எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கள அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. - கொடைபோற்றலையே இரவலர்டு சான்றோர் - அமைதியையுடையவர் வண், 79: - ரர், 14, 32. -- - கொண்டி - கொள்', 43, 63. சான்றோர் புரவல, 55. கொல்புனற்றளிர், 52, ' சான்றோர் மெய்ம்மறை, பா; 14. கொல்லிக்கூற்றம் - கொல்லிமலை , சான்றோரன்ன நின்பண்பு, 7, - யைச் சூழ்ந்தமலைகளையுடையநாடு, | சிங்கம், 13, 75, 4:8 - ஆம் பதி. சிங்கம் போன்ற மறப்புகழ், 12; கொல்லிமலை, 13, 81, சிதடி - சிள்வீடென்னும் வண்டு - கொலக்கொலக்குறையாத்தானை , 82, | 58. (தல், 22: 76 கொலை வில் வேட்டுவர், 30.. சிதறுதல் - அளவு கடப்பக் கொந்த - கொள், 76, [82, சிதாஅர் - கந்தை , 12, - *கொளக்கொளக்குறையாச்செல்வம்,. | சிரல் - மீன்கொத்துங்குருவி, 42, - கொளை - கோட்பாடு, 30. [79. | சிரறுதல் - சிதறுதல், 74. ' கொந்தவைக்கடவுள், 3 - ஆம் பதி, ! சில்வனை விறலி, பா. 40, 57, 78: - - கொன்றை வெண்போழ்ச் கண்ணி - சிலம்பி, 19, - கொன்றைப் பூவையும் கிழித்த | சிலம்பி (கோலிய போர்வை, 39. பனங்குருத்தையும் சேர்த்துத் சிலம்பையும் தழையுடையையும் கோ" : தொடுத்தமாலை, 67. - ட்டைவாயிலிற் கட்டுவித்தல், 55 கோக்காலி, 43. சிலை - முழக்கம், 81, -கோடாக்கொள்கை, 37. சிலைபொருத அகலம், 63, கோடியர் - கூத்தர், 56. [42. சிறப்பும்மை , ப. 125, கோடியர்க்குப் புரவி கொடுத்தல், (சிறுசெங்குவளை, பா, 52. கோம் - கொடுமை, 37. சிறு துயில், 50. பதி, கோடுகண்டன்ன இஞ்சி, 16. சிறுபுறம் - சிறுகொடை, 7- ஆம் கோடு கூடுமதியம் - முனை கூடிய சங் சிறை - யாழ் நரம்புக் குற்றம், வீதி ---திரன், 31. - யின் இருபுறம், 23, 29, 43, - கோதை மார்பன்; 79, - . சிறையழி புதுப்புனல், 78, 9-- ஆம், சங்கிலிருந்து முத்தெடுத்தல், 30. சின்மை - சிறுமை , 76.: பதி சவட்டு தல் - உருவழித்தல், 4. | சின்னூல் - நேமிநாதம், 76, சாகாட்டாளர் - பண்டியையுடை | சினை, முதலின்பயனிலையைக் கொனர் சாடு - வண்டி ,, 44,. [யோர், 27, - . ளும் வழுவமைதி, 1, 4, 6. சாதிங்குலிகம் - சாதிலிங்கம், 11. சினை வினையெச்சம் முதல் வி னே சாதிப் பெயர், ப. 128. 1 யோடு முடிதல், ப. 95, சாந்தம் - சந்தனம் B7, சீர் - கனம், 22, சாந்தி - பூசை, 9 - ஆம் பதி: சீர்சால் வெள்ளி, பா, 24, 69. - சாட மார்புத வரங்கல், 90. சுட்டு இரட்டித்தல், ப. 7.. சாயன் மார்பு, 16. ஆம் சுடர்விலாகை, 4 - ஆம்பதி, 88. சாயினம் - மென்மையையுடைய ம அடர்வீ வேங்கை, பா, 41. * ளிர் கூட்ட ம், 60. சுரை - திரிக்குழாய், 47- - சாநயர்ந் தன்ன தீம்பிழி, 81. சவரில் நாளைக் குறித்தல், 68, - சாறு - கிழா, S.1, சுற்நமோம்பல், 12, - சாறுபடு திரு, 65. க சூடாகதவு - மது, 85. சாறு புழையும் நின்றொழில், '' சூர் - சூரபன்மா , 11, ம், 63. பாவி கொடுத்தல். இதப்பும்மை,
கள அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . - கொடைபோற்றலையே இரவலர்டு சான்றோர் - அமைதியையுடையவர் வண் 79 : - ரர் 14 32 . - - - கொண்டி - கொள் ' 43 63 . சான்றோர் புரவல 55 . கொல்புனற்றளிர் 52 ' சான்றோர் மெய்ம்மறை பா ; 14 . கொல்லிக்கூற்றம் - கொல்லிமலை சான்றோரன்ன நின்பண்பு 7 - யைச் சூழ்ந்தமலைகளையுடையநாடு | சிங்கம் 13 75 4 : 8 - ஆம் பதி . சிங்கம் போன்ற மறப்புகழ் 12 ; கொல்லிமலை 13 81 சிதடி - சிள்வீடென்னும் வண்டு - கொலக்கொலக்குறையாத்தானை 82 | 58 . ( தல் 22 : 76 கொலை வில் வேட்டுவர் 30 . . சிதறுதல் - அளவு கடப்பக் கொந்த - கொள் 76 [ 82 சிதாஅர் - கந்தை 12 - * கொளக்கொளக்குறையாச்செல்வம் . | சிரல் - மீன்கொத்துங்குருவி 42 - கொளை - கோட்பாடு 30 . [ 79 . | சிரறுதல் - சிதறுதல் 74 . ' கொந்தவைக்கடவுள் 3 - ஆம் பதி ! சில்வனை விறலி பா . 40 57 78 : - - கொன்றை வெண்போழ்ச் கண்ணி - சிலம்பி 19 - கொன்றைப் பூவையும் கிழித்த | சிலம்பி ( கோலிய போர்வை 39 . பனங்குருத்தையும் சேர்த்துத் சிலம்பையும் தழையுடையையும் கோ : தொடுத்தமாலை 67 . - ட்டைவாயிலிற் கட்டுவித்தல் 55 கோக்காலி 43 . சிலை - முழக்கம் 81 - கோடாக்கொள்கை 37 . சிலைபொருத அகலம் 63 கோடியர் - கூத்தர் 56 . [ 42 . சிறப்பும்மை . 125 கோடியர்க்குப் புரவி கொடுத்தல் ( சிறுசெங்குவளை பா 52 . கோம் - கொடுமை 37 . சிறு துயில் 50 . பதி கோடுகண்டன்ன இஞ்சி 16 . சிறுபுறம் - சிறுகொடை 7 - ஆம் கோடு கூடுமதியம் - முனை கூடிய சங் சிறை - யாழ் நரம்புக் குற்றம் வீதி - - - திரன் 31 . - யின் இருபுறம் 23 29 43 - கோதை மார்பன் ; 79 - . சிறையழி புதுப்புனல் 78 9 - - ஆம் சங்கிலிருந்து முத்தெடுத்தல் 30 . சின்மை - சிறுமை 76 . : பதி சவட்டு தல் - உருவழித்தல் 4 . | சின்னூல் - நேமிநாதம் 76 சாகாட்டாளர் - பண்டியையுடை | சினை முதலின்பயனிலையைக் கொனர் சாடு - வண்டி 44 . [ யோர் 27 - . ளும் வழுவமைதி 1 4 6 . சாதிங்குலிகம் - சாதிலிங்கம் 11 . சினை வினையெச்சம் முதல் வி னே சாதிப் பெயர் . 128 . 1 யோடு முடிதல் . 95 சாந்தம் - சந்தனம் B7 சீர் - கனம் 22 சாந்தி - பூசை 9 - ஆம் பதி : சீர்சால் வெள்ளி பா 24 69 . - சாட மார்புத வரங்கல் 90 . சுட்டு இரட்டித்தல் . 7 . . சாயன் மார்பு 16 . ஆம் சுடர்விலாகை 4 - ஆம்பதி 88 . சாயினம் - மென்மையையுடைய அடர்வீ வேங்கை பா 41 . * ளிர் கூட்ட ம் 60 . சுரை - திரிக்குழாய் 47 - சாநயர்ந் தன்ன தீம்பிழி 81 . சவரில் நாளைக் குறித்தல் 68 - சாறு - கிழா S . 1 சுற்நமோம்பல் 12 - சாறுபடு திரு 65 . சூடாகதவு - மது 85 . சாறு புழையும் நின்றொழில் ' ' சூர் - சூரபன்மா 11 ம் 63 . பாவி கொடுத்தல் . இதப்பும்மை