எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

(50) பதிற்றுப் பத்து உசு'. பீடுகெழுசெல்வமென்றது படைச் செல்வம், SS - வலி. மரீப'கண் கொத்து அப்படைக்கத்திலே நாள்தோலும், அயர் -தும் துயிலெழுந்தும் உலலிப் பழகின் கண் (cன'ன்றவாறு. என்றபோ.று. (எ) கூடலயை ; (உ) பெரும், (க்க) தார்ப்புனலை (கரு) நான் னர் (கசு) உருப்பாரப்பிள யாகையாலே, யான் கிளானை ஓeir ம கேட் கின்றேன்; (உசு) பீடுகெழுசெல்வம் மரீ இயகண் (20) முயக்கத்துப் (உக) பொழுது கொண்மாயின் மென்பிணியவிழ (உ.உ) நான் பல நினக்கு எவன் கழியுமோவெனிக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க.. இதனாற்சொல்லியது, அவன் காமவேட்கையிற் போர்வேட்கை மிகுத் துக்கூறியவாறாயிற்று; (க்க) தார்ப்புன (கரு) தன்னார் (க) உருப்பறந்ரப்பினை யென எடுத்துச்செலவினைப் போட்டுக்கூறினமையால், அதை வஞ்சித்தும் அப்பாடா ஹாட்ற்று . அ. 'கொல்களிறு' என்பது கூன். இதன்பதிகத்துக் க... வுட்பத்தினியென்றது, கண்ணகி, இடும்பிலென் 'து' இடும்பாதவனத்தை . புpம் - அங்க ....ம்... வாலிழைகழித்த பெண்டிசென்றது, அப்பழைய பெண்டி. - கூந்தன் முரற்கியொன்றது, அவர்கூந்தல் அரித்து திரிந்த கயிற்றில், குஞ்சரவொழுகைபூட்டியது. அப்பழையன் வேம்பினை ஏற்றிக்கொ ண்டுபோதற்கு. - குடிக்குரியோரென்றது அரசிற்குரியாரை, (பதிகம்.) வடவ ருட்கும் வான்றோய் வெல்கொடிக் குடவர் கோமா னெடுஞ்சேர வாதற்குச் சோழன் மணக்கிள்ளி யீன்ற மகன் கடவுட் பத்தினிக் கற்கோள் வேண்டிக் கானவில் கானங் கணையிற் போகி யாரிய வண்ணலை வீட்டிப் பேரிசை யின்ப லருவிக் கங்கை மண்ணி பினந்தெரி பல்லான் கன்றொடு கொண்டு மாறா வல்வி விடும்பிற் புறத்திறுத் துறுபுலி யன்ன வயவர் வீழ்ச் சிறுகுர் னெய்தல் வியலூர் நா.றி. யக்கரை நண்ணிக் கொடுக செறிந்து
( 50 ) பதிற்றுப் பத்து உசு ' . பீடுகெழுசெல்வமென்றது படைச் செல்வம் SS - வலி . மரீப ' கண் கொத்து அப்படைக்கத்திலே நாள்தோலும் அயர் - தும் துயிலெழுந்தும் உலலிப் பழகின் கண் ( cன ' ன்றவாறு . என்றபோ . று . ( ) கூடலயை ; ( ) பெரும் ( க்க ) தார்ப்புனலை ( கரு ) நான் னர் ( கசு ) உருப்பாரப்பிள யாகையாலே யான் கிளானை ஓeir கேட் கின்றேன் ; ( உசு ) பீடுகெழுசெல்வம் மரீ இயகண் ( 20 ) முயக்கத்துப் ( உக ) பொழுது கொண்மாயின் மென்பிணியவிழ ( . ) நான் பல நினக்கு எவன் கழியுமோவெனிக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க . . இதனாற்சொல்லியது அவன் காமவேட்கையிற் போர்வேட்கை மிகுத் துக்கூறியவாறாயிற்று ; ( க்க ) தார்ப்புன ( கரு ) தன்னார் ( ) உருப்பறந்ரப்பினை யென எடுத்துச்செலவினைப் போட்டுக்கூறினமையால் அதை வஞ்சித்தும் அப்பாடா ஹாட்ற்று . . ' கொல்களிறு ' என்பது கூன் . இதன்பதிகத்துக் . . . வுட்பத்தினியென்றது கண்ணகி இடும்பிலென் ' து ' இடும்பாதவனத்தை . புpம் - அங்க . . . . ம் . . . வாலிழைகழித்த பெண்டிசென்றது அப்பழைய பெண்டி . - கூந்தன் முரற்கியொன்றது அவர்கூந்தல் அரித்து திரிந்த கயிற்றில் குஞ்சரவொழுகைபூட்டியது . அப்பழையன் வேம்பினை ஏற்றிக்கொ ண்டுபோதற்கு . - குடிக்குரியோரென்றது அரசிற்குரியாரை ( பதிகம் . ) வடவ ருட்கும் வான்றோய் வெல்கொடிக் குடவர் கோமா னெடுஞ்சேர வாதற்குச் சோழன் மணக்கிள்ளி யீன்ற மகன் கடவுட் பத்தினிக் கற்கோள் வேண்டிக் கானவில் கானங் கணையிற் போகி யாரிய வண்ணலை வீட்டிப் பேரிசை யின்ப லருவிக் கங்கை மண்ணி பினந்தெரி பல்லான் கன்றொடு கொண்டு மாறா வல்வி விடும்பிற் புறத்திறுத் துறுபுலி யன்ன வயவர் வீழ்ச் சிறுகுர் னெய்தல் வியலூர் நா . றி . யக்கரை நண்ணிக் கொடுக செறிந்து