எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பிரயோக விளக்கம். பிகா ச்செய்புளின் எண். நற்பெயர். | வலின்பகுதி. சூத்திர முதலிய வற்றின் எண், இன்னாருரை ரென்பது, அச்சுப்புத்தகத் சின் பக்க எண். 2 | தொல், சொல், கக - - . 204 உடு கன் உகா. தொல். - ====*= = தொல், | பொருள் - எரு சீவக - காந்த, கசுக '. சொல், சொல், எ2 -ஙகள் | உ20 ஈ. அசு 10 ti- - 4 * -), 2. தீவக, . , இலக், 20க கச. மு. தொல்: / பொருள் அe , -,, - | க, 2. ----- -- சொல், உக .... | - | மு. | இ-வி | எரு ! |எஅக் கரு | +-கஅ - தொல். பொருள். - க. - , T ) | சீலக, ', நாம் -- ச | ' ' உ.க. | க-அ -தொல், பொருள் * எரு க*2. * க பத், - முருகு. ருக 12- க தொல். பொருள் ககம். 22 கரு குறள், உஉ ட்பரி, கசு உச , சொல், 5. சு | உக சுஅ சீவக. கனக, உஅள. | உரு மு. தொல். - 'பொருள் - அக உக , தொல். பொருள்: ககம் காய / * ந மு . - தொல். பொருள் : சுக - - . இது, தனக்குநேரேயுள்ள பதிற்றுப்பத்துச் செய்யுளுக்குக்குறிப்பிட்ட நூல்களின் பழையவுரையில் விசேடவுரையிருத்தலைப் புலப்படுத்துவது. , க
பிரயோக விளக்கம் . பிகா ச்செய்புளின் எண் . நற்பெயர் . | வலின்பகுதி . சூத்திர முதலிய வற்றின் எண் இன்னாருரை ரென்பது அச்சுப்புத்தகத் சின் பக்க எண் . 2 | தொல் சொல் கக - - . 204 உடு கன் உகா . தொல் . - = = = = * = = தொல் | பொருள் - எரு சீவக - காந்த கசுக ' . சொல் சொல் எ2 - ஙகள் | உ20 . அசு 10 ti - - 4 * - ) 2 . தீவக . இலக் 20க கச . மு . தொல் : / பொருள் அe - - | 2 . - - - - - - - சொல் உக . . . . | - | மு . | - வி | எரு ! | எஅக் கரு | + - கஅ - தொல் . பொருள் . - . - T ) | சீலக ' நாம் - - | ' ' . . | - - தொல் பொருள் * எரு * 2 . * பத் - முருகு . ருக 12 - தொல் . பொருள் ககம் . 22 கரு குறள் உஉ ட்பரி கசு உச சொல் 5 . சு | உக சுஅ சீவக . கனக உஅள . | உரு மு . தொல் . - ' பொருள் - அக உக தொல் . பொருள் : ககம் காய / * மு . - தொல் . பொருள் : சுக - - . இது தனக்குநேரேயுள்ள பதிற்றுப்பத்துச் செய்யுளுக்குக்குறிப்பிட்ட நூல்களின் பழையவுரையில் விசேடவுரையிருத்தலைப் புலப்படுத்துவது .