எட்டுத்தொகையுள் நானகாவதாகிய பதிற்றுப்பத்துமூலமும் பழையவுரையும்

பதிற்றுப்பத்து கஎ, ரின்போதாதியகிழமை என்ஜம் - உளவாக வேண்டுமென்று -- விரும்பியென்றவாறு. போன தியினைதது, அப்போர். மதவாத ஆக்கத் திற்குக் காரணமாகலின். {D} முன்ப, (57) செரல், (க) நேர்க்கொ வாழ் தியாகலான், (2) நி " மறக்கூவகுமாத்தர் (7) போர்காம்புகள்று (L.) Sமக்கு இல்லையென்னாரெலாக்கட்டினை முடிவு செய்க. இனி இதற்குப் பிறவா - பாட்டி வேறுபொருளுரைப்பாருமுளர். இதனாற் சொல்லியது, அவன்கொடைச்சி நட்பும் அவல வெல் றிச்சிற ப்பும் உடன் கூறியவாறாயிற்று, அம்மறவாது கொண்டக்குக்காரணம் அவன்வென்தியாகலின், துறை வாகையாயிற்று. (ச) போர்நிழற் புகன்ற சுற்றமொ டூர்முகத் திறாஅ லியரோ பெருமான் றானை யின்னிசை யிமிழ்முர சியம்பக் கடிப்பி கூஉப் புண்டோ ளாடவர் யோர்முகத் திறுப்பக் ரு காய்த்த காந்தை மாக்கொடி விளைவயல் வந்திறை கொண்டன்று தானை யந்திற் களைார் யாரினிப் பிறரெனப் பேணி மன்னெயின் மறவ ரொலியாவிந் தடங்க வொன்னார் தேயப் பூமலைந் துரை கா வெண்டோடு நிரை இய வேந்துடை யருஞ்சமங் கொன்று புறம் பெற்று மன்பதை நிரப்பி வென்றி யாடிய தொடித்தோண் மீகை யெழுமுடி கெழீஇய திருஞெம ரகலத்துப் பொன்னங் கண்ணிப் பொலந்தேர் நன்னன் கரு சுடர்வி வாகைக் கடிமுத றடிந்த தார்மிகு மைந்தி னார்முடிச் சேரல் புன்கா லுன்னஞ் சாயத் தெண்கண் வறிது கூட் டரிய லிரவலர்த் தடுப்பத் தான்றர வண்ட நனைநறவு மகிழ்ந்து 20 சீரிமிழ் சிலம்பி னோ யோனே செல்லா யோதில் சில்வளை விறலி
பதிற்றுப்பத்து கஎ ரின்போதாதியகிழமை என்ஜம் - உளவாக வேண்டுமென்று - - விரும்பியென்றவாறு . போன தியினைதது அப்போர் . மதவாத ஆக்கத் திற்குக் காரணமாகலின் . { D } முன்ப ( 57 ) செரல் ( ) நேர்க்கொ வாழ் தியாகலான் ( 2 ) நி மறக்கூவகுமாத்தர் ( 7 ) போர்காம்புகள்று ( L . ) Sமக்கு இல்லையென்னாரெலாக்கட்டினை முடிவு செய்க . இனி இதற்குப் பிறவா - பாட்டி வேறுபொருளுரைப்பாருமுளர் . இதனாற் சொல்லியது அவன்கொடைச்சி நட்பும் அவல வெல் றிச்சிற ப்பும் உடன் கூறியவாறாயிற்று அம்மறவாது கொண்டக்குக்காரணம் அவன்வென்தியாகலின் துறை வாகையாயிற்று . ( ) போர்நிழற் புகன்ற சுற்றமொ டூர்முகத் திறாஅ லியரோ பெருமான் றானை யின்னிசை யிமிழ்முர சியம்பக் கடிப்பி கூஉப் புண்டோ ளாடவர் யோர்முகத் திறுப்பக் ரு காய்த்த காந்தை மாக்கொடி விளைவயல் வந்திறை கொண்டன்று தானை யந்திற் களைார் யாரினிப் பிறரெனப் பேணி மன்னெயின் மறவ ரொலியாவிந் தடங்க வொன்னார் தேயப் பூமலைந் துரை கா வெண்டோடு நிரை இய வேந்துடை யருஞ்சமங் கொன்று புறம் பெற்று மன்பதை நிரப்பி வென்றி யாடிய தொடித்தோண் மீகை யெழுமுடி கெழீஇய திருஞெம ரகலத்துப் பொன்னங் கண்ணிப் பொலந்தேர் நன்னன் கரு சுடர்வி வாகைக் கடிமுத றடிந்த தார்மிகு மைந்தி னார்முடிச் சேரல் புன்கா லுன்னஞ் சாயத் தெண்கண் வறிது கூட் டரிய லிரவலர்த் தடுப்பத் தான்றர வண்ட நனைநறவு மகிழ்ந்து 20 சீரிமிழ் சிலம்பி னோ யோனே செல்லா யோதில் சில்வளை விறலி