மூலிகை மர்மம்

Digital collection of Tamil Heritage Foundation -- - சிவராம் ஜெயம். AL . ' - - - -- - S | F : MOOLIGAI MARMAM உயிரெழுத்து, மூலிகை மர்மம். இஃது. சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியாரவர்களால் பன் நூற்கிணங்க இயற்றப்பட்டு. மேற்படி கிரந்தகர்த்தா அவர்களால் சென்னை ஸ்ரீலட்சுமி நாராயண விலாச அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பித்தனர். Registered Copy right. 1899. இதன் விலை அணா 8.
Digital collection of Tamil Heritage Foundation - - - சிவராம் ஜெயம் . AL . ' - - - - - - S | F : MOOLIGAI MARMAM உயிரெழுத்து மூலிகை மர்மம் . இஃது . சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியாரவர்களால் பன் நூற்கிணங்க இயற்றப்பட்டு . மேற்படி கிரந்தகர்த்தா அவர்களால் சென்னை ஸ்ரீலட்சுமி நாராயண விலாச அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பித்தனர் . Registered Copy right . 1899 . இதன் விலை அணா 8 .