எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அங் ஆரும் பத்து, நின்பகைவரைக் கடுக் அத்திக்கவேண்டுநிலைமையில் , அவ்வரவிக் ககே வழிக்கும் (உ.அ) - உருமேற்றினையொப்பை ; - அவ்வாது வினாயச்செய்ய நிலைமைக்கண் நினக்கேற்ப (Ed) மின்படைவழிவாழ் தரும் காரைண் மேற்செல் 'லாது. (உக) தாங்குநர் யானைக்கோடு துமிக்கும் (2.0) எஃகுடைவலத்தரா . - யிருப்பர்; அவ்வாறு நீ அழியாது மாறுபாடாற்றிப்பொருதழிக்கும்வழி (கூட) நின் முடிக்கண்ணியை உதிரம்தெறித்தலால் இறம்பெயர் தலிற் பருத்து உறு தற்களப்ப கின் முன்னர் வழங்கும் (ஙங) மாக்கட்டண்ணுமை நின்னெதிர் நின்று மாற்றாரெய் தலையுடைய அம்பு கண் கிழித்தலால் (ஙச) ஒலியொழியச் (கரு) கூற்றம் (ஙசு ) வவேரித்தாற்போலக் களத்தில் எதிர்த்த மாத்றார் படையையெல்லாம் ஒன்றாகக்கொல்லக் கருதி நோக்கி போக்கினை யுடையை (எ) கொத்தகாய், இவ்வாறு செழுவகத்துக் கடியையென வினை முடிவுசெய்க. இதனாற்சொல்லியது, அவன் வினோதத்து மென்மையும் செரு வகத்துக் கடுமையும் உடன் கூறியவாறாயிற்று, உசு. தாங்குநர் தடக்கையானைத் தொடிக்கேசந்துமிக்குமென்று எதிரூன்றினார் மேற்சேறல் அடறினமையான், இஃது எடுத்துச்செலவின்மேற் சாய் வஞ்சித்துறைப்பாடாணாயிற்று. (க்) ' அரவழங்கும்' என்பது முதலாக 'இரண்டுகுமாடியும், (கசு) 'பந்த ரந்தாம் வேய்ந்து' என்ற ஒருசிந்தடி.யும் (கசு) 'சுடர்நுதல்' என்பது முதலாக இரண்டு குண்டியும், (உடு) 'மழைதவழும்' என்பது முதலாக நாலு குமாடியும் வந்தமையான், வஞ்சித்துக்குமாயிற்று, உ• 'தாங்குநர்' என்பது கூன். (9-ம்.) கஉ. விலங்குமட்டுமணி, கரு. மாவருங்கூற்றம். கா, அரவு வழங்கும். - 57. கடியைலெடுத் தகை ) ந. சகனை கிழித்த செருவத்தானே,(ச) ) ( 2 ), கொடி நுடங்கு நிலைய கொல்களிறு மிடைந்து, வடிமணி நெடுந்தேர் வேறுபுலம் பாப்பி யருங்கலக் தரீஇயர் நீர்மிசை நிவக்கும் பெருங்கலி வங்கந் திசைதிரிந் தாங்கு ரு மையணிந் தெழுதரு மாயிரும் பஃறோன் மெய்புதை யாண மெண்ணா தெஃகுசுமந்து முன்சமத் தெழுதரும் வன்க ணடவர் - தொலையாத் தும்பை தெவ்வழி விளங்க வயர்நிலை யுலக மெய்தினர் பலர் பட
அங் ஆரும் பத்து நின்பகைவரைக் கடுக் அத்திக்கவேண்டுநிலைமையில் அவ்வரவிக் ககே வழிக்கும் ( . ) - உருமேற்றினையொப்பை ; - அவ்வாது வினாயச்செய்ய நிலைமைக்கண் நினக்கேற்ப ( Ed ) மின்படைவழிவாழ் தரும் காரைண் மேற்செல் ' லாது . ( உக ) தாங்குநர் யானைக்கோடு துமிக்கும் ( 2 . 0 ) எஃகுடைவலத்தரா . - யிருப்பர் ; அவ்வாறு நீ அழியாது மாறுபாடாற்றிப்பொருதழிக்கும்வழி ( கூட ) நின் முடிக்கண்ணியை உதிரம்தெறித்தலால் இறம்பெயர் தலிற் பருத்து உறு தற்களப்ப கின் முன்னர் வழங்கும் ( ஙங ) மாக்கட்டண்ணுமை நின்னெதிர் நின்று மாற்றாரெய் தலையுடைய அம்பு கண் கிழித்தலால் ( ஙச ) ஒலியொழியச் ( கரு ) கூற்றம் ( ஙசு ) வவேரித்தாற்போலக் களத்தில் எதிர்த்த மாத்றார் படையையெல்லாம் ஒன்றாகக்கொல்லக் கருதி நோக்கி போக்கினை யுடையை ( ) கொத்தகாய் இவ்வாறு செழுவகத்துக் கடியையென வினை முடிவுசெய்க . இதனாற்சொல்லியது அவன் வினோதத்து மென்மையும் செரு வகத்துக் கடுமையும் உடன் கூறியவாறாயிற்று உசு . தாங்குநர் தடக்கையானைத் தொடிக்கேசந்துமிக்குமென்று எதிரூன்றினார் மேற்சேறல் அடறினமையான் இஃது எடுத்துச்செலவின்மேற் சாய் வஞ்சித்துறைப்பாடாணாயிற்று . ( க் ) ' அரவழங்கும் ' என்பது முதலாக ' இரண்டுகுமாடியும் ( கசு ) ' பந்த ரந்தாம் வேய்ந்து ' என்ற ஒருசிந்தடி . யும் ( கசு ) ' சுடர்நுதல் ' என்பது முதலாக இரண்டு குண்டியும் ( உடு ) ' மழைதவழும் ' என்பது முதலாக நாலு குமாடியும் வந்தமையான் வஞ்சித்துக்குமாயிற்று உ• ' தாங்குநர் ' என்பது கூன் . ( 9 - ம் . ) கஉ . விலங்குமட்டுமணி கரு . மாவருங்கூற்றம் . கா அரவு வழங்கும் . - 57 . கடியைலெடுத் தகை ) . சகனை கிழித்த செருவத்தானே ( ) ) ( 2 ) கொடி நுடங்கு நிலைய கொல்களிறு மிடைந்து வடிமணி நெடுந்தேர் வேறுபுலம் பாப்பி யருங்கலக் தரீஇயர் நீர்மிசை நிவக்கும் பெருங்கலி வங்கந் திசைதிரிந் தாங்கு ரு மையணிந் தெழுதரு மாயிரும் பஃறோன் மெய்புதை யாண மெண்ணா தெஃகுசுமந்து முன்சமத் தெழுதரும் வன்க ணடவர் - தொலையாத் தும்பை தெவ்வழி விளங்க வயர்நிலை யுலக மெய்தினர் பலர் பட