எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி. - -- - - அதிகமான் - தகங்கள் - அச்சு - அச்சம், 90 எண்களுள் , ' என்பதன் பின்னுள்ளவைகள் பக்கத்தை யும், மற்றவைகள் பாடல்கள் அல்லது அப்பாடல்களின் உரைகளை யும் குறிப்பன. அஃறிணைப் பெயர், ப. 3. | அடும்பு - ஒருகொடி,, 30, 51. அக்குரன். - மிக்க கொடையாளியா ! அடுமை, 21. - - கிய ஒருவன் ; இடையெழு வள் அடை , 2.. - எல்களிலொருவனென்று தமிழ் | அடைச்சி - உடுத்து, 27. நிகண்டுகள் கூறும், 14. அடைமதில், ப. 13, அகப்பா. - மதில், மதி லுண் மேடை அடையூஉ - அடைந்து, 81. 22, 3 - ஆம் பதிகம், - அண்ட ர் - பகைவர், 88. - --அகலிரு விசும்பு, 68. அணிந்திமென - அணிந்து கொடு அகவலன் - பாடும்பாணன், 43. | மென, 64. . அகழி, 33, 53, 62, அணுமை - அணிமை, 78. --அச்ச ம், 90. -- அதிகமான் - தகடுநிலிருந்த ஒரு சிற் றரசன்; பெருஞ்சோ லிரும்பொ - அசை , ப. 51, 96, 97, 126. றையால் வெல்லப்பட்டோன், 8- அசைதல் - தங்கல்,.... அந்தணர், 24, 64. (ஆம்பதிகம் அசைவிலையும்மை , ப. 121, 125. அந்தணரறுதொழில், 24. அசையா - கெடாத, 32.. அந்தரம் - வெளி, 61, அஞ்சி - இது, தகடூர்ச் சித்தரச அந்தில், அசை, 40, ருடைய குடிப்பெயர்; அவர்களுள் | அந்துவஞ்செள்ளை , 9 - ஆம் பதிகம், ஒருவன் தெய்வத்தன்மை பெற்று அந்துவன் - ஒரு சேரராசன், 7- ஆம் ஆகாயத்திலே அசைந்து கொண் - பதிகம், 71. உருக்கும் மதிலை (தூங்கெயில்) | அம்பணம் (மரக்கால்) அளவை, 66, 'யுண்டாக்கி... வருத்து வானாயினன் ; அம்பின் விசையை அடக்கிய தோற் அப்பொழுது வ tr டனென்ற கேடகம், 45, வீரனொருவன் அம்மதிலையழித்து அம்புக்கு அரவு உவமம், 45, அவுடா" வென்றான், 31. அம்பு காவறியர்ச் சுற்றம், 24. ', அட்மெலர்மார்பன், பா. 20. | அம்பு சேருடம்பு, 42, அடா அடுபுகை - ஊர்ஈடு புகை, 20. அம்முச்சாரியை, ப, 85, அடுக்கம் - அடுக்குதல், 55. அமாபு மெய்யார்த்த சுற்றம், 12. அதிசில் - அடிசில், 21. அயிரை - ஒருவகையின், 29. அடுசெய்யாவுதி, பா. 21. - அயிரை மலை, 21, 3 - ஆம் பதிகம் அடுப்பு, 18, 7(); 79, 88, 90. 21 ஒருவன் இப்பெயர் சித்தரன்
அரும்பத முதலியவற்றின் அகராதி . - - - - - அதிகமான் - தகங்கள் - அச்சு - அச்சம் 90 எண்களுள் ' என்பதன் பின்னுள்ளவைகள் பக்கத்தை யும் மற்றவைகள் பாடல்கள் அல்லது அப்பாடல்களின் உரைகளை யும் குறிப்பன . அஃறிணைப் பெயர் . 3 . | அடும்பு - ஒருகொடி 30 51 . அக்குரன் . - மிக்க கொடையாளியா ! அடுமை 21 . - - கிய ஒருவன் ; இடையெழு வள் அடை 2 . . - எல்களிலொருவனென்று தமிழ் | அடைச்சி - உடுத்து 27 . நிகண்டுகள் கூறும் 14 . அடைமதில் . 13 அகப்பா . - மதில் மதி லுண் மேடை அடையூஉ - அடைந்து 81 . 22 3 - ஆம் பதிகம் - அண்ட ர் - பகைவர் 88 . - - - அகலிரு விசும்பு 68 . அணிந்திமென - அணிந்து கொடு அகவலன் - பாடும்பாணன் 43 . | மென 64 . . அகழி 33 53 62 அணுமை - அணிமை 78 . - - அச்ச ம் 90 . - - அதிகமான் - தகடுநிலிருந்த ஒரு சிற் றரசன் ; பெருஞ்சோ லிரும்பொ - அசை . 51 96 97 126 . றையால் வெல்லப்பட்டோன் 8 அசைதல் - தங்கல் . . . . அந்தணர் 24 64 . ( ஆம்பதிகம் அசைவிலையும்மை . 121 125 . அந்தணரறுதொழில் 24 . அசையா - கெடாத 32 . . அந்தரம் - வெளி 61 அஞ்சி - இது தகடூர்ச் சித்தரச அந்தில் அசை 40 ருடைய குடிப்பெயர் ; அவர்களுள் | அந்துவஞ்செள்ளை 9 - ஆம் பதிகம் ஒருவன் தெய்வத்தன்மை பெற்று அந்துவன் - ஒரு சேரராசன் 7 - ஆம் ஆகாயத்திலே அசைந்து கொண் - பதிகம் 71 . உருக்கும் மதிலை ( தூங்கெயில் ) | அம்பணம் ( மரக்கால் ) அளவை 66 ' யுண்டாக்கி . . . வருத்து வானாயினன் ; அம்பின் விசையை அடக்கிய தோற் அப்பொழுது tr டனென்ற கேடகம் 45 வீரனொருவன் அம்மதிலையழித்து அம்புக்கு அரவு உவமம் 45 அவுடா வென்றான் 31 . அம்பு காவறியர்ச் சுற்றம் 24 . ' அட்மெலர்மார்பன் பா . 20 . | அம்பு சேருடம்பு 42 அடா அடுபுகை - ஊர்ஈடு புகை 20 . அம்முச்சாரியை 85 அடுக்கம் - அடுக்குதல் 55 . அமாபு மெய்யார்த்த சுற்றம் 12 . அதிசில் - அடிசில் 21 . அயிரை - ஒருவகையின் 29 . அடுசெய்யாவுதி பா . 21 . - அயிரை மலை 21 3 - ஆம் பதிகம் அடுப்பு 18 7 ( ) ; 79 88 90 . 21 ஒருவன் இப்பெயர் சித்தரன்