எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

- - - வடதிசை யெல்லை யிமய மாகத் தென்னங் குமரியொ ...ரயிடை யரசர் (or டைட்: பஞ்சமர் ததைய வார்ப்பெழச் க சொல்ல நாட்டைத் தொல்கவி னழித்த போட்டு தானைப் பொலந்தார்க் குட்டுவ விரும்பணை திரங்கப் பெரும்பெய லொளிப்பக் குன்றுவறங் கூரச் சுடர்சினந் திகழ வருவியற்ற பெருவற்ற் காலையு கரு மருஞ்செலற் பேராற் றிருங்கரை யுடைத்துக் கடியேர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய வரைவி லதிர்சிலை முழங்கிப் பெயல்சிறர் தார்கலி வானந் தளிசொரிந் தாதுங் குறுவ ரார வோம்பா துண்டு உ) நசைவரார நன்கலஞ் சிதறி யாடு சிறை வறுத்த நாம்பு சே ரின்குற பாடு விறலியர் பல்பிடி பெறுக துய்வீ வாகை துண்கொடி யுழிஞை வென்றி மேவ லுருகெழு சிறப்பிற் உரு கொண்டி மள்ளர் கொல்களிறு பெறுக மன்றம் படர்ந்து மறுகுகிறைப் புக்குக் கண்டி நுண்கோல் கொண்டுகளம் வாழ்த்து மகவலன் பெறுக மாவே யென்று மிகல்வினை மேவலை யாகலிற் பகைவருந் கூ) தாங்காது புகழ்ந்த தூங்குகொளை முழவிற் றொலையாக் கற்பான் விலைகண் டிகுமே நிணஞ்ளது. இதையொடு கனல்சினந் தவிராது கரம்பகல் பறியா வோ வேணி நிறைந்து நெடிதிராத் தசும்பின் வயிரிய கூரு ருண்டெனத் தவாஅக் கள்ளின் வண்கை வேந்தோன் கலிமகி ழானே. துறை - யேன் மொழிவார்த்து வண்ண ழந் தூக்கும் அது. ' பேயர் - -) ஏதுவே . த
- - - வடதிசை யெல்லை யிமய மாகத் தென்னங் குமரியொ . . . ரயிடை யரசர் ( or டைட் : பஞ்சமர் ததைய வார்ப்பெழச் சொல்ல நாட்டைத் தொல்கவி னழித்த போட்டு தானைப் பொலந்தார்க் குட்டுவ விரும்பணை திரங்கப் பெரும்பெய லொளிப்பக் குன்றுவறங் கூரச் சுடர்சினந் திகழ வருவியற்ற பெருவற்ற் காலையு கரு மருஞ்செலற் பேராற் றிருங்கரை யுடைத்துக் கடியேர் பூட்டுநர் கடுக்கை மலைய வரைவி லதிர்சிலை முழங்கிப் பெயல்சிறர் தார்கலி வானந் தளிசொரிந் தாதுங் குறுவ ரார வோம்பா துண்டு ) நசைவரார நன்கலஞ் சிதறி யாடு சிறை வறுத்த நாம்பு சே ரின்குற பாடு விறலியர் பல்பிடி பெறுக துய்வீ வாகை துண்கொடி யுழிஞை வென்றி மேவ லுருகெழு சிறப்பிற் உரு கொண்டி மள்ளர் கொல்களிறு பெறுக மன்றம் படர்ந்து மறுகுகிறைப் புக்குக் கண்டி நுண்கோல் கொண்டுகளம் வாழ்த்து மகவலன் பெறுக மாவே யென்று மிகல்வினை மேவலை யாகலிற் பகைவருந் கூ ) தாங்காது புகழ்ந்த தூங்குகொளை முழவிற் றொலையாக் கற்பான் விலைகண் டிகுமே நிணஞ்ளது . இதையொடு கனல்சினந் தவிராது கரம்பகல் பறியா வோ வேணி நிறைந்து நெடிதிராத் தசும்பின் வயிரிய கூரு ருண்டெனத் தவாஅக் கள்ளின் வண்கை வேந்தோன் கலிமகி ழானே . துறை - யேன் மொழிவார்த்து வண்ண ழந் தூக்கும் அது . ' பேயர் - - ) ஏதுவே .