை மியற்று தற்கு வசதியான நல்ல இடம் நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்தவர் . உன்ன தம் ( க0 ) அருளுக எனப் பிரமதேவனை வேண்டப் வில் நீலவர்ணம் ஆயுஷ்யம் ( க000 ) வரு பிரமதேவர் ஆராய்ந்து தருப்பையொன்றை ஷம் இவர்க்குக் கணதார் வரதத்தர் முத யெடுத்து நேமி ( சக்கரம் ) போற்செய்து லியவர் . இவர் காலத்து இராசாக்கள் அதனை உருட்டி இதன்பின் செல்லுக . பலராம பலதேவர் கிருஷ்ண வாசுதேவர் இது எவ்விடம் நிற்குமோ அந்த இடம் சராசந்த பிரதிவாசுதேவர் பிரமதத்தன் உமக்குத் தவ மியற்றுதற்கு வசதியான சக்கிரவர்த்தி பாண்டவர் துரியோதனாதி நல்ல இடமாகும் என்றனர் . அவ்வகை கள் . இவர் வாமநாதபுர மென்னும் தென் சென்ற நேமி நின்ற இடமாதலால் இதற்கு மயிலையில் இருந்தபோது இந்த நாடு இரு இப்பெயர் வந்தது . ஒருகால் நிமிஷமாகிற கண்ணிமைப்போதில் திருமால் இவ்விட மான் அரசனை நோக்கி ஜைநபிம்பத்தை மிருந்து அசுரரைக் கொன்றதாலும் இப் அப்புறப்படுத்த எவினர் . இந்த நேமிநாத பெயர் பெற்றதென்பர் . இங்கு நரநாரா சுவாமிக செய்தவர் லப்திகள் மயிலையில் இங்கொண்ட காலத்து பத்தை மிருந்து