அபிதான சிந்தாமணி

நீலை 998 நூல் இதிகா மேபாமோ, ஒரு விட 2. சங்கமவின் என்னும் வைசியன் இதனை சூக்ஷமாலங்காரம் என்பர் வட மனைவி. கோவலன் கொலை யுண்டிறக்க நூலார். (தண்டி .) முற்பிறப்பில் அவனைச் சபித்தவள், (சிலப் நுளம்பு - கொதுகின் சாதியிற் சிறி தாகிய பதிகாரம்.) ஒருவகை. 3. அஜமேடன் தேவி. இவள் புத்திரர் நுளையர் - செம்படவர்க்கு ஒரு பெயர். துஷ்யந்தன், பரமேஷ்டி முதலானவர்கள். நீலை - கும்பன் பெண், கிருஷ்ணன் தேவி. நூ நீளன் - அசமீடனுக்கு நளனியிடம் உதித்த குமரன், இவன் குமரன் சாந்தி. நூலிற்குப் பத்துவகை அழது - சுருங்கச் நீளாதேவி - விஷ்ணு மூர்த்தியின் சாத்தி. சொல்லல், விளங்கவைத்தல், நவின்றோர் நீளோபாபக்தர் - இவர் ஒரு வேதியர். துக் க்கு இனிமை, நன்மொழி புணர்த்தல், காராம் எனும் பக்தருக்குச் சீடர், இவர் ஒசையுடைமை, ஆழமுடைத்தா தல், அரிகீர்த்தனை செய்துகொண்டு பிக்ஷை முறையின்வைப்பு, உலகமலையாமை, விழு செய்து மனைவியுடன் வாழ்ந்து வருநாளில் மியது பயத்தல், விளங்கு உதாரணத்தது. தம் குமரிக்கு மணநாள் நெருங்கியது கண்டு (நன் - பா.) வருந்தப் பெருமாள் ஒரு விருத்த வேதிய நூல்-1. இது முதனூல், வழி நூல், சார்பு ராய் வந்து தமக்கு அன்னமிடும்படி தாம் நூல் என மூவகைப்படும். அவற்றுள் கொண்டுவந்த சிறிது அமுதைச் சமைப் முதனூலாவது, ஆதிபகவனால் ஆன்மாக் பதில் கூடப்போட்டுச் சமைக்கச் செய்து கள் பொருட்டுத் திருவாய்மலர்ந்தருளிய பெருமாளுக்கு நிவேதனஞ் செய்வித்து வேதாகமங்களாம். வழி நூலாவது, முதல் அதை அவர்கள் அளிக்கவுண்டு நீளோபா வன் நூலை முழுதும் ஒத்துச் சிறிது வேறு வை நோக்கி நாளை உன்குமரியின் திருமண பட்டிருப்பதாம், சார்பு நூலாவது, முத மாதலின் அதனில் நானும் உண்டு களித் னூற்கும் வழி ஏற்கும் சிறிதொத்து வேறு திருக்க வெண்ணுகிறேனெனக் கேட்டு, பாடுடைய தாய் முடிவதாம். எதிர் ஏலென் அவ்வகை இருந்து அம் மணத்திற்கு வேண் பது மொன்றுண்டு. அது முதல்வனூலின் டிய எல்லா மடைத்தொழில் முற்றும் முடிந்த பொருளை ஓராசிரியன் யாதானு தாமே செய்தும் உண்ட பரிகல முதலிய மோர் காரணத்தாற் பிறழ வைத்தால் வற்றைத் தாமே புறத்திட்டு மணந்தீர்ந்த அதனை கருவியாற்றிரிபு காட்டி ஒருவா பின் நீளோபா சுற்றத்தினர்க்கு வேஷ்டி மை வைத்தற்கு ஒள்ளியோனொரு புலவ முதலிய கொடுக்கையில் இவ்வேதியர்க்கும் னால் உய்க்கப்படுவது. (யாப்பு - இலக் ஒரு வேஷ்டி தா விடோபா, விடோபா, கணம்.) என்று அவர் கூறிய பெயரிட்டழைக்க 2. இது சாத்திரத்திற்கு ஒரு பெயர். மறைந்தது கண்டு, இவ்வாறு நம்மிடம் வந் பஞ்சினாலாகிய நூல் கனத்த மரத்தின் தோன் கண்ணன் என்று வருந்துகையில் கோணல் முதலிய தீர்த்து செம்மைப்படுத்து பெருமாள் கனவிடைத்தோன்றி உன் வதுபோல் மாணாக்கரது மனக்குற்றங்களை அன்பினை உலகறிய வந்தேனென்று தரி நீக்கிச் செம்மையுறச் செய்தலின் இது சனந்தந்து ஆசீர்வதித்து மறைந்தனர். உவமை ஆகுபெயராய்ச் சாத்திரத்திற்கும் நீறுபூசிகள் - இது வேளாளரை ஜைநர் கூறப்பட்டது. (நன்.) கூறும் சொல். இவர்கள் சிவனடியவர்கள் 3. இது பொதுச்சிறப் பென்னும் பாயி காலத்து ஜைநர்களாக இருந்து சைவர்க ரங்களையுடைத்தாய் முதல் வழி சார்பென் ளாக மாறியவர்கள். னும் மூன்றிலொன்றாய் அறம் பொருளின் பம் வீடென்னும் நான்கையுந் தருவதாய் ஏழு மதங்களைத் தழுவி, பத்துவகைக் குற் றங்கணீங்கப் பெற்றதாய், பத்துவகை அழ வக்கிராயுதன் - திருதராட்டிரன் குமரன். குடைத்தாய், (கூட) உத்திகளைப் புணர்க் பட்ப அணி- இது பிறர் கருத்தைத் தெரிந்து கப் பெற்ற தாய், ஒத்து, படலம், எனும் கொண்டு வேறுபட மொழியாது குறிப் உறுப்புக்களைப் பெற்றுச் சூத்திரங் காண் பினாலாயினும், தொழிலினாலாயினும், அரி டிகை விருத்தியெனும் விகற்பங்களையுடை தாகநோக்கி உணருந் தன்மையுடையது. | யது. (நன்னூல்.) 125
நீலை 998 நூல் இதிகா மேபாமோ ஒரு விட 2 . சங்கமவின் என்னும் வைசியன் இதனை சூக்ஷமாலங்காரம் என்பர் வட மனைவி . கோவலன் கொலை யுண்டிறக்க நூலார் . ( தண்டி . ) முற்பிறப்பில் அவனைச் சபித்தவள் ( சிலப் நுளம்பு - கொதுகின் சாதியிற் சிறி தாகிய பதிகாரம் . ) ஒருவகை . 3 . அஜமேடன் தேவி . இவள் புத்திரர் நுளையர் - செம்படவர்க்கு ஒரு பெயர் . துஷ்யந்தன் பரமேஷ்டி முதலானவர்கள் . நீலை - கும்பன் பெண் கிருஷ்ணன் தேவி . நூ நீளன் - அசமீடனுக்கு நளனியிடம் உதித்த குமரன் இவன் குமரன் சாந்தி . நூலிற்குப் பத்துவகை அழது - சுருங்கச் நீளாதேவி - விஷ்ணு மூர்த்தியின் சாத்தி . சொல்லல் விளங்கவைத்தல் நவின்றோர் நீளோபாபக்தர் - இவர் ஒரு வேதியர் . துக் க்கு இனிமை நன்மொழி புணர்த்தல் காராம் எனும் பக்தருக்குச் சீடர் இவர் ஒசையுடைமை ஆழமுடைத்தா தல் அரிகீர்த்தனை செய்துகொண்டு பிக்ஷை முறையின்வைப்பு உலகமலையாமை விழு செய்து மனைவியுடன் வாழ்ந்து வருநாளில் மியது பயத்தல் விளங்கு உதாரணத்தது . தம் குமரிக்கு மணநாள் நெருங்கியது கண்டு ( நன் - பா . ) வருந்தப் பெருமாள் ஒரு விருத்த வேதிய நூல் - 1 . இது முதனூல் வழி நூல் சார்பு ராய் வந்து தமக்கு அன்னமிடும்படி தாம் நூல் என மூவகைப்படும் . அவற்றுள் கொண்டுவந்த சிறிது அமுதைச் சமைப் முதனூலாவது ஆதிபகவனால் ஆன்மாக் பதில் கூடப்போட்டுச் சமைக்கச் செய்து கள் பொருட்டுத் திருவாய்மலர்ந்தருளிய பெருமாளுக்கு நிவேதனஞ் செய்வித்து வேதாகமங்களாம் . வழி நூலாவது முதல் அதை அவர்கள் அளிக்கவுண்டு நீளோபா வன் நூலை முழுதும் ஒத்துச் சிறிது வேறு வை நோக்கி நாளை உன்குமரியின் திருமண பட்டிருப்பதாம் சார்பு நூலாவது முத மாதலின் அதனில் நானும் உண்டு களித் னூற்கும் வழி ஏற்கும் சிறிதொத்து வேறு திருக்க வெண்ணுகிறேனெனக் கேட்டு பாடுடைய தாய் முடிவதாம் . எதிர் ஏலென் அவ்வகை இருந்து அம் மணத்திற்கு வேண் பது மொன்றுண்டு . அது முதல்வனூலின் டிய எல்லா மடைத்தொழில் முற்றும் முடிந்த பொருளை ஓராசிரியன் யாதானு தாமே செய்தும் உண்ட பரிகல முதலிய மோர் காரணத்தாற் பிறழ வைத்தால் வற்றைத் தாமே புறத்திட்டு மணந்தீர்ந்த அதனை கருவியாற்றிரிபு காட்டி ஒருவா பின் நீளோபா சுற்றத்தினர்க்கு வேஷ்டி மை வைத்தற்கு ஒள்ளியோனொரு புலவ முதலிய கொடுக்கையில் இவ்வேதியர்க்கும் னால் உய்க்கப்படுவது . ( யாப்பு - இலக் ஒரு வேஷ்டி தா விடோபா விடோபா கணம் . ) என்று அவர் கூறிய பெயரிட்டழைக்க 2 . இது சாத்திரத்திற்கு ஒரு பெயர் . மறைந்தது கண்டு இவ்வாறு நம்மிடம் வந் பஞ்சினாலாகிய நூல் கனத்த மரத்தின் தோன் கண்ணன் என்று வருந்துகையில் கோணல் முதலிய தீர்த்து செம்மைப்படுத்து பெருமாள் கனவிடைத்தோன்றி உன் வதுபோல் மாணாக்கரது மனக்குற்றங்களை அன்பினை உலகறிய வந்தேனென்று தரி நீக்கிச் செம்மையுறச் செய்தலின் இது சனந்தந்து ஆசீர்வதித்து மறைந்தனர் . உவமை ஆகுபெயராய்ச் சாத்திரத்திற்கும் நீறுபூசிகள் - இது வேளாளரை ஜைநர் கூறப்பட்டது . ( நன் . ) கூறும் சொல் . இவர்கள் சிவனடியவர்கள் 3 . இது பொதுச்சிறப் பென்னும் பாயி காலத்து ஜைநர்களாக இருந்து சைவர்க ரங்களையுடைத்தாய் முதல் வழி சார்பென் ளாக மாறியவர்கள் . னும் மூன்றிலொன்றாய் அறம் பொருளின் பம் வீடென்னும் நான்கையுந் தருவதாய் ஏழு மதங்களைத் தழுவி பத்துவகைக் குற் றங்கணீங்கப் பெற்றதாய் பத்துவகை அழ வக்கிராயுதன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . குடைத்தாய் ( கூட ) உத்திகளைப் புணர்க் பட்ப அணி - இது பிறர் கருத்தைத் தெரிந்து கப் பெற்ற தாய் ஒத்து படலம் எனும் கொண்டு வேறுபட மொழியாது குறிப் உறுப்புக்களைப் பெற்றுச் சூத்திரங் காண் பினாலாயினும் தொழிலினாலாயினும் அரி டிகை விருத்தியெனும் விகற்பங்களையுடை தாகநோக்கி உணருந் தன்மையுடையது . | யது . ( நன்னூல் . ) 125