எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . ககாக குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதன் - ஆடு | குளவி - குளவிக்கொடி, மலைமல்லிகை, கோட்பாட்டுச் சேரலாதனுடைய | 12, 30.. மாமன், 6 - ஆம் பதிகம், குளக்கூட்டைக் கிளைத்த சிறார் குடநாடு - கொடுந்தமிழ்நாடு பன்னி துன்புறுதல், 7-1, -சாட்டணு ளொன்று, 6-ஆம் பதி, குளிர்காலம், 81, மகமாகக் குட நாட்டிலுள்ளவர், 55. குறிஞ்சிவளம், 30. குடவனாறு, 50, குறுக்கல் விகாரம், ப. 7, 104, குடிஞையோடு துடியிரட்டல், 5.ஆம். குறு தல் - வாங்குதல், "22.. . குடி, திருத்தல், 37. பதி. | குறுந்தாண் ஞாயில், டா. 71, குடிபு மந்தருநர்-ழ்ேக்கு டி'களப் | குறுந்தாள் - குறியபடி, 71," பாதுகாக்கும் மேற்குடிகள், 13. க்கம் மேற்குடிகள். 13. | குறும்பு - அரண்,...... - குடிவிழுத்தினை, 31. . குறும்பொறை - பெருமலையைச் குடுமியெழால், 36. சார்ந்த சிறு பொற்றைகள், 74- குடைச்சூல் - சிலம்பு; குடச்சூலென் | குறைய:-ல் எழுந்தாடல், 35. வும் வழங்கும், 57, 68, 90. கூகை - கோட்டான், 23. குண்டுகண்ண கழி, பா: 53. '151. கூட்டம் - கூடியுறைவது, 88, குண குடகடலோடர்யிடைமணந்த, ! | கடல் - ஆற்றின் கூடல், 50. குதிரை, 25, 62, 64, 65, 82, கூந்தல் விறலியர், பா, 18. [18. குதிரைக்கு யாடும், யானைக்குப் பசு கூந்தல் விறலியர் வழங்குக. அடுப்பு, வும் உவமை, 78. முதல், 22. கூந்தன்முரற்சி - தலைமயிராற்றிரித்த கயிறு, 5- ஆம் பதிகம், குந்தாலிக் கருவியாற் கிணறுதோண் சுடர்தல் - குளிராலுடல்வளை தல், 59. குமட்டூர்க் கண்ண னார் - ஒரு புலவர், கூலம், 13, 29, 89. 2-ஆம் பதிகம். கூலம்பகர்கர், 13. குமரியாறு, 11, 43,| கூளி, 36, - - குர்வை இலை, 52 கூளியர் - ஏவல்செய்வோர், 19,36, குரவையியர்தல் - குரவையாடுதல், கூளியருண்ணல், 36, --கால் கோட்டான், 44, [73: 1 கெடாது நல்லிசை', 14.' குசாலம் பறத்தலை, 44. கேட்டிகும் - கேட்டேம், 52. குருகு - கொக்கு, நாரை, 30. கைச்சாடு - கைக்கவசம், 19. குருசில், 32, கைபரிதல் - ஒழுங்கு குலைதல், 83, குருதிமன்றம், 35. கொங்கர், 22, 77, 88, 90. குருதிவட்டம், 29, கொங்கர்நாடு அகப்படுத்திய சேரன், குரை, அசை, 84, 90. கொடி, 15, 25, 44, 17. [2. குலை - நாணி, 24, 79. கொடி, அருவி போல்வது, 25, 69, குலை இ. குலவி, 88. கொடிநிழற்பட்டரியமம், 15. (70. - குலையிழிபறியாச்சாபத்து வயவர் 24: 1 கொடியுழிஞை, 43, 44. ' குவளை; 27, 52. கொடுகூர், 5- ஆம் பதிகம், குவளைத்துநெறி, 27. கொடுங்குழை கணவ, 14. குழா அலின் - கூடு தலால், 29. கொடுமண்பன் கலம், 67. குழூஉகிலை, 49, 53. - கொடுமணமென்னுமூர், 67, 74. - குழூஉ நிலைப்பு தவு - பலநிலமாகச் கொடுமடல். 32. [64, 76. செய்தகோபுரவாயில், 53. கொடை , 11, 20, 24:38, 43, - -- --
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . ககாக குடக்கோ நெடுஞ்சேரலாதன் - ஆடு | குளவி - குளவிக்கொடி மலைமல்லிகை கோட்பாட்டுச் சேரலாதனுடைய | 12 30 . . மாமன் 6 - ஆம் பதிகம் குளக்கூட்டைக் கிளைத்த சிறார் குடநாடு - கொடுந்தமிழ்நாடு பன்னி துன்புறுதல் 7 - 1 - சாட்டணு ளொன்று 6 - ஆம் பதி குளிர்காலம் 81 மகமாகக் குட நாட்டிலுள்ளவர் 55 . குறிஞ்சிவளம் 30 . குடவனாறு 50 குறுக்கல் விகாரம் . 7 104 குடிஞையோடு துடியிரட்டல் 5 . ஆம் . குறு தல் - வாங்குதல் 22 . . . குடி திருத்தல் 37 . பதி . | குறுந்தாண் ஞாயில் டா . 71 குடிபு மந்தருநர் - ழ்ேக்கு டி ' களப் | குறுந்தாள் - குறியபடி 71 பாதுகாக்கும் மேற்குடிகள் 13 . க்கம் மேற்குடிகள் . 13 . | குறும்பு - அரண் . . . . . . - குடிவிழுத்தினை 31 . . குறும்பொறை - பெருமலையைச் குடுமியெழால் 36 . சார்ந்த சிறு பொற்றைகள் 74 குடைச்சூல் - சிலம்பு ; குடச்சூலென் | குறைய : - ல் எழுந்தாடல் 35 . வும் வழங்கும் 57 68 90 . கூகை - கோட்டான் 23 . குண்டுகண்ண கழி பா : 53 . ' 151 . கூட்டம் - கூடியுறைவது 88 குண குடகடலோடர்யிடைமணந்த ! | கடல் - ஆற்றின் கூடல் 50 . குதிரை 25 62 64 65 82 கூந்தல் விறலியர் பா 18 . [ 18 . குதிரைக்கு யாடும் யானைக்குப் பசு கூந்தல் விறலியர் வழங்குக . அடுப்பு வும் உவமை 78 . முதல் 22 . கூந்தன்முரற்சி - தலைமயிராற்றிரித்த கயிறு 5 - ஆம் பதிகம் குந்தாலிக் கருவியாற் கிணறுதோண் சுடர்தல் - குளிராலுடல்வளை தல் 59 . குமட்டூர்க் கண்ண னார் - ஒரு புலவர் கூலம் 13 29 89 . 2 - ஆம் பதிகம் . கூலம்பகர்கர் 13 . குமரியாறு 11 43 | கூளி 36 - - குர்வை இலை 52 கூளியர் - ஏவல்செய்வோர் 19 36 குரவையியர்தல் - குரவையாடுதல் கூளியருண்ணல் 36 - - கால் கோட்டான் 44 [ 73 : 1 கெடாது நல்லிசை ' 14 . ' குசாலம் பறத்தலை 44 . கேட்டிகும் - கேட்டேம் 52 . குருகு - கொக்கு நாரை 30 . கைச்சாடு - கைக்கவசம் 19 . குருசில் 32 கைபரிதல் - ஒழுங்கு குலைதல் 83 குருதிமன்றம் 35 . கொங்கர் 22 77 88 90 . குருதிவட்டம் 29 கொங்கர்நாடு அகப்படுத்திய சேரன் குரை அசை 84 90 . கொடி 15 25 44 17 . [ 2 . குலை - நாணி 24 79 . கொடி அருவி போல்வது 25 69 குலை . குலவி 88 . கொடிநிழற்பட்டரியமம் 15 . ( 70 . - குலையிழிபறியாச்சாபத்து வயவர் 24 : 1 கொடியுழிஞை 43 44 . ' குவளை ; 27 52 . கொடுகூர் 5 - ஆம் பதிகம் குவளைத்துநெறி 27 . கொடுங்குழை கணவ 14 . குழா அலின் - கூடு தலால் 29 . கொடுமண்பன் கலம் 67 . குழூஉகிலை 49 53 . - கொடுமணமென்னுமூர் 67 74 . - குழூஉ நிலைப்பு தவு - பலநிலமாகச் கொடுமடல் . 32 . [ 64 76 . செய்தகோபுரவாயில் 53 . கொடை 11 20 24 : 38 43 - - - - -