எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ஐந்தாம் பத்து, இனி மெலவள்ளூசியை கெட்டையென்பதோர் கருவியென்பாரு முளர் கரு. அம்டென்றது. அப்பாலாகிய தழும்பினை. நியசும், அம்பு சேர் உடம்பினர்ச் சேர்ந்தோரல்லது அம்பை சூடாது மலைந்த மாட்சியென் றது அரசன் வீரரில் - அம்புசேருடம்பினராய்த் தம் மோடு வீரயொத்தாரோடல்லாது - போர்குறித்தார்தம்மோடு தும்பை, குடாமல் மாறுபட்ட மாட்சிமையடைா கொம்மவர் . '- க)-கக, இஞ்சி வீவிராய பைந்தார் பூட்டிச் சாந்துபுடித்து எறிந்த வென்றது மது நுகர்வுழி இடையிடைக்கறித்து இன்புறுதற்பொருட்டு இஞ்சியும் மோந்து இன்பு: தற்பொருட்டுப் படமாக 'விரவித்தொடுத்த மாலை யினப்பூட்டி அவ்வாறு பயன்கோடற்குச் சாத்தும் புறத்தெறிந்த வென்றவாறு. - கக. தசும்பு இளல்கிருக்கையென்தது தன்களிப்புமிகுதியால் தன்னை " புண்டாகும்... ஸ்போல அத்தசும்பிருந்து ஆடும்படி பாET இருப்பெr mar இச்சிறப்பான், இதற்கு, 'தசும்பு துளங்கிருக்கை' என்று பெய ராயித்து, க - கஉ. சேறு - சுவை. கட்..., "வண்மகிழ் மட்டத்தை ஓம்பா வீகையிற் சுரந்தென்மாறிக் கூட்டுக. இனி மணிகிறமட்டத்தினையும் ஓம்பாலிகையினது வளவியமகிழ்ச்சி பினையும், சரக்தெலா இரண்டாக உலாத்தலுமாம். - (516) - மன்னரேத்தக்(கஅ) களிழார்க் தொ முடித்து அதனைக் களி- மாாவெனத் திரித்து (20) மூயவென்னும் விலையொடு முடிக்க (எ) பெரும், கணவ, (அ) சூட்டுவா, (கச) கோடியாகிகளவாழ் நீ கஈ) சுரந்து, (கரு) மாட்பொழில் தகவயெண்ணின், (உ) புணரியிற்பல வென் வினை முடிவு செய்க - இதனாத சொல்லியது, அவன் கொடைச்சிறப்பும் வென்றிச்சிறப்பும் உடன் கூறியவாறாயிற்று, - பி- ம்.) உக. தெண்கழி, தெண் கமலிகரை, (சங) கவரி முச்சிக் கார்விரி கூந்த லூசன் மேவற் சேயிழை மகளி ருசல்போற் பெருங்கா லிலகுவாண் மருப்பிற் பொருங்கை மதமாப் புகுதரி னவற்றுள் ரு விருந்தின் வீழ்பிடி யெண்ணு முறை பெறா. அக் கடவு ணீலைய கல்லோங்கு நெடுவரை
ஐந்தாம் பத்து இனி மெலவள்ளூசியை கெட்டையென்பதோர் கருவியென்பாரு முளர் கரு . அம்டென்றது . அப்பாலாகிய தழும்பினை . நியசும் அம்பு சேர் உடம்பினர்ச் சேர்ந்தோரல்லது அம்பை சூடாது மலைந்த மாட்சியென் றது அரசன் வீரரில் - அம்புசேருடம்பினராய்த் தம் மோடு வீரயொத்தாரோடல்லாது - போர்குறித்தார்தம்மோடு தும்பை குடாமல் மாறுபட்ட மாட்சிமையடைா கொம்மவர் . ' - ) - கக இஞ்சி வீவிராய பைந்தார் பூட்டிச் சாந்துபுடித்து எறிந்த வென்றது மது நுகர்வுழி இடையிடைக்கறித்து இன்புறுதற்பொருட்டு இஞ்சியும் மோந்து இன்பு : தற்பொருட்டுப் படமாக ' விரவித்தொடுத்த மாலை யினப்பூட்டி அவ்வாறு பயன்கோடற்குச் சாத்தும் புறத்தெறிந்த வென்றவாறு . - கக . தசும்பு இளல்கிருக்கையென்தது தன்களிப்புமிகுதியால் தன்னை புண்டாகும் . . . ஸ்போல அத்தசும்பிருந்து ஆடும்படி பாET இருப்பெr mar இச்சிறப்பான் இதற்கு ' தசும்பு துளங்கிருக்கை ' என்று பெய ராயித்து - கஉ . சேறு - சுவை . கட் . . . வண்மகிழ் மட்டத்தை ஓம்பா வீகையிற் சுரந்தென்மாறிக் கூட்டுக . இனி மணிகிறமட்டத்தினையும் ஓம்பாலிகையினது வளவியமகிழ்ச்சி பினையும் சரக்தெலா இரண்டாக உலாத்தலுமாம் . - ( 516 ) - மன்னரேத்தக் ( கஅ ) களிழார்க் தொ முடித்து அதனைக் களி மாாவெனத் திரித்து ( 20 ) மூயவென்னும் விலையொடு முடிக்க ( ) பெரும் கணவ ( ) சூட்டுவா ( கச ) கோடியாகிகளவாழ் நீ கஈ ) சுரந்து ( கரு ) மாட்பொழில் தகவயெண்ணின் ( ) புணரியிற்பல வென் வினை முடிவு செய்க - இதனாத சொல்லியது அவன் கொடைச்சிறப்பும் வென்றிச்சிறப்பும் உடன் கூறியவாறாயிற்று - பி - ம் . ) உக . தெண்கழி தெண் கமலிகரை ( சங ) கவரி முச்சிக் கார்விரி கூந்த லூசன் மேவற் சேயிழை மகளி ருசல்போற் பெருங்கா லிலகுவாண் மருப்பிற் பொருங்கை மதமாப் புகுதரி னவற்றுள் ரு விருந்தின் வீழ்பிடி யெண்ணு முறை பெறா . அக் கடவு ணீலைய கல்லோங்கு நெடுவரை