மூலிகை மர்மம்

சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார் 1899 சென்னை ஸ்ரீலட்சுமி நாராயண விலாச அச்சுக்கூடம் Tamil Heritage Foundation