அபிதான சிந்தாமணி

நெல் 997 நெற்குன்றவாண முதலியார் தென்னெல், 43. வெண்ணெல், 44. நன்றாயுழுது புழுதியாக்கி உலர்த்தி நன அருஞ்சோதி, 45. பொங்கையோச்சாவி, முகக் காய்ந்த விதையைப் புழுதியில் 46. பொன் கம்பி, 47: புளங்கல், 48. பெங் விதைப்பர். இது புழுதிக்கால் பயிர். கழனி காளம், 49. டர்மான், 50. பைகோசம்பா யை உழுது தீர்பாய்ச்சி எருத்தழை முத முதலான அநேக ஜாதிகளுமிருக்கின்றன. லிய போட்டு அவை நன்றாயழுகியபின் நெற்பயிருக்கு ஏற்ற எருவகை - பறம்படித்து நாற்றுகளைத் தூரமாக நட் எருக்கிலை, கொழுஞ்சி, அவிரி, ஆவிரை, டுப் பயிரிடுவது நடவு. இது நன்செய் வேப்பிலை, நொச்சி வாகை,பூவரசு, புங்கு, பயிர். நெற்பயிருக்கு நிறையத் தண்ணீர்ப் வாதநாராயணாதி இலைகளும், ஆமணக்கு, பாய்ச்சி, களை பறித்து எருவிடவேண்டும். வேம்பு, வேர்க்கடலை, இருப்பை, புங்கு, இவ்வாறு செய்தால் நல்ல பலன் தரும். புன்னை, முதலான பிண்ணாக்குகளும் போ இதில் பலவகை நெற்கள் உண்டு. இது, டலாம். ஒரு ஏக்கருக்கு மாட்டு எரு பத்து முக்யமாய் சம உஷ்ணமுள்ள தேசங்களில் வண்டியாகவும், இலை எரு ஐந்து வண்டி பயிராகிறது. இந்தியா, பர்மா, சீனா, யாகவும், அல்லது தனி அவிரியாகில் முதலிய இடங்களில் பயிராகிறது. இதன் மூன்று வண்டியும், வேர்க்கடலைப் பிண் தாள் வைக்கோலாய் மாடுகளுக் குணவா ணாக்கு இரண்டு பாரமாகவும், தோற்கிட கும், நெல்லை அரிசியாக்கி ஆகாரமாகவும், க்கு மயிரை ஒரு வண்டியாகவும் உபயோ தின்பண்டப் பணிகாரங்களாகவும் செய் கிக்கலாம். சீனா, ஜப்பான், முதலிய கிறார்கள். இதன் விரிவை தான்யவகை தேசங்களில் புளித்த மலத்தையும், ஐரோப் களில் காண்க. பா, அமெரிக்கா தேசங்களில் எலும்புப் நெல்லைநாதர் - சிவராத்திரி புராணம் பாடிய பொடி, பிரகாசிதம்கலந்த சுண்ணாம்பு, சாம் புலவர். பல், பலவகைப் பசுந்தாள், மீன் எலும்புத் நெல்லையப்பபிள்ளை - இவர் திருநெல் தூள், பட்சிகளின் புழுக்கை முதலியவற் வேலியி லிருந்த தமிழ்வித்வான், திருநெல் றையும் எருவாக உபயோகப்படுத்தி வரு வேலி புராணம், திருப்பாச்சூர் புராணம் கிறார்கள். நிலத்தில் களர் இருந்தால் முதலிய பாடியவர். பாச்சான், பிரண்டை , பனையோலைகளைப் போட்டு மிதித்து அதிகத் தண்ணீர் கட்டி நெல்லைவருக்கக் கோவை - வேம்பத்தூர் னால் களர் எடுபட்டுப்போம். பசுவின் புலவர்களுள் ஒருவாராகிய அம்பிகாபதி எருவைப் போட்டால் சாகம் நசியாக என்பவரா லியற்றப்பட்டது. இருக்கும். நெற்குன்றவாண முதலியார்- இவர் தொண் நெற்பயிர்க்குத் தக்க நிலம் - நெற் டைநாட்டு நெற்குன் றமென்னும் ஊரில் பயிரானது அதிகத் தண்ணீ ருள்ள இடங் இருந்த வள்ளல். காளமேகர் என்னும் களிலெல்லாம் மிகுதியாக விளையக்கூடி கவிவாணர், இவர் இல்லாதகாலத்து வீட்டு னும் களிமண், செம்மண், நதியோரம், முன்றிலில்வந்து கவிபாட அக்கவியைக் மணல்படுக்கை, மிச்ரமண் முதலானவை கேட்ட தாதியொருத்தி தக்க பரிசளித் யே இப்பயிருக்கு ஏற்றவை. தனுப்பினள். இதற்குள் முதலியார் வந்து ' நெற்பயிருக்கு வேண்டிய உழவு - மணி பொன் முதலிய தம் பொருள்களை "நெல்லுக்கு நான்குழவு" என்னும் பழ யுங் கொடுத்துத் தாமும் அடிமையென்று, மொழி நம் நாட்டாருக்குத் தெரிந்த விஷ "கற்கும்கவிவல்லவந் தணர் கோனபிகாளிக் யம். நெல் தொன்றுதொட்டுச் சேற்றில் கியாம், விற்கும் பரிசனமாகி விட்டோம் விளையும் பயிராகையால் இதற்குப் புழுதி வடவேங்கடமும், பொற்குன் றமும் புகழ்க் யுழவு கூடாது. மேலும், மண் மட்க கங்காநதியும் பொதியமும் போல், நெற் வேண்டியதைக் கருதி நான்கு நாள் விட்டு, குன்றமும் நம்மாபு மெங்காளும் நிலைநிற் விட்டு உழுதல் உத்தமம். நெற்பயிரின்வேர் கவே" எனப் பாடித் தந்தவர். இவர் ஒரு அங்குலம் வளர்ந்து பரவும் தன்மை இருந்த ஊரில் களப்பாளன் என்னும் யுடையதாதலால் உழவுக்குத் தக்கபடி வேளாண்குலத்துக் கவியும் இருந்ததாகத் பயிர் விருத்தியாகும். தெரிகிறது. திருப்புகலூரில் தரிசனார்த்த நெற்பயிர் - இது புன்செய, நன்செய் மாக வந்தபோது திருப்புகலூரந்தாதி பாடி நிலங்களில் பயிரிடப்படுவது, பூமியை யவர். (காளமேகர் காலம்). உடாது. கத கான்கு நாரின்வேர்
நெல் 997 நெற்குன்றவாண முதலியார் தென்னெல் 43 . வெண்ணெல் 44 . நன்றாயுழுது புழுதியாக்கி உலர்த்தி நன அருஞ்சோதி 45 . பொங்கையோச்சாவி முகக் காய்ந்த விதையைப் புழுதியில் 46 . பொன் கம்பி 47 : புளங்கல் 48 . பெங் விதைப்பர் . இது புழுதிக்கால் பயிர் . கழனி காளம் 49 . டர்மான் 50 . பைகோசம்பா யை உழுது தீர்பாய்ச்சி எருத்தழை முத முதலான அநேக ஜாதிகளுமிருக்கின்றன . லிய போட்டு அவை நன்றாயழுகியபின் நெற்பயிருக்கு ஏற்ற எருவகை - பறம்படித்து நாற்றுகளைத் தூரமாக நட் எருக்கிலை கொழுஞ்சி அவிரி ஆவிரை டுப் பயிரிடுவது நடவு . இது நன்செய் வேப்பிலை நொச்சி வாகை பூவரசு புங்கு பயிர் . நெற்பயிருக்கு நிறையத் தண்ணீர்ப் வாதநாராயணாதி இலைகளும் ஆமணக்கு பாய்ச்சி களை பறித்து எருவிடவேண்டும் . வேம்பு வேர்க்கடலை இருப்பை புங்கு இவ்வாறு செய்தால் நல்ல பலன் தரும் . புன்னை முதலான பிண்ணாக்குகளும் போ இதில் பலவகை நெற்கள் உண்டு . இது டலாம் . ஒரு ஏக்கருக்கு மாட்டு எரு பத்து முக்யமாய் சம உஷ்ணமுள்ள தேசங்களில் வண்டியாகவும் இலை எரு ஐந்து வண்டி பயிராகிறது . இந்தியா பர்மா சீனா யாகவும் அல்லது தனி அவிரியாகில் முதலிய இடங்களில் பயிராகிறது . இதன் மூன்று வண்டியும் வேர்க்கடலைப் பிண் தாள் வைக்கோலாய் மாடுகளுக் குணவா ணாக்கு இரண்டு பாரமாகவும் தோற்கிட கும் நெல்லை அரிசியாக்கி ஆகாரமாகவும் க்கு மயிரை ஒரு வண்டியாகவும் உபயோ தின்பண்டப் பணிகாரங்களாகவும் செய் கிக்கலாம் . சீனா ஜப்பான் முதலிய கிறார்கள் . இதன் விரிவை தான்யவகை தேசங்களில் புளித்த மலத்தையும் ஐரோப் களில் காண்க . பா அமெரிக்கா தேசங்களில் எலும்புப் நெல்லைநாதர் - சிவராத்திரி புராணம் பாடிய பொடி பிரகாசிதம்கலந்த சுண்ணாம்பு சாம் புலவர் . பல் பலவகைப் பசுந்தாள் மீன் எலும்புத் நெல்லையப்பபிள்ளை - இவர் திருநெல் தூள் பட்சிகளின் புழுக்கை முதலியவற் வேலியி லிருந்த தமிழ்வித்வான் திருநெல் றையும் எருவாக உபயோகப்படுத்தி வரு வேலி புராணம் திருப்பாச்சூர் புராணம் கிறார்கள் . நிலத்தில் களர் இருந்தால் முதலிய பாடியவர் . பாச்சான் பிரண்டை பனையோலைகளைப் போட்டு மிதித்து அதிகத் தண்ணீர் கட்டி நெல்லைவருக்கக் கோவை - வேம்பத்தூர் னால் களர் எடுபட்டுப்போம் . பசுவின் புலவர்களுள் ஒருவாராகிய அம்பிகாபதி எருவைப் போட்டால் சாகம் நசியாக என்பவரா லியற்றப்பட்டது . இருக்கும் . நெற்குன்றவாண முதலியார் - இவர் தொண் நெற்பயிர்க்குத் தக்க நிலம் - நெற் டைநாட்டு நெற்குன் றமென்னும் ஊரில் பயிரானது அதிகத் தண்ணீ ருள்ள இடங் இருந்த வள்ளல் . காளமேகர் என்னும் களிலெல்லாம் மிகுதியாக விளையக்கூடி கவிவாணர் இவர் இல்லாதகாலத்து வீட்டு னும் களிமண் செம்மண் நதியோரம் முன்றிலில்வந்து கவிபாட அக்கவியைக் மணல்படுக்கை மிச்ரமண் முதலானவை கேட்ட தாதியொருத்தி தக்க பரிசளித் யே இப்பயிருக்கு ஏற்றவை . தனுப்பினள் . இதற்குள் முதலியார் வந்து ' நெற்பயிருக்கு வேண்டிய உழவு - மணி பொன் முதலிய தம் பொருள்களை நெல்லுக்கு நான்குழவு என்னும் பழ யுங் கொடுத்துத் தாமும் அடிமையென்று மொழி நம் நாட்டாருக்குத் தெரிந்த விஷ கற்கும்கவிவல்லவந் தணர் கோனபிகாளிக் யம் . நெல் தொன்றுதொட்டுச் சேற்றில் கியாம் விற்கும் பரிசனமாகி விட்டோம் விளையும் பயிராகையால் இதற்குப் புழுதி வடவேங்கடமும் பொற்குன் றமும் புகழ்க் யுழவு கூடாது . மேலும் மண் மட்க கங்காநதியும் பொதியமும் போல் நெற் வேண்டியதைக் கருதி நான்கு நாள் விட்டு குன்றமும் நம்மாபு மெங்காளும் நிலைநிற் விட்டு உழுதல் உத்தமம் . நெற்பயிரின்வேர் கவே எனப் பாடித் தந்தவர் . இவர் ஒரு அங்குலம் வளர்ந்து பரவும் தன்மை இருந்த ஊரில் களப்பாளன் என்னும் யுடையதாதலால் உழவுக்குத் தக்கபடி வேளாண்குலத்துக் கவியும் இருந்ததாகத் பயிர் விருத்தியாகும் . தெரிகிறது . திருப்புகலூரில் தரிசனார்த்த நெற்பயிர் - இது புன்செய நன்செய் மாக வந்தபோது திருப்புகலூரந்தாதி பாடி நிலங்களில் பயிரிடப்படுவது பூமியை யவர் . ( காளமேகர் காலம் ) . உடாது . கத கான்கு நாரின்வேர்