எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

1920 சென்னை கமர்ஷியல் அச்சுக் கூடம் Tamil Digital Library