எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

' ' அஉ பதிற்றுப் பத்து - (க..) தெய்வத்துப் (கச) பௌவத்து என்னும் அத்துக்கள். ஈண்டுச் சாரியைப் பொருண்மையைச் செய்யாமையின், அசைநிலையெனப்படும். - கரு. ஒரு எண்னெடு, ஆயிடையென்றது. அவற்றின்கடுவென் ற வா'. (கங) பெருந்தெய்வம் (கச) பனிப்பௌவம் (கரு) குணகடல் குட' கடலாகிய அவ்வொர்க் கூட்டுக. கடு. அவ்வென்னும் சுட்டுமுதல் வகாரவீற்றுப் பெயர் ஆயிடை யென முடிந்தது, கரு - ', ஆயிடைமகனந்த பந்தரென்றது ஆயிடையிலுள்ள அர்ச் ரூம் பிறரும் சோரித்தற்குவந்து பொருந்தின் பந்தெரென் றலாம். ஆடையென்றது ஆயிடையிலுள்ளாரை, - கசு, பர்தாந்தரமென்றது. பக்தரின் உள்வெளியை, வேய்தல் - வேய்ந்தாற்போல(கஎ) நெய்தன்மாலைகளை நாற்றுதல், வேயவெனத் திரிக்க, : ' ம், கறனொடுவென ஒரு விரிக்க. உஉ. பாடல்சான்றென்பதனைச் சாலவெல்த் திரிக்க, உ , மெல்லியனென் றது. ஐம்புலன்களிடத்தும் மனநெகிழ்ச்சி.. யுடையெளென் தவாறு, ' (உ.எ) கடுஞ்சினத்த (உ) அரவென மாறிக்கூட்டுக. 10. படைவழிவாழ்தரென்றது - படையிடமாகவாமும் படையா வரை, (5.க) மறங்கெழு (1.2) கண்ணியெனக்கூட்டுக.. 2. நிறம்பெயர்தல் - உதிரத்தால் நிறம் பெயர்தல். ஊறளத்தல் - உறுதற்கு ஆராய்தல். - - - (கச) கையலையழுங்கவென்னும் எழுவாயையும் பயனிலையையும் ஒருசொல்நீர்மைப்படுத்தித் (ந) தண்ணுமையென்னுமெழுவாய்க்குப் பாய் னிலையாக்குக.. க.சு. 'கோக்கென்றது. மாற்றார்படையைத் தப்பாமல் ஒன்றாகக் கொல்லக்கருத்தின் கோக்கென் தவாது, (12) பருந்து மனப்பக் (ச) கையலையழுங்கவென நின் செயவெ. இன சசங்களை (ந.சு) கோக்கலையென்னும் முற்று வினைக்குறிப்பொடு முடிக்க நீ (ந) குடயும் முன்னிப் (கூ) போதைப் பொழிலணிட்போலி தந்து (கா) செய்தல் (கஅ) நறவினொடு கமழ (உக) விறலியாது (உ) பாடல் காலட் புறத்துவினையின்மையின் வினோதத்திலே -நீடியுறைதலாலே, நீ அவ்வாறு மீடியதறியாது (உட) அண்ணஸ் மெல்லியன் போன்மென (உச) மின்னை ஐவராதோர், உள்ளுவர்களே; நீ தான் (உக) அவோடொக்கு
' ' அஉ பதிற்றுப் பத்து - ( . . ) தெய்வத்துப் ( கச ) பௌவத்து என்னும் அத்துக்கள் . ஈண்டுச் சாரியைப் பொருண்மையைச் செய்யாமையின் அசைநிலையெனப்படும் . - கரு . ஒரு எண்னெடு ஆயிடையென்றது . அவற்றின்கடுவென் வா ' . ( கங ) பெருந்தெய்வம் ( கச ) பனிப்பௌவம் ( கரு ) குணகடல் குட ' கடலாகிய அவ்வொர்க் கூட்டுக . கடு . அவ்வென்னும் சுட்டுமுதல் வகாரவீற்றுப் பெயர் ஆயிடை யென முடிந்தது கரு - ' ஆயிடைமகனந்த பந்தரென்றது ஆயிடையிலுள்ள அர்ச் ரூம் பிறரும் சோரித்தற்குவந்து பொருந்தின் பந்தெரென் றலாம் . ஆடையென்றது ஆயிடையிலுள்ளாரை - கசு பர்தாந்தரமென்றது . பக்தரின் உள்வெளியை வேய்தல் - வேய்ந்தாற்போல ( கஎ ) நெய்தன்மாலைகளை நாற்றுதல் வேயவெனத் திரிக்க : ' ம் கறனொடுவென ஒரு விரிக்க . உஉ . பாடல்சான்றென்பதனைச் சாலவெல்த் திரிக்க மெல்லியனென் றது . ஐம்புலன்களிடத்தும் மனநெகிழ்ச்சி . . யுடையெளென் தவாறு ' ( . ) கடுஞ்சினத்த ( ) அரவென மாறிக்கூட்டுக . 10 . படைவழிவாழ்தரென்றது - படையிடமாகவாமும் படையா வரை ( 5 . ) மறங்கெழு ( 1 . 2 ) கண்ணியெனக்கூட்டுக . . 2 . நிறம்பெயர்தல் - உதிரத்தால் நிறம் பெயர்தல் . ஊறளத்தல் - உறுதற்கு ஆராய்தல் . - - - ( கச ) கையலையழுங்கவென்னும் எழுவாயையும் பயனிலையையும் ஒருசொல்நீர்மைப்படுத்தித் ( ) தண்ணுமையென்னுமெழுவாய்க்குப் பாய் னிலையாக்குக . . . சு . ' கோக்கென்றது . மாற்றார்படையைத் தப்பாமல் ஒன்றாகக் கொல்லக்கருத்தின் கோக்கென் தவாது ( 12 ) பருந்து மனப்பக் ( ) கையலையழுங்கவென நின் செயவெ . இன சசங்களை ( . சு ) கோக்கலையென்னும் முற்று வினைக்குறிப்பொடு முடிக்க நீ ( ) குடயும் முன்னிப் ( கூ ) போதைப் பொழிலணிட்போலி தந்து ( கா ) செய்தல் ( கஅ ) நறவினொடு கமழ ( உக ) விறலியாது ( ) பாடல் காலட் புறத்துவினையின்மையின் வினோதத்திலே - நீடியுறைதலாலே நீ அவ்வாறு மீடியதறியாது ( உட ) அண்ணஸ் மெல்லியன் போன்மென ( உச ) மின்னை ஐவராதோர் உள்ளுவர்களே ; நீ தான் ( உக ) அவோடொக்கு