அபிதான சிந்தாமணி

கெமோறநாயனார் 995 நெய்தற்றத்தனார் நெடுமாறநாயனார் - கூன்பாண்டியனுக்கு நெட்டிமையார் - பாண்டியன் பல்யாக ஒரு பெயர். சாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதியைப் பாடி நெடுமாறன் - இவர்க்கு நெல்வேலிவென்ற யவர். (புற-நா). நெடுமாறன் எனவும் பெயர். இவரே நின்ற நெட்டெழத்துக்கள் - உயிரெழுத்துக்களில் சீர்நெடுமாற நாயனார் இவருடன் நெல் | நெடிய ஓசைகளைப் பெற்ற, ஆ, ஈ, ள, வேலியில் பொருதவன் நந்திபோ தவன் | ஏ, ஐ, ஓ, ஒள எனும் எழுமாம். (நன்.) மனுடைய சேநாபதி உதயசந்திரன், நந்தி நெப்டியூன் - இந்தக் கிரகம் சூரியனுக்கு போதவன்மன் காலம் உதயேந்திரசாசனத் எட்டாவது வட்டத்திலிருப்பதாக காலி தால் கி. பி. 710 முதல் 760 வரை யென என்பவரால் (1846) வருஷத்தில் கண்டு அறியப்படுகிறது. திருஞானசம்பந்தர் கால பிடிக்கப்பட்டது. இது, சூரியனுக்கு (279) மும் இதுவாம். கோடியே (17) லக்ஷம் மைல் தூரத்திற்கப் நெடு முடிகிள்ளி - இவன் காரியாற்றிற் பால் இருந்து சூரியனைச் சுற்றிவருகிறது. போரிட்டுச் சேரர் பாண்டியர்களை வென்ற இது, சற்றேறக்குறைய (164) வருஷகால பாண்டியன். இவனுக்குக் கிள்ளிவளவன், அளவில் சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வருகிற மாவண்கிள்ளி, வடிவேற்கிள்ளி, வென் தென்பர். இதன் குறுக்களவு (34,800) வேற்கிள்ளி யெனவும் பெயர். இவன் கரி மைல், இசற்கு ஒரே உபக்கிரகம் உண் காற்சோமன் குமரன். இவன் காலத்திற் டென்பர். இது தன்னைத்தான் சுற்றும் புகார் கடல் கொண்டது. சோழர் மேன் நிலை அறியப்படவில்லை யென்பர். மை கெட்டது. இவன் குமரன் தொண் நெய் - 1. இது, தேஜஸ் தருவது, பாவத் டைமா னிளந்திரையன், (மணிமேகலை). தைப் போக்குவது, தேவர்க்கு யஞ்ஞமூல நெடுமொழிகூறல்- மன்னரின் மேம்பட்ட மாய் ஆகாரமாவது, இது காமதேனுவிடம் நிறைமதிபோலும் கொற்றக் குடையினை பிறந்தது. ஆகையால் பாபஹரம் என்று யுடையோற்கு ஒரு வீரன் தன்னுடைய விஷ்ணு தர்மோத்தரம் கூறுகிறது. மேம்பாட்டைத் தான் உயர்த்திச் சொல்லி 2. நெய்ப்புள்ள திரவப்பொருள். இது யது. (பு.வெ). மிருகங்களிடத்தும் மரக்கொட்டைகளிடத் நெடுமொழிவஞ்சி - பகைவர் தஞ்சேனை தும் எடுத்து உருக்கப்படும். பசு, ஆடு, யைக் கிட்டித் தன்னுடைய ஆண்மைத் எருமை, ஒட்டை முதலிய மிருகங்களிட தன்மையை உயர்த்திச் சொல்லியது.) மும், எள், ஆமணக்கு, இருப்பை , புன்னை , (பு-வெ )- வாதுமை, வேம்பு, புங்கு, தேங்காய், நெடும்பல்லியத்தனர் - பாண்டியன் பல் கடுகு, சேங்கொட்டை, முதலிய வித்துக்க யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதியைப் ளிடத்தும் நெய் எடுப்பர். பாடிப் பரிசுபெற்றவர். (புற-நா) நெய்க்குறி - தேரையர் செய்த மூத்திர நெடும்பாரநாயனூர்- இவர், இமயவரம்பன் பரீக்ஷை ஏல், தம்பி. பல்யானைச் செல்கெழுகுட்டுவனுக் நெய்தல் - நிலத்தின் வகைகளைக் காண்க. குப் புரோகிதர். இவர் தம்மாசனை நான் நெய்தற்கார்க்கியனார் - இவர் கடைச்சங்க 'சுவர்க்கம் புகவேண்டுமென அரசன் ஒன் மருவிய புலவருள் ஒருவர். இவர் பெயர் பது பெருவேள்வி வேட்பித்துப் பத்தாம் கார்க்கியனார். இவர் நெய் தலைப் பாடு தலில் வேள்வியில் தம்மனைவியுடன் சுவர்க்க வல்லவராதலில் இவர்க்கு இப்பெயர் வந் மடைந்தவர். (பதிற்றுப்பத்து). தது போலும். (குறு குரு-உக2) நெடுவெண்ணிலவினர் - இவர் கடைச்சங்க நெய்தற்சாயத்துய்த்த ஆவூர்க்கிழார் கடை மருவிய புலவருள் ஒருவர். இவர் குறுந் | ச்சங்கமருவிய புலவர். (அகநானூறு.) தொகையுள் ''நெடுவெண்ணில" வென நெய்தற்றத்தனார் - 1. கடைச்சங்கமருவிய நிலவை நோக்கிச் செய்யுள் கூறினமையின் புலவர். | இப்பெயர் பெற்றனர். குறு சஎ. பெண் '2. இவர் இயற்பெயர் தத்தனென்பதே. பாலார் ஆகலாம். வேறு தத்தனென்பார் பலருளராதலாலும், நெடுவேளாதன் - குன் றூர் கிழாராற் பா இவர் நெய்தற்றிணையைச் சிறப்பித்துப் டப்பட்டவன். (புற-நா). பாடியிருத்தலாலும் ஏனைய தத்தர்களின் நெடுவேள் குன்றம் - திருச்செங்குன்றென் இவர் வேறென்பது தெரிய நெய்தற்றத்த னும் குமரவேள் மலை, (சிலப்பதிகாரம்). | னர் எனப்பட்டார். நெய்தலேயன்றிப் வேள்விபருவேள்வி மேன் அரசன்
கெமோறநாயனார் 995 நெய்தற்றத்தனார் நெடுமாறநாயனார் - கூன்பாண்டியனுக்கு நெட்டிமையார் - பாண்டியன் பல்யாக ஒரு பெயர் . சாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதியைப் பாடி நெடுமாறன் - இவர்க்கு நெல்வேலிவென்ற யவர் . ( புற - நா ) . நெடுமாறன் எனவும் பெயர் . இவரே நின்ற நெட்டெழத்துக்கள் - உயிரெழுத்துக்களில் சீர்நெடுமாற நாயனார் இவருடன் நெல் | நெடிய ஓசைகளைப் பெற்ற வேலியில் பொருதவன் நந்திபோ தவன் | ஒள எனும் எழுமாம் . ( நன் . ) மனுடைய சேநாபதி உதயசந்திரன் நந்தி நெப்டியூன் - இந்தக் கிரகம் சூரியனுக்கு போதவன்மன் காலம் உதயேந்திரசாசனத் எட்டாவது வட்டத்திலிருப்பதாக காலி தால் கி . பி . 710 முதல் 760 வரை யென என்பவரால் ( 1846 ) வருஷத்தில் கண்டு அறியப்படுகிறது . திருஞானசம்பந்தர் கால பிடிக்கப்பட்டது . இது சூரியனுக்கு ( 279 ) மும் இதுவாம் . கோடியே ( 17 ) லக்ஷம் மைல் தூரத்திற்கப் நெடு முடிகிள்ளி - இவன் காரியாற்றிற் பால் இருந்து சூரியனைச் சுற்றிவருகிறது . போரிட்டுச் சேரர் பாண்டியர்களை வென்ற இது சற்றேறக்குறைய ( 164 ) வருஷகால பாண்டியன் . இவனுக்குக் கிள்ளிவளவன் அளவில் சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வருகிற மாவண்கிள்ளி வடிவேற்கிள்ளி வென் தென்பர் . இதன் குறுக்களவு ( 34 800 ) வேற்கிள்ளி யெனவும் பெயர் . இவன் கரி மைல் இசற்கு ஒரே உபக்கிரகம் உண் காற்சோமன் குமரன் . இவன் காலத்திற் டென்பர் . இது தன்னைத்தான் சுற்றும் புகார் கடல் கொண்டது . சோழர் மேன் நிலை அறியப்படவில்லை யென்பர் . மை கெட்டது . இவன் குமரன் தொண் நெய் - 1 . இது தேஜஸ் தருவது பாவத் டைமா னிளந்திரையன் ( மணிமேகலை ) . தைப் போக்குவது தேவர்க்கு யஞ்ஞமூல நெடுமொழிகூறல் - மன்னரின் மேம்பட்ட மாய் ஆகாரமாவது இது காமதேனுவிடம் நிறைமதிபோலும் கொற்றக் குடையினை பிறந்தது . ஆகையால் பாபஹரம் என்று யுடையோற்கு ஒரு வீரன் தன்னுடைய விஷ்ணு தர்மோத்தரம் கூறுகிறது . மேம்பாட்டைத் தான் உயர்த்திச் சொல்லி 2 . நெய்ப்புள்ள திரவப்பொருள் . இது யது . ( பு . வெ ) . மிருகங்களிடத்தும் மரக்கொட்டைகளிடத் நெடுமொழிவஞ்சி - பகைவர் தஞ்சேனை தும் எடுத்து உருக்கப்படும் . பசு ஆடு யைக் கிட்டித் தன்னுடைய ஆண்மைத் எருமை ஒட்டை முதலிய மிருகங்களிட தன்மையை உயர்த்திச் சொல்லியது . ) மும் எள் ஆமணக்கு இருப்பை புன்னை ( பு - வெ ) வாதுமை வேம்பு புங்கு தேங்காய் நெடும்பல்லியத்தனர் - பாண்டியன் பல் கடுகு சேங்கொட்டை முதலிய வித்துக்க யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதியைப் ளிடத்தும் நெய் எடுப்பர் . பாடிப் பரிசுபெற்றவர் . ( புற - நா ) நெய்க்குறி - தேரையர் செய்த மூத்திர நெடும்பாரநாயனூர் - இவர் இமயவரம்பன் பரீக்ஷை ஏல் தம்பி . பல்யானைச் செல்கெழுகுட்டுவனுக் நெய்தல் - நிலத்தின் வகைகளைக் காண்க . குப் புரோகிதர் . இவர் தம்மாசனை நான் நெய்தற்கார்க்கியனார் - இவர் கடைச்சங்க ' சுவர்க்கம் புகவேண்டுமென அரசன் ஒன் மருவிய புலவருள் ஒருவர் . இவர் பெயர் பது பெருவேள்வி வேட்பித்துப் பத்தாம் கார்க்கியனார் . இவர் நெய் தலைப் பாடு தலில் வேள்வியில் தம்மனைவியுடன் சுவர்க்க வல்லவராதலில் இவர்க்கு இப்பெயர் வந் மடைந்தவர் . ( பதிற்றுப்பத்து ) . தது போலும் . ( குறு குரு - உக2 ) நெடுவெண்ணிலவினர் - இவர் கடைச்சங்க நெய்தற்சாயத்துய்த்த ஆவூர்க்கிழார் கடை மருவிய புலவருள் ஒருவர் . இவர் குறுந் | ச்சங்கமருவிய புலவர் . ( அகநானூறு . ) தொகையுள் ' ' நெடுவெண்ணில வென நெய்தற்றத்தனார் - 1 . கடைச்சங்கமருவிய நிலவை நோக்கிச் செய்யுள் கூறினமையின் புலவர் . | இப்பெயர் பெற்றனர் . குறு சஎ . பெண் ' 2 . இவர் இயற்பெயர் தத்தனென்பதே . பாலார் ஆகலாம் . வேறு தத்தனென்பார் பலருளராதலாலும் நெடுவேளாதன் - குன் றூர் கிழாராற் பா இவர் நெய்தற்றிணையைச் சிறப்பித்துப் டப்பட்டவன் . ( புற - நா ) . பாடியிருத்தலாலும் ஏனைய தத்தர்களின் நெடுவேள் குன்றம் - திருச்செங்குன்றென் இவர் வேறென்பது தெரிய நெய்தற்றத்த னும் குமரவேள் மலை ( சிலப்பதிகாரம் ) . | னர் எனப்பட்டார் . நெய்தலேயன்றிப் வேள்விபருவேள்வி மேன் அரசன்