எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

அ பதிற்றுப் பத்து. கின் றவலிக்கு உதவி செய்தற்குச் சேயனாயினும் எங்கக்கு அவர்தான் கட் பெகாச்சொலி யென்றவாறு. கட்ட, காப்பகம் - ஒருவரால் மாற்றcards" தை வருந்தும், - FRE. அரகள் தரி 12. இயேன்றது மாற்றம் . அவ ம் 5 அழித் தற்பொழிலைத் தன்பால் உறுவித்தெறவாறு, ... - கசு. முரசுசெய முரச்சியென்றது அங்லேம்:வெ முரசாகச் செய் யும்படி முற்றுவித்தென்றவாறு. முற்றுவித்தலாவது ஒழுகையேற்றலாம்படி துண்டங்களாகத் தமிட பித்தல், களிறென்பது மோகூர்மன்கான் களிற்றினை . களிறுபலபூட்டியன் மது அேைா ஆம்பளைகளா அவலோ அவமதித்துச் சாட்டிற்கும் கடாலோ பாதியாகப் பட்டியென்றவாறு. பூட்டியென்றதற்கு வாலிழை கழித்த அம்பஸ்பெண்டிர், பாலகிருங் கூந்தன் முரற்சியா, குஞ்சர வொழுகை பூட்டி' Greer இதன்பதிகத்து வந்த மையால், அம்மகளிர் கூந்தன்மயிர்க்கயிற்றாற் பூட்டியென்க்கொள்க. . (கஎ) ஒழுகையுய்த்த (எ) ஆடுநடையண் 3 செல் மாறிக்கூட்டுக. கஅ, கூகையையென இரண்டாவதுவிரிக்க. கா . பைந் துணிகள்வைத்த இடமறந்த ti> A Su/ புதன் பெ - டையாகிய குரால் கவற்றுமென்க. , :* - * வைத்தமை - விகாரம். கவலென்னும் பெயரைத் தாவென்பதுபோல வருத்தமென்றுரைக்க. கவலைகவற்றல் - வருத்தல், பறந்தலையென்பது, இடுகாட்டிற் பிணஞ்சுடுமிடத்தை உக, வன்னிமன் றமென்றது. அக்காட்டில் வானிமரத்தையுடைய இடத்தினை அதுதான் பிணத்தொடுமென்றா ரெல்லாருமிருக்கா மாறு போறலின், மன் நெனப்பட்டது. உ. விளங்கியகாடென்றது தன் தொழிலில்விளங்கியகாடென்ற (கள்) ஒழுகையுய்த்த (எ) ஆடுநடையண்ணல், நின் (க) கோய்தபு நோன்றொகையினை (எ) நிற்பாடுமகள் காண்பாளாக; (உ = காடு (அ) காணா தொழிவதாகவென் மாறிக்கட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாற் சொல்லியது, அவனை நீ நெடுங்காலம் வாழ்கவென வாழ்த் - (பி. - ம்) கக. சேணோனாயினும், க.அ. வைத்துத்தமை றந்த, (ச) (சரு.) போலம்பூந் தும்பைப் பொறிகிளர் தூணிப் புற்றடங் காவி னொடுங்கிய வம்பி தியவாறாயிற்று.
பதிற்றுப் பத்து . கின் றவலிக்கு உதவி செய்தற்குச் சேயனாயினும் எங்கக்கு அவர்தான் கட் பெகாச்சொலி யென்றவாறு . கட்ட காப்பகம் - ஒருவரால் மாற்றcards தை வருந்தும் - FRE . அரகள் தரி 12 . இயேன்றது மாற்றம் . அவ ம் 5 அழித் தற்பொழிலைத் தன்பால் உறுவித்தெறவாறு . . . - கசு . முரசுசெய முரச்சியென்றது அங்லேம் : வெ முரசாகச் செய் யும்படி முற்றுவித்தென்றவாறு . முற்றுவித்தலாவது ஒழுகையேற்றலாம்படி துண்டங்களாகத் தமிட பித்தல் களிறென்பது மோகூர்மன்கான் களிற்றினை . களிறுபலபூட்டியன் மது அேைா ஆம்பளைகளா அவலோ அவமதித்துச் சாட்டிற்கும் கடாலோ பாதியாகப் பட்டியென்றவாறு . பூட்டியென்றதற்கு வாலிழை கழித்த அம்பஸ்பெண்டிர் பாலகிருங் கூந்தன் முரற்சியா குஞ்சர வொழுகை பூட்டி ' Greer இதன்பதிகத்து வந்த மையால் அம்மகளிர் கூந்தன்மயிர்க்கயிற்றாற் பூட்டியென்க்கொள்க . . ( கஎ ) ஒழுகையுய்த்த ( ) ஆடுநடையண் 3 செல் மாறிக்கூட்டுக . கஅ கூகையையென இரண்டாவதுவிரிக்க . கா . பைந் துணிகள்வைத்த இடமறந்த ti > A Su / புதன் பெ - டையாகிய குரால் கவற்றுமென்க . : * - * வைத்தமை - விகாரம் . கவலென்னும் பெயரைத் தாவென்பதுபோல வருத்தமென்றுரைக்க . கவலைகவற்றல் - வருத்தல் பறந்தலையென்பது இடுகாட்டிற் பிணஞ்சுடுமிடத்தை உக வன்னிமன் றமென்றது . அக்காட்டில் வானிமரத்தையுடைய இடத்தினை அதுதான் பிணத்தொடுமென்றா ரெல்லாருமிருக்கா மாறு போறலின் மன் நெனப்பட்டது . . விளங்கியகாடென்றது தன் தொழிலில்விளங்கியகாடென்ற ( கள் ) ஒழுகையுய்த்த ( ) ஆடுநடையண்ணல் நின் ( ) கோய்தபு நோன்றொகையினை ( ) நிற்பாடுமகள் காண்பாளாக ; ( = காடு ( ) காணா தொழிவதாகவென் மாறிக்கட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாற் சொல்லியது அவனை நீ நெடுங்காலம் வாழ்கவென வாழ்த் - ( பி . - ம் ) கக . சேணோனாயினும் . . வைத்துத்தமை றந்த ( ) ( சரு . ) போலம்பூந் தும்பைப் பொறிகிளர் தூணிப் புற்றடங் காவி னொடுங்கிய வம்பி தியவாறாயிற்று .