அபிதான சிந்தாமணி

நெய்யுண்டாழ்வான் 996 நெல் பாலையையும், பாடியுள்ளார். நீ படுந்து வேறுபாட்டினும் பலவகைப் படும். இந் யரை தலைமகனூர்க்குச் சென்று அவனறி நெல்வகை இந்தியாவில் (300)க்கு மேற் யும்படி கூறுவோமோவென்று தோழி தலை பட்ட வேறுபாடுள்ளன வென்பர். ஜபா மகளை நோக்கிக் கூறியதாக மகழ்விக்கின் னியர் இதில் (4000) வகைகளுக்கு மேற் சார். நற் (சக) இவர் பாடியனவாக மேற் பட்டிருக்கிற தென்பர். இவற்றின் நிறம் கூறிய பாடலொன்றும் அகத்திலொன்று பொன்மை, வெண்மை, இந்தியாவில் பூர் மாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக் வம் பெரும்பாலார் உழவைக் கொண்டே கின்ற ன. . எல்லா செல்வங்களையும் பெற்றனர். அர நெய்யுண்டாழ்வான் - எழுபத்தினாலு சிங் சனும் உழவரிடம் பெற்ற செல்வத்தா காசனாதிபதிகளில் ஒருவர். (குருபரம்) லேயே அரசாண்டு வந்தான். வேற்று நெருப்புக்கோழி - இது எல்லாப் பறவை நாட்டவரும் இந்நாட்டின் வளங்கண்டே களிலும் பெரிது, கால்கள் நீண்டிருக்கும். இந்நாட்டிற் படையெடுத்து வந்தனர். விரல்களைக்கொண்டிருக்கும். உயரம் ஆறடி அத்தகைய பெருஞ் செல்வத்தைத் தந்த முதல் எட்டடியிருக்கும். தலை சிறிது, நெல் தற்காலம் உழவர் தாழ்வடைந்ததால் தொடையி லிங்குமங்கும் மயிருண்டு, இது குறைவுபட்டது. அதற்குக் காரணம் நம் (2) மனிதரைத் தன்னுடம்பிற் றாங்கி ஓடும். நாட்டு எரு முதலிய அயல்நாடு சேருத இதன் சிறகுகள் சிறியவை; ஆதலால் மேற் லாம். இவ்வகை பெருமைபெற்ற நெல் கிளம்பிப் பறவா. அதிக விரைவாய் குதிரை லின் வகை கார்நெல், மணக்க த்தைநெல், வேகத்திற் கதிகம் ஓடும். இதின் பெட்டை வாலான், கருங்கு அவை, ஈர்க்குச்சம்பா, மணலில் முட்டையிட்டு அவயவங்காக்கும். புழுகுச் சம்பா, கைவரைச் சம்பா, செஞ் இதினிரகுகள் அழகாகவும் மெதுவாகவு சம்பா, கல்லுண்டைச் சம்பா, குண்டுச் மிருத்தலால் ஐரோப்பியர் முடியணிக் சம்பா, மல்லிகைச்சம்பா, இலுப்பைப்பூச் காக ஆப்பிரகரிதனை வேட்டையாடுகிறார் சம்பா, மணிச்சம்பா, வளை தடிச்சம்பா, கள், இது வேட்டையில் களைத்த காலத் கோரைச்சம்பா, குறுஞ்சம்பா, மிளகுச் துத் தன்னை வேட்டைக்காரர் பார்க்கவில் சம்பா, சீரகச்சம்பா, காளான் சம்பா, மைச் லையென வெண்ணித் தலையை மணலில் சம்பா, கோடைச்சம்பா, காடைச்சம்பா, மறைத்துக்கொள்ளும். இதன் முட்டை குன்றிமணிச்சம்பா, அன்னமழகிச் சம்பா, களை உணவாகவும், முட்டையோட்டைப் புட்டரிசி நெல் முதலிய பல உண்டு.. பான பாத்திரமாகவும், ஆபாணமாகவும் நெல்லின் பல வகுப்புகள் - நமது உபயோகிப்பர். இது ஆப்பிரிகா கண்டத் நாட்டில் விளைவிக்கும் நெல்லில் 1, கார், துப் பாலைவன வாசி. ஆகாரம் புல் பூண்டு 2. சம்பா, 3. குறுவை, 4. அன்ன தானம், முதலிய. 5. அறுபதாங்கோடை, 6, மிளகி, 7. செம் நெருப்புப்பொடி - இது வெடி மருந்து மிளகி, 8. சீரகச்சம்பா, 9. சிறுமணிச் நாளிகக் கருவிகளுக்கிடுவது. செய்முறை சம்பா, 10. சின்னசம்பா, 11. பெரிய சுவர்ச்சிலவணம் (வெடியுப்பு) பலம் (ரு) சம்பா, 12. வாடைச்சம்பா, 13. ஊசிச் கந்தகம் பலம் (க) சதுரக்கள்ளி அல்லது சம்பா, 14. இலுப்பைச்சம்பா, 15. மல் எருக்கன்கரி பலம் (க) இவைகளைப் பொ லிகைச்சம்பா, 16. கம்பன் சம்பா, 17. டித்துக் கலந்து சதுரக்கள்ளி, எருக்கு, கைவளைச்சம்பா, 18. குங்குமச்சம்பா, 19. வெள்ளைப்பூண்டு இவற்றின் ரஸங்களால் குண்டுச்சம்பா, 20. கோடைச்சம்பா, 21. காய்ச்சி வெயிலிலுலர்த்தி சருக்கரைபோல் ஈர்க்குச்சம்பா, 22. புனுகுச்சம்பா, 23. பிசைந்து உபயோகித்தலாம். இதற்கு துய்யமல்லிச்சம்பா, 24. மோரன்சம்பா, இரும்பு, ஈயங்களினாலாக்கப்பட்ட உருண் 25. பாலன் சம்பா , 26. சீவன் சம்பா , 27. டை தாக்குங் கருவி (குண்டு.) (சுக். நீ.) செம்லிப்பிரியன், 28, பிசானம், 29. மலை நெல் - புல்வகையில் சேர்ந்த பயிர். இது குலுக்கி, 30, மடுவிழுங்கி, 31. காடைக் உலகிலுள்ள எறும்பு முதல் யானை யீறாக கழுத்தன், 32. செம்பாளை, 33. பூம்பாளை, வள்ள எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் ஆகார 34. முட்டைக்கார், 35. கடப்புக்கார், 36. மாகவுள்ளது. இது, நன்செய், புன்செய் வெள்ளைக்கார், 37. மோசனம், 38. மணக் நிலங்களில் விளையும் பயிர். இவ்வகை கத்தை , 39. பிச்சைவாரி, 40. ஈசற் நெற்கள் உருவ வேறுபாட்டினும், உரிசை / கோவை, 41. இறங்குமேட்டான், 42.
நெய்யுண்டாழ்வான் 996 நெல் பாலையையும் பாடியுள்ளார் . நீ படுந்து வேறுபாட்டினும் பலவகைப் படும் . இந் யரை தலைமகனூர்க்குச் சென்று அவனறி நெல்வகை இந்தியாவில் ( 300 ) க்கு மேற் யும்படி கூறுவோமோவென்று தோழி தலை பட்ட வேறுபாடுள்ளன வென்பர் . ஜபா மகளை நோக்கிக் கூறியதாக மகழ்விக்கின் னியர் இதில் ( 4000 ) வகைகளுக்கு மேற் சார் . நற் ( சக ) இவர் பாடியனவாக மேற் பட்டிருக்கிற தென்பர் . இவற்றின் நிறம் கூறிய பாடலொன்றும் அகத்திலொன்று பொன்மை வெண்மை இந்தியாவில் பூர் மாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக் வம் பெரும்பாலார் உழவைக் கொண்டே கின்ற . . எல்லா செல்வங்களையும் பெற்றனர் . அர நெய்யுண்டாழ்வான் - எழுபத்தினாலு சிங் சனும் உழவரிடம் பெற்ற செல்வத்தா காசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குருபரம் ) லேயே அரசாண்டு வந்தான் . வேற்று நெருப்புக்கோழி - இது எல்லாப் பறவை நாட்டவரும் இந்நாட்டின் வளங்கண்டே களிலும் பெரிது கால்கள் நீண்டிருக்கும் . இந்நாட்டிற் படையெடுத்து வந்தனர் . விரல்களைக்கொண்டிருக்கும் . உயரம் ஆறடி அத்தகைய பெருஞ் செல்வத்தைத் தந்த முதல் எட்டடியிருக்கும் . தலை சிறிது நெல் தற்காலம் உழவர் தாழ்வடைந்ததால் தொடையி லிங்குமங்கும் மயிருண்டு இது குறைவுபட்டது . அதற்குக் காரணம் நம் ( 2 ) மனிதரைத் தன்னுடம்பிற் றாங்கி ஓடும் . நாட்டு எரு முதலிய அயல்நாடு சேருத இதன் சிறகுகள் சிறியவை ; ஆதலால் மேற் லாம் . இவ்வகை பெருமைபெற்ற நெல் கிளம்பிப் பறவா . அதிக விரைவாய் குதிரை லின் வகை கார்நெல் மணக்க த்தைநெல் வேகத்திற் கதிகம் ஓடும் . இதின் பெட்டை வாலான் கருங்கு அவை ஈர்க்குச்சம்பா மணலில் முட்டையிட்டு அவயவங்காக்கும் . புழுகுச் சம்பா கைவரைச் சம்பா செஞ் இதினிரகுகள் அழகாகவும் மெதுவாகவு சம்பா கல்லுண்டைச் சம்பா குண்டுச் மிருத்தலால் ஐரோப்பியர் முடியணிக் சம்பா மல்லிகைச்சம்பா இலுப்பைப்பூச் காக ஆப்பிரகரிதனை வேட்டையாடுகிறார் சம்பா மணிச்சம்பா வளை தடிச்சம்பா கள் இது வேட்டையில் களைத்த காலத் கோரைச்சம்பா குறுஞ்சம்பா மிளகுச் துத் தன்னை வேட்டைக்காரர் பார்க்கவில் சம்பா சீரகச்சம்பா காளான் சம்பா மைச் லையென வெண்ணித் தலையை மணலில் சம்பா கோடைச்சம்பா காடைச்சம்பா மறைத்துக்கொள்ளும் . இதன் முட்டை குன்றிமணிச்சம்பா அன்னமழகிச் சம்பா களை உணவாகவும் முட்டையோட்டைப் புட்டரிசி நெல் முதலிய பல உண்டு . . பான பாத்திரமாகவும் ஆபாணமாகவும் நெல்லின் பல வகுப்புகள் - நமது உபயோகிப்பர் . இது ஆப்பிரிகா கண்டத் நாட்டில் விளைவிக்கும் நெல்லில் 1 கார் துப் பாலைவன வாசி . ஆகாரம் புல் பூண்டு 2 . சம்பா 3 . குறுவை 4 . அன்ன தானம் முதலிய . 5 . அறுபதாங்கோடை 6 மிளகி 7 . செம் நெருப்புப்பொடி - இது வெடி மருந்து மிளகி 8 . சீரகச்சம்பா 9 . சிறுமணிச் நாளிகக் கருவிகளுக்கிடுவது . செய்முறை சம்பா 10 . சின்னசம்பா 11 . பெரிய சுவர்ச்சிலவணம் ( வெடியுப்பு ) பலம் ( ரு ) சம்பா 12 . வாடைச்சம்பா 13 . ஊசிச் கந்தகம் பலம் ( ) சதுரக்கள்ளி அல்லது சம்பா 14 . இலுப்பைச்சம்பா 15 . மல் எருக்கன்கரி பலம் ( ) இவைகளைப் பொ லிகைச்சம்பா 16 . கம்பன் சம்பா 17 . டித்துக் கலந்து சதுரக்கள்ளி எருக்கு கைவளைச்சம்பா 18 . குங்குமச்சம்பா 19 . வெள்ளைப்பூண்டு இவற்றின் ரஸங்களால் குண்டுச்சம்பா 20 . கோடைச்சம்பா 21 . காய்ச்சி வெயிலிலுலர்த்தி சருக்கரைபோல் ஈர்க்குச்சம்பா 22 . புனுகுச்சம்பா 23 . பிசைந்து உபயோகித்தலாம் . இதற்கு துய்யமல்லிச்சம்பா 24 . மோரன்சம்பா இரும்பு ஈயங்களினாலாக்கப்பட்ட உருண் 25 . பாலன் சம்பா 26 . சீவன் சம்பா 27 . டை தாக்குங் கருவி ( குண்டு . ) ( சுக் . நீ . ) செம்லிப்பிரியன் 28 பிசானம் 29 . மலை நெல் - புல்வகையில் சேர்ந்த பயிர் . இது குலுக்கி 30 மடுவிழுங்கி 31 . காடைக் உலகிலுள்ள எறும்பு முதல் யானை யீறாக கழுத்தன் 32 . செம்பாளை 33 . பூம்பாளை வள்ள எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் ஆகார 34 . முட்டைக்கார் 35 . கடப்புக்கார் 36 . மாகவுள்ளது . இது நன்செய் புன்செய் வெள்ளைக்கார் 37 . மோசனம் 38 . மணக் நிலங்களில் விளையும் பயிர் . இவ்வகை கத்தை 39 . பிச்சைவாரி 40 . ஈசற் நெற்கள் உருவ வேறுபாட்டினும் உரிசை / கோவை 41 . இறங்குமேட்டான் 42 .