எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. கஎக சூரன் முதலியோர் தமக்கு அரணாக | சென்னை, காக்கைபாடினி நச் மாமாம் வளர்த்த து, 11, செள்ளை எனப் பெண்பெயரை சூரியன், 59, 64, 88. - - ‘யொட்டி வழங்குகின்றது]. - சூருடை முழுமுதல், 11. செறு - வயல், 13, 19, 71, - செங்காரம் வேட்டு, 4 - ஆம் பதி, செறுவினைமகளிர் - உழவர் மகளிர், எங்கட்டுவன் வேலெறிந்து கடல் 71. (குவை , 87: * * பிறக்கோட்டியது, 45, 46, 5. சென்மோ பாடினி நன்கலம் பெறு ' ஆம் பதி, 88, 90. - . சென்றாலியர் - செல்க, 55. செங்கைம றவர், பா. 49. - சென்னியர் - சோழர், 85, செங்கோல், 13, 22, 69. சேப்பி - தங்கி, 52, - செத்தனென் - அறிந்தேன், 86. | சேம்பு, 24. ' செத்து ஒத்து, 41, 90, சேயிழை கணவ, 65, 88. [88, செந்தினை குருதியொடு தூவுதல்; 19. சேரபரம்பரையினர் செய்திகள், பல, செந்துறைப்பாடாண்பாட்டு, 11 - சேரரின் சிறந்த குணங்கள், 70. 7, 21, 27, 31 - 2, 37 - 8, 42, சேரல் - சோன், 2 - ஆம் பதி, 45. 44 - 7, 53, 55; 58 - 9, 62 - 3, சேரலர் வேந்தே , 38. (ஆம் பதி. 66, 68, 7076, 79, 85 - 6, 88, | சேரலாதன், 11, 15, 13, 20, 4- செந்தூக்கு, 11 - 2, 14 - 9, 21, { சேரலாதன் பொய்யலனசை, 18, -23 - 4, 27 - 32, 35 - 50, 52 - சேரன் இமயத்தில் விற்பொறித்தது, 68, 71 - 9, 81 - 9. 2 - ஆம் பதிகம், செந்துக்கும் வஞ்சித் தாக்கும், 13, சேரன் முன்னோர், 14, 88, 20, 22, 25, 26, 33, 34, 51, சேரனுடைய ஓலக்கமகிழ்ச்சி , 12. செந்நெல், 71, [69, 70, 8, 90. சேரனைக்கண் டோர் பெயர்ந்து செல்ல செம்மால் - செம்மலே, 37. நினை யாரென்பது, 46: --- செம்மீன் - அருந்ததி, 31,, சேரனொருவன் , பகைவன் கான், : செருக்கி - மயங்கி, 49. 'மரமாகிய கடம்பை எறிந்து பணை செருப்பு - ஒருமலை, 21. - செய்தது, 11. ' செல்கு - செல்வேன், 76, - சேறு - சுலை, 12, செல்லாமோதில் சில்வளைவிதலி, 57. சேனை, 14, 22, 49. செல்லாமோதில் பாண்மகள், 60. | சேனைகள் வயலில் தங்கல், 49, செல்லாயோ தில் சில்வளை விறலி, | சேனைத் தலைவர்க்கும் அரசன் மாலை மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கிழை - பே மாலையென்பது, 31, - பணிந்து, 40, சேனையே. அரசர்க்குச் செல்வமென் செல்லக் கடுங்கோவாழியாதன், 7 - சேனை வெள்ளம், 5). (பது, 50. ''. ஆம் பதி, 8- ஆம் பதி, 85. சொட்டை பார், 67. செல்வக் கோமான், 67, சொல்வருவித்தல், ப. 9.7, 101. செல்வக் கோவே, 63, 102, 106, 109,111,113, 155, - செல்வு - செல்வம், 5 - ஆம் பதி. சொற்சீர்வண்ண ம், 14, 19, 20, செவ்வரி - ஒருவகைகாசை, 23. - 22, 25, 26. 50, 51,-69, 11, செவ்வூன் றோன்றா - வெண்டுவை - 82. முதிரை, 55. சோழகுலத்தோர் ஒன்பதின்மர்சோ செள், 9 - ஆம் பதி, (இச்சொல் - னால் வெல்லப்பட்டது, 5- ஆம் பெரும்பாலும் அது வஞ்ப தி.
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . கஎக சூரன் முதலியோர் தமக்கு அரணாக | சென்னை காக்கைபாடினி நச் மாமாம் வளர்த்த து 11 செள்ளை எனப் பெண்பெயரை சூரியன் 59 64 88 . - - யொட்டி வழங்குகின்றது ] . - சூருடை முழுமுதல் 11 . செறு - வயல் 13 19 71 - செங்காரம் வேட்டு 4 - ஆம் பதி செறுவினைமகளிர் - உழவர் மகளிர் எங்கட்டுவன் வேலெறிந்து கடல் 71 . ( குவை 87 : * * பிறக்கோட்டியது 45 46 5 . சென்மோ பாடினி நன்கலம் பெறு ' ஆம் பதி 88 90 . - . சென்றாலியர் - செல்க 55 . செங்கைம றவர் பா . 49 . - சென்னியர் - சோழர் 85 செங்கோல் 13 22 69 . சேப்பி - தங்கி 52 - செத்தனென் - அறிந்தேன் 86 . | சேம்பு 24 . ' செத்து ஒத்து 41 90 சேயிழை கணவ 65 88 . [ 88 செந்தினை குருதியொடு தூவுதல் ; 19 . சேரபரம்பரையினர் செய்திகள் பல செந்துறைப்பாடாண்பாட்டு 11 - சேரரின் சிறந்த குணங்கள் 70 . 7 21 27 31 - 2 37 - 8 42 சேரல் - சோன் 2 - ஆம் பதி 45 . 44 - 7 53 55 ; 58 - 9 62 - 3 சேரலர் வேந்தே 38 . ( ஆம் பதி . 66 68 7076 79 85 - 6 88 | சேரலாதன் 11 15 13 20 4 செந்தூக்கு 11 - 2 14 - 9 21 { சேரலாதன் பொய்யலனசை 18 - 23 - 4 27 - 32 35 - 50 52 - சேரன் இமயத்தில் விற்பொறித்தது 68 71 - 9 81 - 9 . 2 - ஆம் பதிகம் செந்துக்கும் வஞ்சித் தாக்கும் 13 சேரன் முன்னோர் 14 88 20 22 25 26 33 34 51 சேரனுடைய ஓலக்கமகிழ்ச்சி 12 . செந்நெல் 71 [ 69 70 8 90 . சேரனைக்கண் டோர் பெயர்ந்து செல்ல செம்மால் - செம்மலே 37 . நினை யாரென்பது 46 : - - - செம்மீன் - அருந்ததி 31 சேரனொருவன் பகைவன் கான் : செருக்கி - மயங்கி 49 . ' மரமாகிய கடம்பை எறிந்து பணை செருப்பு - ஒருமலை 21 . - செய்தது 11 . ' செல்கு - செல்வேன் 76 - சேறு - சுலை 12 செல்லாமோதில் சில்வளைவிதலி 57 . சேனை 14 22 49 . செல்லாமோதில் பாண்மகள் 60 . | சேனைகள் வயலில் தங்கல் 49 செல்லாயோ தில் சில்வளை விறலி | சேனைத் தலைவர்க்கும் அரசன் மாலை மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கிழை - பே மாலையென்பது 31 - பணிந்து 40 சேனையே . அரசர்க்குச் செல்வமென் செல்லக் கடுங்கோவாழியாதன் 7 - சேனை வெள்ளம் 5 ) . ( பது 50 . ' ' . ஆம் பதி 8 - ஆம் பதி 85 . சொட்டை பார் 67 . செல்வக் கோமான் 67 சொல்வருவித்தல் . 9 . 7 101 . செல்வக் கோவே 63 102 106 109 111 113 155 - செல்வு - செல்வம் 5 - ஆம் பதி . சொற்சீர்வண்ண ம் 14 19 20 செவ்வரி - ஒருவகைகாசை 23 . - 22 25 26 . 50 51 - 69 11 செவ்வூன் றோன்றா - வெண்டுவை - 82 . முதிரை 55 . சோழகுலத்தோர் ஒன்பதின்மர்சோ செள் 9 - ஆம் பதி ( இச்சொல் - னால் வெல்லப்பட்டது 5 - ஆம் பெரும்பாலும் அது வஞ்ப தி .