எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

நான்காம் பத்து மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கிழை பணிந்து மெல்லியன் மகளி ரெழினலஞ் சிறப்பப் பாணர் டைம்பூ மலைய விளைய . உரு ரின்களி வழாது மென்சொ லமர்ந்து நெஞ்சுமலி யுவகையர் வியன்களம் வாழ்த்தத் தோட்டி நீவாது தொடிசேர்பு நின்று பாக சேவலி னொண்பொறி பிசிரக் காடுதலைக் கொண்ட நாடுகா எனவிர்சுட கூ ழல் விடுப்பு மரீஇய மைந்திற் றொழில்புகல் யானை நல்குவன் பல்வே. துறை - விறலியாற்றுப்படை - வண்ண ழம் தூக்கும் அது. பெயர் -- ( 2. கூ) நாடுகாணவிர்சுடர், க. போர்நிழற்புகன்ற சுற்றமென் றது படைத்தலைவரை, ஊர்முக மென் றது படைபொருமிடத்தை (சா) ஆடவர் போர்முகத்திறுப்ப (ரு) வயலிலே (சு) வந்து - இறை கொண்டன்று தானை ; (எ ). காை நர்யார், இனிப் பிறர்: (உ) பெரும், நின்றானை (க) சுற்றமொடு ஊர்முகத்து (உ-) இறாஅலிய் (எ) ரெனச் சொல்லிப் பேணி யென மாறிக் கூட்டுக, க. ஒன்னாரென்றது. முன்சொன்ன (அ) மன்னெயின்மறவால்லாத கைவரை, (க) வெண்டோடு நிலை இய (க) பூமலைக்தென் மாறிக் கூட்டுக. கக, மன்பதைரெப்பியென் றது - தப்படையை அவ்வேந்தர்நாட்டுத் தன் ஆணையானே நிரப்பியென்றவாறு. கஉ , வெண்றியாடியவென்னும் பெயரெச்சத்திற்கு மீகையென்னும் பெயரினை அவன்றான் வென்றியாடுதற்குக் கருப்யோகிய கையொக் கருவிப் பெயராக்குக. - - மீகை - மேலொத் தகை, க. பொனங்கண்ணியும் பொலந்தேரும் நன் ன ற்கு அடையா க்கு க. கள். உண்னம் சாயவென்றது. தன்னொடு பொரக்கருதுவார். இமித் தம்பார்த்தவழி அவர்க்கு வென்றியின்மையில் கரித்து காட்டவொன்றவாறு. அ. வறிது .ட்டு... அரிய. Aanth: ஐது களிப்பு விறக்க விடும் பண்ட ம்
நான்காம் பத்து மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கிழை பணிந்து மெல்லியன் மகளி ரெழினலஞ் சிறப்பப் பாணர் டைம்பூ மலைய விளைய . உரு ரின்களி வழாது மென்சொ லமர்ந்து நெஞ்சுமலி யுவகையர் வியன்களம் வாழ்த்தத் தோட்டி நீவாது தொடிசேர்பு நின்று பாக சேவலி னொண்பொறி பிசிரக் காடுதலைக் கொண்ட நாடுகா எனவிர்சுட கூ ழல் விடுப்பு மரீஇய மைந்திற் றொழில்புகல் யானை நல்குவன் பல்வே . துறை - விறலியாற்றுப்படை - வண்ண ழம் தூக்கும் அது . பெயர் - - ( 2 . கூ ) நாடுகாணவிர்சுடர் . போர்நிழற்புகன்ற சுற்றமென் றது படைத்தலைவரை ஊர்முக மென் றது படைபொருமிடத்தை ( சா ) ஆடவர் போர்முகத்திறுப்ப ( ரு ) வயலிலே ( சு ) வந்து - இறை கொண்டன்று தானை ; ( ) . காை நர்யார் இனிப் பிறர் : ( ) பெரும் நின்றானை ( ) சுற்றமொடு ஊர்முகத்து ( - ) இறாஅலிய் ( ) ரெனச் சொல்லிப் பேணி யென மாறிக் கூட்டுக . ஒன்னாரென்றது . முன்சொன்ன ( ) மன்னெயின்மறவால்லாத கைவரை ( ) வெண்டோடு நிலை இய ( ) பூமலைக்தென் மாறிக் கூட்டுக . கக மன்பதைரெப்பியென் றது - தப்படையை அவ்வேந்தர்நாட்டுத் தன் ஆணையானே நிரப்பியென்றவாறு . கஉ வெண்றியாடியவென்னும் பெயரெச்சத்திற்கு மீகையென்னும் பெயரினை அவன்றான் வென்றியாடுதற்குக் கருப்யோகிய கையொக் கருவிப் பெயராக்குக . - - மீகை - மேலொத் தகை . பொனங்கண்ணியும் பொலந்தேரும் நன் ற்கு அடையா க்கு . கள் . உண்னம் சாயவென்றது . தன்னொடு பொரக்கருதுவார் . இமித் தம்பார்த்தவழி அவர்க்கு வென்றியின்மையில் கரித்து காட்டவொன்றவாறு . . வறிது . ட்டு . . . அரிய . Aanth : ஐது களிப்பு விறக்க விடும் பண்ட ம்