எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ஐந்தாம் பத்து. தூக்கு - செந்தூக்கு.. பெயர் - (அ) சுடர்வீவேங்கை . ரு. அறைகூடு கலப்பை ஆடற்றுதைக்கு வேண்டுவன வெல்லாம் - கூடின் முட்டு (அ) கடவுட் பழிச்ச (கச) அத்தம் (கரு) பலகழிந்து காண்குவந்திசி வென முடிக்க - -'க, ளிறு தன் சிபேத்தாற்செய்தி செய்ய க்கெல்லாம் வேங்கை. காரணமாய்தின் தமையார்', இதற்கு, ' கடர் வீவேங்கை' என்று பெய- ராயிற்று. கா', தாவலுப்புமோவென்றது. வருத்தத்தில் நிடன் அ நீங்குமோ வென்றவாறு. நாவென்னும் உரிச்சொல் தொழிற்பெயர்ப்பட்டுத் தாகவென 4. வஞ்சின முடித்தல் - மாற்மூர் மண்டலங்களைக் கொண்டு உ). வெம்மையென்னும் பண்பிற்கு வெவ்வரென்பதும் ஒரு வாய் (20) தெவ்வர் (உக) தலையென மாறிக்கூட்டுக. - (உக) இருந் தலையிடித்து (கக) அரசுபடக்கடடக்தென முடித்து அத -னோக் கடக்கவெனத்திரித்து அதனை (2) எடுத்தேறென்னும் தொழிற்பெய பொடு முடிக்க, உ.உ. வைகார்ப்பு - ஒருகாலும் இடையறாது தங்கின ஆரவாரம் மைபடு பாப்பு - கடற்பரப்பு (உச) இயைந்தென்பதனை இயைய வெனத்திரித்து (உள) உழந்த வென்பதனாடு முடிக்க, இனி (உக) ஊர்ந்தவென்பதெனொடு முடிப்பினும் * 2-டு காலு யென்றதும் காற்று மோ. ''உளை தலையுடையவென்ற வாறு, உளைதல் - விடுபடுதல், (க.க) நெடுந்தகை, காண்குவந்தேன், (உன்) சின் (2.51 ) கடலுறந்த தாள் (கள்) தாவலும்புமோவெனக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாற் சொல்லியது, அவன் வென்றிச் சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று. நிபன் கடலுழந்த தார் தாவலுய்யுமோவென் றதனாற் காட்சிவாழ்த் நாயிற்று.. '-ம்.). கண்னுறுத்து'. ந. தகைத்த - உஎ. பழந்தமாளே. "..'' - ' . ' .'', கமி'. படம்
ஐந்தாம் பத்து . தூக்கு - செந்தூக்கு . . பெயர் - ( ) சுடர்வீவேங்கை . ரு . அறைகூடு கலப்பை ஆடற்றுதைக்கு வேண்டுவன வெல்லாம் - கூடின் முட்டு ( ) கடவுட் பழிச்ச ( கச ) அத்தம் ( கரு ) பலகழிந்து காண்குவந்திசி வென முடிக்க - - ' ளிறு தன் சிபேத்தாற்செய்தி செய்ய க்கெல்லாம் வேங்கை . காரணமாய்தின் தமையார் ' இதற்கு ' கடர் வீவேங்கை ' என்று பெய ராயிற்று . கா ' தாவலுப்புமோவென்றது . வருத்தத்தில் நிடன் நீங்குமோ வென்றவாறு . நாவென்னும் உரிச்சொல் தொழிற்பெயர்ப்பட்டுத் தாகவென 4 . வஞ்சின முடித்தல் - மாற்மூர் மண்டலங்களைக் கொண்டு ) . வெம்மையென்னும் பண்பிற்கு வெவ்வரென்பதும் ஒரு வாய் ( 20 ) தெவ்வர் ( உக ) தலையென மாறிக்கூட்டுக . - ( உக ) இருந் தலையிடித்து ( கக ) அரசுபடக்கடடக்தென முடித்து அத - னோக் கடக்கவெனத்திரித்து அதனை ( 2 ) எடுத்தேறென்னும் தொழிற்பெய பொடு முடிக்க . . வைகார்ப்பு - ஒருகாலும் இடையறாது தங்கின ஆரவாரம் மைபடு பாப்பு - கடற்பரப்பு ( உச ) இயைந்தென்பதனை இயைய வெனத்திரித்து ( உள ) உழந்த வென்பதனாடு முடிக்க இனி ( உக ) ஊர்ந்தவென்பதெனொடு முடிப்பினும் * 2 - டு காலு யென்றதும் காற்று மோ . ' ' உளை தலையுடையவென்ற வாறு உளைதல் - விடுபடுதல் ( . ) நெடுந்தகை காண்குவந்தேன் ( உன் ) சின் ( 2 . 51 ) கடலுறந்த தாள் ( கள் ) தாவலும்புமோவெனக்கூட்டி வினை முடிவு செய்க இதனாற் சொல்லியது அவன் வென்றிச் சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று . நிபன் கடலுழந்த தார் தாவலுய்யுமோவென் றதனாற் காட்சிவாழ்த் நாயிற்று . . ' - ம் . ) . கண்னுறுத்து ' . . தகைத்த - உஎ . பழந்தமாளே . . . ' ' - ' . ' . ' ' கமி ' . படம்