எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

மூன்றாம் பத்து உ7- -- - 5. ஒரீஇயின போலவென்பதற்குப் பொய்கையா வருவித்துப் பொய்கையை ஒருவி போலவெல் உரைக்க. இனி, மேற்சொன்ன. கூந்தலை 'ஓரீஇயின் போல வென்பாருமுளர், இரவுமலர்நின்றென்பது பொய்கைப்பூப் --- போலன்றி இரவுக்காலத்தும் மலர்ச்சி நிலைபெற்றென் தவாறு, (ந.சு) ஓரீஇயில் போல (உடு) அலமருமெனக் கூட்டுக. **சு. காந்தளுள்ளவிடத்து எழுந்த மூங்கிலைத் தோளுக்கு உவமை கூறி, அக்காந்தளையும் கைக்கு உவமையாக்குக, 'பழுவம் - பதியென்க. . Hisci - எ. நீரழுவத்து வேயென்றது ஒருநாளும் உடல் வெம்மை யாற் கொதியாது குளிர்ந்தேயிருக்குத் தோதென்றற்கென்க.. - (க) மண்ப்குமார், (உns.) பூழியர்கோ வே, (உ.ச) மழவர்மெய்ம் - மறை, (உ.க) அயின் ரப்பொருள், (0) படமழைசுரந்து. (க) மாந்தர்க்கு நோயிலூழி உண்டாக (ந.எ) இவளோடே (அ) பலவாயிரம் வெள்ளம் வாழியவெனக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாற்சொல்லியது, அவன் நாடு காத்தற் சிறப்புக்கூறி வாழ்த்திய --- வாராயிற்று. - (பி - ம்.) 5"- 2.. கெஞ்ச, மைத்து, க2 .... செழும் கர்வரைப்பி, க. ஊனைத்தழித்த னடுவணெழுத்த (க) (22.) சினனே காமங் கழிகண் ணோட்ட மச்சம் பொய்ச்சொ லன்புமிக வுடைமை" தெறல்கடு மையொடு பிறவுமிவ் வுலகத் தறந்தெரி திகிரிக்கு வழியடை யாகுக் ரு. தீதுசே ணிகந்து நன்று மிகப் புரிந்து கடலுங் கானமும் பலபய முதவப் பிறர்பிறர் நலியாது வேற்றுப்பொருள் வெஃகாது. மையி லறிவினர் செவ்விதி னடந்துதம் மமர் துணைப் பிரியாது பாத்துண்டு மாக்கண் க மூத்த யாக்கையொடு பிணியின்று கழிய இழி யுய்த்த வுரவோ ரும்பல் பொன்செய் கணிச்சித் திண்பிணியுடைத்து ச சாறு சில வறிய நீர்வாய்ப் பத்தற் கயிறு குறு முகவை மூயின் மொய்க்கு கரு மாகெழு கொங்கர் நாடகப் படுத்த வேல்கெழு தானை வெருவரு தோன்ற
மூன்றாம் பத்து உ7 - - - - 5 . ஒரீஇயின போலவென்பதற்குப் பொய்கையா வருவித்துப் பொய்கையை ஒருவி போலவெல் உரைக்க . இனி மேற்சொன்ன . கூந்தலை ' ஓரீஇயின் போல வென்பாருமுளர் இரவுமலர்நின்றென்பது பொய்கைப்பூப் - - - போலன்றி இரவுக்காலத்தும் மலர்ச்சி நிலைபெற்றென் தவாறு ( . சு ) ஓரீஇயில் போல ( உடு ) அலமருமெனக் கூட்டுக . * * சு . காந்தளுள்ளவிடத்து எழுந்த மூங்கிலைத் தோளுக்கு உவமை கூறி அக்காந்தளையும் கைக்கு உவமையாக்குக ' பழுவம் - பதியென்க . . Hisci - . நீரழுவத்து வேயென்றது ஒருநாளும் உடல் வெம்மை யாற் கொதியாது குளிர்ந்தேயிருக்குத் தோதென்றற்கென்க . . - ( ) மண்ப்குமார் ( உns . ) பூழியர்கோ வே ( . ) மழவர்மெய்ம் - மறை ( . ) அயின் ரப்பொருள் ( 0 ) படமழைசுரந்து . ( ) மாந்தர்க்கு நோயிலூழி உண்டாக ( . ) இவளோடே ( ) பலவாயிரம் வெள்ளம் வாழியவெனக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாற்சொல்லியது அவன் நாடு காத்தற் சிறப்புக்கூறி வாழ்த்திய - - - வாராயிற்று . - ( பி - ம் . ) 5 - 2 . . கெஞ்ச மைத்து க2 . . . . செழும் கர்வரைப்பி . ஊனைத்தழித்த னடுவணெழுத்த ( ) ( 22 . ) சினனே காமங் கழிகண் ணோட்ட மச்சம் பொய்ச்சொ லன்புமிக வுடைமை தெறல்கடு மையொடு பிறவுமிவ் வுலகத் தறந்தெரி திகிரிக்கு வழியடை யாகுக் ரு . தீதுசே ணிகந்து நன்று மிகப் புரிந்து கடலுங் கானமும் பலபய முதவப் பிறர்பிறர் நலியாது வேற்றுப்பொருள் வெஃகாது . மையி லறிவினர் செவ்விதி னடந்துதம் மமர் துணைப் பிரியாது பாத்துண்டு மாக்கண் மூத்த யாக்கையொடு பிணியின்று கழிய இழி யுய்த்த வுரவோ ரும்பல் பொன்செய் கணிச்சித் திண்பிணியுடைத்து சாறு சில வறிய நீர்வாய்ப் பத்தற் கயிறு குறு முகவை மூயின் மொய்க்கு கரு மாகெழு கொங்கர் நாடகப் படுத்த வேல்கெழு தானை வெருவரு தோன்ற