எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

இரண்டாம் பத்து ஊர்பொழந்தென்னுமுதல்விணையை வழு மதியால் இந்தோ ... A SY வென்னும் அதன் சினைவினையொடு முடிக்க, (கன) தோடகலக் (கள்) கண்வாட (க) அன்னவாயினவென் முடிக்க. - - - - - ஈண்டு ஆயினவென்பது தொழிற்பெயர் கள் - அ. நீ காழ்தலியாபொன்றது நீ பcoin PuTE: குடியேறுக வென்று வாழ்வுகொடர்தெவென்றவாறு. 'வாழ்தலியா' என்ற அடைச்சிறப்பான், இதற்கு 'வான்றுபைதிரம்' கான்று பெயராயிற்று. 40.. தாமரைமல்ரவெனத் திரிக்க. 2.மே. கொய்வாள். மடங்கவென்றது நெற்றாளன்' பருமையாலே கொய்யும் அரிவாட்கள் "நீங்கள் வாய்மடியவென்றவாறு, உங. எந்திரமென்றது ஆலையை. எந்திரமென்னு முதலெழுவாயை வழுவமைதியாற் பத்தல்வருந்த வென்றும் அதன் சினைவினையோடு முடிக்க, பத்தல் வருந்தலாவுது, பல காலும் சாறோடி காத்து சரதல், (20) தாமரைமல் (உக) நெய்தல்பூப்ப (உட) வாள் மடங்கப் (215) பத்தல் வருந்த (உக) நல்ல கொன முடிக்க. உஎ . மாணமாட்சிய மாண்டாவென்றது மாட்சிமைப்படத் திருத் தினும் மாட்சிமைப்படாத அழகையுடையவாய்ப் பின்னைத் திருந்தாதவாவே யன்றி உரு மாய்ந்தளவென் றவாறு, மாணாதவற்றைமாட்சியவென்றது. பண்டு அழகியவூரும் வயது மாய்த் தோன்றிக் கிடந்த பண்புபற்றி செயனக்கொள்க.. மாட்சிய வென்பது வினையெச்சமுற்று இண்ட மாணமாட்சிய வென்பதற்கு, மாமைக்குக் காரணமாகிய பெருக்கு முதலாயவற்றின் மாட்சியலென் பாருமுளர். (உ.எ) பலவாகிய (கள்) நீ (கஅ) வாழ்தலியாவளன் அமைதியும் (க்க) பாரு. கொழுந்து இனம் தோடு அகல் (கா) நாஞ்சில்கடித்து இயங்கண் 'வாட (க்க) அன்னவாயியோவை பழனந்தோறும், தாமரை ஆம்பயிலாடு மர செல்லின் செறுவில் நெய்தல்பூப்ப அரிகர் கொய்யாள் மடங்க அறைக ரெம்திரம் பத்தல்வருந்தத் தொன்றோர்காலை கல்லr - அளியதாயென்ச் சொல்லிக் கானகம் கைபுடைத்திரங்க மாணாமாட்சிய பாண்டனவெனக் (கம்) பைதிரமென்னும் எழுவாய்க்கு (உ.எ) மாண்ட சோவென்பது பயனிலை, அன்னவாயின் வென்றும் பெயரும் இடையே ஒரு பயனெனப் பாம்.
இரண்டாம் பத்து ஊர்பொழந்தென்னுமுதல்விணையை வழு மதியால் இந்தோ . . . A SY வென்னும் அதன் சினைவினையொடு முடிக்க ( கன ) தோடகலக் ( கள் ) கண்வாட ( ) அன்னவாயினவென் முடிக்க . - - - - - ஈண்டு ஆயினவென்பது தொழிற்பெயர் கள் - . நீ காழ்தலியாபொன்றது நீ பcoin PuTE : குடியேறுக வென்று வாழ்வுகொடர்தெவென்றவாறு . ' வாழ்தலியா ' என்ற அடைச்சிறப்பான் இதற்கு ' வான்றுபைதிரம் ' கான்று பெயராயிற்று . 40 . . தாமரைமல்ரவெனத் திரிக்க . 2 . மே . கொய்வாள் . மடங்கவென்றது நெற்றாளன் ' பருமையாலே கொய்யும் அரிவாட்கள் நீங்கள் வாய்மடியவென்றவாறு உங . எந்திரமென்றது ஆலையை . எந்திரமென்னு முதலெழுவாயை வழுவமைதியாற் பத்தல்வருந்த வென்றும் அதன் சினைவினையோடு முடிக்க பத்தல் வருந்தலாவுது பல காலும் சாறோடி காத்து சரதல் ( 20 ) தாமரைமல் ( உக ) நெய்தல்பூப்ப ( உட ) வாள் மடங்கப் ( 215 ) பத்தல் வருந்த ( உக ) நல்ல கொன முடிக்க . உஎ . மாணமாட்சிய மாண்டாவென்றது மாட்சிமைப்படத் திருத் தினும் மாட்சிமைப்படாத அழகையுடையவாய்ப் பின்னைத் திருந்தாதவாவே யன்றி உரு மாய்ந்தளவென் றவாறு மாணாதவற்றைமாட்சியவென்றது . பண்டு அழகியவூரும் வயது மாய்த் தோன்றிக் கிடந்த பண்புபற்றி செயனக்கொள்க . . மாட்சிய வென்பது வினையெச்சமுற்று இண்ட மாணமாட்சிய வென்பதற்கு மாமைக்குக் காரணமாகிய பெருக்கு முதலாயவற்றின் மாட்சியலென் பாருமுளர் . ( . ) பலவாகிய ( கள் ) நீ ( கஅ ) வாழ்தலியாவளன் அமைதியும் ( க்க ) பாரு . கொழுந்து இனம் தோடு அகல் ( கா ) நாஞ்சில்கடித்து இயங்கண் ' வாட ( க்க ) அன்னவாயியோவை பழனந்தோறும் தாமரை ஆம்பயிலாடு மர செல்லின் செறுவில் நெய்தல்பூப்ப அரிகர் கொய்யாள் மடங்க அறைக ரெம்திரம் பத்தல்வருந்தத் தொன்றோர்காலை கல்லr - அளியதாயென்ச் சொல்லிக் கானகம் கைபுடைத்திரங்க மாணாமாட்சிய பாண்டனவெனக் ( கம் ) பைதிரமென்னும் எழுவாய்க்கு ( . ) மாண்ட சோவென்பது பயனிலை அன்னவாயின் வென்றும் பெயரும் இடையே ஒரு பயனெனப் பாம் .