எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

கசை பதிற்றுப் பத்து. (கச) இன்னகை (கா) அல்கலும் (க்ச) ழேயவெனக்காட்டுகள் கசு. பல்லுறை - பலகாளுறைதல், : (கரு) பாசிழைஞெகிழ, (கா) 6ான் பலவெழுதியென முடிக்க, {கசு) அரிவையர்ப் பிணிக்கும் (20) மணங்கமழ்மார்ப், பின்தாணிழ் லோர் (சு) உண்ண து அடுக்கிய பொழுது பலகழிய (அ) இன்னார்' உலமயுள் தாம் பெறினன்ஜி (கச) இன்னகை (க) அல்கலும் (கஈ) மேய்: பல்லுறை பெறுபகொல்? பெறார்; அவர் அவ்வாறு அதுபெறின்றி சின்மார்பாத் பிணிக்கப்பட்ட அரிவையரும் இன்னகை. ஆஸ்க.லு மேய பல்லுறையெறு வதேதெனக்கூட்டி வினை முடிவுசெய்க, - - - இதனாற் சொல்லியது, காடிவேட்கையின்' ஓடாத அவன்வென்றி வேட்கைச்சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று, (பி - ம்.) க4, குடச்சூல். (சுகூ.) மலையுறழ் யானை வான்றோய் வெல்கொடி வரைமிசை யருவியின் வயின்வயி னுடங்கக் கடல்போ றானைக் கருங்குரன் முரசங் காலுறு கடலிற் கடிய வாற ரு வெறிந்து சிதைந்த வா' ளிலைதெரிந்த வேல் பாய்ந்தாய்ந்த மா வாய்ந்து தெரிந்த புகன் மறவரொடு படுபிணம் பிறங்க நூறிப் பகைவர் க கெடுகுடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே நின்போ, லசைவில் கொள்கைய ராகன் னசையா தாண்டோர் மன்றம் மண்கெழு ஞால நிலம்பயம் பொழியச் சுடர்சினந் தனியப் பயங்கெழு வெள்ளி யாநிய நிற்ப கரு விசும்புமெய் யகலப் பெயல்புர வெதிர நால்வேறு நனந்தலை யோராங்கு நந்த விலங்குகதிர்த் திகிரி முந்திசி னோரே துறை - வஞ்சித்துறைப்பாடாண் பாட்டு, வண்ணம் - இழுதவண்ணமும் சொற்சீர்வண்ணழம், தூக்கு செந்தாக்கும் வஞ்சித்துக்கும். பெயர் கவ மண்கெழ்காலம், ..... ....
கசை பதிற்றுப் பத்து . ( கச ) இன்னகை ( கா ) அல்கலும் ( க்ச ) ழேயவெனக்காட்டுகள் கசு . பல்லுறை - பலகாளுறைதல் : ( கரு ) பாசிழைஞெகிழ ( கா ) 6ான் பலவெழுதியென முடிக்க { கசு ) அரிவையர்ப் பிணிக்கும் ( 20 ) மணங்கமழ்மார்ப் பின்தாணிழ் லோர் ( சு ) உண்ண து அடுக்கிய பொழுது பலகழிய ( ) இன்னார் ' உலமயுள் தாம் பெறினன்ஜி ( கச ) இன்னகை ( ) அல்கலும் ( கஈ ) மேய் : பல்லுறை பெறுபகொல் ? பெறார் ; அவர் அவ்வாறு அதுபெறின்றி சின்மார்பாத் பிணிக்கப்பட்ட அரிவையரும் இன்னகை . ஆஸ்க . லு மேய பல்லுறையெறு வதேதெனக்கூட்டி வினை முடிவுசெய்க - - - இதனாற் சொல்லியது காடிவேட்கையின் ' ஓடாத அவன்வென்றி வேட்கைச்சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று ( பி - ம் . ) க4 குடச்சூல் . ( சுகூ . ) மலையுறழ் யானை வான்றோய் வெல்கொடி வரைமிசை யருவியின் வயின்வயி னுடங்கக் கடல்போ றானைக் கருங்குரன் முரசங் காலுறு கடலிற் கடிய வாற ரு வெறிந்து சிதைந்த வா ' ளிலைதெரிந்த வேல் பாய்ந்தாய்ந்த மா வாய்ந்து தெரிந்த புகன் மறவரொடு படுபிணம் பிறங்க நூறிப் பகைவர் கெடுகுடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே நின்போ லசைவில் கொள்கைய ராகன் னசையா தாண்டோர் மன்றம் மண்கெழு ஞால நிலம்பயம் பொழியச் சுடர்சினந் தனியப் பயங்கெழு வெள்ளி யாநிய நிற்ப கரு விசும்புமெய் யகலப் பெயல்புர வெதிர நால்வேறு நனந்தலை யோராங்கு நந்த விலங்குகதிர்த் திகிரி முந்திசி னோரே துறை - வஞ்சித்துறைப்பாடாண் பாட்டு வண்ணம் - இழுதவண்ணமும் சொற்சீர்வண்ணழம் தூக்கு செந்தாக்கும் வஞ்சித்துக்கும் . பெயர் கவ மண்கெழ்காலம் . . . . . . . . .