எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

எஉ பதிற்றுப்பத்து அவ்வழகின் தென்மேலிட்டுக் கூறியலாற்றும், இதற்கு நன்னு தல்விறலியர்' என்று பெயாயிந்த அ. தொல்கரசர் - அச்சுடைப் பழையர் கரிகள், கெய்கழிபு உராவில் (கா) சுடாழன் (எ) ஆடுமென்த்த னாத் சொ ல்லியது; அந்த நகரிகால் (க) குட்டுவன் அட்டு ஆனான் , அந்தொறும் (-) பரிசிலர் களிறு பெற்று ஆனார் ; (அ) தொன் கர் வரைப்புக்களில் அவன் உரை ஆனா வெனக்கூட்டி - வினை முடிவு செய்க இதனாற்சொல்லியது, அவன் கொடையினையும் அக்கொடைக்கு - வருவாயாகிய பகைவரைக்கோ மலையும் உடன் கூறியவாறாயிற்று. (எ) (சவு.) பைம்பொற் சாமரை பாணர்ச் சூட்டி யொண்ணுதல் விறலியர்க் காரம் பூட்டிக் கெடலரும் பல்புகழ் நிலைஇ நீர்புக்குக் கடலொ இழந்த பனித்துறைப் பாதவு ரு வாண்டுநீர்ப் பெற்ற தார மீண்டிவர் கொள்ளாப் பாடற் கெளிதினி னீயுங் கல்லா வாய்மைய னிவனெனத் தத்தங் கைவ லிளையர் நேர்கை நிரைப்ப - வணங்கிய சாயல் வணங்கா வாண்மை க) முனைசுடு கனையெரி யெரித்தலிற் பெரிது மிதழ்கவி னழிந்த மாலையொடு சாந்துபுலர் பல்பொறி மார்பரின் பெயர்வா ழியரோ நின் மலைப் பிறந்து நின்கடன் மண்டு மெலிபுன் னிகழ் தருந் தீநீர் விழவிற் கரு பொழில்வதி வேனிற் பேரெழில் வாழ்க்கை மேவரு சுற்றமோ டுண்டினிது நுகருந் தீம்புன லாய் மாடுங் காஞ்சியம் பெருந்துறை மணலினும் பலவே. துறை - இயன் மொழிவாழ்த்து. வண்ண மும், தூக்கும் அது, பெயர் - (கரு) பேரெழில் வாழ்க்கை தலை இயென்றது நிலைப்பித்தென்னும் பிறலியன்
எஉ பதிற்றுப்பத்து அவ்வழகின் தென்மேலிட்டுக் கூறியலாற்றும் இதற்கு நன்னு தல்விறலியர் ' என்று பெயாயிந்த . தொல்கரசர் - அச்சுடைப் பழையர் கரிகள் கெய்கழிபு உராவில் ( கா ) சுடாழன் ( ) ஆடுமென்த்த னாத் சொ ல்லியது ; அந்த நகரிகால் ( ) குட்டுவன் அட்டு ஆனான் அந்தொறும் ( - ) பரிசிலர் களிறு பெற்று ஆனார் ; ( ) தொன் கர் வரைப்புக்களில் அவன் உரை ஆனா வெனக்கூட்டி - வினை முடிவு செய்க இதனாற்சொல்லியது அவன் கொடையினையும் அக்கொடைக்கு - வருவாயாகிய பகைவரைக்கோ மலையும் உடன் கூறியவாறாயிற்று . ( ) ( சவு . ) பைம்பொற் சாமரை பாணர்ச் சூட்டி யொண்ணுதல் விறலியர்க் காரம் பூட்டிக் கெடலரும் பல்புகழ் நிலைஇ நீர்புக்குக் கடலொ இழந்த பனித்துறைப் பாதவு ரு வாண்டுநீர்ப் பெற்ற தார மீண்டிவர் கொள்ளாப் பாடற் கெளிதினி னீயுங் கல்லா வாய்மைய னிவனெனத் தத்தங் கைவ லிளையர் நேர்கை நிரைப்ப - வணங்கிய சாயல் வணங்கா வாண்மை ) முனைசுடு கனையெரி யெரித்தலிற் பெரிது மிதழ்கவி னழிந்த மாலையொடு சாந்துபுலர் பல்பொறி மார்பரின் பெயர்வா ழியரோ நின் மலைப் பிறந்து நின்கடன் மண்டு மெலிபுன் னிகழ் தருந் தீநீர் விழவிற் கரு பொழில்வதி வேனிற் பேரெழில் வாழ்க்கை மேவரு சுற்றமோ டுண்டினிது நுகருந் தீம்புன லாய் மாடுங் காஞ்சியம் பெருந்துறை மணலினும் பலவே . துறை - இயன் மொழிவாழ்த்து . வண்ண மும் தூக்கும் அது பெயர் - ( கரு ) பேரெழில் வாழ்க்கை தலை இயென்றது நிலைப்பித்தென்னும் பிறலியன்