எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

'எ கா' பதிற்றுப் பத்து கரண மாகிய வெருவரு புனற்றம் கன்மிசை யவ்வுங் கடலவும் பிறவு - மருப்ப மமை இய வமர்கடக் துருத்த வாண்மலி மருங்கி னாடகப் படுத்து கடு நல்லிசை நனந்தலை யிரிய வொன்னா ருருப்பற நிரப்பினை யாதலிற் சாந்து புலர்பு வண்ண நீவி வகைவனப் புற்ற வரிஷிமி றிமிரு மார்புபிணி மகளிர் விரிமென் கூந்தன் மெல்லணை வதிந்து 20 கொல்பிணி திருகிய மார்புகவர் முயக்கத்துப் பொழுது கொண் மரபின்' மென் பிணி யவிழ வெவன்பல கழியுமோ' பெரும் பன்னாட் பகைவெம்மையிற் பாசறை மரீஇப் பாடரி தியைந்த சிறுதுயி லியலாது உரு கோடுமுழங் கிமிழிசை யெடுப்பும் பீடுகெழு செல்வ மரீஇய கண்ணே , துறை - வஞ்சித்துறைப் பாடாண்பாட்டு, வண்ணம் - ஒழுகுவண்ணழம் சொற்சீர்வண்ணமும் தூக்கு - செந்தூக்கு.. - பெயர் - (கக) வெருவருபுளற்றர். மாமலைக்கண்னே (உ) உறைசி தறியெனக்ட்டி . அதனை ச்சித வெனத் திரிக்க, - ச. உலகம் புரை இயென்றது உலகத்தைப் புரந்தென் றவா 'எ'," மூன்றுடன் கூடிய கூடலென்றது அக்காவிரி நானும் ஆன்டொ " ருகையும் - குடவனாறுமென இம்மூன்றும் சேர்க்கட்டிய கூட்டமென்றவா ரா (சு) காவிரி அனையையாவதேயன்றி (எ) 2 4 அடன் கூடிய கட்டத் கயை மெனக்கொள்க. - 2 . உரவத்திாைபி தழவென்றது. வலிய திலாகள் தம்மில் மாறு பட்டுப் புடைபெயர்வென் ரவாறு, அவ்வில் பிசியவென்றது. அவ்விற்கள் அத்திரைக்குப்பிசிராக வென்", பிசிரவென்றது பெயாடியாகப் பி தந்தவினை, ---- ------------------ குடங்னென்றாம் போல்வதோர் யாம் மொளவும் பிர திபேதமுண்டு,
' கா ' பதிற்றுப் பத்து கரண மாகிய வெருவரு புனற்றம் கன்மிசை யவ்வுங் கடலவும் பிறவு - மருப்ப மமை இய வமர்கடக் துருத்த வாண்மலி மருங்கி னாடகப் படுத்து கடு நல்லிசை நனந்தலை யிரிய வொன்னா ருருப்பற நிரப்பினை யாதலிற் சாந்து புலர்பு வண்ண நீவி வகைவனப் புற்ற வரிஷிமி றிமிரு மார்புபிணி மகளிர் விரிமென் கூந்தன் மெல்லணை வதிந்து 20 கொல்பிணி திருகிய மார்புகவர் முயக்கத்துப் பொழுது கொண் மரபின் ' மென் பிணி யவிழ வெவன்பல கழியுமோ ' பெரும் பன்னாட் பகைவெம்மையிற் பாசறை மரீஇப் பாடரி தியைந்த சிறுதுயி லியலாது உரு கோடுமுழங் கிமிழிசை யெடுப்பும் பீடுகெழு செல்வ மரீஇய கண்ணே துறை - வஞ்சித்துறைப் பாடாண்பாட்டு வண்ணம் - ஒழுகுவண்ணழம் சொற்சீர்வண்ணமும் தூக்கு - செந்தூக்கு . . - பெயர் - ( கக ) வெருவருபுளற்றர் . மாமலைக்கண்னே ( ) உறைசி தறியெனக்ட்டி . அதனை ச்சித வெனத் திரிக்க - . உலகம் புரை இயென்றது உலகத்தைப் புரந்தென் றவா ' ' மூன்றுடன் கூடிய கூடலென்றது அக்காவிரி நானும் ஆன்டொ ருகையும் - குடவனாறுமென இம்மூன்றும் சேர்க்கட்டிய கூட்டமென்றவா ரா ( சு ) காவிரி அனையையாவதேயன்றி ( ) 2 4 அடன் கூடிய கட்டத் கயை மெனக்கொள்க . - 2 . உரவத்திாைபி தழவென்றது . வலிய திலாகள் தம்மில் மாறு பட்டுப் புடைபெயர்வென் ரவாறு அவ்வில் பிசியவென்றது . அவ்விற்கள் அத்திரைக்குப்பிசிராக வென் பிசிரவென்றது பெயாடியாகப் பி தந்தவினை - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - குடங்னென்றாம் போல்வதோர் யாம் மொளவும் பிர திபேதமுண்டு