எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ஐந்தாம் பத்து. க. முச்சி - கொண்டைமுடி, காரிபோலுங் கூந்தலெனக்கூட்டுக. (5). - விருந்தின் வீழ்பிடியென்தது எண்லுகின்ற மகளிர்க்கு விருந் தாகி அம்மகளிர் விரும்பிய பிடி பென் நவாறு. - இனிக் காட்டியானை க்கு விருந்தாகிய அவ்வியானைகள் விரும்பும் பார்வைப்பிடியென்பாருமுளர். பிடியினையே எண்ணியது, தங்கள் நடை யொப்புமைபற்றியென்க. (உ) மகளிரென்னுமெழுவாய் (ந) போவெல்லும் பயனிலை கொண் டு, டிெயது எண்ணென்க, எண்று முறையாவது சங்கு பற்பமுன் ' ளிட்ட தொகை, (சு) கல்லோங்குநெடுவரையாகிய (எ) இமயம் (அ) தென்னங்குமரி யொடு (எ) வட திசையெல்லையாகவென மாறிக்கூட்டுக. -- எல்லையாகவென்னும் வினையெச்சத்திற்கு இவ்வாறு எல்லையான வென் ஒருபெயரெச்சச்சொல்வாவித்து அப்பெயரெச்சத்திற்கு (அ) ஆயி டையென் புழி - அவ்வென்னும் வகரவீற்றுப்பமைச்சுட்டுப்பெயரை முடி பாக்குக. -- சு). சொல்பலகாடென்றது. ஆயிடை அரசர் காடெல்லாவற்றை - கஉ - ச. பனை திரங்கும் வண்ணம் பெயல் ஒளித்தலானும் குன்று வறங்கரும் வண்ணம் ஈடர்' சினம்திகழ்கையானும் அருவியற்றவெனக் கூட்டிரைக்க, 'சடு, அருஞ்செலற்பேராறு - புனல் நிறைந்த ஆறு யாறென்பது ஆதெனமருவிற்று, கரு - அ. கரையையுடைத்துத் தளிசொரிந்தாங்கென உடைத்தற் மொழிலை வானத்தின் ஹெழிலாக்குக ; இக்நீரொ ஒருபெயர் வருவித்து உடை கா. சிலை முழங்கியென்றது கிலைத்தலொடு முழங்கியென் றவாறு. - உக. ஆடு சிறைய றுத்த நரம்பென்றது. சின்ன மென்னும் புள்- வின். இசையெழுகின்ற சிறகினைத் தோற்பித்த யாழ்பம் பென்தவாறு. இனிச் சிறையென்றது அந்தரம்பின் ஒலியெழாமற் - சிறைப்படுத்தி நிற்கும் அதன் குற்றமென்பாருமுளர். உக. வாகையுழிஞையென்பது வாகையை முடிவிலேயுடையஉழிஞை யென் காறு : இனி வாகையும் உழிஞையமென இரண்டாக்கனுமாம்,
ஐந்தாம் பத்து . . முச்சி - கொண்டைமுடி காரிபோலுங் கூந்தலெனக்கூட்டுக . ( 5 ) . - விருந்தின் வீழ்பிடியென்தது எண்லுகின்ற மகளிர்க்கு விருந் தாகி அம்மகளிர் விரும்பிய பிடி பென் நவாறு . - இனிக் காட்டியானை க்கு விருந்தாகிய அவ்வியானைகள் விரும்பும் பார்வைப்பிடியென்பாருமுளர் . பிடியினையே எண்ணியது தங்கள் நடை யொப்புமைபற்றியென்க . ( ) மகளிரென்னுமெழுவாய் ( ) போவெல்லும் பயனிலை கொண் டு டிெயது எண்ணென்க எண்று முறையாவது சங்கு பற்பமுன் ' ளிட்ட தொகை ( சு ) கல்லோங்குநெடுவரையாகிய ( ) இமயம் ( ) தென்னங்குமரி யொடு ( ) வட திசையெல்லையாகவென மாறிக்கூட்டுக . - - எல்லையாகவென்னும் வினையெச்சத்திற்கு இவ்வாறு எல்லையான வென் ஒருபெயரெச்சச்சொல்வாவித்து அப்பெயரெச்சத்திற்கு ( ) ஆயி டையென் புழி - அவ்வென்னும் வகரவீற்றுப்பமைச்சுட்டுப்பெயரை முடி பாக்குக . - - சு ) . சொல்பலகாடென்றது . ஆயிடை அரசர் காடெல்லாவற்றை - கஉ - . பனை திரங்கும் வண்ணம் பெயல் ஒளித்தலானும் குன்று வறங்கரும் வண்ணம் ஈடர் ' சினம்திகழ்கையானும் அருவியற்றவெனக் கூட்டிரைக்க ' சடு அருஞ்செலற்பேராறு - புனல் நிறைந்த ஆறு யாறென்பது ஆதெனமருவிற்று கரு - . கரையையுடைத்துத் தளிசொரிந்தாங்கென உடைத்தற் மொழிலை வானத்தின் ஹெழிலாக்குக ; இக்நீரொ ஒருபெயர் வருவித்து உடை கா . சிலை முழங்கியென்றது கிலைத்தலொடு முழங்கியென் றவாறு . - உக . ஆடு சிறைய றுத்த நரம்பென்றது . சின்ன மென்னும் புள் வின் . இசையெழுகின்ற சிறகினைத் தோற்பித்த யாழ்பம் பென்தவாறு . இனிச் சிறையென்றது அந்தரம்பின் ஒலியெழாமற் - சிறைப்படுத்தி நிற்கும் அதன் குற்றமென்பாருமுளர் . உக . வாகையுழிஞையென்பது வாகையை முடிவிலேயுடையஉழிஞை யென் காறு : இனி வாகையும் உழிஞையமென இரண்டாக்கனுமாம்