எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

ரு அ பதிற்றுப் பத்து. கள் பெருகக்கூட்டி களிப்புமிகுமென்று. அவை. அளவேகட்டி அரிய லென் றவாறு, அசு', தானென்பதனைச் (க்க) - சேரஸ்தாசொக்கூட்டித் தரவுண்ட்... வென்பதனை வரையாது கொடுத்தத்பொருட்டு உண்டவெயாவுரைக்க இனி இதற்குப் பிறவாறு உ. மோப்பாருமுளர், உள், தோட்டி நீவாமலொத்திரிக்க ' உ.கூ. காடு தலைக்கொண்ட சுடரெனக்கூட்டுக. - நாடுகான விர்சுட சென்றது நாடெல்லாம் நின்று காணும்படி நின்றெரிகின் ற 'விளாங்கின சுடரே என்றவாறு இச்சிறப்பானே, இதற்கு நாடுகாணவிரீசுடர்' என்று பெயராயிற்று: உக - NO. சுடரடிலென் றதனைச் சுடர்போ தும் அழலென உவமத் தொகையாக்கி அழலை அந்தயானையின் சீற்றத்தியாக்குக, மரீ இயவென்றது அவ்வாறு அழல்விட்டும் பாகரேவலொடு மரீஇயவென் றவாறு, (கச) சேரல் (கச) தான் (20) கேரியோன்; (உச) இசையர் (உகா) களம்வாழ்த்து (உங) மகளிர் (உக) மலர்ந்தவேங்கையின் இழையணிந்து (உங) நலஞ்சிறப்பப் (உச) பாணர் பூமலைய (ஸ்க) யானையைப் பல கல்கு வான்; ஆனபின்பு (உக) விறலி, நீ செல்லாயோவெனக்கூட்டி வினைமுடிவு செய்க இதனாற்சொல்லியது, அவள் கொடைச்சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று. (பி. 2ம்) க. வெண்டோடு நிரைத்த உள. தோட்டி நிவந்து. உக. செல்லா மோதில், (கா) இதன்பதிகத்துக் கடம்பின் பெருவாயிலென்றது, அங்கன்னனாரை. நிலைச்செருவென்றது, அங்கன்னான் நாடொறுஞ்செய்தியோரில். க) தான் தேர்ந்தவேங்கைப்பல் மலகு. '... . ..'''''' .'. '. ' ' ஆராத் திருவிற் சேர வாதற்கு வேளாவிக் கோமான் பதுமன் றேவி யீன்ற மகன்முனை பனிப்பப் பிறந்து பல்புகழ் வளர்த் தூழி னாகிய வயர்பெருஞ் சிறப்பிற் பூழி நாட்டைப் படையெடுத்துத் தழீஇ யுருள் பூங் கடம்பின் பெருவாயி னன்னனை காதிலைச் செருவி னாற்றலை யறுத்தவன் பொன்படு வானக முழுமுத றடிந்து குருதிச் செம்புனல் குஞ்சர் மீர்ப்பச் - . - -
ரு பதிற்றுப் பத்து . கள் பெருகக்கூட்டி களிப்புமிகுமென்று . அவை . அளவேகட்டி அரிய லென் றவாறு அசு ' தானென்பதனைச் ( க்க ) - சேரஸ்தாசொக்கூட்டித் தரவுண்ட் . . . வென்பதனை வரையாது கொடுத்தத்பொருட்டு உண்டவெயாவுரைக்க இனி இதற்குப் பிறவாறு . மோப்பாருமுளர் உள் தோட்டி நீவாமலொத்திரிக்க ' . கூ . காடு தலைக்கொண்ட சுடரெனக்கூட்டுக . - நாடுகான விர்சுட சென்றது நாடெல்லாம் நின்று காணும்படி நின்றெரிகின் ' விளாங்கின சுடரே என்றவாறு இச்சிறப்பானே இதற்கு நாடுகாணவிரீசுடர் ' என்று பெயராயிற்று : உக - NO . சுடரடிலென் றதனைச் சுடர்போ தும் அழலென உவமத் தொகையாக்கி அழலை அந்தயானையின் சீற்றத்தியாக்குக மரீ இயவென்றது அவ்வாறு அழல்விட்டும் பாகரேவலொடு மரீஇயவென் றவாறு ( கச ) சேரல் ( கச ) தான் ( 20 ) கேரியோன் ; ( உச ) இசையர் ( உகா ) களம்வாழ்த்து ( உங ) மகளிர் ( உக ) மலர்ந்தவேங்கையின் இழையணிந்து ( உங ) நலஞ்சிறப்பப் ( உச ) பாணர் பூமலைய ( ஸ்க ) யானையைப் பல கல்கு வான் ; ஆனபின்பு ( உக ) விறலி நீ செல்லாயோவெனக்கூட்டி வினைமுடிவு செய்க இதனாற்சொல்லியது அவள் கொடைச்சிறப்புக் கூறியவாறாயிற்று . ( பி . 2ம் ) . வெண்டோடு நிரைத்த உள . தோட்டி நிவந்து . உக . செல்லா மோதில் ( கா ) இதன்பதிகத்துக் கடம்பின் பெருவாயிலென்றது அங்கன்னனாரை . நிலைச்செருவென்றது அங்கன்னான் நாடொறுஞ்செய்தியோரில் . ) தான் தேர்ந்தவேங்கைப்பல் மலகு . ' . . . . . . ' ' ' ' ' ' . ' . ' . ' ' ஆராத் திருவிற் சேர வாதற்கு வேளாவிக் கோமான் பதுமன் றேவி யீன்ற மகன்முனை பனிப்பப் பிறந்து பல்புகழ் வளர்த் தூழி னாகிய வயர்பெருஞ் சிறப்பிற் பூழி நாட்டைப் படையெடுத்துத் தழீஇ யுருள் பூங் கடம்பின் பெருவாயி னன்னனை காதிலைச் செருவி னாற்றலை யறுத்தவன் பொன்படு வானக முழுமுத றடிந்து குருதிச் செம்புனல் குஞ்சர் மீர்ப்பச் - . - -