எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

மூன்றாம் பத்து நின் படைஞர், சேர்ந்த மன்றங் கழுதை போக ரு நீ, யுடன்றோர் மன்னெயி றோட்டி வையா கடுங்கா லொற்றலிற் சுடர்சிறந் துருத்துப் பசும்பிசி ரொள்ளழ லாடிய மருங்கி - னாண்டலை வழங்குங் கானுணங்கு கடுநெறி', ''முனையகன் பெரும்பா ழாக மன்னிய கா வுருமுறழ் பிரங்கு முரசிற் பெருமலை வரையிழி பருவியி னொளிறு கொடி நுடங்கக் கடும்பரிக் கதழ்சிற ககைப்பா" நெடுந்தே ரோட்டிய பிற மதன்றலை நாடே.. துறை - வஞ்சித்துறைப்பாடாண்பாட்டு. வண்ணம் - ஒழுதவண்ணழம் சொற்சீர்வண்ணமும், தூக்கு - செந்தூக்கும் வஞ்சித்நூக்கும். பெயர் - (அ) கானுணங்குகடுநெறி, - 2, கடாச்சென்னியென்னும் ஒற்று மெலிந்தது. - ஈ', கழுதை போகியென்பதனைப் போகயொத்திரிக்க. ரு. தோட்டி - கானல். எ. அழல் - காட்டுத்தீ. - - - அ. கானுணங்கு சடுநெறி யென்றது மழையின்மையாற் கானம். - இந்த கடியவழியென்றவாறு. இச்சி நட்பானே, இதற்கு, 'கானுணங்கு கடுநெறி' என்று பெயராயிற்று - " க, முனை - ஆறலைகள் வர்செய்யும் போர், ம் க2. செல்லின் கடுமை ஆற்றல்தோறப்பறவையாகக் கூறுவான் உபசார வழக்குப்பற்றிச் சிறகு அகைப்பவென்றானென்'க. (60) முச்சிநெடுவென ஓடு விரித்து அதனைத் (கx) தேரோட்டிய வெண்பதெனொடு முடிக்க, (க) நீ (6:15.) தேரோட்டிய பிறர்மாடு அழிந்த வாழ: சொல்லின், - நாடு (க) நிர்மாவழங்கிள் வயல் பின்பு கலப் ைபவழங்கா; " (உ) நின்யானை - - (.) யினம் பாந்தவயல் பின் செல்வம் பாத்தபையறியா; (ச) படை யாளர்சேர்ந்த மன் நம் கழுதையா லுழப்பட, (ரு) 8 உடன் , அரசர் தங்க கரி.-- கண் பின்பு தமக்கு அரணாகக்காவலாளர் வைக்கப்படா; இவ்வாறு அழித்த படியேப்பன்றிச் சில்லிடங்கள் (+) கடுங்கால் ஒற்றலில், (எ) அழலாடிய மருங்கினை யுடைய கானுணங்குக்கு மெனேயும் முனை களையுமுடைய அக. ன்ற பெரும் பாழாக நின்றarக்க -டி. வினே முடிசெய்க. .
மூன்றாம் பத்து நின் படைஞர் சேர்ந்த மன்றங் கழுதை போக ரு நீ யுடன்றோர் மன்னெயி றோட்டி வையா கடுங்கா லொற்றலிற் சுடர்சிறந் துருத்துப் பசும்பிசி ரொள்ளழ லாடிய மருங்கி - னாண்டலை வழங்குங் கானுணங்கு கடுநெறி ' ' ' முனையகன் பெரும்பா ழாக மன்னிய கா வுருமுறழ் பிரங்கு முரசிற் பெருமலை வரையிழி பருவியி னொளிறு கொடி நுடங்கக் கடும்பரிக் கதழ்சிற ககைப்பா நெடுந்தே ரோட்டிய பிற மதன்றலை நாடே . . துறை - வஞ்சித்துறைப்பாடாண்பாட்டு . வண்ணம் - ஒழுதவண்ணழம் சொற்சீர்வண்ணமும் தூக்கு - செந்தூக்கும் வஞ்சித்நூக்கும் . பெயர் - ( ) கானுணங்குகடுநெறி - 2 கடாச்சென்னியென்னும் ஒற்று மெலிந்தது . - ' கழுதை போகியென்பதனைப் போகயொத்திரிக்க . ரு . தோட்டி - கானல் . . அழல் - காட்டுத்தீ . - - - . கானுணங்கு சடுநெறி யென்றது மழையின்மையாற் கானம் . - இந்த கடியவழியென்றவாறு . இச்சி நட்பானே இதற்கு ' கானுணங்கு கடுநெறி ' என்று பெயராயிற்று - முனை - ஆறலைகள் வர்செய்யும் போர் ம் க2 . செல்லின் கடுமை ஆற்றல்தோறப்பறவையாகக் கூறுவான் உபசார வழக்குப்பற்றிச் சிறகு அகைப்பவென்றானென் ' . ( 60 ) முச்சிநெடுவென ஓடு விரித்து அதனைத் ( கx ) தேரோட்டிய வெண்பதெனொடு முடிக்க ( ) நீ ( 6 : 15 . ) தேரோட்டிய பிறர்மாடு அழிந்த வாழ : சொல்லின் - நாடு ( ) நிர்மாவழங்கிள் வயல் பின்பு கலப் ைபவழங்கா ; ( ) நின்யானை - - ( . ) யினம் பாந்தவயல் பின் செல்வம் பாத்தபையறியா ; ( ) படை யாளர்சேர்ந்த மன் நம் கழுதையா லுழப்பட ( ரு ) 8 உடன் அரசர் தங்க கரி . - - கண் பின்பு தமக்கு அரணாகக்காவலாளர் வைக்கப்படா ; இவ்வாறு அழித்த படியேப்பன்றிச் சில்லிடங்கள் ( + ) கடுங்கால் ஒற்றலில் ( ) அழலாடிய மருங்கினை யுடைய கானுணங்குக்கு மெனேயும் முனை களையுமுடைய அக . ன்ற பெரும் பாழாக நின்றarக்க - டி . வினே முடிசெய்க . .